1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa14/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

 1. Dikkat

 2. Mizaç

 3. Panik

 4. Sükunet


Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

 1. Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar

 2. Hata riski artar.

 3. Verimliliğin artmasını sağlar

 4. Çalışanların moralini yükseltir


Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir?

 1. Refleks

 2. El-ayak koordinasyonu

 3. Karar verme/muhakeme yeteneği

 4. Başkalarına karşı yargı ve tutumlar


REFLEKS: Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık ses gibi bir uyarıda ani ve hızlı bir hareketle tepki göstermesine refleks denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

 1. Dinlememek

 2. Önyargı ve ayrımcılık

 3. Başkalarına saygı göstermek

 4. Hoşgörüsüzlük


Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

 1. Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek

 2. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

 3. Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak

 4. Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak


TRAFİK PSİKOLOJİSİ NEDİR ? Trafikteki insan davranışlarını, bu davranışların trafik kazalarıyla ilişkisini neden-sonuç ilişkisi ile inceleyerek, araştırma verilerini kullanarak trafik kazalarının önlenmesi için, azaltılması için önerilerde bulunan bir uygulamalı psikoloji dalıdır.
Trafik psikolojisi, bir taraftan trafikteki insan davranışlarını araştırırken, diğer taraftan elde ettiği araştırma verileriyle toplumsal mutluluk için öngörülerde bulunur. Kazaların nasıl azaltılabileceğine dair tahminlerde bulunur.


Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

 1. Yanlışlık

 2. Bilgisizlik

 3. Acemilik

 4. Dalgınlık


Dalgınlıklar ve Unutkanlıklar: Eylemin istemeden niyetten sapmasıdır.

Örneğin; sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak, trafik işaretlerini yanlış okuyup yanlış yola girmek, arabayı park ettiği yeri karıştırmak, hangi viteste olduğunu hatırlamayıp elle kontrole etmek, uzun farları açık unutup başka bir sürücünün uyarmasıyla farkına varmak gibi.

Yanlışlıklar: İstenen amaca ulaşmak için planlanan eylemin yolunun yanlış olması.

Örneğin; geçmeye çalıştığı aracın hızının yanlış tahmin edilmesi, bir kavşakta yanlış yere girme, park edeceği boşluğu yanlış tahmin edip park ederken bitişikteki aracı sıyırma gibi.
Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

 1. Öfke

 2. Saygı

 3. Dikkat

 4. Empati


İLETİŞİM NEDİR? İletişim, bir bilginin jestlerle, mimiklerle, sembol ve işaretlerle karşı tarafa aktarılmasıdır. Duygu ve düşüncelerimizi karşıya aktarmaktır. İletişimde beş öğe vardır: Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim. Etkili iletişimde bu öğelerin işlemesi gerekir. Trafikte iletişimin ortak dili araçlarımızdaki ışıklarımızdır. Özellikle dönüş lambalarımızdır. Trafik kazalarının önlenmesinde etkili iletişim önemlidir. Etkili iletişim mesajı uygun zamanda ve yerde vermek ve bu mesajın gerektirdiği davranışın uygun zamanda ve yerde yapılmasıdır. İletişim 3’e ayrılır:

 • Sözsel iletişim: konuşmak

 • Görsel iletişim: sinyaller

 • İşitsel iletişim: korna


Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

 1. Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde

 2. Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile

 3. Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile

 4. Hepsi


KENDİNE GÜVEN DUYGUSU VE KENDİNE SAYGI

Bireyin bulunduğu ortam içinde varlık göstere­bilmesi ve düşündüklerini dile getirmesi ya da hayata uyarlamak için çaba sarf etmesi kendine olan güveninin bir ölçütüdür. Öz saygı bireyin kendisi ile barışıklığının uzantısıdır. Kendine saygı duyan kişiler; pişmanlık ve suçluluk duy­gularından uzaktır ve yalan, gizli saklı işlerle ilgileri yoktur.

Eğer bir kişiyle görüşmenizin zorlu geçeceğine önceden karar verirseniz, muhtemelen ona az da olsa düşmanca bir tavırla yaklaşacaksınızdır. Siz bu şekilde yaklaştığınızda, onun sizinle iletişime geçeceği olumsuz zemini hazırlamış olursunuz.

Hizmet sektöründe çalışan, bireyler için kendine olan güven daha da önem kazanır. Çünkü denetimi elimizde tutmak, kontrolü sağlamak ve karşılıklı güven hissi uyandırmak kenedine güvenle olur.İnsanlar üzerinde etkili olmak, onlarla iyi geçinmek istiyorsak sahip olduğumuz güveni karşı tarafa hissettirmeyi başarmalıyız. Bireyin kendine olan güveninin yansımaları davranışlarından detaylarda saklıdır.

1. Yürüyüş, Oturuş ve Duruş:Fiziki hareketlerimiz, düşüncelerimizi, ruh hali-mi-zi ve kişiliğimizi yansıtır. Bir insanın ruhuna baskı yapan bir şey varsa, bu muhakkak onun bedenini de aşağı çeker. Omuzlar düşer, kam­bur durur. Kendine Güven duyan bir insanın adımları sağlam ve cesur, omuzları geride, başı dik ve gözleri ilerde, elde edebileceğini hissettiği bir hedefe doğru bakar gibi olmalıdır. Bir kişi ile iletişim kurarken kişinin yüzüne bakarak konuşmaya ve göz temasınızı kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Karşılıklı otu­ruyor iseniz söylediklerini dinlediğinizi ve ilgilendiğinizi belli etmek için ona doğru eğiterek ve yönlenerek oturmalısınız. Sırta yaslanarak ve başka tarafa yönlenerek dinleme, konudan uzaklaş-tığınızın ve ilginizin dağıldığı anlamını taşır.

2. El Sıkma: Cansız el sıkanlar, kendine güveni az olanlardır. Elinizi kırarcasına el sıkışanlar, büyük olasılıkla kendilerine olan güven eksikliğini telafi etm­eye çalışmakta, kendine gerçekten güvenmekte olduğunu vurgulamak için aşırıya kaçmaktadırlar. Kuvvetli ama can acıtıcı olmayan, el sıkışlar kendine güveni olan kişiliği yansıtır.

3. Ses Tonu: İnsanlar ararsıdaki en gelişmiş iletişim aracı, sestir. Sesiniz fikirlerin kendisinden daha çok iletişimde bulunur ve aynı zamanda duygularınızı da iletir. Doğru iletişim kurmak için karşınızdaki ile çok alçak ve çok yüksek olmayan, onun duyabileceği ve sakin bir tonda,kelimeleri Yutmadan anlaşılır bir dille, doğru ve düzgün cümleler kurarak konuşmaya özen gösterilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?

 1. Hareket

 2. Şiddet

 3. Öğrenme

 4. Büyüklük


Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

 1. Hava koşulları

 2. Yatkınlıklar

 3. Hareket belirleyicileri

 4. Durumsal etkenler


Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

 1. Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi

 2. Doğrudan gözlem becerisi

 3. Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi

 4. Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.

 2. Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.

 3. Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.

 4. Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.


KENDİNİ TANIMA PENCERESİ:

 • Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan BİLİNMEYEN ALAN’dır.

 • Kendince ve başkalarınca bilinen alan AÇIK / serbest ALAN’dır.

 • Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan KÖR (yarı açık) ALAN’dır.

 • Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan GİZLİ ALAN’dır.


Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

 1. Tedirginlik

 2. Algılama bozukluğu

 3. Dikkatini toplayamama

 4. Sinyal vererek şerit değiştirme


Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

 1. Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek

 2. Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.

 3. Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.

 4. Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.

 2. Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.

 3. Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.

 4. İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.


Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

 1. Hata

 2. Yanlışlık

 3. İhlal

 4. Dalgınlık/unutkanlık


Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

 1. Motivasyon

 2. Rotasyon

 3. Stres

 4. Depresyon


ROTASYON: çalışılan kurumda yer değiştirme.
El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

 1. Uyum testleri

 2. Beceri testleri

 3. Psikoteknik testleri

 4. Reaksiyon ölçüm testleri


Reaksiyon ölçüm testleri: zaman ölçüm testi demektir.

Psikoteknik testi: Sürücülerin daha güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.
Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

 1. İhlal

 2. Hata

 3. Risk

 4. Kaza


Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

 1. Geçmişten ders almak

 2. Dinleyebilme yeteneği

 3. Hızlı yargılarda bulunmak

 4. Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Kişilik, "karakter", "mizaç (huy)", "yetenek" olmak üzere üç temel dilimden oluşmaktadır.

 2. Karakter, bireyin almış olduğu eğitime göre sergilediği davranışlardır.

 3. Mizaç, önemli ölçüde devamlıdır ve kalıtımsal yönü ağır basar.

 4. Yetenek, bireyin davranış düzenleme ve gerçekleştirmede yararlandığı zihinsel ve bedensel kapasitelerini oluşturur.


Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz?

 1. Aracı bakıma götürmek

 2. Aracın camını temizlemek

 3. Aracın temizliğine ve bakımına önem vermek

 4. Aracın temizliği yapılırken beklemek


Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.”

Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

 1. Sürüş uygunluğu

 2. Sürücü nitelikleri

 3. Sürücü kapasitesi

 4. Motor beceriler


SÜRÜŞ UYGUNLUĞU: Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanmaktadır.

Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden yoksun olmasıdır.

Örn; görsel algı (görsel olarak dış dünyayı yani çevreyi algılama becerisi), seçici dikkat (çevredeki farklılıkları yakalayabilme becerisi), tepki zamanı (tepki vermedeki süre/ne kadar hızlı tepki verdiği).

SÜRÜCÜ NİTELİKLERİ: Araç kullanmak için sonradan edinilen fiziksel ve psikoloji niteliklerdir.

Örn, araç kullanmayı öğrenme, deneyim, öğrenilen kazanılan algılar, beklentiler ve belleğin rolü v.b.

SÜRÜCÜ KAPASİTESİ: Sürücünün o esnadaki araç kullanma becerisi, uygunluk ve kapasitesinden az olabilir. Örneğin; alkol, ilaç yorgunluk etkileri...

MOTOR BECERİLER: Vücut ve vücudun parçalarının zaman ve mekâna uyumlu bir biçimde hareket etmesi. Bedenin koordinasyonu.
Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir?

 1. Empati

 2. Stres

 3. Güdü

 4. Duygu


Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

 1. Tedirginlik

 2. Algılama bozukluğu

 3. Dikkatini toplayamama

 4. Sinyal vererek şerit değiştirme


Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

 1. Konuşan- Kaynak

 2. Duygu - Mutluluk

 3. Mesaj - İleti

 4. Dinleyen - Alıcı


Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

 1. Öfke

 2. İşitme

 3. Yaş

 4. Bedensel sakatlık


Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

 1. Öfke

 2. Saygı

 3. Dikkat

 4. Empati


Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

 1. Rekabet

 2. Çalışma yaşamının kalitesi

 3. Yönetime katılım

 4. İş yükünün artışı


Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

 1. Gözlem

 2. Anket

 3. Mülakat

 4. Vaka incelemesi


Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen yorgunluk belirtilerinden değildir?

 1. Dikkat dağılması

 2. Aşırı enerjik olma

 3. Şeritten sapma

 4. Düşüncelerin karışması
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com