1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa2/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, “Yetki Belgesi Sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.”

Bu durum en geç kaç iş günü içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirilmek zorundadırlar?

 1. 3 iş günü

 2. 5 iş günü

 3. 7 iş günü

 4. 15 iş günü

37. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 1. Yılda bir kez

 2. İkişer aylık süre ile yılda altı kez

 3. Üçer aylık süre ile yılda dört kez

 4. Altışar aylık süre ile yılda iki kez


38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 1. Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde

 2. Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde

 3. Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün içinde

 4. Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra


39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.

 2. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.

 3. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.

 4. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.


40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, kaç gün içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir?

 1. 10

 2. 30

 3. 60

 4. 90


41. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz.

 2. Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz.

 3. Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.

 4. Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler.


42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.

 2. Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.

 3. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.

 4. Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.ULAŞTIRMA MEVZUATI (GENEL) CEVAP ANAHTARI1

B

26

B

2

C

27

B

3

C

28

C

4

D

29

B

5

D

30

A

6

C

31

D

7

D

32

B

8

D

33

C

9

A

34

A

10

D

35

D

11

D

36

C

12

A

37

D

13

D

38

D

14

A

39

C

15

B

40

C

16

A

41

D

17

B

42

A

18

B19

B20

C21

B22

A23

B24

D25

C

YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA SORULARI
1. Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan “sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren …………. yıl ve her halde zarara neden olan olay tarihinden itibaren ……….. yıl sonra zamanaşımına uğrar.

Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

 1. 1-3

 2. 2-5

 3. 2-10

 4. 3-15


2. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4


3. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 1. 5 iş günü içinde

 2. 8 iş günü içinde

 3. 10 iş günü içinde

 4. 30 iş günü içinde


4. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve Bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 1. Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.

 2. Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 de biter

 3. Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter

 4. Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter


5. Karayolu Taşıma Kanununa göre, sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 1. 15

 2. 30

 3. 45

 4. 60


6. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, sorumluluk sigortası tazminatına yol açan olay yurt dışında meydana gelmişse sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 1. 15

 2. 30

 3. 45

 4. 60


7. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

 1. 10 gün

 2. 12 gün

 3. 15 gün

 4. 30 gün

8. Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?

 1. Maktu tazminat

 2. Hasar tazminatı

 3. Taşıma tazminatı

 4. Hiçbiri


9. Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?

 1. Maktu tazminat

 2. Hasar tazminatı

 3. Taşıma tazminatı

 4. Hiçbiri


10. Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren kaç gün içinde Ulaştırma Bakanlığı’na vermek zorundadırlar?

 1. 7 gün

 2. 10 gün

 3. 15 gün

 4. 30 gün


11. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

 1. Poliçe

 2. Reasürans

 3. Kasko

 4. Rücu


12. Sigorta konusu olan menfaatin aynı tehlikelere karşı aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanması aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Azami iyi niyet

 2. Hasara katılım

 3. Birlikte sigorta

 4. Aşkın sigorta


13. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

 1. 5 gün

 2. 10 gün

 3. 15 gün

 4. 30 gün


14. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?

 1. Azami İyi Niyet Prensibi

 2. Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi

 3. Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı

 4. Tazminat Prensibi


15. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

 1. Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması.

 2. Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması.

 3. Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması.

 4. Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması.


16. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 1. Araç trafikten men edilir

 2. Araç sahibine hapis cezası verilir

 3. Araç sahibine trafik cezası kesilir.

 4. Aracın ruhsatı iptal edilir


17. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.

 2. Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.

 3. Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.

 4. Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.


18. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 1. Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararlar

 2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları

 3. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları

 4. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com