1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa3/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

19. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 1. Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenmemesi halinde bedeni zararları

 2. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar.

 3. Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları,

 4. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar.


20. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 1. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları

 2. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini

 3. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları

 4. Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları


21. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 1. 5

 2. 7

 3. 8

 4. 15


22. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

 1. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 2. Nakliyat Emtia Sigortası

 3. Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

 4. Tüp gaz Sorumluluk Sigortası


23. I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

 1. I ve II

 2. I ve III

 3. Yalnızca III

 4. II ve III


24. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır?

 1. Yetersiz ve uygunsuz ambalaj

 2. Yangın, infilak

 3. Geminin batması

 4. Nakil aracının devrilmesi


25. Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?

 1. Sigortalının kasıtlı zararı

 2. Nükleer ve atomik rizikolar

 3. Gecikme hasarları

 4. Deprem ve volkanik rizikolar


26. Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

 1. Kamyon klozu

 2. Zayi tutarı

 3. Emtia bedeli

 4. Teminat


27. Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Can sigortaları

 2. Mal sigortaları

 3. Sorumluluk sigortaları

 4. Sağlık sigortaları


28. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

 1. Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek

 2. Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.

 3. Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.

 4. Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak.


29. "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse ....................."

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 1. Sorumluluktan kurtulur.

 2. Sorumluluktan kurtulamaz.

 3. Tazminattan indirim yapılabilir.

 4. Tazminattan indirim yapılamaz.


30. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

 1. Maliye Bakanlığı

 2. Ulaştırma Bakanlığı

 3. Hazine Müsteşarlığı

 4. Gelirler Genel Müdürlüğü


31. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?

 1. Aracın çalınması.

 2. Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.

 3. Aracın yanması.

 4. Aracın devrilmesi.


32. Sigorta mevzuatına göre "Trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak edenler ile yaralananlar ve maddi zarar görenler" kimdir?

 1. Sigorta ettiren

 2. Sigortacı

 3. Hak sahibi

 4. Üçüncü şahıs


33. Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?

 1. İşletenin, eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.

 2. İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.

 3. Manevi tazminata ilişkin talepler.

 4. Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.


34. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

 1. 30

 2. 60

 3. 90

 4. 120


35. Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?

 1. Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

 2. Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

 3. Otoyollarda meydana gelen kazalarda

 4. Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda


36. Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

 1. Kasko sigortasından

 2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

 3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 4. Garanti fonundan


37. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin nitelikleri arasında yer almaz?

 1. İki taraflı bir akittir.

 2. İyi niyete dayanmaktadır.

 3. Sürekli bir akittir.

 4. Sigorta sözleşmesi şekli bir akittir.


38. Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?

 1. Para ödeme yükümlülüğüdür  

 2. Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.  

 3. Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.  

 4. Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır

 

39. Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Prim ödemek.

 2. Poliçe gereklerini yerine getirmek.

 3. Hasar/olayları zamanında ihbar etmek

 4. Hepsi


40. “Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanamayan zararlar bakımından öncelikle, …………………………………… .”

Yukarıdaki boŞluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

 1. Taşımacının malvarlığına başvurulur.

 2. Herhangi bir kişi ve kuruma başvurulamaz.

 3. Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması gereken zorunlu sorumluluk sigortasına başvurulur.

 4. Sürücüye başvurulur.


41. Duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından, varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından kim sorumludur?

 1. Yolcu taşımacıları

 2. Yolcunun kendisi

 3. Sadece araç personeli

 4. Sadece sürücü


42. Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

 1. Mali Sorumluluk Sigortası

 2. Kasko Sigortası

 3. CMR Sigortası

 4. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası


43. Sigortada “mali sorumluluk” kavramı neyi ifade eder?

 1. Para ödeme yükümlülüğünü

 2. Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasında kanunen sorumlu olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halini

 3. Akdedilmiş olan sözleşme hükümlerini yerine getirmeyerek tazminat ödemek zorunda kalınmasını

 4. Mal varlığından sorumlu tutulmasını


44. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sorumluluk sigortalarından değildir?

 1. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

 3. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 4. Ferdi kaza sigortası


45. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

 1. Dar teminat, geniş teminat, tam ziya

 2. Dar teminat, kamyon teminatı, geniş teminat

 3. Havayolu, karayolu, demiryolu teminatları

 4. Geniş teminat, demiryolu teminatı, dar teminat


YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA CEVAP ANAHTARI


1

C

26

A

2

B

27

C

3

B

28

D

4

C

29

A

5

B

30

C

6

D

31

B

7

C

32

C

8

A

33

D

9

B

34

A

10

C

35

D

11

D

36

D

12

C

37

C

13

D

38

B

14

A

39

D

15

C

40

C

16

A

41

A

17

C

42

D

18

D

43

B

19

C

 44

C

20

B

 45

A

21

C

 
22

B

 
23

B

 
24

A

 
25

A

 

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORULARI
1. Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 1. TIR

 2. CMR

 3. AETR

 4. ADR


2. Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki bazı çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeleri yapan çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. UNICEF

 2. NATO

 3. OPEC

 4. ILO

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com