Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.

Cilt 20, No 4, 433-442, 2005 Vol 20, No 4, 433-442, 2005


SABİT MIKNATISLI DEMİR NÜVELİ

KÜRESEL EYLEYİCİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ

3 BOYUTLU STATİK MANYETİK ANALİZİ VE UYGULAMASI

Osman GÜRDAL ve Yusuf ÖNER*

Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara

*Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli ogurdal@gazi.edu.tr, yoner@pamukkale.edu.tr
(Geliş/Received: 23.07.2004; Kabul/Accepted: 20.09.2005)
ÖZET
Bu çalışmada, NdFeB sabit mıknatıs dilimlerinden yapılmış sabit mıknatıslı küresel rotor ve yumuşak demir ve basit sargı düzenlemesine sahip bir statordan oluşan küresel eyleyici tanımlanmaktadır. Küresel rotor düşük sürtünme katsayılı teflon yüzey kaplamalı bir stator içine yerleştirilmiştir. Stator üzerindeki üç ortogonal sargı (8 adet bağımsız enerjilendirilebilen sargı) halka akısının artırılması için bir dış küresel demir kabukla çevrelenmiştir. Stator demir nüvesi yokken, rotorun analitik olarak formülasyonu yapılmış manyetik alan dağılımı değerleri sonlu elemanlar analizi ve deneysel ölçümler ile doğrulanmış ve stator demir nüvesi varken rotorun ürettiği tork değerleri sonlu elemanlar metodu (Ansoft Maxwell 3D ile) ile tahmin edilerek deneysel olarak doğrulanmıştır. Tasarımı yapılan ve uygulanan sabit mıknatıslı demir nüveli küresel eyleyici açık çevrimli olarak 360° dönme hareketinin yanında 45º aşağı-yukarı hareketi yapabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel eyleyici, sabit mıknatıs, 3 boyutlu manyetik analiz.

COMPUTER AIDED THREE DIMENSIONAL MAGNETOSTATIC ANALYSIS AND APPLICATION OF IRON CORED PERMANENT MAGNET SPHERICAL ACTUATOR
ABSTRACT
In this study, a spherical actuator which has spherical permanent magnet rotor made of NdFeB slices and stator comprising mild steel and simple winding arrangement is described. The spherical rotor is housed within the spherical stator on a low friction constant teflon surface coating. Accommodated on the stator are three orthogonal windings (8 coils to be energized independently) enclosed by an outer spherical iron shell to increase the flux linkage. Without stator iron core, the values of magnetic field distribution formulated analytically are validated by finite element analysis and experimentally, and with stator iron core the torque values generated by rotor are validated by finite element method (by Ansoft Maxwell 3D) and experimentally. The permanent magnet rotor spherical actuator designed and applied is capable of 45º pan-tilt movements in addition to 360º rotation in an open loop circuit.
Keywords: Spherical actuator, permanent magnet, 3D magnetic analysis.


 1. GİRİŞ


Robotik, büro otomasyonu ve akıllı esnek üretim ve montaj sistemleri çok serbestlik dereceli küçük hassas eyleyicilerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmekte­dir. Genelde çok serbestlik dereceli hareket her eksen için hemen hemen ayrı bir motor/eyleyicinin kullanıl­masıyla gerçekleştirilir ki bu karmaşık geçiş sistem­le­ri ve oldukça ağır yapılarla sonuçlanmaktadır. Bun­dan dolayı dişlilerin ataleti, geri kayması, doğrusal olmayan sürtünme ve elastik deformasyonundan dola­yı yüksek bir dinamik performansın elde edilmesi zor olmaktadır. Üç serbestlik derecede kontrollü hareket yeteneğine sahip eyleyiciler bu problemlerin üste­sin­den gelebilmektedir. Böyle eyleyiciler mevcut durum­da araştırma konusu olma özelliklerini sürdürmekle beraber, karmaşık yapıları ve elektromanyetik davra­nışlarının modellenmesi ve tasarımlarının optimize edilmesinde karşılaşılan zorluklardan dolayı ticari boyuta ulaşmakta zorlanmaktadırlar [1].
Yüksek performanslı hareket kontrol sistemleri için güç elektroniği bilimi ve dijital kontrol teknolojisi süregelen pazar talepleri sonucunda küresel eyleyici uygulamalarına daha fazla eğilimin olmasını sağla­mıştır. Böylece çoğu küresel eyleyici tipleri ve topo­lojileri çok değişken işlevsel özellikli, bir eksen etra­fında dönebilme veya doğrusal hareket yapabilme özelliklerine sahip olmuştur. Küresel eyleyiciler bir eksen etrafında dönebilen, doğrusal hareket yapabilen, hareketli sargısı, hareketli demir nüvesi veya hareketli daimi mıknatısı ile 3 boyutta sınırlı hareket yapabilen elektromekanik elemanlardır.
Günümüze kadar farklı yapılarda küresel eyleyiciler tasarlanmış ve performans analizleri yapılmıştır. Williams ve Laithwaite’in 1950’lerde değişken hızlı indüksiyon motorlar üzerine çalışması, indüksiyon motorun küresel geometri ile geliştirilmesine yol açmıştır [2]. Williams ve Laithwaite’in bu çalışması üzerine Vachtsevanos ve arkadaşları robot bileği için üç serbestlik dereceli küresel indüksiyon motor kavra­mını ortaya atmışlar [3] ve detaylı bir analizle indük­siyon motor torku ve faydalı akısı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir [4]. İncelenen indüksiyon tipi küresel motor üç boyutlu uzayda basit bir tork üretimine izin vermektedir. Foggia ve arkadaşları küresel indük­si­yon tip motor üzerinde hareket karakteristik oranının 60º konik olması için çalışmışlardır [5]. Oldukça ge­niş hareket oranına rağmen deneysel sonuçlar bu motorun prototipinin önemli bir gürültüsü olduğunu ve 5 saniyeden daha fazla tepkime zamanına sahip olduğunu göstermiştir. Küresel indüksiyon motorun farklı tasarımları karmaşık mekanik ve sargı tasa­rı­mına sahip olmasına rağmen Lee ve arkadaşları küre­sel adım motor kavramını keşfederek küresel yüzey üzerine 20 adet kutup yerleştirmişlerdir. Lee’nin küresel step motor tasarım kavramı ile yüksek karar­lı­lıkta hareketler, gerçekte daha az sayıda rotor ve stator kutuplarıyla başarılabilmiştir [6]. Wang ve arkadaşları çok basit manyetik rotor montajı ve sargı düzenlemesiyle iki ve üç serbestlik derecesinde hare­ket edebilecek basit bir küresel motor geliştirmişler [7] ve motoru PD kontrolörle kontrol etmişlerdir [8]. John Hopkins Üniversitesi’nden Chirikjan ve arka­daşları rotorun hareketleri için kavramsal bir potan­si­yel enerji fonksiyonu geliştirerek rotorun denge duru­munu sağlayacak manyetik alana bir yaklaşımda bulunmuşlardır [9]. Alman araştırmacı Kahlen ve ar­kadaşları son zamanlarda Lee tarafından önerilen ben­zer bir küresel adım kavramını rapor etmişlerdir [10]. Kullanılan rotora yerleştirilen sabit mıknatıslar ve statora monte edilmiş, tek tek kontrol edilebilen 96 adet elektromıknatıs ile 40 Nm’lik bir tork üretimi başarılmıştır. Kore’de Yang ve arkadaşları Lee’nin önerdiği benzer bir küresel eyleyici için PD kontrolör geliştirmişlerdir [11]. Hollis ve arkadaşları temel doğ­ru akım prensiplerinde çeşitli serbestlik derecelerinde dönebilen çok hassas hareket tahrikli eyleyici geliş­tir­miş­lerdir [12]. Benzer bir DC küresel motor Kaneko ve arkadaşları tarafından yapılmıştır [13]. Bu motor sürekli dönebilmekte ve maksimum eğilmesi de 15º dir. Neto ve arkadaşları sabit stator yapısında üç dikey sargı ve uygun manyetizmada küresel rotor kullanarak üç serbestlik derecede pozisyon sağlayan DC küresel motoru geliştirmişlerdir [14]. Bederson tarafından, küresel yapıda olmamasına rağmen iki serbestlik derecede hareket yapabilen nokta motoru geliştiril­miş­tir [15]. Literatür taramasına göre Georgia Tekno­loji Enstitüsü’nün çeşitli serbestlik derecelerin­de kü­resel motorların geliştirilmesine katkıları çok fazladır. Lee ve arkadaşları değişken relüktanslı küre­sel moto­run tork modeli ve dinamik modelini geliştir­mişlerdir [16]. Tork modeli stator sargı setlerine uygulanan elektriksel giriş ile rotor arasındaki elektro­manyetik etkileşim olarak tanımlanabil­mek­te­dir. Tork modeli parametreleri bütün olarak ele alındığında manyetik devre eşitlikleri geliştirilerek kullanılabil­mektedir. Kalıcılık modelinin motorun ürettiği tork için önceden bilinmesi önemli bir kuraldır. Kalıcılık modeli için ilk çalışma fikri Lee ve Kwan tarafından ortaya atılmış ve tahmini akı davranışlarında kullan­mışlardır [17]. Roth tarafından deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Roth ge­liştirdiği bir deneysel metot ve algoritmalarla kalı­cılık modelini açıklamıştır [18]. Lee, Kwan ve Pei tara­fından önerilen bu teorik model bu sonuçlarla çok iyi anlaşılmıştır [19]. Zhou rotor ve stator arasındaki sür­tünme reaksiyonunu azaltmak için genişletilmiş tork modelli, altı serbestlik dereceli, serbest sürtün­me­li, uygun strateji temelli ve manyetik kaldırma pren­sipli bir değişken relüktanslı küresel motoru tanımla­mıştır. Zhou küresel motorun çıkış tork kabiliyetini mak­si­mum tork formülasyonuyla karakterize etmiştir [20]. Kim sabit mıknatıslı küresel motor tarafından üretilen itme kuvveti modelini 2 boyutlu sonlu elemanlar me­todu kullanarak analizini araştırmıştır [21]. Ezenekwe stator sargılarının ferro­manyetik nüveleri ve sabit mıknatıslı rotor arasındaki yüksek çekme kuvvetini ve elektromıknatıslar tarafın­dan üretilen ısıdan dolayı muhtemel hava yatağı kul­lanımına araştırmalarıyla öncülük etmiştir [22]. He değişken relüktanslı küresel motorda alternatif rotor kutup düzenlemesinin moto­run tork performansının üzerindeki etkilerini kapsamlı bir çalışmayla ince­le­miş­tir [23]. Wang ve arkadaşları hava nüveli, üç serbestlik dereceli küresel bir eyleyi­cinin analizini ve uygulamasını yaparak alan dağılımı, tork vektörleri ve zıt emf’leri analitik olarak çıkar­tarak tasarım optimi­zasyonu, dinamik modelleme ve kapalı çevrim kontrol kuralı geliştirerek daha ileri araştırmalar için bir taban oluşturmuşlardır [24]. Mitchell ve arkadaşları iki ser­bestlik dereceli ve demir nüveli sabit mıknatıslı bir küresel eyleyicinin sonlu elemanlar metodu ve deney­sel çalışması ile rotora bağlı milin bulunduğu stator­daki açıklık kısmın etkilerini araştırmışlar; açıklık kıs­mın mevcudiyetinin bileşke tork üzerinde önemli tork bileşenleri oluştu­rarak dengesiz radyal bileşenlere neden olduğunu göstermişler ve öneriler sunmuşlardır [25]. En yakın tarihli bir çalışmada, Wang ve arkadaşları üç serbestlik derecede hareket edebilme yeteneğinde hava nüveli sabit mıknatıslı bir küresel eyleyicinin tasarımı ve kontrolu çalışmasında analitik manyetik alan dağılımına dayalı olarak tork vektörü ve zıt-emf’yi kapalı biçimde çıkartarak eyleyicinin kine­matik ve dinamik modelini çıkartmışlardır [26]. Bu çalışmada üç serbestlik dereceli, demir nüveli sabit mıknatıslı bir küresel eyleyicinin tork üretebilme yeteneği yani anlık torkları Ansoft Maxwell 3D ile tahmin edilerek sonuçlar deneysel bir çalışmada doğrulanmaya çalışılmıştır.

 1. KÜRESEL EYLEYİCİNİN YAPISI


Küresel eyleyici teorisi, stator sargıları ve rotorun oluşturduğu manyetik kuvvetlerin bileşkesine göre küresel yapılı rotorun hareketi olarak tanımlanabilir. Bundan dolayı rotor ve stator sargılarının oluştu­ra­cak­ları kuvvetler küresel eyleyicinin çalışmasını etkile­mektedir. Küresel eyleyicinin hareket serbestliğinin sağlanabilmesi ve enerji sarfiyatının az olması nede­niyle küresel rotor sabit mıknatıstan seçilmiştir. Böy­lece rotor hiçbir elektriksel bağlantı olmadan istenilen manyetik kuvveti sağlamış olacaktır. Stator sargıla­rına uygulanacak uygun bir akım ile oluşacak kuvvet rotorun oluşturacağı kuvvete karşı koyacak ve bu kuvvetlerin bileşkesi yönünde rotor hareket edecektir. Şekil 1’de sabit mıknatıslı küresel eyleyicinin yapısı şematik olarak gösterilmiştir.
Tasarlanan küresel eyleyici stator, rotor, yataklar, sar­gılar ve stator kapağı olmak üzere beş parçadan oluş­maktadır [27]. Stator olarak küresel yapıda ve eyleyicinin dış kabuğunu oluşturan kalıcı mıknatıslığı az yumuşak demir malzeme kullanılmıştır. Yumuşak demir malzemenin B-H eğrisi Şekil 2’de gösterilmiş­tir. Statorun dış çapı 160 mm, iç çapı 140 mm, boyun­duruk kalınlığı 10 mm ve stator kutupları küresel ro­toru daha iyi kavrayabilecek şekilde 32 mm iç yarı­çapta CNC tezgahında hassas bir şekilde işlenmiştir.


Küresel eyleyicinin en önemli parçalarından biri olan rotor, eyleyicinin istenilen 3 serbestlik dereceli hare­etini yapabilecek şekilde manyetik alan yönleri dik­kate alınarak dört kutuplu olarak seçilmiştir. İdeal kü­resel rotor dört çeyrek küre diliminden oluşmakta­dır. İdeal küresel rotorun yapısı ve manyetik alan yönleri Şekil 3’de gösterilmiştir. Bu tasarımın üç boyutlu manyetik analizleri yapılmış ve istenilen hareket yön­lerinde tork oluşturduğu görülmüştür. Ancak tasar­la­nan yapıda bir küresel rotor mıknatıs imalatçıları tara­fından temin edilemediğinden, rotor yüzeyinde aynı manyetik etkiyi oluşturabilecek farklı rotor tasarımları geliştirilmiştir. Bir, üç, beş parça silindirik sabit mık­natıs dört kutup oluşturacak şekilde küresel bir teflon yapının içerisine gömülmüş ve bu şekilde manyetik analizleri yapılmıştır. Yapılan manyetik analizler so­nucunda beş parça silindirik sabit mıknatıstan oluşan rotor yüzeyindeki manyetik akı yoğunluğu ideal dilimli rotorun yüzey manyetik akı yoğunluğuna en yakın değerleri vermiştir. Bu nedenle uygulamada, beş parça silindirik sabit mıknatıstan oluşan küresel rotor kullanılmıştır.

Kutupların mıknatıslanma vektörü yarıçap doğrultu­sundadır. Silindirik sabit mıknatıslar küresel teflon içine gömülerek küresel yapı kazandırılmıştır. Mıkna­tısların üzerindeki teflonun kalınlığı 1 mm’dir. Şekil 4’de görüldüğü gibi statorun demir nüvesinin açıklık kısmına karşılık gelen rotorun üst kısmında mekanik enerji alınabilecek bir mil çıkartılmıştır. Kullanılan sabit mıknatısın kalıcılık değeri Br=1,234 T ve manyetik geçirgenliği μr=1,15 dir [27]. Şekil 4’de beş parça silindirik sabit mıknatıstan tasarlanan küresel rotor yapısı ve Şekil 5’de ise rotor sabit mıknatısının B-H eğrisi görülmektedir.


Küresel eyleyicinin yataklaması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Eyleyici üç serbestlik derecede hareket yapacağı için henüz bu hareketi sağlayabilecek bir yatak tasarımı mevcut olma­dığın­dan çeşitli problemlerle karşılaşılabilir. Bu çalışmada yataklama sistemi olarak sürtünme katsayısı çok az olan teflon malzeme seçilmiştir. Rotorun boyutların­dan 0,2 mm daha büyük bir teflon malzemeden iç küre işlenmiş ve rotor bu iç kürenin içine yerleş­ti­ril­miştir. Teflondan yapılan iç küre içerisine kaygan­laş­tı­rıcı yağ konularak sürtünme azaltılmaya çalışılmış­tır. Teflondan oluşan yataklama malzemesine sargıla­rın ve stator kutuplarının gireceği yuvalar açılarak yatağın stator merkezinde sabitlenmesi sağlanmıştır.
Tasarlanan sabit mıknatıslı küresel eyleyicide birbi­rinden bağımsız sekiz adet sargı kullanılmıştır. Sargı yapıları küresel statora daha iyi yerleştirilebil­mesi amacıyla konik şekilde yapılarak stator yüzeyine tam bir dağılım sağlanmıştır. Sargılar 0,50 mm çapında bakır iletkenden 1000 sipir olarak sarılmıştır.

Yumuşak demirden yapılmış stator kapağında rotor milinin çıkartıldığı bir boşluk bulunmaktadır. Stator kapağındaki bu açıklık, rotorun ±45º lik hareket yapabilmesi için tasarlanmıştır. Kapaktaki açıklığın sınırlarının değiştirilmesi rotorda oluşan döndürme torkunda da değişim yapmaktadır [25]. Şekil 6’da sabit mıknatıslı küresel eyleyiciyi oluşturan parçalar gösterilmiştir.
3. KÜRESEL EYLEYİCİDE MANYETİK ALAN DAĞILIMI

Küresel eyleyicinin manyetik alan dağılımının hesaplanması eyleyicinin tasarım optimizasyonu ve küresel eyleyicinin doğru modelini kurmanın temelini oluşturur. Hava nüveli küresel eyleyicinin manyetik alan dağılımı küresel harmonikler içerdiğinden küresel koordinat sistemi kullanılarak analitik yolla hesaplanabilir. Şekil 7’de küresel koordinat sistemi görülmektedir.

Manyetik alan iki alt bölgeye ayrılabilir; μ0 manyetik geçirgenliğine sahip hava aralığı veya sargı bölgesi diğeri ise μ0μr manyetik geçirgenliğine sahip sabit mıknatıs bölgesidir. Buna göre:
(1)
Burada μr mıknatısın bağıl geçirgenliği ve M artık mıknatıslanmadan kaynaklanan mıknatıslanma vektö­rü­dür. Doğrusal demanyetizasyon karakteristiğine sahip bir kalıcı mıknatısta μr sabittir ve mıknatıslanma vektörü, M ve kalıcı mıknatısiyet, Br arasında ilişkisi vardır.
Mıknatıslanma vektörünün radyal bileşeni, Mr küresel harmonikler şeklinde açılarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir [26].
(2)

Burada (.) m. sıradan l. dereceden Legendre poli­nomuyla ilişkilidir ve Mlm aşağıdaki gibi ifade edilir.
(3)
Burada dir. Hava aralığı/sargı böl­gesindeki manyetik akı yoğunluğu dağılımının radyal bileşeni sınır şartları dikkate alınarak
(4)
eşitliği ile hesaplanabilir. Burada;

ve Rm küresel rotorun yarıçapıdır.


Şekil 8’de stator nüvesi yokken rotorun Rm=0,030 m, r= 0,031 m ve θ=0˚ pozisyonu için α=-π ile α=+π aralığında (4) eşitliğine göre hesaplanmış manyetik akı yoğunluğunun radyal bileşenlerinin analitik, sonlu elemanlar ve uygulama sonuçlarının bir karşılaştırıl­ması verilmiştir. Analitik metotla hesaplanan (ideal) akı yoğunluğu (r=0,031 mm yarıçapındaki bir çember üzerindeki normal bileşenleri, Bn) ile sonlu elemanlar metoduyla tahmin edilen akı yoğunluğu arasındaki fark Ansoft Maxwell 3D yazılımının istenilen bir çizgi üzerindeki akı yoğunluklarının normal (Bn) ve teğet (Bt) bileşenlerinin bileşkesini vermesinden kaynaklanmaktadır. Yazılımın bir kısıtlaması olarak, bunun ayrılması mümkün olsaydı analitik ve sonlu elemanlar metodu ile bulunan değerler birbirine daha yakın çıkabilirdi. Ölçme sonucu alınan akı yoğunluğu değerlerinin analitik ve sonlu elemanlar değerlerindan uzaklaşmasının nedeni, rotorun oluşturulmasında kullanılan mıknatıs dilimlerinin ideal dilimlerden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. İdeal çeyrek küresel dilimlerin kullanılmasıyla bu sorunun üstesinden gelinebilir. Şekil 9a ve b’de küresel mıknatısın xy düzlemindeki B manyetik akı yoğunlukları vektöriyel olarak gösterilmiştir.

4. MANYETİK SİMÜLASYONLAR VE UYGULAMA SONUÇLARI


Sabit mıknatıslı küresel eyleyicinin kendisi oldukça basit bir geometriye sahip olmasına rağmen rotorun dönüşü süresince manyetik alanın belirlenmesi için üç boyutlu manyetik alan analizinin kullanılması gerek­miştir. Ansoft Maxwell 3D ile üç boyutlu manyetik simülasyon yapılmış ve buradan alınan sonuçlar ışığında eyleyicinin prototipi gerçekleştirilmiştir. Hava nüveli bir küresel eyleyici için rotorda oluşan torkun analitik yolla hesaplanması mümkündür (Ek.A). Fakat uygulaması yapılan demir nüveli küresel eyleyicide stator sargıları enerjili iken rotorun açısal yer değişimleri için relüktans torku ve kuvvetlerin (problem simetrilikten uzak 3 boyutlu bir özelliğe sahip olduğundan) analitik yolla hesaplanma­sı zorlaşmakta ve bu Ansoft Maxwell 3D tarafından otomatik olarak Zahiri İş Metodu ile hesaplan­mak­tadır. Küresel motorun alan çözümünde sınır şartı (Statorun iki katı yarıçapa sahip en dış küresel bölge yüzeyinde Hn=0 dır. Hava nüveli küresel eyleyicinin sonlu elemanlar analizinde, doğru sonuçların elde edilmesi için bu yarıçapın 10-100 kat arası bir değer­de alınması gerekir) ve bir dönüşe ait sargı akım değerleri Şekil 10’daki çizelgede görülmektedir. Simülasyon sonuçlarına göre rotorun farklı pozisyon­larına göre farklı torklar oluşmaktadır. Rotor pozis­yonu α ve θ açısal değişkenlerine göre küresel koordinat sisteminde α = 0-2π ve θ = 0-π/2 aralığın­da değişmektedir. Rotorun hareket ettirilmesi için örneğin A-A' sargılarına 1000 amper-sarımlık akım verildiğinde rotorun S kutup ekseni ile A sargısının manyetik eksenleri aynı doğrultuya gelmek ister ve A' sargısı da rotorun N kutbunu iterek bu harekete yar­dım eder. Böylece akımların miktarına bağlı olarak rotor yönünde 0˚- 45° dönme gerçekleştirebilir. Bu dönmenin akabinde A-A' sargılarının akımı kesilerek B-B' sargılarına aynı miktarda akımlar verilerek daha ileri bir 45°’lik dönme gerçekleşir. Bu işlem böylece devam ettirilerek istenildiği kadar dönme hareketi yaptırılabilir. Rotorun eksenindeki (aşağı-yukarı) hare­ketleri için de uygun sargı kombinasyonunun enerjilendirilmesi gerekir.
Tüm bu aralıklar içinde kalan rotor pozisyonları için 5° ’lik aralıklarla toplam 648 adet üç boyutlu statik manyetik simülasyon yapılmıştır [27]. Küresel eyle­yi­ci üç boyutlu geometriye sahip olduğundan yapılan 3 boyutlu simülasyonlar oldukça büyük miktarda bilgi­sayar hesaplama zamanı gerektirmektedir. Örneğin sadece bir pozisyona ait manyetik akı, indüktans ve tork değerlerinin bulunması için gereken zaman P4 1,7 Ghz bilgisayar için 360 dakikadır.


Sabit mıknatıslı küresel eyleyicinin θ ve α değerlerine göre 1 amper sargı akımında ürettiği tork değerleri Şekil 12’de üç boyutlu grafikte verilmiştir. Grafikte θ ve α konum değişkenlerine göre torkun farklı değerler alması rotordaki sabit mıknatısların yönlerinden kaynaklanmakta ve bundan dolayı kontrol sisteminde bu değişimin dikkate alınması önemlidir.

Sabit mıknatıslı küresel eyleyicinin y ve x eksenle­rin­de α=0˚ iken θ =-π/4 ile θ =+π/4 aralığında ve 1A akım uygulandığı durumda simülasyon sonucu elde edilen tork eğrileri ve bu konumlara ait tork algıla­yı­cısı (Şekil 13) ile ölçülen tork değerlerinin karşılaş­tı­rılması Şekil 14’de görülmektedir. Simülasyon ve uygulama sonucu elde edilen tork grafikleri kabul edi­lebilir bir yakınlıkta örtüşmektedir.
5. KÜRESEL EYLEYİCİNİN AÇIK ÇEVRİM KONTROLÜ

Sabit mıknatıslı küresel eyleyicinin sekiz adet sator sargısı bulunmaktadır. Stator sargılarının her biri ayrı ayrı enerjilendirilebilmektedir. Bu yönüyle küresel eyleyici adım motoru prensibine yakın bir prensipte çalıştırılabilir. Sargılar istenilen sırada yeteri kadar bir akımla uyarıldığında küresel eyleyicinin hareketi sağlanmış olur [27]. Şekil 15a’da sabit mıknatıslı küresel eyleyici ve kontrol düzeneğinin fotoğrafı görülmektedir.

Kontrol elemanı olarak PIC 16F877 mikro denetleyicisi kullanılmıştır. PIC 16F877’e yazılan programla, seçilecek değerlere göre eyleyicinin hareketi sağlanmış olur. Dört adet buton kullanılmıştır. Butonlardan birincisi tab butonu, ikincisi değerleri artırma, üçüncüsü değerleri azaltma ve dördüncü butonda start butonudur. Program çalıştırıldığında LCD display’de kutup seçimi, hareket yönü seçimi, adım seçimi ve hız seçimi gibi seçenekler vardır. Bu seçenekleri uygun konumlara getirerek start butonuyla PIC 16F877’nin çıkış vermesi sağlanır. Bu sinyaller 4N25 ile yapılmış yalıtım devresine gelir. Yalıtım devresine gelen sinyal sargı akım yönlerinin değiştirildiği H tipi köprü sürücü devresine gelir. Şekil 15b’de H tipi köprü sürücü devre gösterilmiştir. H tipi köprü sürücü devre çıkışı eyleyici sargı uçlarına bağlanmıştır. Böylece PIC 16F877’de üretilen bir sinyal küresel eyleyiciye ulaştırılmış olacaktır [27].
6. SONUÇLAR
Bu çalışmada üç serbestlik dereceli sabit mıknatıs rotorlu demir nüveli bir küresel eyleyicinin statik manyetik analizi ve uygulaması yapılmıştır. Uygulaması yapılan küresel eyleyici açık çevrimli olarak 360° dönme hareketinin yanında 45º aşağı-yukarı hareketi yapabilmektedir. Küresel eyleyicinin stator nüvesi yokken analitik, sayısal metotlar ve uygulama sonucu elde edilen manyetik alan değerleri ve stator nüvesi varken sayısal metotlarla tahmin edilen ve uygulama sonucu üretilen tork değerlerinin kabul edilebilir bir yakınlıkta örtüştüğü görülmüştür. Gelecekteki çalışmalar aşağıdaki başlıkları içerebilir:


 • Sabit mıknatıslı demir nüveli bir küresel eyleyici için stator sargılarının konumlarını içeren analitik eşitliklerin geliştirilmesi.

 • Stator sargı boyutu ve rotor yarıçapının en fazla torku üretecek şekilde optimizasyonu.

 • Küresel eyleyicinin stator ve stator kapak yapısının ve malzemesinin eyleyicinin tork üretme yeteneğine etkileri.

 • Küresel eyleyiciye yeni bir yataklama sisteminin uygulanarak sürtünme katsayısı­nın düşürülmesi ve enerji sarfiyatının azaltılması.

 • Küresel eyleyicinin kapalı çevrimli hassas konumlandırılması için Hall-etkili algılayıcı­ları­nın yerlerinin belirlenmesi ve dinamik kontrolü­nün yapılması.

 • Küresel eyleyicinin sargılarına uygulanan akım­ların ve dinamik durumda demir nüve­deki eddy akımlarının ve histerezis etkilerin­den dolayı 3 boyutlu ısıl analizlerinin yapılması.

KAYNAKLAR

 1. Wang, J., Jewell, G.W. ve Howe, D., “Analysis of A Spherical Permanent Magnet Actuator”, J. Appl. Phys. 81(8): 4266-4268, 1997.

 2. Williams, F., Laithwaite, E.R. ve Eastham, J.F., “Development and Design of Spherical Induction Motors”, Proc. of the IEE. 471-484, 1959.

 3. Vachtsevanos., G.J., Davey., K. ve Lee., K.M., “Development of a Novel Intelligent Robotic Manipulator”, IEEE Control System Magazine 9-15, 1987.

 4. Davey., K., Vachtsevanos., G.J. ve Power., R. “An Analysis of Fields and Torques in Spherical Induction Motors”, IEE Transactions on Magnetics. Mag-23.(1) 273-281, 1987.

 5. Foggia., A., Oliver., E., Chappuis., F. “New Three Degree of Freedom Electromagnetic Actuator”, Conference Record IAS Anual Meeting 35, New York, 1988.

 6. Lee., K. M., Pei., J. “Kinematic Analysis of A Three Degree of Freedom Spherical Wrist Actuator”, The Fifth International Conference on Advanced Robotics, 72-77, Italy, 1991.

 7. Wang., J., Jewell., G., Howe., D. “Modeling of a Novel Spherical Permanent Magnet Actuator”, Proceeding of IEEE International Conference on Robotics and Automation 1120-1125, New Mexico, 1997.

 8. Wang., J., Jewell., G., Howe., D. “Analysis, Design and Control of Novel Spherical Permanent Magnet Actuator”, IEE Proceedings on Electrical Power Applications. Cilt 154, No 1, 61-71, 1998.

 9. Chirikjion., G.S. ve Stein., D. “Kinematic Design and Commutation of A Spherical Stepper Motor”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Cilt 4, No 4, 342-353, Piscataway, New Jersey, 1999.

 10. Kahlen., K., De Doncker., R.W. “Current Regulators of Multi Phase Permanent Magnet Spherical Machines”, Industry Applications Conference Record of the 2000 IEEE 3, 2011-2016, 2000.

 11. Yang., C., Back, Y.S. “Design and Control of the 3 Degrees of Freedom Actuator by Controlling The Electromagnetic Forces”, IEEE Transactions on Magnetics, 3607-3609, 1999.

 12. Hollis., R.L., Ralph L., “Magnetically Levitated Fine Motion Robot Wrist with Programmable Compliance”, United States Patent, Ekim, 1989.

 13. Kaneko., K., Yamada. I, nad Itao. K. “A Spherical DC Servo Motor with Three Degrees of Freedom”, Transactions of the ASME Journal of Dynamic System Measurement and Control 111, 398-402, Eylül 1989.

 14. Neto., L., Mendes, R. ve Andrade, D.A. “Spherical Motor A Three Dimensional Position Servo”, Proceding of IEE Conferences on Electrical Machines and Drives, 227-231, 11-13 Eylül, 1995.

 15. Benjamin, B. Bederson “A Miniature Space Variant Active Vision System: Cortex-1”, Phd Thesis New York University, 25-64, Haziran, 1992.

 16. Lee., K.M. G. Vachtsevanos, C.K. Kwan. “Development of A Spherical Stepper Wrist Motor”, IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1: 267-272, 24-29 Nisan 1988.

 17. Lee., K.M. Kwan, C., “Design Concept Development of A Spherical Stepper for Robotic Applications”, IEEE Transactiona on Robotics and Automation. Cilt 1, No 7, 175-181 Şubat 1991.

 18. Roth., R. Lee., K.M., “Design Optimisation of A Three Degrees of Freeedom Variable Reluctance Spherical Wrist Motor”, Transactions of the ASME Journal of Engineering for Industry 117, 378-388, Ağustos, 1995.

 19. Raye., A. S., “Finite Element Torque Modeling And Backstepping Control of A Spherical Motor”, Phd Thesis, Gerge W. Woodruff school of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, 8-52, 2001.

 20. Zhou., Z. Lee., K.M., “Real Time Motion Control of Multi Degree of Freedom Variable Reluctance Spherical Motor”, Proceedings of the 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2859-2864, Minneopolis-Minnesota, 1996.

 21. K
  im, D., “A Design Methodology of A High-Torque Multi Degree of Freedom Spherical Motor”, M.Sc. Thesis, The George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, 24-76, 1997.

 22. Ezenekwe., D. ve Lee, K.M., “Design of Air Bearing System for Fine Motion Application of Multi Dof Spherical Actuators”, Proc. of the IEEE/ASME AIM 99. 812-818, Atlanta, Eylül 1999.

 23. He., T. “Effects of Rotor Configurations on the Characteristic Torque of A Variable Reluctance Spherical Motor”, Phd Thesis Georgia Institute of Technology-China, 35-75, Temmuz 2000.

 24. Wang, J., Wang, W., Jewell, G.W., Howe D., “A Novel Spherical Permanent Magnet Actuator with Three Degrees of Freedom”, IEEE Transactions on Magnetics, Cilt 34, No 4, Temmuz 1998.

 25. Mitchell, J.K., Jewell, G.W., Wang, J., Bingham, C.M., Howe, D., “Influence of An Aperture on the Performance of A Two-Degree-of-Freedom Iron-Cored Spherical Permanent-Magnet Actua­tor”, IEEE Transactions on Magnetics, Cilt 38, No 6, Kasım, 2002.

 26. Wang, J., Wang, W., Jewell, G.W., Howe D., “Design and Control of A Novel Spherical Permanent Magnet Actuator With Three Degrees of Freedom”, IEEE Transactions on Mechatronics, Cilt 8, No 4, Aralık 2003.

 27. Öner, Y., Sabit Mıknatıslı Küresel Motorun Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Manyetik Analizi, Tasarımı ve Uygulaması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2004.

 28. Moskowitz, L., Permanent Magnet Design and Application Handbook, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, USA, 1995.

 29. Sievert, J., Ahlers, H., Ludke, J., Siebert, S., Pareti, L., Solzi, M., “European Intercomparison of Measurements on Permanent Magnets”, IEEE Transactions on Magnetics, Cilt 29 , No 6, 2887 – 2889, Kasım 1993.


Ek.A: Hava nüveli bir küresel eyleyicide rotorda oluşan torkun Zahiri İş Metodu ile analitik yolla hesaplanması [24]:
Stator sargılarından geçen akımın manyetik alanı ile rotor mıknatıslarının manyetik alanının etkileşimi sonucu rotor üzerinde aşağıdaki eşitlik ile verilen bir tork oluşur.
(E.1)

Burada J, Şekil E.1’de görüldüğü gibi v hacmindeki sargının akım yoğunluk vektörünü temsil eder. Şekilde görüldüğü gibi r R0 ile Rs arasında 0 ile 1 arasında değişim göstermektedir. Yüzeyi olan çok küçük bir sarımlık bir sargı düşünüldüğünde ve c konturu ile daire içine alındığında, sargının ürettiği toplam tork aşağıdaki eşitlik ile elde edilebilir.


(E.2)
Blr ’nin temel bileşenleri (l=2, m=1) baskın olduğundan yüksek dereceli harmonikler ihmal edilerek tork aşağıdaki gibi verilir.

(E.3)

Burada sargının yön kosinüsüdür ( ; ; ). Torkun büyüklüğü,


(E.4)
ile bulunur. Eşitlikten görüleceği gibi Tm torku Brem ve J ’ye bağımlı olduğu gibi rotor ve sargıların geometrik parametreleri ile de ilgilidir. Rotor üzerindeki toplam tork bütün sargı akımlarının bileşke etkisi ile elde edilir.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ iconGazi ÜNİversitesi teknik eğİTİm faküLtesi makina eğİTİMİ tesisat anabiLİm dali


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com