1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa1/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ULAŞTIRMA MEVZUATI (GENEL) SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

 1. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

 2. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.

 3. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

 4. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.


2. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 1. Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.

 2. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.

 3. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

 4. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri


3. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 1. Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.

 2. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.

 3. Traktörler ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

 4. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.


4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 1. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.

 2. Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.

 3. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.

 4. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar


5. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 1. Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

 2. Taşıma acenteleri

 3. Taşıma işleri komisyoncuları

 4. Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar


6. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amaçlarından birisi değildir?

 1. Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek

 2. Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak

 3. Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek

 4. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını saptamak


7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

 1. Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.

 2. Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.

 3. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.

 4. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.


8. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?

 1. Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek

 2. Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak

 3. Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek

 4. Hepsi


9. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.

 2. Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.

 3. Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.

 4. Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.


10. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar.

 2. Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadırlar.

 3. Taşımacılar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

 4. Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır.


11. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, sözleşmeli taşıt sahipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Taşıma faturası düzenleyemez

 2. Kendi namına eşya taşıyamaz

 3. Kendi namına yolcu taşıyamaz

 4. Yetki belgesi sahibi ile gelir sözleşmesi yapamaz


12. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar.

 2. Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz.

 3. Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.

 4. Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir.


13. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

 1. İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı sefere göndermek

 2. Şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak

 3. Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak

 4. Yolcu ve eşyayı istenildiği takdirde taahhüt edilen yerin dışında başka bir yere götürmek.


14. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Para cezası

 2. Hapis cezası

 3. Hak mahrumiyeti

 4. Trafikten men


15. Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

 1. A,B,C

 2. F,G,H

 3. D,G

 4. Sadece G


16. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir?

 1. Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,

 2. Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,

 3. Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,

 4. Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,


17. Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

 2. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 180 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 3. Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.

 4. Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.


18. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

 2. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 3. Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.

 4. Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.


19. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

 2. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 3. Araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.

 4. Çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.


20. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.

 2. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.

 3. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.

 4. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.


21. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; taşımacının sorumluluk ve yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.

 2. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu ilgili Kanun kapsamındaki faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.

 3. Taşımacı, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek zorundadır.

 4. Taşımacı, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak zorundadır.


22. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 1. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.

 2. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.

 3. Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.

 4. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.


23. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyetlerden sorumludurlar.

 2. Acenteler ve taşıma işleri komisyoncularının, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar sorumludurlar.

 3. Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

 4. Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.

24. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahibinin sorumluluklarından biri değildir?  

 1. Biletsiz yolcu, taşıma senetsiz eşya taşıyamazlar.  

 2. Yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludurlar.  

 3. Yeteri kadar personel istihdam etmek zorundadırlar  

 4. Acentesinin yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden kısmen sorumludur  


25. Taşmacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 1. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden müteselsilen sorumludur.

 2. Taşımacı yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Yolcu ve gönderenler de taşımacının bu kapsamda almış olduğu tedbirlere uymak zorundadır.

 3. Taşımacı yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur. Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak zorunda değildir.

 4. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.


26. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin sorumluluklarındandır?

 1. Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.

 2. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.

 3. Yetki belgesi sahipleri çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.

 4. Taşıma işlerinde istihdam edilenler, işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.


27. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

 1. 2 yıl

 2. 6 ay

 3. 1 yıl

 4. 3 ay


28. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?

 1. 3

 2. 6

 3. 12

 4. 18


29 Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde öngörülen asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapmaları halinde bu durumu satış tarihinden itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirirler?

 1. 15

 2. 30

 3. 45

 4. 90


30. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde belgelerin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler?

 1. 30

 2. 45

 3. 60

 4. 90


31. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 1. 15 gün

 2. 30 gün

 3. 45 gün

 4. 60 gün


32. Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?

 1. 30 gün

 2. 60 gün

 3. 90 gün

 4. 120 gün


33. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine istinaden verilen uyarmaların kaldırılması için uyarmaların veriliş tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunularak verilen uyarmaların paraya çevrilmesini talep edebilirler?

 1. 30

 2. 60

 3. 90

 4. 120


34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır?

 1. 180 gün

 2. 90 gün

 3. 60 gün

 4. 45 gün


35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?

 1. 15 gün içinde

 2. 30 gün içinde

 3. 60 gün içinde

 4. Değişikliğin meydana geldiği tarihte

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com