Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ


sayfa1/4
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4
EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve motorlu araçlarda kullanılacak benzin ve motorin türlerinin teknik özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, iş makineleri, tarım ve orman traktörleri, iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler dışında, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan kategorilerde ve kamuya ait taşıtlar dahil olmak üzere trafikte bulunan dört ve daha fazla tekerlekli yolcu ve yük taşımaya mahsus motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının belirlenmesi esasları ile çevre ve insan sağlığının korunması açısından iç su taşıtları, karayolu dışındaki hareketli makineler, tarım ve orman traktörleri dahil olmak üzere pozitif ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılacak olan yakıtların teknik özelliklerini kapsar.

(2) Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar ile hidrojen yakıtlı araçlar ve hava alanlarında bulunan özel kullanıma haiz plakasız araçlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-4 üncü maddesine, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Absorbsiyon katsayısı: Duman koyuluğunu gösteren ve egzoz gazı içinden geçen ışığın soğurması ile ölçülen katsayıyı,

c) Araç muayene istasyonu: Araçların niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği, bunun için gerekli cihaz ve personeli bulunan, araç muayenesinin yapıldığı ve muayene kanallarının olduğu tesisleri,

ç) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

e) Benzin: EPDK tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

f) CNG: Sıkıştırılmış doğal gazı,

g) Denetim yetkilisi: Çevre Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlık veya İl Müdürlüğü veya yetki devri yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili personelini,

ğ) Duman: Taşıtın egzoz borusundan çıkan, tam yanmış veya yanmamış yakıt zerrelerinin meydana getirdiği siyah, gri-beyaz veya mavi renkli aerosolü,

h) Duman koyuluğu: Tam şeffaf gaz için duman koyuluğu % 0, ışığı tamamen absorbe eden geçirgen olmayan gaz için ise % 100 olmak üzere, egzoz gazı içerisinde bulunan şeffaf olmayan parçacıkların gazdan geçen ışığın aydınlatma şiddetini, yani aydınlanan birim yüzey için ışık akısını azaltma yüzdesini,

ı) Egzoz gazı: Bir motorlu taşıtın egzoz borusundan çıkan gazı,

i) Egzoz gazı kirleticileri: Egzoz gazında bulunan ve çevreyi kirleten bileşenleri,

j) Egzoz gazı emisyon ölçüm pulu: Trafikte seyreden taşıtlar için yapılan egzoz gazı ölçümü sonunda, ölçüm sonucu uygun olan taşıtlara verilen pulu,

k) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi: Formatı Bakanlıkça belirlenen ve yayımlanan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına egzoz gazı emisyon ölçüm yapabilme yetkisi veren ve İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,

l) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

m) Geçici işletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından işleticiye verilen bir yıl süre ile geçerli belgeyi,

n) İç su: Tabii ve suni göller, baraj gölleri dalyan ve nehirleri,

o) İç su aracı: İç sularda yük ve yolcu taşımak için kullanılan her türlü tekne ile balıkçı tekneleri,

ö) İç su araçları dahil, karayolu dışında kullanılan hareketli makineler tarım ve orman traktörlerinde kullanılan yakıt (gaz/petrol yağı): EPDK tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

p) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

r) İşletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için işleticinin geçici işletme yetki belgesini almasını müteakip en geç bir yıl içinde ilgili muayene istasyonunun Türk Akreditasyon Kurumuna akredite ettirilmesi halinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilecek belgeyi,

s) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

ş) Katalitik dönüştürücü: Egzoz gazındaki kirleticileri zararsız veya daha az zararlı bileşenlere dönüştürmek amacıyla bir taşıtın egzoz sistemine yerleştirilen reaktörü,

t) Lambda değeri: Gerçek hava/yakıt oranının, teorik hava/yakıt oranına bölünmesi ile bulunan değeri,

u) LNG: Sıvılaştırılmış doğal gazı,

ü) LPG: Sıvılaştırılmış petrol gazını,

v) LPG veya NG yakıt kullanan taşıt: Tahrik sisteminde LPG veya CNG, LNG kullanımı için özel teçhizat ile donatılmış bir taşıtı,

y) Motorin (Dizel Yakıt): EPDK tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

z) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı/taşıtı,

aa) Motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı: Trafikte seyreden taşıtlar için yapılan egzoz gazı ölçümü sonunda, ölçüm sonucu uygun olan taşıtlara verilen egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun yapıştırıldığı ruhsat belgesini,

bb) NG: Doğal gazı,

cc) OBD sistemi: Bilgisayar hafızasında bulunan arıza kodları vasıtasıyla muhtemel hata alanını tanımlayabilen, emisyon kontrolü için kullanılan araç üzerindeki teşhis sistemini,

çç) Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıt: Benzin ile çalışan, buji ateşlemeli motora sahip taşıtı,

dd) Protokol: İçeriği Bakanlıkça belirlenen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile egzoz emisyon ölçümünü gerçekleştirecek istasyon yetkilisi arasında imzalanan sözleşmeyi,

ee) Sıkıştırma ateşlemeli dizel motorlu taşıt: Dizel yakıtı ile çalışan, sıkıştırma ile ateşlemeli motora sahip taşıtı,

ff) Taşıt sahibi: Taşıt için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi ile ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilen kişiyi ,

gg) Trafik zabıtası: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda trafik zabıtası olarak belirtilen görevlileri,

ğğ) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu: Bakanlıktan egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi alınarak motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapıldığı; TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallarını sağladığını Türk Standartları Enstitüsünce verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi ile belgeleyen sabit yetkili servis istasyonları ile TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler Standardını sağladığını Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile belgeleyen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetki verdiği sabit veya sabit istasyona bağlı çalışan seyyar araç muayene istasyonlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Taşıt Kategorileri ve Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri
Taşıt kategorileri

MADDE 5 – (1) Taşıt kategorileri aşağıdaki gibidir:

a) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde sekizden fazla koltuğu olan dört tekerlekli motorlu taşıtlar.

b) Yük taşımak için kullanılan ve müsaade edilebilir maksimum ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan motorlu taşıtlar.

c) Taksiler ve ambulanslar.

ç) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar.

d) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde en fazla sekiz koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan taşıtlar ağır araçlar; (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan taşıtlar ise hafif araçlar sınıfına girer.
Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin kriterler

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına il müdürlüklerince düzenlenmiş egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilir. Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi, yalnızca yetki belgesi üzerinde belirtilen adresteki ölçüm istasyonu için geçerlidir. Yetki belgesi verilmiş olan araç muayene istasyonları dışındaki sabit istasyon yetkilileri seyyar araçlarla egzoz gazı emisyon ölçümü yapamazlar.

(2) Sabit bir araç muayene istasyonuna bağlı olarak çalışan ve ayrı olarak egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmiş seyyar araç muayene istasyonları, sabit yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu bulunmayan ilçe, bucak, belde ve köylerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaparlar.


Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırma periyotları

MADDE 7 – (1) Taşıtlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kategoriler esas alınmak kaydıyla cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine uygun olarak aşağıda belirtilen periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur:

a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir.

b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir.
Egzoz gazı emisyon ölçüm esasları ve sınır değerleri

MADDE 8 – (1) Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünde aşağıdaki usul ve esaslar ile sınır değerler uygulanır:

a) Gelişmiş bir emisyon kontrol sistemi ile kontrol edilmeyen egzoz gazı emisyonlarında;

1) Sızdırma olup olmadığının kontrolü için motorlu taşıtın egzoz sisteminin ilgili parçalarının gözle muayenesi yapılır.

2) Motor yüksüz rölanti devrinde iken ölçülen egzoz gazındaki karbonmonoksit miktarı Ek-1’ de verilen Tablo-1’ deki sınır değeri geçemez.

b) Gelişmiş bir emisyon kontrol sistemi ile kontrol edilen egzoz gazı emisyonlarında:

1) Sızdırma olup olmadığının kontrolü için motorlu taşıtın egzoz sisteminin ilgili parçalarının gözle muayenesi yapılır.

2) Egzoz gazında lambda değeri ve karbonmonoksit miktarı ölçülür. Lambda değeri 1±0,03 aralığında olmak kaydıyla ölçülen karbonmonoksit miktarı Ek-1’de verilen Tablo-1 deki sınır değeri geçemez.

c) Bu fıkrada belirtilen gruba giren yanma sisteminde LPG, CNG veya LNG kullanan ve egzoz sisteminde katalitik dönüştürücü ve benzeri emisyon kontrol donanımı olan/olmayan pozitif ateşlemeli motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonu ölçümü LPG, CNG veya LNG ile de tekrarlanmalı ve lambda değeri 1±0,03 aralığında olmak kaydıyla karbonmonoksit miktarı Ek-1’de verilen Tablo-1 deki sınır değeri geçemez.

(2) Sıkıştırma ateşlemeli dizel motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünde aşağıdaki usul ve esaslar ile sınır değerler uygulanır:

a) Vites boşta ve debriyaj kavramadayken serbest ivme süresince yani yüksüz rölantiden kesme hızına kadar gaza basılarak egzoz gazının duman koyuluğu ölçümü yapılır. Mekanik pompalı taşıtlarda, ölçümler öncesinde taşıtın püskürtme pompasında bulunması gereken mühür kontrol edilir.

b) Ölçüm, taşıtın ön hazırlığı olmaksızın da yapılabilir, ancak güvenlik nedeniyle motorun ısınmış ve mekanik durumunun tatmin edici durumda olduğu kontrol edilir. Taşıtın ön hazırlığı aşağıdaki gibi yapılır:

1) Motor tamamen ısınmış olmalıdır, motor ısınmamış ise, motorun normal çalışma sıcaklığına erişmesi beklenir.

2) Egzoz sistemi, en az üç serbest ivme çevrimi veya eş değer bir yöntem ile temizlenir.

c) Ölçümler yapılırken:

1) Sızdırma olup olmadığının kontrolü için motorlu taşıtın egzoz sisteminin ilgili parçalarının gözle muayenesi yapılır.

2) Motorun ve takılmış herhangi bir turbo-beslenme (turbo-şarj) tertibatının, her bir serbest ivme çevrimi başlatılmadan önce rölantide olması gerekir. Ağır tonajlı dizel araçlar için ise bu durum, gaz pedalının serbest bırakılmasından sonra en az 10 saniyelik bir bekleme yapılmasını gerektirir.

3) Her bir serbest ivme çevrimini başlatmak için, püskürtme pompasından azami besleme sağlamak amacıyla gaz pedalına, tam ve devamlı olarak, fakat sert olmayacak bir şekilde basılır.

4) Her bir serbest ivme çevrimi sırasında, gaz pedalı serbest bırakılmadan önce, motor, kesme hızına erişmiş olmalıdır. Otomatik vitesli taşıtlarda ise, motor üreticisi tarafından belirlenmiş hıza veya böyle bir bilgi yoksa kesme hızının üçte ikisine erişmiş olmalıdır. Motorun kesme hızına ulaştığı, motor hızı gözlenerek veya gaz pedalına ilk basma ile serbest bırakma arasında yeterli bir süre geçmesine izin verilerek kontrol edilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen taşıt kategorileri için bu süre en az iki saniyedir.

ç) Dizel motorlu taşıtlarda, absorpsiyon katsayısı Ek-1’de verilen Tablo–2’deki sınır değeri geçemez.

d) En son üç serbest ivme çevriminin aritmetik ortalaması sınır değeri aşıyorsa, taşıtlar başarısız kabul edilir.
Egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçları

MADDE 9 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm yöntemleri ve sonuçları bu Yönetmelikte tanımlanan standartlara ve sınır değerlere uygun olmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu uygun olan taşıt sahibine, sadece Bakanlık tarafından bastırılan egzoz gazı emisyon ölçüm pulu ve egzoz gazı emisyon ruhsatı, bedeli karşılığında verilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmayan veya sınır değerleri sağlamayan hiçbir araca egzoz gazı emisyon ölçüm pulu verilmez ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı onaylanmaz.

Egzoz gazı emisyon ölçüm pulu ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı

MADDE 10 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilen egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına egzoz gazı emisyon ölçüm pulu ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı il müdürlüklerince verilir.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçüm pulu bedeli ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı bedeli her yılın Aralık ayında Bakanlıkça belirlenir. Bakanlığın belirlediği bedelden farklı bir bedel uygulanamaz. Egzoz gazı emisyon ölçüm pulu bedelinin Bakanlığa ait olan kısmı Bakanlığa ait döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı ilk kez verildiğinde veya yenilendiğinde bedeli karşılığı verilir ve bedelinin tamamı Bakanlığa ait döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Taşıtın el değiştirmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun geçerlilik süresi değişmez. Aracın plakasının da değiştirildiği durumlarda eski plakaya ait ruhsatın fotokopisi denetim görevlisine beyan edilir.

(4) Yıl sonu itibariyle istasyon yetkilisine ait işlem görmemiş pul ve ruhsatların takip eden yılda kullanılabilmesi için, fark bedelinin her yıl Ocak ayında belirlenmesi gerekir. Fark bedeli belirlenirken; istasyon yetkilileri bir önceki yıl aldıkları egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ve ruhsatlarına ilişkin makbuz, işlem görmemiş egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ve ruhsatları, Aralık ayına ait egzoz gazı emisyon ölçüm izleme çizelgesi ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder. Belirlenen fark bedeli istasyon yetkilisi tarafından Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(5) Olası bir pul kaybı halinde, kaybolan pulların seri numaraları yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları tarafından il müdürlüğüne bildirilir. Kaybolan pulların seri numaraları il müdürlüğü internet sayfasında yayımlanır.

(6) Ölçüm sonucu uygun çıkmayan taşıt için ayrılan ve otuz gün içinde alınmayan pullar ile pul yapıştırılacak yeri kalmayan ruhsatlar, il müdürlüğü tarafından en az biri şube müdürü, biri teknik personel olmak üzere toplam 3 personel huzurunda yakılarak veya kesilerek imha edilir, tutanak altına alınır ve tutanak il müdürlüklerinde saklanır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconYönetmelikler — Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ icon14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconGazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconEgzoz gazındaki atık enerjiyi kullanarak motora, ekstra hava destekli...

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconEk-1 İşletmeler İçin Hava Emisyonu Esas ve Sınır Değerleri

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconVergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconEgzoz valfı Osileytin valf

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconGazi ÜNİversitesi teknik eğİTİm faküLtesi makina eğİTİMİ tesisat anabiLİm dali

Egzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ iconTarihinde çocuklarımız ile BÜYÜkleriM partisi kutlayacağız. Çocuklarımız...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com