8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
ARAÇLARDA HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

1.Kütle ne demektir? Tanımlayarak açıklayınız.

2.Kuvvet ne demektir? Tanımlayarak açıklayınız.

3. Newton Kanunu’na göre kuvvet formülü nedir? Açıklayınız.

4.Katılara göre basınç ne demektir? Tanımlayınız.

5.Sıvılara göre basınç ne demektir? Tanımlayınız.

6. Gazlara göre basınç ne demektir? Tanımlayınız.

7. İtme Kuvveti, Basınç ve Alan Arasındaki İlişki nasıldır? Açıklayınız.

8.Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız.
9. Kuvvet basınç ve alan arasındaki ilişki formülünü yazınız.10. Hidrolik akışkanları inceleyen bilim dalları nelerdir? Yazınız.

11. Hidrostatik ve hidrodinamiğin inceleme alanları nelerdir? Yazınız.

12. Hidrolik sistemler neden geniş bir uygulama alanına sahiptirler? Yazınız.

13.Hidrolik sistemlerin deniz ve havacılıkta ki uygulama alanları nelerdir? Yazınız.

14.Hidrolik sistemlerin endüstriyel üretimde ki uygulama alanları nelerdir? Yazınız.

15.Hidrolik sistemlerin enerji üretiminde ki uygulama alanları nelerdir? Yazınız.

16. Hidrolik sistemlerin motorlu araç sektöründe ki uygulama alanları nelerdir? Yazınız.

17. Hidrolik sistemlerin üstünlükleri nelerdir? Yazınız.

18. Hidrolik sistemlerin olumsuz yönleri nelerdir? Yazınız.

19.Ülkemizde hidrolikte kullanılan birim sistemleri nelerdir? Yazınız.

Ülkemizde hidrolik sistemlerde yapılacak hesaplamalarda MKS birim sistemi kullanılmaktadır.

ADI

Sembol

Birim

Basınç KuvvetiYüzey (Alan)Basınç20.Hidrolik sistemlerde kullanılan basınç birimleri nelerdir? Yazınız.

Basınç birimi olarak
1 Pa(Pascal) =

….²(Newton/m²)1 bar=

…. Pa

….. N/m²

….. kg/cm²

….. PSI veya

….. Libre/inç²

…. Newton/cm²


1 atm =

….. cm-Hg

….. mm-Hg

1 kg/cm² =

….. Bar

21. Hidrolik sistemlerde kullanılan kuvvet birimleri nelerdir? Yazınız.

1 Newton =

….. kgf

1 kgf =

…… N

1 daN=

………. N

1 N=

…….. kgm/sn.²

22. Hidrolik sistemlerde kullanılan iş birimleri nelerdir? Yazınız.

1 W(Watt)=

………HP (Horse Power)

……… BG (Beygir Gücü)

1 HP =

……. W

………. kgm/sn.

1 kW =

……… W

1 W =

…….. Nm/sn.

23. Hidrolik sistemlerde kullanılan hacim birimleri nelerdir? Yazınız.

1 litre =

……dm³

……. cm³

……… Galon

1 galon =

……… litre

(Galon: Amerikan birim sisteminde hacim ölçüsü)

24.Çözümlü örnekler

10 kgf =

…….. N

5 bar =

…….. Pa

10 kgf.m =

……. Joule

10 HP =

…… kgm/sn.

10 litre =

……. cm³

25. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimlerinden birisi değildir?

A) PSI B) Newton C) Bar D) Pascal

26. Hareketli akışkanları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidroelektrik B) Hidrostatik C) Hidrodinamik D) Mekanik

27. Aşağıdakilerden hangisi hidroliğin uygulama alanlarından birisi değildir?

A) İş makineleri B) Mekanik kontrol mekanizmaları C) Ağır sanayi D) Otomotiv sanayi

28. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemin üstünlüklerinden biri değildir?

A) Diğer sistemlere göre sessiz ve gürültüsüz çalışır. B) Sistem çalışma sırasında kendi kendini yağlar.

C) Uzaktan kontrol edilebilir. D) Parça ömrü kısadır.

29. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemlerde kullanılan kuvvet birimlerden değildir?

A) Atm B) Newton C) daN D) kgf

30. Kapalı bir kaptaki durgun sıvılara ait prensip ve kanunları inceleyen bilim dalı nedir? Yazınız

31.Herhangi bir kapta bulunan sıvıların kabın tabanına yaptığı basınç değişimi nasıldır? Açıklayınız.

32. Şekilde görülen kapların hepsinde aynı sıvı varsa ve yükseklikleri eşit ise tabanlarındaki basınçlar nasıldır? Açıklayınız.Kapların hepsinde aynı sıvı varsa ve yükseklikleri eşit ise tabanlarındaki basınçlar da eşittir.

P1=P2=P3=P4

P = ρ × h × g

Aynı sıvılar olduğundan formüle göre yoğunluk,yükseklik ve yerçekimi ivmesi eşit olduğu için tabanlarındaki basınçlar da eşittir.

P =……………………………

h =……………………………

ρ =…………………………….

g =…………………………….

33. 1 m yüksekliğindeki kapta bulunan hidrolik yağ sütunu kabın tabanına ne kadar basınç uygular? (hidrolik yağ yoğunluğu 0,90 g/cm3 ve yer çekimi ivmesi 9.81 m/sn.²)

Verilenler:

P = ρ × h × g

ρ = 0.90 g/cm3

g = 9.81 m/ sn.²

h = 1 metre = 100 cm

Çözüm:


34.Aşağıdaki şekilleri inceleyerek piston alanı ve yük arasındaki bağıntıyı açıklayınız.
35.Pascal Kanunu nedir ? Açıklayınız.


36. Taban alanı 2 cm² olan bir şişe kapağına 10 kg’lık bir kuvvet uygulanmaktadır. Şişenin tabanına etki eden basınç ne kadardır?

Verilenler

Şişe taban alanı (A) = 2 cm²

Uygulanan kuvvet (F) = 10 kg

Şişe tabanına etki eden basınç (P) = ?


Çözüm:


37. Şekilde görülen basit hidrolik presi inceleyerek kuvvet ve pistonların aldığı mesafe arasındaki eşitlik formülünü bulunuz.A1 alanına uygulanan F kuvveti, kapalı hacim içinde P=F/A

oranında bir basınç oluşturur. Bu basınç aynen A2 alanına da

uygulanacaktır.

P1= P2 olacağından her iki eşitliği bir birine eşitlersekF2 ile elde edilen kuvvet, alanla orantılı olacaktır. Küçük pistonun aşağı inerken süpürdüğü hacimdeki akışkan, büyük pistonu yukarı itecektir.

Birinci pistonda etki eden F1 nedeniyle sıvı kap içinde hareket eder. Sıvılar sıkıştırılamayacağı için sıvı hacmi

(V=V1 =V2 ) aynı kalarak V1 =S1.A1 aynı hacimde sıvı V2 = S2. A2 ikinci kabın olduğu pistonu hareket ettirir.

Buna göre;
Her iki eşitlikteki benzer terimleri birbirine eşitlersek.


Kuvvet ve pistonların aldığı mesafe arasındaki eşitlikbulunur.38.Şekildeki hidrolik liftin ikinci pistonu üzerinde bir yükü kaldırmak istiyoruz. Birinci silindire 150 kg’lık yük uyguluyoruz. Birinci silindir piston çapı 5 cm ve ikinci silindir piston çapı 10 cm olduğuna göre yükü kaldıracak ikinci silindirdeki kuvveti bulunuz.Verilenler:

F1=150 kg

d1=5cm

d2 =10 cm

İstenenler:

A1= ? A2 = ? F2 =?


39. Hidrolik basınç yükseltme ne demektir?

40. Hidrolik basınç yükseltme prensibi araçlarda hangi kısımlarda kullanılır?

41.Şekli inceleyerek basınç ve alan arasındaki ilişkiyi formülize ediniz.F1 = F 2 olduğundan

F1= P1 x A1

F2 = P2 x A2
buradan

P1 x A1 = P2 x A2

şeklinde ifade edilir.

42. Bir iş makinesinde kullanılan hidrolik basınç yükselticinin kesit alanı 80 cm² olan birinci pistonuna 10 kg/cm² basınç uygulanmaktadır, ikinci pistonun kesit alanı 20 cm² olduğuna göre ikinci pistonda ne kadarlık basınç meydana gelir?

Verilenler:

P1= 10 kg/cm²

A1= 80 cm²

A2= 20 cm²

İstenenler:
P2=?


Çözüm:


43.İş ne demektir? Açıklayınız.

44.Güç ne demektir? Açıklayınız.

45. Hidrolik sistemde güç nelere bağlıdır? .

Buradan hidrolik sistemin gücü;45.Güç birimi nedir? Yazınız.

46. Hidrolik sistemlerde güç iletimi ve enerji değişimi şemasını çiziniz.

47. Bir hidrolik depoda bulunan hidrolik akışkan yağın yoğunluğu 900 kg/m³, yağın depodaki seviyesi (yüksekliği) 80 cm ise yağın depo tabanına yapmış olduğu basıncı hesaplayınız.

Verilenler

ρ = 900 kg/m3

g = 9.81 m/sn.2

h = 80 cm = 0,8 m

İstenilen

P = ?


48. Kapalı bir kaptaki pistona uygulanan kuvvet 40 N ve piston kesit alanı 5 cm2dir. Uygulanan kuvvet sonucu oluşan basıncı hesaplayınız.

Verilenler:

F = 40 N

A = 5 cm2 = 0,0005 m²

İstenen:

P = ?
49. Hidrostatik basıncın değeri aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Yer çekimi ivmesi B) Sıvının ağırlığı C) Sıvının yoğunluğu D) Sıvının yüksekliği

50. Durgun sıvı hareketlerini inceleyen hidrolik prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrostatik B) Hidrodinamik C) Hidroelektrik D) Jeoloji

51. “Sıvı dolu bir kaba uygulanan kuvvet sonucu meydana gelen basınç sıvı tarafından kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir.” prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bernoulli B) Newton C) Pascal D) Arşimet

52. Bir mesafe boyunca sarf edilen kuvvet aşağıdakilerden hangisini belirtir?

A) Basınç B) Ağırlık C) Güç D) İş

53. Güç birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joule B) Watt C) Bar D) Pascal

54.Hidrodinamik prensip ne demektir? Yazınız.

55.Debi ne demektir? Yazınız.

56.Süreklilik denklemi nedir? Açıklayınız.


Sonuç olarak şunu yazabiliriz:

Q1 = Q2

A1 x V1 = A2 x V2 (süreklilik denklemi

Q = ……………

v = ……………..

A = …………….

S = …………….

V = ……………..

t = …………..


57. Hidrolik devrede bulunan bir borunun kesit alanı 0,2 cm² ve kesitten akan sıvının hızı 4 m/sn.² bir darbe sonucu boru çap daralarak 0,008 cm²ye düşmekte ve akışkan hızı da 100 m/sn. çıkmaktadır. Borudan geçen akışkanın debisini hesaplayınız.

Verilenler:

V1 = 4 m/sn.

V2 = 100 m/sn.

A1 = 0,2 cm² = 0,2.10-4 m2

A2 = 0,008 cm² = 0,008.10-4 m2

İstenilenler:

Q = ?
58. Bernoulli Denklemi ne demektir? Tanımlayınız.


59.Akışkanın enerjisi nasıl bulunur? Yazınız.

60.Bernoulli prensip formülünü yazarak? Açıklayınız.Güç = Basınç x Debi

W = P x Q

Birimi

Watt = Pa .m3/sn.=(Nm/sn.)

P= ……………..

V= ……………….

A= …………………

Z= ………………….

γ= ……………………

g= …………………..


61. Çapı 3 cm olan borudan geçen hidrolik akışkanın ortalama hızı 3 m/sn.dir. Aynı sistem içinde akışkan 6 cm’lik boru çapından geçerken hızı ne olur?

Verilenler

d1= 3 cm = 0,03 m

d2= 6 cm = 0,06 m

V1= 3 m/sn.

V2 = ?62.Sürtünme kayıplarının büyüklüğü nelere bağlıdır? Yazınız.

63.Akışkanlarda sürtünme nasıldır? Açıklayınız.

64. Bir su borusundaki su, çapı 12,5 mm’den 9 mm’ye inen daralma parçasında akmaktadır. Suyun geniş tarafındaki hızı 0,9 m/sn. ise dar uçtaki hızı ne olur?

Verilenler

d1=12,5 mm = 0,0125 m

d2= 9 mm = 0,009 m

V1=0.9 m/sn.

V2=?65. Farklı çapları d1 =15 cm d2 =5 cm d3 = 13 cm olan bir borudan geçen akışkanın debisi 5 litre/dk.dır. Farklı çaplara göre akışkanın hızları ne olur?

Verilenler

d1 =15 cm=0,15 m

d2 =5 cm=0,05 m

d3 =13 cm=0,13 m

V1=?

V2=?

V3=?66. “Farklı kesitlerden oluşan bir boru içinden akan akışkanın debisi, borunun her noktasında aynı değerdedir.” prensibi aşağıdakilerinden hangisini ifade eder?

A) Süreklilik Denklemi B) Hidrostatik basınç C) Hidrodinamik basınç D) Pascal Kanunu

67. “Belirli bir kesitten birim zamanda (1 dakikada, 1 saniyede vb.) geçen akışkan miktarıdır.” olarak ifade edilen hidrolik terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız B) Hacim C) Basınç D) Debi

68. Akım çizgisi boyunca boru çapı küçültülürse akışkanın basınç ve hız nasıl değişir?

A) Basıncı artar-Hızı azalır B) Basıncı azalır-Hızı azalır

C) Basıncı azalır-Hızı artar D) Basınç artar-Hız artar

69. Enerjinin korunumu prensibini bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Newton B) Bernoulli C) Pascal D) Toricelli

70. Sürtünme kayıplarının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Boru uzunluğu B) Boru çapı C) Akış hızı D) Boru sayısı

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconA Ön bilgiler Motor güçlerinin neler olduğunu ve hesaplamalarına...

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconTarihinde çocuklarımız ile BÜYÜkleriM partisi kutlayacağız. Çocuklarımız...

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconKhaled Hosseini Afganistan, Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu....

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconBİyokimya terimleri SÖZLÜĞÜ a parantez içine alınanları del

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconİletken olmayan billurdan yontulmuş bir levhaya belli bir doğrultuda...

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconEk-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız iconYakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı olan piston kolundan elde edeceğimiz kuvvet ile piston alanı arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com