Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜYHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK TİPİ HİZMET VASITASI KİRALANMASI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAZIRLAYANLAR: Murat Çetinkale Müh.

Köksal GENÇ Müh.

2012    1. GİRİŞ


Bu şartname, Ankara-Eskişehir ve Polatlı-Konya arası Yüksek Hızlı Tren Hattında YHT Bölge Müdürü hizmetinde kullanılacak binek tipi vasıta kiralama işine ait teknik kriter ve koşulları kapsar.

Bu şartnamede TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü “İDARE” kısaltmasıyla, ihaleyi kazanan firma ise “YÜKLENİCİ” olarak belirtilecektir.
1.0.0 GENEL KOŞULLAR
1.0.1 Kiralanacak araç sayısı 2 adettir.
1.0.2. Kiralanacak araçlar 2012 model ve en fazla 10.000 km olacaktır.
1.0.3. Kiralanacak araçların motoru Dizel çevrimli, toplam silindir hacmi en az 1400 cm3, motor 2000 d/dk’de en az 100 hp güç sağlayacak ve 4 silindirli olacaktır. Yakıt tüketimi, 100 kilometrede şehir içinde 6,7 litreyi, şehir dışında 4,8 litreyi geçmeyecektir. Araçlarda ABS (kilitlenmeyi önleyici fren sistemi), EBD, sürücü, yolcu, perde ve yan hava yastığı bulunacaktır. Radyo - mp3 çalarlı müzik sistemi, polen filtresi, uzaktan kumandalı merkezi kapı kilitleme sistemi, çift kilitleme ve/veya alarm sistemi, motor kilitleme sistemi (immobiliser) bulunacak ve kapı camları elektrik kumandalı olacaktır.
1.0.4. Araçlar, şoförsüz olarak kiralanacak ve 24 (yirmidört) saat idarenin (görev yaptığı müdürlüğün) emrinde olacaktır.
1.0.5. Araçlar, 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun olacaktır. Araçlar, İmal, Tadil ve Montaj hakkında yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart ve niteliklere uygun olacaktır.
1.0.6. Araçların tüm teknik göstergeleri Km, motor devri, akaryakıt göstergesi, sıcaklık ve hız göstergeleri v.s çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.
1.0.7. Araçlar Klima (Isıtma - Soğutma) sistemine sahip olmalıdır.
1.0.8. Banka ve Finans Kurumları (Katılım Bankaları) kredisi ile alınan araçların haricinde, rehinli araçlar kullanılmayacaktır.

2.0.0 TEKNİK YETERLİK VE İŞE BAŞLAMA

2.0.1. İhaleyi alan yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından önce hizmete sunacağı her bir araç için ilgili işyerinden aşağıdaki şartlar doğrultusunda " Kiralık Araç Teknik Yeterlilik Belgesi" almak zorundadır.
2.0.2. İDARE’nin ilgili işyeri tarafından aracın; motor, kaporta, ısıtma ve soğutma sistemleri, yürüyen aksamı, boya, lastik, koltuklar, kasa, tente v.b. gibi genel görünümü incelenir ve aracın tescil ve trafik belgelerinin aslı fotokopisi ile burada yazılı bilgilerin araç üzerinde plaka, motor ve şasi numaralarının doğruluğu tetkik edilir.
2.0.3. Yüklenici tarafından hizmete sunulacak araçlar bakımlı ve sağlam durumda olacak, üzerinde Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) bulundurulacaktır.
2.0.4. Araçlar, belirlenen Km.nin üzerinde kullanılmış olması halinde işe başlatılmaz. Ancak sözleşme süresi içerisinde kilometre sınırı aşıldığı takdirde söz konusu aracın sözleşme süresi sonuna kadar kullanımına izin verilir.
2.0.5. Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi, muayene, trafik sigortası, tam kasko ile koltuk sigortaları v.b. tüm yasal yükümlülükleri yüklenici tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Yüklenici, her araca ait söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini işe başlar iken idareye vermek zorundadır.
2.0.6. Araçların yeterli görülmesi halinde, İDARE’nin ilgili işyeri tarafından tanzim edilecek kiralık araç yeterlik belgesi düzenlenecektir.
2.0.7. Kiralık Araç Teknik Yeterlilik Belgesi alamayan araçlar işe kesinlikle başlatılmayacaktır.
3.0.0 SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI
3.0.1. YÜKLENİCİ, araçların bir veya daha fazlasının trafik kazasına maruz kalması, kullanımına engel teşkil edecek şekilde arızalanması ve/veya trafikten men edilmesi halinde en az aynı şartlara haiz bir aracı 2 (iki) iş günü içerisinde İDARE’ye tahsis etmelidir. Bu durumda araçların hizmette olmadığı süreler için ücret ödenmez.
3.0.2. YÜKLENİCİ’nin, araçları mücbir sebeplerin dışında temin edememesi veya geç temin etmesi halinde tutulacak tutanağa dayanarak Sözleşme ve İdari Şartnamede yer alan ceza ile ilgili Madde hükümleri uygulanır.
3.0.3. Kiralanan araç için normal arıza ve lastik tamirinde günde en fazla 1 saat sefer dışı kalma durumu normal kabul edilir. Bu sürelerin toplamı haftada 2 saati geçemez.
3.0.4. Kira sözleşmesinin devamı müddetince araçların yakıt ve kullanıcı kaynaklı trafik cezaları hariç, periyodik bakım, onarım, yedek parça ve diğer tüm masrafları yükleniciye aittir. Deformasyona uğrayan veya diş derinliği yasal sınırın altına düşen lastikler YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir.
3.0.5. Araçlar devamlı olarak bakımlı, sağlam, sıhhi ve teknik şartlara uygun olacaktır.
3.0.6. Kiralanacak tüm araçlar, idarenin programlayacağı bir zamanda, işlerin aksamasına sebep olmayacak şekilde, haftada bir kez yarım gün, ayda bir kez ise tam gün olmak kaydıyla bakım yapılmak üzere izinli olacaklardır.
3.0.7 Kiralanacak araçlar kurumun her yer ve alanında kullanılacaktır.
3.0.8. Yüklenici, araçların günlük 400 (Dörtyüz) km. veya üzerinde yol yapacağını, teklifini hazırlarken göz önünde bulunduracaktır.

4.0.0 FİYAT TEKLİF VE HAK EDİŞLERİN DÜZENLENMESİ
4.0.1. Hak edişler aylık olarak düzenlenecektir.
4.0.2. Kiralanacak araçlar için anahtar teslim götürü bedel fiyat teklifi verilecektir.

5.0.0 YÜKLENİCİYE AİT DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.0.1. Yüklenici sözleşme yürürlülük süresince temin etmeyi taahhüt ettiği araçların, periyodik bakım-onarımından sorumlu olup, aracın bu maksatla İdareden alınması Madde 3.0.6’da belirtilen süreleri aşması durumunda, yüklenici bu süre zarfında kullanılmak üzere yukarıda belirtilen özelliklere haiz 50.000 kilometreyi geçmemiş bir araç temin edecektir.
5.0.2. Temin edilecek araçların zorunlu trafik sigortası ve muayeneleri, tam kasko, her türlü vergi ve ödemeleri, vb. Yükleniciye ait olup, buna ilişkin makbuz örneklerinin süresi içinde ibrazı zorunludur.
5.0.3. Kiralanan araçların trafik kazasına maruz kalması veya yola devam edemeyecek şekilde arızalanması halinde, yüklenici tarafından İşbu şartnameye uygun bir başka araç 2 (iki) iş günü içerisinde, hasarlı aracın yerine gönderilecektir. Gönderilmemesi durumunda Madde 6.0.5’deki ceza hükmü uygulanacaktır.
5.0.4. Araçlardaki teknik kusur ve/veya arızalardan kaynaklanan durumlarda 3. Şahıslarca açılacak her türlü davalara, zarar ve ziyan taleplerine karşı Yüklenici firma sorumludur. İdare, bu türde olası dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir.
5.0.5. İşbu şartnamenin 3.0.4 Maddesinde yer alan şartlara ilave olarak, araçların ön ve arka lastikleri her 50.000 kilometrede değiştirilecektir. Ayrıca yazın kaliteli yaz lastiği, kışın ise kaliteli kış lastiği kullanılacaktır. Yüklenicinin bu şartı yerine getirmemesi durumunda işbu madde hükmü idare tarafından yerine getirilecek ve bedeli yüklenicinin takip eden ilk hakedişinden kesilecektir. Eğer yüklenicinin idareden alacağı hak ediş anılan bedeli karşılamıyorsa eksik kalan kısım yüklenicinin teminatından karşılanmak suretiyle tahsil edilir.
5.0.6. Araçların sürekli periyodik bakımları yapılarak (yağ değişimi, vb) bu işlemlere ait bir rapor ilgili servisten alınarak, İdareye teslim edilecektir.
5.0.7. Araçların iç ve dış kısımlarında, İDARE’nin işbu şartnamede tarif ve talep ettikleri haricinde trafik kurallarına ve Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı herhangi bir yazı, çıkartma, poster, kart, süs eşyaları, vb. malzemeler bulundurulmayacaktır.
5.0.8. Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde araçların tümünde uyulması gereken kurallar ve bulundurulması gereken belge ve teçhizat (Madde 2.0.3.) ve kış aylarında patinaj zinciri devamlı olarak bulundurulacaktır.
5.0.9. İdarenin işbu şartnamede yer alan şartlara istinaden tek taraflı olarak değişmesini istediği araç, 2 (İki) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından değiştirilmek zorundadır. Bu süre içinde değiştirilmeyen araçlar için Madde 6.0.5.’deki ceza hükmü uygulanır.
6.0.0. CEZALAR

6.0.1. Araç kasko süresi geçirildiği takdirde 1000 (bin) TL,
6.0.2. Araçların avadanlığında yukarıda sayılanlardan eksik malzeme olduğu tespit edildiği takdirde bu durumdaki her bir araç için 500 (beş yüz) TL,
6.0.3. Kurum personeli veya yakınlarından araç kiralandığı tespit edildiği takdirde her bir araç için aylık 1000 (bin) TL,
6.0.4. Araçların bakımsızlık nedeniyle haftada iki defadan fazla hizmet dışı kalması halinde bu durumdaki her bir araç için 1000 (bin) TL ceza ilk hak edişten kesilerek bütçeye gelir olarak kaydedilecektir.
6.0.5. Kiralanan araçların kiralandıkları süre içinde göreve gelmediği her gün için o gün yevmiyesinin 1,5 katı hak edişten kesilecektir.
7.0.0 İŞİN SÜRESİ

7.0.1. İşin süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 (Oniki) aydır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconYht hatti arazi TİPİ (4x4) Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconTcdd süRÜCÜLÜ Hİzmet araci kiralanmasi iŞİ

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconTcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconTcdd süRÜCÜLÜ Hİ zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconYazi iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconC Araştırma yeri d Hassas bölge e Olay

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ iconPolatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik...

Yht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ icon1. Isi pompalari nedir ?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com