Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR


sayfa1/4
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 EKİDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:29.05.2012 tarih ve 28307 Mükerrer sayılı R.G.

Danıştay Kararı 1

Genelgeler 1 2 3 4

Tasarruflu Yazılar 1 2 3

FASIL 87
KARA NAKİL VASITALARI (DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY TAŞITLARI HARİÇ) VE BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
Fasıl Notları.

1.- Bu Fasıl, yalnız raylar üzerinde hareket etmek üzere imal edilmiş demiryolu veya tramvay taşıtlarını kapsamaz.

2.- Bu Fasıl anlamında "traktör"; tabirinden, esas itibariyle diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan ve asıl görevlerinin yanı sıra alet, gübre, tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu kara taşıtları anlaşılır.

87.01 pozisyonundaki traktörlere uygun olarak dizayn edilmiş traktöre takılarak kullanılabilen, makine ve çalışma aletleri traktörle birlikte sunulsa bile ve monte edilmiş olsun olmasın asıl Fasıllarında sınıflandırılır.

3.- Sürücü mahalli ile teçhiz edilmiş (motorlu) şasiler 87.06 pozisyonunda değil, 87.02 ila 87.04 pozisyonlarında sınıflandırılırlar.

4.- Çocuklar için her türlü bisikletler 87.12 pozisyonunda, çocuklar için diğer tekerlekli araçlar ise 95.03 pozisyonunda sınıflandırılır.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl XVI. Bölüme dahil bazı seyyar makinalar (87.01, 87.05 ve 87.16 pozisyonlarının Açıklama Notuna bakınız) hariç olmak üzere aşağıda açıklanan kara nakil vasıtalarını içine almaktadır.

(1) Traktörler (87.01 pozisyonu)

(2) İnsan taşımaya mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (87.02 veya 87.03 pozisyonu), eşya taşımaya mahsus kara nakil vasıtaları (87.04 pozisyonu), özel amaçlı kara nakil vasıtaları (87.05 pozisyonu)

(3) Fabrika, antrepo, liman veya hava alanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus kaldırma tertibatı bulanmayan kendinden hareketli şaryolar; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türden traktörler (87.09 pozisyonu)

(4) Motorlu, zırhlı savaş araçları (87.10 pozisyonu)

(5) Motosikletler ve mopetler; bisikletler ve sakat arabaları, motorlu olsun olmasın (87.11 ila 87.13 pozisyonları)

(6) Çocuk arabaları (87.15 pozisyonu)

(7) Her türlü taşıtlar için hareket ettirici tertibatı bulunmayan römorklar, yarı römorklar; ve diğer taşıtlar; el ile ya da hayvanlarla çekilen yahut itilen taşıtlar (87.16 pozisyonu)
Bu Fasıl, hem karada, hem de her türlü su sahasında (bataklık vb.) seyahat etmek için düzenlenmiş hava yastıklı taşıtları da kapsar (XVII. Bölümün 5 no.lu Not hükmüne bakınız)

Bu Fasıla dahil kara nakil vasıtalarından aksamı tamamlanmamış veya imali bitirilmemiş olanları, aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş asli vasıflarına haiz bulunduğu takdirde aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş kara nakil vasıtaları gibi tarifelenir. Tarifenin yorumu ile ilgili 2 (a) no.lu kurala bakınız. Örneğin;


  1. Tekerlekleri, lastikleri ve aküsü henüz takılmamış kara nakil vasıtası.
  1. Motoru takılmamış veya dahili teçhizatı henüz yapılmamış motorlu kara nakil vasıtası.
  1. Lastiksiz ve selesiz bisiklet.


Bu Fasıl, XVII. Bölümün Not hükümleri saklı kalmak kaydı ile yalnızca ve prensip olarak bu Fasılda yer alan vasıtalar ile kullanılmasının uygun olduğu açıkça anlaşılan aksam, parça, aksesuarı da kapsar (bu bölümün Genel Açıklama Not hükmüne bakınız)
*

* *
Şurası kayda değer ki; hem karada, hem suda kullanılmaya elverişli türden olan, özel surette imal edilmiş motorlu nakil vasıtaları, motorlu kara nakil vasıtaları olarak bu Fasılda yer alır. Fakat hem hava, hem de kara nakil vasıtası olarak kullanılmak maksadı ile özel olarak imal edilmiş uçaklar, uçak sayılır (88.02 pozisyonu)
Aşağıdakiler de bu Fasıl haricindedir:

(a) Teşhir için düzenlenmiş, başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan kara nakil vasıtası ve aksamına ait modeller (90.23 pozisyonu)

(b) Çocuklar tarafından binilmek üzere imal edilmiş tekerlekli oyuncaklar ve üç tekerlekli çocuk bisikletleri (diğer çocuk bisikletleri dışında) (95.03 pozisyonu)

(c) Kış sporları levazımatı (95.06 pozisyonu) örneğin küçük büyük kızaklar ve benzerleri gibi

(d) Gösterilerde, açık eğlence alanlarında kullanılmak üzere yapılan kara nakil vasıtaları (95.08 pozisyonu)

87.01 - TRAKTÖRLER (87.09 POZİSYONUNA GİREN TRAKTÖRLER HARİÇ) (+)

8701.10 - Motokültörler (Yaya kontrollü traktörler)
8701.20 - Yarı römorklar için çekiciler

8701.30 - Paletli traktörler
8701.90 - Diğerleri
Bu pozisyon anlamında, traktör tabirinden, esas olarak diğer kara nakil vasıtalarını, cihaz veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan ve bu asli vazifesinin yanı sıra alet ve edevatı, gübre tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu tekerlekli veya paletli kara nakil vasıtaları anlaşılır.
Bu pozisyon kaldırma, kazma, düzeltme vb. gibi bir fonksiyonu yerine getirmek için makinanın tamamlayıcı bir parçası olmak üzere özel olarak düzenlenmiş, imal edilmiş ve kuvvetlendirilmiş hareket eden parçaları kapsamaz. Bu fonksiyonun yerine getirilmesi için itme ve çekme şeklinde kullanılan hareketli parçalar olsa dahi bu pozisyona dahil olmaz.
87.09 pozisyonunda yer alan demiryolu istasyon platformlarında kullanılan tipteki traktörler hariç olmak üzere bu pozisyon her türde ve tipte traktörleri içine alır. (ziraatte ve ormancılıkta kullanılan traktörler, yol traktörleri, inşaat işlerinde kullanılan ağır traktörler, vinçli traktörler vb. Bunları hareket ettiren kuvvetin kaynağı (içten yanmalı pistonlu motorlar, elektrik motorları vb.) Tarifedeki yerlerinin tayininde dikkate alınmamaktadır. Hem demiryolunda hem de karayolunda kullanılmaya elverişli neviden olan traktörler de bu pozisyonda yer alır. Fakat özellikle demiryollarında kullanılmak üzere imal edilmiş olanları bu pozisyon haricinde kalır.

Bu pozisyonda yer alan traktörlerin karasörü bulunmamaktadır. Bununla beraber, bir sürücü mahalli veya görevlilere mahsus oturma yeri bulunabilmektedir. Traktörlerde ayrıca bir alet ve edevat sandığı, zirai aletleri indirip kaldırmaya mahsus tertibat römorkları (treylerler) ve yarı römorkları çekmeye mahsus bağlama tertibatları (çekici birimler vb.) veya hareket halinde bulunan bazı makinalar örneğin harman dövücü makinaları, dairevi testereli bıçkı makinaları vb.) çalıştırmaya mahsus kaldırma gücü bulunabilir.

Traktör şasileri, tekerlekler ya da tırtıllar üstüne veya tekerler ve tırtıllar kombinasyonu üzerine monte edilmiş halde olur. Bu son şekilde ön ana dingil yalnız tekerlekle donatılmış bulunmaktadır.

Bu pozisyon yaya kontrollü traktörleri de kapsar. Bunlar bir veya iki tekerlekli tek bir ana dingil ile donatılmış küçük zirai traktörlerdir. Bunlar, normal traktörler gibi takılıp sökülebilen alet ve cihazlar (genel amaçlı bir kaldırma gücü yardımıyla çalışabilen) ile birlikte kullanılmaktadır. Genellikle oturma yerleri bulunmamakta. İki elle idare edilebilmektedir. Bununla birlikte, bazı tiplerinde bunları kullananlar için arka tarafında bir veya iki tekerlekli bir binme yeri ve sürücü için oturma mahalli bulunmaktadır.

Bu çeşit traktörlerin benzerleri ayrıca sanayiide de kullanılmaktadır.

Bu pozisyon vinçli traktörleri de içerir (Örneğin; çamura saplanan taşıtları çekmek için kullanılan traktörler, ağaçları sökmek ve çekmek için kullanılan traktörler, tarımsal aletleri çekmek için kullanılan traktörler)

Bu pozisyon ayrıca örneğin çiftliklerde, bağlarda kullanılan tipteki traktörleri de içerir.
*

* *
Arızalanan veya kazaya uğrayan vasıtaları kaldırmaya mahsus vinçli, bucurgatlı, palangalı vb. kamyonlar bu pozisyon haricindedir (87.05 pozisyonu).
DİĞER MAKİNA VE CİHAZLARLA DONATILMIŞ TRAKTÖRLER
Şurası kayda değer ki, traktörlere takılarak kullanılmak amacı ile imal olunan zirai makina ve cihazlar (pulluklar, sürgüler, çapalar vb.) traktörlere takılı bulunsalar dahi kendi pozisyonlarında sınıflandırılır. Böyle durumlardaki çekici birim bu pozisyonda ayrı olarak sınıflandırılır.

Aynı şekilde değişebilir (sökülüp takılabilir) çeşitten bir veya daha fazla makina veya cihaz ile (vinç, buldozer vb.) bir traktörden ibaret bulunan ve traktörü ayrıldığında traktör olarak kullanılabilen çeşitten olan seyyar makinaların değişebilir çeşitleri olan makina ve cihazları traktör üzerine monte edilmiş olsa dahi ayrılarak kendi pozisyonlarına verilir traktörleri ise çalıştırma ekipmanları ile birlikte bu pozisyonda yer alır.

Mafsal ile birleştirilmiş yarı römorklu kamyonlar, yarı römorklu traktörler, ağır iş traktörleri aynı şekilde yarı römork olarak değerlendirilir. 84. Fasıldaki iş makinaları ile yarı römorklar ait olduğu pozisyonda, çekici araçlar ise bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bununla beraber, 84.25, 84.26, 84.29, 84.30 ve 84.32 pozisyonlarına ait makine ve cihazlardan birinin özel suretle üretilmiş bulunan traktör tipi bir kaide üzerine daimi bir şekilde monte edilmesinden meydana gelen seyyar makinalar bu halleri ile birbirlerinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettiklerinden komple, yukarıda belirtilen pozisyonlardan ait olana verilir. Örneğin; motorlu pulluklar, motorlu çapalar, buldozerler vb.
Genel bir kural olarak, kaldırma, kazma vb, için düzenlenmiş makinenin tamamlayıcı parçası olan hareketli kaideler yapısal özellikleri itibari ile bu pozisyondaki traktörlerden ayrılabilirler (şekil, şasi, hareket ettirici tertibatı vb.). Traktörlerin hareketli kaideleri için, düzenlenmiş teçhizat ve tam bir ünite yapısı ile ilgili teknik vasıflar, özellikle itme ve çekme fonksiyonlarından başka düzenlenmiş malzeme olarak değerlendirilir. Örneğin bu pozisyona girmeyen katlı kaideler sağlamlaştırmak üzere (destekleme blokları, plakalar, direkler, mil üzerinde dönen vinçler için platformlar gibi) sabit bir şekilde ya da sıkı bir şekilde şasi gövdesine birleştirilirler. Buna ilaveten böyle hareketli kaideler aşağıdaki bir kaç tipik parçadan oluşabilir. Çalışan vasıtaların işlemesi için yapılan hidrolik sistemli kuvvetli teçhizat, özel dişli muhafazaları örneğin; arka dişlinin hızı ön dişlinin hızından az değildir. Hidrolik debriyajlar ve devir değiştirme aletleri, denge sağlamak için konan ağırlıklar, kaidenin dengesini arttırmak için uzun raylar, arka motor montajı için özel gövde vb.
o

o o

Altpozisyon Açıklama Notları.

8701.10 Altpozisyonu

87.01 pozisyonu Açıklama Notundaki yedinci ve sekizinci paragraflara bakınız.

8701.30 Altpozisyonu

Bu altpozisyona tekerlekler ve raylardan oluşan traktörler de dahildir.

87.02 - ON VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TAŞIMAYA MAHSUS (SÜRÜCÜ DAHİL) MOTORLU TAŞITLAR:

8702.10 - Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
8702.90 - Diğerleri

Bu pozisyonda on veya daha fazla insan (sürücü dahil) taşımak için düzenlenmiş tüm motorlu taşıtlar yer alır.

Bu pozisyon, motorlu otobüs ve vagonları; troyleybüsleri (tepedeki tellerden akım sağlanarak) ve otomatik otobüsleri (girobüsler) (bunlar, büyük bir süratle dönen bir volanda biriken kinetik enerji esasına dayanmakta ve bu enerji bir elektrik jeneratörünü harekete geçirmekte ve meydana gelen elektrik enerjisi de motoru beslemektedir) içermektedir.

Bu pozisyona tekerlekleri ve dümeni değişebilen, fakat motoru değişmeksizin demiryolu arabalarına dönüşebilen motorlu vagonlar da dahildir.

87.03 - BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (87.02 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ) (STEYŞİN VAGONLAR VE YARIŞ ARABALARI DAHİL)

Genelgeler 1

8703.10 - Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf arabaları ve benzeri taşıtlar
- Diğer taşıtlar (kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
8703.21 -- Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçmeyenler
8703.22 -- Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçen fakat 1500 cm3’ü geçmeyenler
8703.23 -- Silindir hacmi 1500 cm3'ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler
8703.24 -- Silindir hacmi 3000 cm3'ü geçenler

- Diğer taşıtlar (sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel)
8703.31 -- Silindir hacmi 1500 cm3'ü geçmeyenler
8703.32 -- Silindir hacmi 1500 cm3'ü geçen fakat 2500 cm3'ü geçmeyenler
8703.33 -- Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler
8703.90 - Diğerleri

Bu pozisyonda yolcu taşımak için düzenlenmiş her cins motorlu taşıtlar yer alır (hem karada hem de suda giden motorlu taşıtlar dahil). Bununla beraber 87.02 pozisyonundaki motorlu taşıtlar bu pozisyona girmez. Bu pozisyondaki taşıtlar her çeşit motora sahip olabilirler (içten yanmalı piston motorlar, elektrik motoru gaz türbini vb.)
Bu pozisyon üç tekerlekli, basit yapılı hafif taşıtları da kapsar Örneğin;

- Mutad motorlu araba özelliğine sahip, mekanik yapılı motorlu basit araba tipi ve direksiyon sistemi ve ileri geri vites ve diferansiyel teçhizatı olan motosiklet motoru ve tekerlerine sahip araçlar.

- "T" şeklinde bir şasi üzerine monte edilmiş, iki arka tekerleği bağımsızca ayrı bir akümülatör gücüne sahip elektrik motorları ile işleyen araçlar, bu araçlar normal olarak sürücünün başlatacağı, hızlandıracağı ve durduracağı, geri veya ileri alacağı, bir diferansiyel torku uygulanmasıyla veya arka tekeri döndürerek sağ ve sola direksiyon döndürebileceği bir tek bir merkezi kontrol çubuğu ile idare edilirler.
Bu pozisyona dahil araçlar tekerlekli ya da paletli olabilirler.
Aşağıdakiler de bu pozisyona dahildir:

(1) Binek otomobilleri (yarış arabası, spor arabaları, saloon tipi araba, kiralık arabalar gibi).

  1. Ambulans, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları gibi özel amaçla yapılmış araçlar.

  2. Motorla mücehhez karavanlar (içinde oturulup, yatılan arabalar gibi) özellikle ikamet için düzenlenmiş (uyku, yemek pişirme, tuvalet işleri, vb.) taşıtlar.

(4) Özellikle kar üzerinde seyahat için düzenlenmiş taşıtlar (kar arabaları,vb.)

(5) Golf arabaları, vb. taşıtlar.

(6) Dört tekerlekli motorlu taşıtlar. Bunların boru şasisi ve motorlu araba tipi direksiyon sistemleri (ör; Ackerman prensibine göre çalışan direksiyon sistemi) vardır.
Bu pozisyonun amaçları doğrultusunda "steyşın vagonları" terimi, oturma kapasitesi maksimum dokuz kişi olan (sürücü dahil) yolcu ve malzeme taşımak için kullanılan yapısı değiştirilemeyen taşıtları ifade eder.

Bu pozisyonda bazı motorlu taşıtların sınıflandırılması, o taşıtın özellikle eşya taşımak yerine insan taşımak için dizayn edilmiş olduğunu gösteren belli nitelikler tarafından belirlenir (87.04 pozisyonu). Bu nitelikler, özellikle, brüt ağırlık derecelendirmesi 5 tondan az olan ve sürücü ve yolcular için olan alanı ve hem insanların hem de eşyaların taşınması için kullanılabilen diğer bir alanı içeren tek bir iç alana sahip olan motor taşıtlarının sınıflandırılmasının belirlenmesinde yardımcı olur. Bu kategoride yer alan motorlu taşıtlar genellikle “çok amaçlı” taşıtlar olarak bilinir. (Örneğin; kamyonet tipi taşıtlar, spor amaçlı taşıtlar, bazı pick-up tipi taşıtlar). Aşağıda yer alan nitelikler genellikle bu pozisyonda yer alan taşıtlara uygulanabilen dizayn karakteristiklerinin göstergesidir:


  1. Her insan için güvenlik donanımlı (örneğin; emniyet kemeri veya emniyet kemerini monte etmek için sabitleyici ve bağlantı noktası) sabit koltukları bulunan veya sürücü ve ön yolcu alanının arkasında bulunan ve emniyet kemeri veya emniyet kemerini monte etmek için sabitleyici veya bağlantı noktası bulunan arka alan, bu koltuklar sabit, katlanabilen, bağlantı noktalarından sökülebilen veya açılıp kapanabilen;

  2. İki yan panel boyunca arka camların bulunması;

  3. Yan alanlarda veya arkada pencereli, kayan, yukarı kaldırılabilen veya menteşeli (swing out) kapı veya kapıların bulunması;

  4. Sürücü ve ön yolcu alanı ve hem insan hem de eşya taşımak için kullanılabilen arka alan arasında daimi panel veya bariyerlerin bulunmaması;

  5. Konfor niteliklerinin ve taşıtın yolcu alanları ile ilişkili (örneğin; yer halısı, havalandırma, iç ışıklandırma, küllükler) taşıt içi teçhizatı iç yüzeyin.


Fuarlarda kullanılan araçlar ("dodge'em" gibi) 95.08 pozisyonunda yer alır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconEk I genel tanimlar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconGenel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconKarayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com