Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502


sayfa1/10
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.koruosgb.com

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

(2) NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine kodsuz olarak yer verilmiştir.

Asıl işe yardımcı işler

MADDE 3 – (1) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu (Ek ibare:RG-26/7/2013-28719) yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

İstatistikler

MADDE 5 – (1) Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/7/2013

28719

2.       

26/3/2014

28953
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconResmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconResmi Gazete Tarihi: 23. 09. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25592

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconResmi Gazete Tarihi: 19. 09. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconYayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconEylül Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 ekim 2012

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 iconProgramin adi : tariHİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502 icon2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com