1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
25 Eylul 2010 Src 4 Soruları

1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır.

B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı, sertifikalı ve

tıbbi açıdan uygun olmalıdır.

C) Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdırlar.

D) Hepsi

2) Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?

A) Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.

B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.

C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.

D) Viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır.

3) "Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir." Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek.

B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek.

C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkını

kullanmak.

D) Kavşaktan düz geçilecekse, 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek.

 4) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A) Torpido gözünde                      

B) Arka bagajda

C) Arka camın önünde                 

D) Sürücünün hemen yanında

 5) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?

A) Hız kesmeden yola devam edilir.

B) Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir.

C) Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir.

D) Sis farlarıyla, takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisini, çizgi

yoksa yolun sağ sınırı takip edilir.

 6) Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar.

B) Araç uzunluğunun üç katı kadar.

C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar.

D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar.

 7) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A) 60  yaşından gün almamış olmaları           

B) 61  yaşından gün almamış olmaları           

C) 62   yaşından gün almamış olmaları            

D) 63 yaşından gün almamış olmaları  

 8) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı

dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.

B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.

C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve

tesisleri.

D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan

taşımalar.

9) Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası        

B) Hapis cezası      

C) Hak mahrumiyeti                      

D) Trafikten men

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.

C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteneli veya brandalı olması şart değildir.

D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.

11) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

A) İşyerinde             

B) Taşıtlarında                    

C) Gönderende                  

D) Alıcıda 

12) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi taşımanın genel kurallarından birisi değildir?

A) Ekonomik olmalıdır.                             

B) Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır.

C) Güvenli olmalıdır                                              

D) Kamu yararını gözetmelidir.

13) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

A) 2.50 metre           

B) 3.80 metre          

C) 4.00 metre          

D) 4.20 metre

14) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

A) 20 km.                  

B) 15 km.                 

C) 50 km.                 

D) 35 km.

15) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır?

A) 1,5 metre             

B) 2 metre                

C) 2,5 metre             

D) 3 metre

16) Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

A) Bağlantı yollarında.      

B) İki yönlü dar taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamak için.

C) Tek yönlü yollarda.       

D) Dönerli kavşaklarda.

17) Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır.

B) Sadece otomobiller tarafından kullanılır.

C) Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır.

D) Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır.

18) Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.              

B) İki yönlü yola ters yönden girmek.

C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.

D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.

 

19) Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

A) Yanlış yükleme             

B) Virajlı yol             

C) Hız           

D) Kaldırımlar

 

20) Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) aşağıdakilerden hangisini yapmakla sorumludur?

A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek..

B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya

yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.

C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.

D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek.          

 

21) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü

hatalarından değildir?

A) Hız            

B) Yanlış uyarı levhası                 

C) Geç algılama      

D) Hatalı solama

 

22) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 8               

B) 9               

C) 10             

D) 11

 

23) Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?

A) Sadece kamyon şoförleri                    

B) Sadece otobüs şoförleri

C) Sadece tır şoförleri       

D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler.

 

24) AETR' ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 60             

B) 70             

C) 80             

D) 90

 

25) Her yirmi dört saatlik süre içinde sürücü kesintisiz en az kaç saatlik günlük dinlenme süresi kullanır?

A) 9               

B) 10             

C) 11             

D) 12

 

26) Aşağıdakilerden hangisi hız ihlalinin sonuçlarındandır?

A) Aniden yola çıkan aracı geç fark etmek.                  

B) Tabelaları geç okumak.

C) Heyelan bölgesinden geçerken yuvarlanacak taşları geç fark etmek.

D) Hepsi

 

27) Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli

uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

A) Hata                     

B) Yanlışlık              

C) İhlal                     

D) Dalgınlık/unutkanlık

 

28) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?

A) Beden koordinasyon değişimi                       

B) Görüş keskinliği

C) Görüş düşüşü                                       

D) Hız körlüğü

 

29) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin bize sağladığı avantajlardan birisi değildir?

A) Maliyet avantajı                                                            

B) İş Sürekliliği

C) Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişim 

D) Daha az dinlenme

 

30) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar.

B) Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar.

C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar.

D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar.

 

31) Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler?

A) 40             

B) 50             

C) 30             

D) 60

 

32) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyacak araçlarda bulunması zorunlu eşyalardan değildir?

A) Refakat evrakları                       

B) İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı

C) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri 

D) Asma kilit.

33) Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan araç kazalarından sonra

öncelikle alınacak önlemlerden değildir?

A) Kaza yerini emniyete almak.  

B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek.

C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek. 

D) Gönderene haber vermek.

 

34) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde işaretidir?

http://www.srcbelgesi.co/images/src5_sorusu.jpg

 

35) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile aşağıdakilerden hangisi sigortalanır?

A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde edilecek karın kaybını.

B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini.

C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını.

D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup

olmamasına bakmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle

üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılmasını.

 

36) Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prim ödemek.                                                    

B) Poliçe gereklerini yerine getirmek.

C) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek.       

D) Hepsi

 

37) Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?

A) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

B) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

C) Otoyollarda meydana gelen kazalarda

D) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda

 

38) Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması.

B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması.

C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması.

D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması.

 

39) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

A) 15             

B) 30             

C) 45             

D) 60

 

40) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar?

A) 1               

B) 2               

C) 3               

D) 4

 

41) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında parantez içinde yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)

B) O şehrin nüfusunu

C) O şehrin km olarak genişliğini                       

D) O şehirdeki araç sayısını

 

42) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu,

B) Yolun uluslararası yol olduğunu,

C) Yolda 90 km hızla gidileceğini,          

D) Yolun karayolu olduğunu,

 

43) Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma İrsaliyesi                       

B) Uygunluk Belgesi

C) Kaza/Yazılı Talimatlar              

D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni

 

44) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?

A) Kapıkule                                     

B) Hamzabeyli

C) Habur                                         

D) Dereköy

 

45) Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin suni solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması.

B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması.

C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması.

D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması.

 

46) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A) Yüz üstü, sert bir zemine                    

B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine

C) Sırt üstü, sert bir zemine                     

D) Sırt üstü, yumuşak bir zemine

 

47) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.

B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.

C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.

D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.

 

48) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.

B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.

C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.

D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır.

 

49) Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat edilmelidir?

A) Motor yağı, motor rölantide çalışırken kontrol edilir.

B) Motor yağı, motor stop edilip yağın kartele inmesi için 4-5 dakika bekledikten

sonra kontrol edilir.

C) Araç yokuş yukarı park edildikten sonra motor yağı kontrol edilmelidir.

D) Araç yokuş aşağı park edildikten sonra motor yağı kontrol edilmelidir.

 

50) Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılmaz?

A) Motor yağı kontrolü                                          

B) Hidrolik yağı kontrolü

C) Soğutma suyu kontrolü                                              

D) Hava filtresinin kontrolü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? iconMadenlerde iŞ GÜvenliĞİ ve iŞÇİ sağLIĞI

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? iconMaden iŞyerlerinde iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÖnetmeliĞİ

1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? iconMikalar, Çizelge 1’de görüldüğü üzere kimyasal bileşimleri açısından...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com