BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç


sayfa1/11
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29036

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar


 

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması, atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik, idari ve uyulması gereken genel kurallar ile atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak atıklara ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-4 atık listesinde ilgili sütunda yer alan;

a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

b) Atıktan türetilmiş yakıt kullanım şartlarını,

c) Atıkların beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanım şartlarını,

ç) Atıkların alternatif hammadde olarak proseste kullanımına ilişkin şartları,

kapsar.

(2) Biyokütlenin ek yakıt olarak beraber yakma tesislerinde kullanılması bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 13 üncü maddesine,

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine,

c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine,

ç) 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğe,

d) 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif hammadde: Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri dolayısıyla çimento fabrikaları gibi tesislerde hammaddeye katkı olarak kullanılabilir özellikteki atığı,

b) Atıktan türetilmiş yakıt (ATY): Ek-3’te verilen özelliklere uygun, maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıkları, belediye atıkları ve sanayiden kaynaklanan atıklardan üretilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıtı,

c) Atıktan türetilmiş yakıt bilgi formu (ATYBF): ATY’nin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, saklama, depolama gibi koşullarını gösteren bilgi formunu,

ç) (Değişik:RG-23/12/2014-29214) ATY üreticisi: Yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıtı hazırlayan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

d) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

e) Atık yağ: Orijinal kullanım amacına uygun olmayan kullanılmış motor yağı, şanzıman yağı, yağlama yağları, türbin yağı ya da hidrolik yağlar gibi sentetik yağlayıcılar, sanayi yağları ya da madeni yağları,

f) AYİY: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği,

g) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ğ) Belediye atıkları: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinin 20 nci bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

h) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif veya ek yakıt olarak kullanan veya atığı termal olarak bertaraf eden, atık kabul ünitesi, geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan, baca gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atıksuların arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere, beraber yakma tesisinde yer alan bütün üniteleri kapsayan her türlü tesisi (ancak beraber yakma işlemi ürün veya enerji üretimi değil de atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa yakma tesisi olarak kabul edilir),

ı) Biyokütle: Ahşap koruyucuları tatbik edilmiş veya kaplama işlemine bağlı olarak halojenli organik birleşikler ihtiva eden ve bu tür atıkları içeren özellikle inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıklar hariç olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları, gıda işleme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atıkları, ham kağıt hamuru üretiminden kaynaklanan bitkisel atıkları, şişe mantarını ve ahşap atıklarını,

i) (Değişik:RG-23/12/2014-29214) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,

j) (Mülga:RG-23/12/2014-29214)

k) Ek yakıt: Ek-4 listesinin ilgili sütununda yer alan, beraber yakma tesislerine ATY dışında alternatif yakıt olarak ayrı kabul edebilecek atıkları,

l) Entegre tesis: Aynı adreste, aynı firmaya ait birden fazla tesisin işletildiği faaliyetleri,

m) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

n) Kullanıcı: ATY ve/veya atıkları ek yakıt olarak kullanan çimento fabrikaları, termik santraller, kireç üretim fırınları, demir çelik ve benzeri beraber yakma, yakma ve atıktan enerji üretim tesislerini,

o) Kurumsal akademik rapor: Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren, akademik olarak değerlendirilmesi yapılan ve üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanan bölüm, dekanlık veya rektörlük tarafından onaylanmış teknik raporu,

ö) OSB: Organize sanayi bölgelerini,

p) Otomatik besleme sistemi: Otomasyon sistemi ile kontrollü olarak termal prosese belirlenen miktarlarda ATY ve/veya ek yakıt beslemesini sağlayan düzenli atık besleme sistemini,

r) SKHKKY: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğini,

s) TAKY: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

ş) Taşıyıcı: Yurt içi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren atık taşıma lisansı olan ya da atık taşıma lisansından muaf olan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

t) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, TAKY Ek-9’da yer alan formları,

u) Yakma tesisi: AYİY’de belirtilen tanıma uygun veya anma ısıl gücünün %40’tan fazlasını atıktan elde eden tesisleri,

ifade etmektedir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconBİRİNCİ kisim başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconAma ç, Kapsam, Dayanak ve Tan ı mlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconAmaç ve konu örnekleri (alfebetik siralama)

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconEk I genel tanimlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconGenel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç iconEk-1’de belirtilen I., II ve III kategori atık yağların üretimi,...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com