TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI


ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000

İDARE MERKEZİ : A N K A R A

356

16.04.1997 / 15979 yazıda 31.Faslın Tümü ve gübre hammaddeler eklenmiştir.

05.12.1997 / 149732 Kitap ithalatı ile ilgili muafiyet

01.07.2002 / 14729 yazıda GTİP Değişiklikleri işlenmiştir.

03.06.2003 / 13867 yazıda Petrol Ürünlerinin GTİP leri yayımlanmıştır.

03.12.2007 / 34220 yazıda Doğal Gaz işlenmiştir.

25.02.2009 / 03985 yazıda Gübre ve Gübre hammaddeleri işlenmiştir

04.11.2009 23729 Etilen KKDF den muaf olacağı

01.11.2010 / 24447 yazıda ilgi tutulmuştur.

27.02.2012 / 5617 yazıda KKDF muaf eşya listesine ilave yapılmıştır.
21.11.1996 / 180296

T.C. BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü
İLGİ: a) 24.07.1996 tarih, 109083 sayılı yazımız.

b) 25.07.1996 tarih, 110984 sayılı yazımız.
İlgi (b) deki yazımızın 3 üncü maddesinde, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesi gereğince serbest bölgeler gümrük hattı dışı sayıldığından, malın serbest bölgelerden Türkiye’ye girişinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapılmasının gerekli olduğu, malın 22.07.1996 tarihinden önce Türk Gümrüğüne gelmiş olması veya bu tarihten önce serbest bölgeden Türkiye’ye gönderilmek üzere yüklenmiş olması hallerinin başlamış işlem kabul edilerek fon kesintisi alınmayacağı bildirilmiş idi.

Tarafımıza yapılan müracaatlarda, serbest bölgelerden Türkiye’ye, doğrudan yapılan ithalatlar ile serbest bölgelerden transit geçiş sağlanmak suretiyle diğer ülkelerden yapılan ithalat işlemlerine ilişkin olarak başlamış işlem tanımına açıklık getirilmesi istenmektedir.

Bilindiği gibi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 06.09.1996 tarih, 22746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18 No.lu Tebliğ ile 17 No.lu Tebliğin Geçici maddesinde belirlenen “Başlamış İşlem” tanımında değişiklik yapılarak, vadeli akreditif (kabul kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, Tebliğin yürürlüğe girdiği 22.07.1996 (bu tarih hariç) tarihinden önce akreditifin açılmış olması, diğer ödeme şekillerine göre (kabul kredili, mal mukabili) yapılan ithalatta ise ithal edilecek malların 22.07.1996 tarihine kadar (bu tarih hariç) gümrüğe gelmiş olması veya yükleme tarihinin bu tarihten önce olması başlamış işlem sayılmıştır.

Diğer taraftan, Serbest Bölgeler Uygulama yönetmeliğinin 11 inci maddesinin son fıkrasına göre, Depolama Faaliyet Ruhsatına sahip Kullanıcılar, diğer kullanıcıların veya kullanıcı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin mallarını depolama işlemini yapabilmekte ve söz konusu yönetmeliğin 31 inci maddesine göre de Bölge Müdürlüğünün izni ile, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye gelmek üzere gönderilen mallar bölgeden transit olarak geçiş yapabilmekte, malın serbest bölgede bir süre kalması da transit halini değiştirmemektedir.

Buna göre, alım ve satım akdi serbest bölge dışındaki yabancı ülkedeki firma ile Türkiye’deki firma arasında yapılmış olan ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde transit geçiş yapılmak suretiyle serbest bölge üzerinden gerçekleştirilen ithalatta, ithal konusu mal serbest bölgede mülkiyet değiştirmiyorsa, diğer bir ifadeye Türkiye’deki ithalatçı adına faturayı tanzim eden üçüncü ülkedeki ihracatçı ise, ithalat serbest bölgeden değil üçüncü ülkeden yapılmış sayılmaktadır. Bu durumda başlamış işlem olarak ithalat konusu malların Türkiye’ye gönderilmek üzere üçüncü ülkeden yüklendiği tarih veya ithalat vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılıyor ise akreditif açılış tarihi esas alınacak olup, malların yükleme tarihi veya akreditif açılış tarihi 22.07.1996 dan önce ise bu ithalatlardan fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Üçüncü ülkeden gelen malın serbest bölgede mülkiyet değiştirmesi, diğer bir ifade ile, Türkiye’deki ithalatçı adına faturayı tanzim edenin serbest bölgedeki ihracatçı olması halinde ise, ithalat serbest bölgeden yapılmış sayılacak ve başlamış işlem tanımında malların Türkiye’ye gönderilmek üzere serbest bölgeden yükleme tarihi veya vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılıyor ise akreditif açılış tarihi esas alınacaktır.

Diğer taraftan, ilgi (a)’da ki yazımızda da, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu mevzuatı çerçevesinde bazı kredi ve ithalat işlemlerinin fondan muaf tutulduğu belirtilerek, petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday, arpa ithalatının Fon muafiyeti kapsamında olduğu bildirilmiş idi. İthalatı fondan muaf tutulan söz konusu ürünlerin listesi ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerine arz ederim.
Buğday, Arpa, Gübre ve Gübre Hammaddesi sayılan ürünlerin Kombine Nomenklatör sistemine göre oniki’li bazda düzenlenmiş Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını gösterir liste.
(Gümrük Tarife İstatistik

Eşyanın Tanımı (İsmi) Pozisyonu (G.T.İ.P.)

Buğday ve mahlut 10.01

Makarnalık buğday (durum buğdayı) 1001.10

Tohumluk 1001.10.00.00.11

Diğerleri 1001.10.00.00.19

Diğerleri: 1001.90

Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday 1001.90.10.00.00

Diğer kaplıca (kızıl) buğday, ekmeklik buğday ve mahlut:  

Ekmeklik buğday ve mahlutun tohumluk olanları  

Ekmeklik buğday 1001.90.91.00.11

Mahlut 1001.90.91.00.12

Diğerleri  

Ekmeklik buğday 1001.90.99.00.11

Mahlut 1001.90.99.00.12

Kaplıca (kızıl) buğday 1001.90.99.00.13

Çavdar 1002.00.00.00.00

Arpa: (Tohumluk) 1003.00

Beyaz arpa 1003.00.10.00.11

Diğerleri 1003.00.10.00.19

Diğerleri  

Beyaz arpa 1003.00.90.00.11

Maltlık arpa 1003.00.90.00.12

Diğerleri 1003.00.90.00.19
Kavrulmamış Bakırlı demir pritleri 2502.00.00.00.11

Ham kükürt 2503.00.10.00.11

Rafine edilmemiş kükürt 2503.00.10.00.12

Rafine edilmiş kükürt 2503.00.90.00.12

Öğütülmemiş Tabii Kalsiyum Fosfatlar 2510.10.00.90.11

Öğütülmüş Tabii kalsiyum fosfatlar 2510.20.00.10.11


Petrol ve Petrol Ürünleri


Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 2707.10.10.00.00

Diğer amaçlar için kullanılanlar 2707.10.90.00.00

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 2707.20.10.00.00

Diğer amaçlar için kullanılanlar 2707.20.90.00.00

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 2707.30.10.00.00

Diğer amaçlar için kullanılanlar 2707.30.90.00.00

Solvent nafta (çözücü nafta) 2707.50.90.00.11

Tabii gazın kondanseleri 2709.00.10.00.00

Diğerleri

Damıtma son noktası 270 oC olan, hafif petrol ürünleri oranı %37'yi 2709.00.90.00.11

geçmeyenler  

%37'den %50'ye kadar olanlar 2709.00.90.00.12

%50'den yukarı olanlar 2709.00.90.00.13

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2710.11.11.00.00

2710.11.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 2710.11.15.00.00

bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

White spirit 2710.11.21.00.00

Diğerleri 2710.11.25.00.00

Uçak benzini 2710.11.31.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar 2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar 2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 2710.11.49.00.00

İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler :  

Oktanı (RON) 98'den az olanlar 2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 2710.11.59.00.00

Benzin tipi jet yakıtı 2710.11.70.00.00

Diğer hafif yağlar

Diğer solventler (çözücüler) 2710.11.90.00.11

Diğerleri 2710.11.90.00.19

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2710.19.11.00.00

2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 2710.19.15.00.00

bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

Jet yakıtı 2710.19.21.00.00

Diğerleri 2710.19.25.00.00

Diğerleri 2710.19.29.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2710.19.31.00.00

2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 2710.19.35.00.00

bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

Motorin 2710.19.41.00.11

Marine diesel 2710.19.41.00.12

Diğerleri 2710.19.41.00.19

Motorin 2710.19.45.00.11

Marine diesel 2710.19.45.00.12

Diğerleri 2710.19.45.00.19

Motorin 2710.19.49.00.11

Marine diesel 2710.19.49.00.12

Diğerleri 2710.19.49.00.19

Fuel oiller :  

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2710.19.51.00.00

2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 2710.19.55.00.00

bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler 2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler 2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler 2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler 2710.19.69.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2710.19.71.00.00

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 2710.19.75.00.00

bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

Benzinli motor yağları 2710.19.81.00.11

Deniz diesel motor yağları 2710.19.81.00.12

Kompresör yağlama yağları 2710.19.81.00.13

Türbin yağlama yağları 2710.19.81.00.14

Diğer yağlar 2710.19.81.00.19

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 2710.19.83.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

Beyaz yağlar 2710.19.85.00.11

Sıvı parafin (pirinç yağı) 2710.19.85.00.12

Dişli yağları ve redüktör yağları 2710.19.87.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 2710.19.91.00.00

aşınmayı önleyici yağlar  

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 2710.19.93.00.00

Kızak yağları 2710.19.99.00.11

Soğutma yağları 2710.19.99.00.12

Otomatik şanzuman yağları 2710.19.99.00.13

Diğer şanzuman yağları 2710.19.99.00.14

Diferansiyel yağları 2710.19.99.00.15

Diğerleri 2710.19.99.00.19

Doğal gaz 2711.11.00.00.00

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 2711.12.11.00.00

Diğer amaçlar için kullanılanlar 2711.12.19.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2711.12.91.00.00

2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden 2711.12.93.00.00

başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

% 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta olanlar 2711.12.94.00.00

Diğerleri 2711.12.97.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2711.13.10.00.00

2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir 2711.13.30.00.00

işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

% 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 95'den daha az saflıkta olanlar 2711.13.91.00.00

Diğerleri 2711.13.97.00.00

Etilen 2711.14.00.00.11

Propilen 2711.14.00.00.12

Bütilen 2711.14.00.00.13

Bütadien 2711.14.00.00.14

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 2711.19.00.00.11

Etan 2711.19.00.00.12

Metan 2711.19.00.00.13

Diğerleri 2711.19.00.00.19Doğal gaz 2711.21.00.00.00

Propan 2711.29.00.00.11

Bütan 2711.29.00.00.12

Etilen 2711.29.00.00.13

Propilen 2711.29.00.00.14

Bütilen 2711.29.00.00.15

Bütadien 2711.29.00.00.16

Metan 2711.29.00.00.17

Etan 2711.29.00.00.18

Diğerleri 2711.29.00.00.29

Ham vazelin 2712.10.10.00.00

Diğerleri 2712.10.90.00.00

Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ıgeçmeyen) 2712.20.10.00.00

Ham parafin 2712.20.90.00.11

Diğerleri 2712.20.90.00.19

Ham ozokerit 2712.90.11.00.11

Ham linyit mumu 2712.90.11.00.12

Ham turb mumu 2712.90.11.00.13

Ham olmayan ozokerit 2712.90.19.00.11

Ham olmayan linyit mumu 2712.90.19.00.12

Ham olmayan turb mumu 2712.90.19.00.13

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2712.90.31.00.00

2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir 2712.90.33.00.00

işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  

Diğer amaçlar için kullanılanlar 2712.90.39.00.00

Parafin 2712.90.99.10.00

Diğerleri 2712.90.99.90.00
Kalsine edilmemiş 2713.11.00.00.00

Kalsine edilmiş 2713.12.00.00.00

Penetrasyon asfalt 2713.20.00.00.11

Blown 2713.20.00.00.12

Diğerleri 2713.20.00.00.19

28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar 2713.90.10.00.00

Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları 2713.90.90.00.11

Diğerleri 2713.90.90.00.19Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt 2802.00.00.00.00

Sülfürik Asit (Diğerleri) 2807.00.10.00.19

Teknik nitrik asit (kezzap) 2808.00.00.00.12

Orto fosforik asitler (fosforik asit ) 2809.20.00.00.13

Saf amonyak 2814.10.00.00.00

Potasyum nitrat 2834.21.00.00.00

Magnezyum nitrat 2834.29.80.20.11

Potasyum fosfatlar (MKP) 2835.24.00.00.00

Hekzan 2901.10.90.00.11

Heptan 2901.10.90.00.12

Benzen (benzol) 2902.20.00.00.00

Toluen (toluol): 2902.30.00.00.00

o Ksilen 2902.41.00.00.00

m Ksilen 2902.42.00.00.00

p Ksilen 2902.43.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları: 2902.44.00.00.00

Gübreler Fasıl 31(1)

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle 3102.10.10.00.00

% 45'den fazla olan üre  

Amonyum sülfat 3102.21.00.00.00

Diğerleri 3102.30.90.00.00

Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) 3102.40.10.00.11

Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) 3102.40.90.00.11

Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları 3102.60.00.00.00

Basit süper fosfat (normal) 3103.10.10.00.11

İkili süper fosfat 3103.10.10.00.12

Üçlü süper fosfat 3103.10.10.00.13

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık 3104.20.50.00.00

itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler  

Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler 3104.30.00.10.00

Kuru anhidrit ürün üzerinden içindeki azot miktarı ağırlık 3105.20.10.00.00

itibariyle % 10 'u geçenler  

Diğerleri 3105.20.90.00.00

Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) 3105.30.00.00.00

Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) 3105.40.00.00.11Nitrat ve fosfat içerenler 3105.51.00.00.00

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba- 3105.59.00.00.11

riyle %10 veya daha fazla olanlar  

Diğerleri 3105.59.00.00.19

Potaslı süper fosfatlar 3105.60.10.00.00

Diğerleri 3105.60.90.00.00

Kimyasal dolgu ve katkı maddeleri (Anticakting) 3824.90.99.90.17
Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 7115.10.00.00.00

Diğerleri (Plus-Pac) 7115.90.10.00.19


1 16.04.1997 tarihli 15979 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazıları ve eki T.C.Merkez Bankasının 10.04.1997 tarih ve 97/4 sayılı yazılarında 31 nolu fasılda bulunan tüm eşyanın KKDF den muaf olduğu belirtilmiştir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconTurkiye drift sampiyonasi

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconTÜRKİye – avrupa biRLİĞİ İLİŞKİleri SÜrecinde

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconViii. Türkiye Sektöre Ekonomi Şurası

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconTÜRKİYE'de şeker sanayiİNİn kurulmasi ve geliŞİMİ

TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi iconDIŞa açikliğin emek veriMLİLİĞİ Üzerindeki etkiSİ: TÜRKİye örneğİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com