Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller


sayfa2/3
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3

KLOZ 006 : EKSPRES NAKLİYE, FAZLA MESAİ, TATİL ÜCRET VE ZAMLARI ÖZEL ŞARTI


Poliçe teminatı kapsamına giren bir hasarın gerektireceği uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma haricindeki seri vasıtalarla yapılan nakliyatın ek masrafları ve fazla çalışma ücretlerinin ek masrafları bu poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmiştir. Ancak; bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirgemek amacıyla yapılmış olmalıdır.

Hasarlı kıymetlerin bildirilen sigorta bedellerinin olması gerekenden az olması durumunda, bu ek teminat sebebi ile ödenecek tazminat da eksik sigorta nispetinde tenzil edilir.

KLOZ 007 : HAVA YOLU İLE TAŞIMA EK TEMİNATI ÖZEL ŞARTI


Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın ; hasarı en aza indirgemek için uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği kararlaştırılmıştır.

Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminat kapsamında olan ziya ve hasarlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır.

Ayrıca sigorta süresi içinde bu kloza göre hava yolu ile taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz.

Sigortacı yukarıda tanımlanan şekilde poliçe kapsamına dahil edilen ek giderlerin %80’ninden sorumlu olup, poliçede belirtilen ilgili limiti aşamayacaktır.

KLOZ 311 : KASKO ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigorta konusu makinelerde çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahil edilmiştir.

Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması sonucunda oluşacak çarpma, çarpışma, yuvarlanma hasarları teminat kapsamı dışındadır.

KLOZ 312 : MÜTEHARRİK MAKİNELER GENİŞ KASKO EK TEMİNATI ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigorta konusu müteharrik cihazlarda/makinelerde çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem (deprem teminatı poliçede belirtilen koasürans ve muafiyet oranları ile verilmiştir.) , seylap, çığ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahil edilmiştir.

Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması sonucunda oluşacak çarpma, çarpışma, yuvarlanma ve kullanımdan kaynaklanan diğer her türlü hasar teminat kapsamı dışındadır.

Hırsızlık ve/veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde oluşan maddi hasarlar “Kasko Sigortası Genel Şartları” dahilinde teminat altına alınmıştır. Hırsızlık teminatının geçerliliği için, makinelerin çevresi duvar, tel örgü vb. sistemlerle korumalı hale getirilmiş veya gece bekçisi olan alanlarda park edilmiş olması ön şarttır.

Her hangi bir nedenden kaynaklanan hasar durumunda, Üçüncü Şahıslara verilebilecek her türlü maddi ve/veya bedeni zararlar bu ek teminat kapsamı dışındadır.

Makinelerin, kara, hava ve deniz taşıtları üzerindeki kullanımları ve bu taşıtlara yapılacak yükleme/boşaltma işlemleri sırasında oluşacak hasarlar teminat haricidir.

Makinelerin; tünel, galeri ve benzeri toprak altı alanlarda yapacağı yer altı çalışmaları sırasında toprak çökmesi sonucu enkaz altında kalması nedeniyle oluşacak hasarlar ile bu makinelerin enkaz altından kurtarılması masrafları teminat haricidir.

Transmikser, Beton Pompası, Vinç, Mobil Beton Santrali, Mobil Vinç vb. gibi makinelere verilebilecek bu ek teminat ile; yalnızca makine kısmına teminat verilmiş olup, kamyon ve/veya çekiciye teminat verilmemiştir.

KLOZ 315 : MUHTEVİYAT KAYBI ÖZEL ŞARTI

İşbu, poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçede belirtilen tank ve depolarda bu poliçe teminatı kapsamına giren bir hasar neticesinde bu tank ve/veya depolardan sızan, poliçede cinsleri belirtilen hammadde, yarı mamul ve/veya mamul maddelerin kaybı teminat kapsamına aşağıdaki şartlarla dahil edilmiştir.

 1. TAZMİNAT ŞEKLİ

 1. Sigortalı tarafından imal edilen maddelerin kaybı durumunda, bu maddeler için ödenecek tazminat; hasar tarihindeki piyasa rayiç bedelinden, hasar tarihinde imalatı tamamlanmamış olması sebebiyle kazanılan giderler, muafiyet, ve varsa sovtaj tenzil edilmek suretiyle bulunacak bedeldir

 2. Sigortalının alım satımını yaptığı maddelerin kaybı durumunda, bu maddeler için ödenecek tazminat hasar tarihindeki rayiç bedelinden, muafiyet ve varsa sovtaj tenzil edilmek suretiyle bulunacak bedeldir .

 3. Tekrar eski haline getirilmesi mümkün olan maddelerin kaybı durumunda ödenecek tazminat bu maddelerin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi için yapılacak masraflardan muafiyet tenzil edilmek suretiyle bulunacak bedel olup, bu bedel hiçbir surette yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen bedeli aşamaz.

2. İSTİSNALAR : Bu hasar sebebiyle meydana gelecek çevre kirliliği, sızan malın toplanıp kaldırılması, sızan malın başka kıymetlere vereceği hasarlar ve benzeri her türlü neticeler teminat haricidir.

3. SİGORTA BEDELİ :Bu özel şart ile verilen teminat sadece isimleri ve muhteviyat cinsleri aşağıda belirtilen kıymetlere münhasırdır. Tank ve depoların muhteviyatları için sigortalının beyanına göre aşağıdaki listede belirtilen sigorta bedelinin, hasar tarihindeki bu malın rayiç bedelinden eksik bulunması halinde ödenecek tazminat aynı oranda tenzil edilir. Bu ek teminat sebebiyle ödenecek tazminat hiçbir surette aşağıda hasarlı mal için belirtilen sigorta bedelini geçemez

4. MUAFİYET :Bu şart ile verilen teminat sebebiyle ödenecek tazminatlarda her bir hasarın poliçede belirtilen muafiyetin üzerinde kalan kısmının % 20'si (yüzde yirmi) sigortalının uhdesinde kalır, tazmin edilmez.

5. Muhteviyat kaybı teminatı verilen kıymetler Tank tanımı muhteviyatı sigorta bedeli Orijinal poliçe üzerinde belirtilmiştir.

KLOZ 318 : DERİN KUYU POMPALARI ÖZEL ŞARTI

Derin kuyu pompalarında kum ve benzeri sebepli erozyonu ile susuz çalışma sebebiyle meydana gelecek hasarlar ve, kuyu yan duvarlarının çökmesi, emme-basma borularının hasarları teminat haricidir.

KLOZ 319 : REFRAKTER MALZEMELER ÖZEL SARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla sigortalı kazan ve fırınların yüksek sıcaklığa dayanıklı (refrakter) malzemelerinde teminat kapsamına giren bir olay neticesi meydana gelen ziya ve hasarlar teminata dahil edilmiş olup, söz konusu malzemelerin hasar tarihi itibari ile, 3 ay kullanımdan sonraki her bir ay için % 1 yıpranma payı tenzil edilerek tazminat ödenir. Ancak, bu şekilde tenzil edilecek toplam yıpranma payı yeniye göre ikame bedelinin % 80' ini geçmeyecektir.

KLOZ 320 : YAĞLAMA YAĞI VE SOĞUTUCU AKIŞKANLAR ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla sigorta konusu cihazlardan/makinelerden aşağıda isimleri yazılı olanlarında poliçe teminatı kapsamına giren bir hasar neticesinde bu cihazlarda/makinelerde bulunan ve aşağıda cinsleri yazılı yağlama yağı ve/veya soğutucu akışkanlarda meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına aşağıdaki şartlarla dahil edilmiştir.

1. SİGORTA BEDELİ :Bu özel şart ile verilen teminat sadece isimleri aşağıda belirtilen cihazlarda/makinelerde bulunan ve cinsleri aşağıda yazılı yağlama yağı veya soğutucu akışkanlar için geçerlidir. Aşağıdaki listede yağlama yağı ve/veya soğutucu akışkan için sigortalının beyanına göre belirtilen sigorta bedelinin, hasar tarihindeki rayiç piyasa bedelinden eksik bulunması halinde ödenecek tazminat aynı oranda tenzil edilir. Bu ek teminat sebebiyle ödenecek tazminat hiçbir şekilde aşağıda belirtilen sigorta bedelini geçemez.

2. TAZMİNAT :Hasarlı yağlama yağı veya soğutucu akışkanının imalatçısı tarafından verilen ortalama ömrü nispetinde hasardan önce kullanıldığı süre için yıpranma payı, muafiyet ve varsa sovtaj hasar tutarından tenzil edilerek tazminat hesabı yapılır.

3. MUAFİYET :Bu şart ile verilen teminat sebebiyle ödenecek tazminatlarda her bir hasarın poliçede belirtilen muafiyetin üzerinde kalan kısmının % 20'si (yüzde yirmi) sigortalının uhdesinde kalır, tazmin edilmez.

- Makinenin Adı, Sigorta Bedeli, Soğutucu Akışkanın Cinsi , Yağlama Cinsi Orijinal poliçe üzerinde belirtilmiştir.

KLOZ 321 : TRANSPORT BANT VE TRANSPORT ZİNCİRLER (Aktarma Kayış Ve Zincirleri) ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla sigortalı cihazlarda/makinelerde bulunan transport bant ve/veya transport zincirlerde poliçe kapsamına giren bir sebeple meydana gelen hasarlar teminata dahil edilmiştir. Bu nevi bant ve zincirlerin hasarlarında ödenecek tazminat hesabının, bunların hasar tarihine kadar kullanıldıkları her yıl için %15 (yüzde onbeş) yıpranma payı düşülerek yapılacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Hesaplanacak yıpranma payı toplamda yeniye göre ikame bedelinin % 60’ını aşamaz.

KLOZ 331 : ELEKTRİKLİ MAKİNELER ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigortalı makinelerin elektrik motorları, trafo ve benzeri diğer bölümlerde poliçe teminatına giren bir sebepten ötürü elektrik sargıları ve/veya izolasyonunun yenilenmesi ile bunlar için gerekli işçilik maliyetlerinin hesabında, bunların hasardan önce kullanıldıkları beher yıl için % 5 yıpranma payı tenzil edileceği hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Hesaplanacak yıpranma payı toplamda yeniye göre ikame bedelinin % 60’ını aşamaz.

KLOZ 332 : İÇTEN YANMALI MOTORLAR ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, içten yanmalı (patlamalı) motorlarda (benzinli, dizel vb.) bulunan silindir gömlekleri, silindir başlıkları, pistonlar ve bunlara bağlı parçaların teminat kapsamına giren hasarlarında, bu parçaların hasardan önce kullanıldıkları beher yıl için her bir parça

değerinin %10'u oranında yıpranma payı tenzil edilerek tazmin edileceği hususunda taraflar mutabık kalmıştır. toplamda yeniye göre ikame bedelinin % 60’ını aşamaz.

KLOZ 333 - GAZ TRÜBİNLERİNE SICAK YANMA KANALLARI İÇİN AMORTİSMAN UYARLAMA YÖNTEMİ

Taraflar işbu poliçede ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, aşağıdaki düzenlemelerin poliçe teminatı kapsamına alınmasını kararlaştırmışlardır: Bir gaz türbinine ait sıcak yanma kanalları ve yollarının poliçe teminatına giren bir olayın gerçekleşmesi sonucu hasarlanmış olması halinde bu aksamın türbinin kendisine nazaran kullanım sürecinin daha kısa olduğu gerçeğinden hareketle, ödenecek tazminatın hesabında:

- Hasar anında ilgili aksamın fiili kullanım yaş ve süresi,

- En son üretici belirlemelerine göre azami kullanım yaş ve süresine bölünmesiyle elde edilecek oranın uygulanması ile bulunacak tutar

T = (1- FKS(1) / AKS(2)) indirilecektir.

Türbin motorları sıcak aksam için üretici firma tarafından verilen A K S verileri, hasar tecrübeleri ve fiili duruma uymuyorsa, taraflar uygun bir amortisman indirimi üzerinde anlaşma sağlarlar.

Taraflarca kararlaştırılmış azami yaş süresi ve amortisman oranı, bu konularda üretici firmaların bildiriminden önce gelir ve uygulanır.

1) FKS : Fiili Kulanım Süresi

2)AKS : Azami Kullanım Süresi

KLOZ: 344 BUHAR, SU VE GAZ TÜRBİNLERİ ILE TURBO-JENERATÖR GRUPLARI BAKIM TEMİNATI

Taraflar, işbu poliçe ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla bakım teminatının aşağıdaki koşullara bağlı olarak uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır.

Sigorta ettiren, sigortacının bir temsilcisini şirket hesabına, önceden haber vererek iş yerinde bulunmasını sağlamak kaydıyla ve giderlerini kendi karşılayarak:

a. Çoğunlukla sürekli tam yük altında çalışan ve imalatçı tarafından modern teknolojiye göre düzenlenmiş işletim ve denetim tablolarından izlenerek sürekli kontrol edilebilen ve poliçeye ekli listede pozisyonlarına göre belirtilmiş olan buhar türbinleri ile turbo-jeneratör gruplarının en az 4 yılda bir kere,

b. Yukarıdaki kategoriye girmeyen ve listede pozisyonlarına göre belirtilmiş buhar türbinleri ve turbo-jeneratör gruplarının en az 3 yılda bir kere,

c. Su türbinlerinin ve turbo-jeneratör gruplarının üretici firma kayıtlarında yer aldığı sıklıkta ve en az her 2 yılda bir,

d. Gaz türbinleri ve gazla çalışan türbo-jeneratör gruplarında, üretici firma önerilerine uygun sıklıkta, bakım ve ekspertizlerini yaptırmakla yükümlüdür.

Sigorta ettiren, turbo-jeneratör gruplarının çalışmasında alışılmışın dışında farklılaşmalar saptadığında

sigortacıya bildirimde bulunacak ve taraflar alınacak önlem ve yapılacak işlem konularında ortaklaşa hareket edeceklerdir.

Sigortalı makinelerin tazminat kapsamına giren bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu hasarlanmaları halinde, ve a dan d. ye kadar maddelerde belirlenmiş olan sürelerin aşılmış olması durumunda; sigortacının sorumluluğu, a’dan d’ye kadar olan maddelerde belirtilen işlemlerin gerektirdiği giderler hariç olarak sadece ekstra tamirat bedelini karşılamaktan ibarettir. Jeneratör ve türbinlerin sökülmesi ve tekrar toplanması giderleri, bu işlemlerin esasen bakım ve ekspertiz sırasında, sigortalı tarafından karşılanması zorunlu giderlerden olması nedeniyle tazminat kapsamına girmez.

Sigorta ettirenin bu ekbelge hükümlerine uymaması halinde sigortacının sorumluluğu, zamanında bakım ve ekspertiz yapılsa idi önlenmesi olası hasarlar açısından ortadan kalkar.

KLOZ 345 : KAZANLAR ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigortalı buhar kazanlarının periyodik kontrollerinin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Özellikle 3 (üç) Atmosferden yüksek çalışma basınçlı buhar kazanlarında mutlaka asgari her yıl, uzman ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kontrollerin yapılarak bu kuruluşlar tarafından öngörülen eksikliklerin giderilmesi teminatın devamı için şarttır. Hasar durumunda, yukarıdaki hususlara uygun hareket edildiğinin ispat külfeti sigortalıya ait olup, uzman ve yetkili kuruluş tarafından son yapılan kontrolün hasardan en fazla 12 ay önce yapılmış olması tazminat ödenmesinin ön şartıdır.

KLOZ 392 : FİZİKİ İNFİLAK ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçe kapsamına, poliçeye ekli listede fiziki infilaka karşı temin edildiği “özellikle” belirtilen makineler için, Genel Şartların 2-a maddesinde zikredilen fiziki infilaklar neticesindeki hasarlar da dahil edilmiştir.

KLOZ 393 : SONDAJ MAKİNALARI ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer şartları aynı kalmak şartıyla, sigorta konusu sondaj makinelerinde delici uçlar ile bunları taşıyan ve tahrik eden parçaların kısmi veya tamamen toprak veya kaya içinde sıkışması sonucu meydana gelen ziya ve hasarların poliçe teminatı dışında olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 398 : MAKİNE VE TESİSLERİN TEMEL VE KAİDELERİ ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçe teminatına Genel Şartların 2-b maddesinde zikredilen esaslar dahilinde poliçeye ekli listede belirtilen makine ve tesislerin temel ve kaideleri de karşılarında belirtilen bedeller doğrultusunda dahil edilmiştir.

KLOZ 534 : HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTI

Poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigorta konusu cihazların bulunduğu riziko mahallinde havalandırma sistemi bulunmaması veya havalandırma sisteminin sigortalı cihazların imalatçı, satıcı veya dağıtımcılarının talimatlarına uygun bir şekilde yapılmamış olması veya bahis konusu

havalandırma sisteminin arıza veya başka bir nedenle çalıştırılamaması sebebiyle sigortalı cihazlarda/makinelerde meydana gelecek ziya ve hasarlardan sigortacının sorumlu olmayacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

Yukarıda ifade edilen havalandırma sisteminin kullanım, bakım ve montajının imalatçı, satıcı firmaların talimatlarına uygun şekilde yapılmasından maksat;

 1. Havalandırma sistemi ve ona bağlı alarm ve kapatma sistemlerinin her 6 ayda bir imalatçı veya yetkili servisi tarafından bakımının yapılması,

 1. Havalandırma sisteminin bağımsız ısı ve nem ölçerleri duman detektörleri ve görsel ve işitsel alarm cihazları ile donatılmış olması,

 1. Havalandırma sisteminin gerekli tedbirleri alabilecek eğitilmiş, personelin gözetim ve denetimi altında tutuluyor olması,

 1. Havalandırma sisteminin imalatçı firma talimatlarına uygun otomatik acil kapatma sistemine sahip olmasıdır.

KLOZ 535 : İSKELE VE MERDİVEN ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigortalı kıymetlerin herhangi birisinin, teminat kapsamına giren bir hasar neticesinde yapılacak hasar giderme çalışmaları için ihtiyaç duyulabilecek merdiven temini veya iskele kurulması masrafları için sigortacının tazminat sorumluluğu olmadığı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 536 : DUVAR İŞÇİLİĞİ MONTAJ VE DEMONTAJ ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigortalı cihazlar/makineler veya tesisatın teminat kapsamına giren bir hasar neticesinde yapılacak hasar giderme çalışmaları için gerekebilecek duvar yıkımı, duvar örülmesi, sıvama, boyama, inşaat işi veya benzeri masraflar için sigortacının tazminat sorumluluğu olmadığı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 562 : RÜCU HAKKINDAN FERAGAT ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, sigortalının muvafakati ve bilgisi dahilinde sigortalı cihazları/makineleri kullanan kiracıların ve/veya tedarikçilerinin hataları sebebiyle bu cihazlarda meydana gelebilecek hasarlar için sigortacının bu kişilere rucu hakkından feragat ettiği hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 564 : KUR FARKI ÖZEL ŞARTI

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçe kapsamına giren bir hasarın telafisi için yurtdışından yapılacak ithalatlarda, hangi sebeple olursa olsun, hasar tarihinden itibaren 30 günü aşan gecikmeler sebebiyle doğabilecek kur farkı ve benzeri masraflardan sigortacının sorumlu olmayacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 591 : BAKIM SÖZLEŞMESİ ÖZEL ŞARTI

Poliçe teminatının geçerliliği açısından sigortalının, sigortalı cihazların yetkili servisi ile poliçe vadesi içinde geçerli ve aşağıdaki hususları kapsayan bakım sözleşmesi yapması gereklidir.

 1. Periyodik olarak (en az 3 ayda bir) koruyucu bakım

 1. Aşınan ve yıpranan parçaların yenilenmesi

 1. Harici bir etkenden kaynaklanmayan, normal çalışma sırasında vuku bulan mutad kusurların giderilmesi

Poliçe genel şartlarına göre söz konusu bakım teminatı kapsamına giren hasarlar işbu poliçe kapsamı dışındadır. Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi sebebi ile meydana gelecek ziya ve hasarlar için sigortacının tazminat sorumluluğunun olmadığı hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Hasar durumunda yukarıdaki hususların yerine getirilmiş olduğunun ispat külfeti sigortalıya aittir.

KLOZ 592 : RİZİKO MAHALLİ ORTAMI ÖZEL ŞARTI

Sigortalı cihazlar/makineler imalatçı firmaları tarafından verilen talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır. Özellikle ;

 1. Kullanıldıkları ortam cihaz veya makinelere zarar verecek derecede tozlu, korosif, rutubetli olmamalıdır.

 1. Ortam sıcaklığı, imalatçı firma tarafından verilen değerlere göre aksine bir sınırlama oluşturmuyorsa; + 10 (artı on) santigrat dereceden az ve + 30 (artı otuz) santigrat dereceden çok olmamalıdır.

 1. Cihazların bağlı bulunduğu faz üzerinde parazit ve demoraj akımı oluşturan unsurlar (aşırı yük çeken motorlar, elektrik ocakları, klimalar, asansörler vb.) bulunmamalıdır.

 1. Cihazları, besleyen elektrik kablo ve tesisatlardaki her türlü topraklamalar, cihazın kullanım talimatlarına ve teknik gereklere uygun olarak yapılmalıdır.

 1. Cihazlar, ani voltaj değişikliklerine karşı filtre devresi, regülatör, kesintisiz güç kaynağı veya aynı görevi yapabilen teknik gereklere uygun bir cihaza bağlı olmalı ya da makine ve/veya cihazın üzerinde buna benzer bir koruma bulunmalıdır.

Bu hususlara uyulmaması sebebiyle meydana gelecek ziya ve hasarlar için sigortacının tazminat yükümlülüğü olmadığı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 599 : FIRTINA TANIMI :

Sigortacılık tekniğinde “FIRTINA” terimi ile 7 Bofor’u (yerden 10 mt. yükseklikte saniyede 17,1 mt. Esme hızını) aşan rüzgarlar kastedilmektedir. Buna göre, ancak “FIRTINA” olarak tanımlanabilecek rüzgarların vereceği hasarlar teminat kapsamına dahildir

KLOZ 600 : ARTAN ÇALIŞMA MASRAFLARI EK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Bu ek teminat ile; poliçe ekli listesinde belirtilen sigortalı kıymetlere Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve poliçede belirtilen Özel Şartlar dahilinde oluşabilecek bir hasar sonucu iş durmasını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla uygulanması gereken geçici önlemlerin sebebiyet verdiği ;

 • Alternatif ekipman veya sistemlerin kullanılması,

 • Firma dışından işgücü ve / veya hizmet temini,

Poliçe teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Tazminat Limiti; Poliçenin başlangıcında kararlaştırılan ve poliçede belirtilen tazminat limiti ve tazminat süresi ile sınırlıdır. Tazminat limiti, alınan önlemler neticesinde engellenmiş olan iş durması kaybı bedelinden yüksek olmayacaktır.

Muafiyet, poliçede belirtilen şekilde uygulanır.

Teminat Dışında kalan Haller :

Aşağıda hallerden kaynaklanan kayıpları en aza indirmeye yönelik her türlü masraf teminat haricidir:

 1. Poliçe teminat kapsamına girmeyen hallerden kaynaklanan nedenler,

 2. Maddi Zararlar Teminat kapsamında bulunmayan kıymetlere gelecek hasar veya zararlar (örneğin; yan malzemeler, sarf malzemeleri, her türlü alet ve edevat),

 3. Yardımcı sistemlere gelecek hasar veya zararlar,

 4. Veri ve programların değişmesi (bozulması, silinmesi, farklılaşması ) veya zarar görmesi,

 5. Yerel yetkililer tarafından şart koşulan yapısal veya operasyonel düzenlemeler,

 6. Hasardan veya zarardan etkilenen kıymetlerin eski haline getirilmesi veya tamirinde yaşanabilecek mali yetersizlikler,

 7. Hasarlı kıymetlerin eski haline getirilmesi veya tamiri sırasında, yenilenmesi veya eski halinden daha gelişmiş hale getirilmesi nedeniyle tamir süresinin uzaması,

KLOZ 601 : MAKİNE KIRILMASINA BAĞLI KAR KAYBI ÖZEL ŞARTI

Bu poliçe ile sağlanan teminat, tazmin edilebilir bir hasar sonucu, cironun azalması ve hasardan dolayı işletme masraflarının artmasından kaynaklanacak brüt kar kaybı ile sınırlı olup tazminat olarak ödenebilecek meblağ aşağıda açıklandığı şekilde olacaktır.

 • Cirodaki azalma durumunda : Kaza sebebiyle oluşan azalmış ciro ile standart ciro arasındaki farka, brüt kar oranının uygulanmasıyla elde edilen meblağ.

 • Kaza sonucu işletme masraflarının artması durumunda; sadece cirodaki azalmanın önüne geçmek veya bunu azaltmak amacıyla harcanan ekstra giderler. (Ancak bu giderler kaza sonucunda yukarıda tanımlanmış olan cirodaki azalma durumunda brüt kar oranının standart ciro ile azalmış ciro arasındaki farka uygulanmasıyla elde edilecek olan meblağdan fazla olamaz.)

Bir kaza neticesinde işe ait masraf ve harcamalarla ilgili olarak tazminat devresinde bazı masrafların durması veya azalması sebebiyle tasarruf edilen miktarlar tazminattan düşülecektir.

Ancak şu şartla ki, şayet poliçe üzerindeki sigorta bedeli, brüt kar oranının yıllık ciroya uygulanması suretiyle elde edilen miktardan daha düşük ise, ödenecek miktar nispi olarak azalır.

TANIMLAMALAR:

Brüt Kar :

Ciro değeri ile kapanış stoklarının değerine ait meblağların açılış stokları ile değişken işletme masrafları arasındaki fark brüt kar olarak tanımlanmaktadır. Açılış ve kapanış stoklarına ait değerler sigortalının normal muhasebe yöntemleri ile elde edilecek olup amortisman değerleri de hesaba katılacaktır.

Değişken İşletme Masrafları:

Bu Poliçe ile sigortalı olmayan değişken iş masrafları.

 1. Ciro ve alım vergileri.

 2. Alım bedelleri ( varsa alınan indirimlerde düşülecektir. )

 3. Nakliye, Ambalaj ve Navlun.

4) ........

Ciro ( İş Hacmi ) :

Satılan ve teslim edilen mallar ve iş sırasında iş yerinde yapılan hizmetler için Sigortalıya ödenen veya ödenebilir para (varsa alınan indirimlerde düşülecektir. )

Tazminat Ödeme Süresi ve Gün Muafiyeti :

İş sonuçlarının etkilendiği bir kazanın meydana gelmesi ile başlayan ve sigorta makine ve tesisler listesinde belirtilen tazminat süresini aşmayan süre, ancak şu şartla ki Sigortacılar gün muafiyeti içinde meydana gelen hasar miktarından sorumlu olmayacaklardır. Bu gün muafiyeti Poliçe kapsamındaki bir hasara yol açacak iş durması veya işe mani olunması tarihinden itibaren başlayacaktır.

Brüt Kar Oranı :

Kaza tarihinden hemen önce gelen mali yıla ait ciro üzerinden kazanılan brüt kar oranı.

Standart Ciro ( İş Hacmi ):

Tazminat süresinde tekabül eden kaza tarihinden hemen önceki on iki ay içindeki iş hacmi.

Bu brüt kar oranına ve standart ciroya, işin gerçeğe uygun seyrini tespit etmek için gerekli olan veya kazadan önce veya sonra işi etkileyecek özel durumlar veya değişiklikler için bazı ayarlamalar yapılacaktır. Böylelikle bu şekilde ayarlanan rakamlar, kazadan sonraki ilgili devrede, kaza olmasaydı elde edilebilecek sonuçlara mümkün olabildiğince yakın sonuçlar olacaktır.

Yıllık İş Hacmi :

Sigortalının, ya işin etkilenmesinin sona erdiği tarihten hemen önce yada tazminat süresinin sona erdiği tarihten ( hangisi daha önce ise ) hemen önce kaza olmasa idi elde edilebileceği on iki aylık ciro.

Kaza :

Sigortalı makinelerin

 • çalışır halde veya durduğu sırada • temizlik, teftiş, onarım, veya iş yeri sınırlarındaki başka bir mahalde tesis amacıyla demonte edildiği, taşındığı veya yeniden monte edildiği sırada ( Benzer bir makinenin performans testlerini başarı ile tamamlamış olması şartıyla ).

Döküm veya malzeme hataları, hatalı dizayn, atölye veya montajda yapılan hatalar, kötü işçilik, ehliyetsizlik, dikkatsizlik , kötü niyet, kazanlarda su noksanlığı, fiziki infilak, santrifüj güç nedeniyle parçalanma, kısa devre, fırtına veya burada spesifik olarak istisna edilmeyen herhangi bir nedenden dolayı makinelerin derhal onarılıp veya yenilenmesini gerektiren ve önceden görülmeyen ani ve beklenmedik fiziki zarar veya hasar;

Ancak şu şartla ki söz konusu makinelerin performans kabul testlerinden geçmiş olmaları gerekmektedir.

İSTİSNALAR:

Bu poliçe doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdan sayılan risklerden birine atfedilebilecek bir nedenle iş durması veya işe müdahale hasarını teminat altına almamaktadır.

 1. Yangın, yıldırım, kimyevi infilak, yangın nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri, uçak veya diğer hava taşıtlarının düşmesi veya bunlardan bir şeylerin düşmesi, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs, bina çökmesi, deprem, toprak kayması, toprak çökmesi, seylap, sel, deprem, toprak kayması, toprak çökmesi, çığ, tayfun, siklon, volkan indifası veya benzer nitelikteki doğal afetler.

 2. ( Test ) Tecrübe, kasıtlı aşırı yükleme veya deneylerin doğrudan veya dolaylı sonucu olarak anormal şartların etkisinden kaynaklanan ziya ve hasarlar.

 3. Yasa veya sözleşme gereği, satıcının, müteahhidin veya onarıcı firmanın sorumlu olduğu ziya ve hasarlar.

 4. Sigortacı bilsin veya bilmesin, poliçenin başlangıcı sırasında Sigortalının veya onun temsilcilerinin haberdar olduğu kusurlar veya hataların neden olduğu ziya veya hasarlar.

 5. Sigortalı veya temsilcilerinin kastı veya aşırı ihmalinden doğan ziya veya hasarlar.

 6. Savaş, istila, diğer devletlerin saldırısı (savaş ilan edilsin yada edilmesin), iç savaş, ayaklanma, ihtilal, askeri ayaklanma, askeri yada diğer hükümet darbeleri herhangi bir politik kuruluş hesabına yada kişilerin eylemler, bu gibi şahısların ittifakı, haciz, askeri amaçlarla el koyma, hükümet yada diğer kamu kuruluşlarının talepleri ve bunların meydana getirdiği herhangi bir hasar.

 7. Nükleer reaksiyon, nükleer radyasyon veya radyoaktif bulaşmanın herhangi bir sonucu.

 8. a) Sigortalı makine ve teçhizat listesine özellikle dahil edilmedikçe ve tanımlanmadıkça temel ve kaidelerin maruz kalacağı ziya veya hasarlar.

b) Yonga (bit), matkap, bıçak, testere ağzı gibi değiştirilebilir ve ikame edilebilir kısımlar,

c) Silindir ve makara üzerindeki kaplama veya oyma, kalıp, model, ıstampa, zımba, blok.

d) İşkenceler (sıkıştırma yüzeyleri), çekiç, elek, kabartmalı yumuşak metal silindir, dayanıklı kaplama, elevatör ve transport bantları ve kayışları, zincirler, esnek borular, kaynak ve paketleme malzemesi, filtre bezi, lastik, dokuma veya sentetik malzemeden yapılmış kısımlar, zımpara taşı, ip, halat, kayış, kasnak, elektrik iletkenleri dışındaki kablolar, fırçalar, piller, lastikler, ateşe dayanıklı malzeme, ıskara çubuğu, fırın kavalı vs. gibi kullanım şartlar gereği aşırı yıpranmaya maruz kalan parçalar.

e) Yakıt, kimyevi maddeler, katalizörler, filtre malzemesi, ısı dönüştürme araçları, temizleme maddeleri, yağlar gibi sarf malzemeleri.

 1. Aşınma, yıpranma, korozyon, erozyon, tortu, çöküntü birikintisi, paslanma, boyalı veya cilalı yüzeylerin çizilmesi veya çalışma, atmosfer yada kimyasal koşulların sürekli veya anlık etkisinin diğer sonuçları nedeniyle direkt olarak ortaya çıkan onarım veya ikame masrafları. Ayrıca Sigortacı söz konusu nedenlerden kaynaklanan bir hasar sonucu oluşacak iş durması veya işe müdahaleyi gerektiren bir ziyadan ötürü sorumlu değildir.

 2. Makine ve teçhizat listesinde belirtilmiş bir ünitenin maddi hasar sonuçları işin içine karışsa dahi ham, yarı mamul, mamul veya düzgün çalışma için gerekli diğer maddelerin kıtlığı, bulunmaması veya bozulması yada hasara uğraması.

 3. Kamu idaresi tarafından yeniden kurma işlemi veya işletme hakkında getirilmiş herhangi bir kısıtlama.

 4. Kullanılmaz olan veya hasarlanan makinenin onarımı veya ikame edilmesi için sigortalının yeterli sermayeye sahip olmaması.

 5. Makine ve teçhizat listesinde belirtilmiş bir ünitenin maddi hasar sonuçları işin içine karışsa dahi, makinelerin, mekanik tesisatın ve diğer ek tesisatların veya makine ve tesis listesinde belirtilmemiş diğer ünitelerin ziya veya hasarı.

 6. Makinelerin bir kazadan etkilenmesi halinde, bu makinenin tekrar normal işletme şartlarına geri dönmesinden sonra, şayet kazadan önceki siparişlerde, lisans yada kiralama işlerinde herhangi bir gecikme, askıya alınma veya iptal olmamış ise bu gibi kiralama sipariş veya lisansın gecikmesi askıya alınması ve iptali nedeniyle meydana gelebilecek iş kayıpları teminata dahil değildir.

Herhangi bir dava, muhakeme yada takibatta sigortacıların yukarıda yer alan 3. – 7 . maddelerde belirtilen istisna durumlarının gerektirdiği şekilde işbu poliçenin söz konusu olayı kapsamadığını iddia etmesi halinde bahse konu zarar, ziyan yada hasarın poliçe kapsamı dahilinde ele alınması gerektiğinin ispat edilmesi, sigortalının yükümlüğü altında olacaktır.

15-Tedarikçi Riski (Suppliers’ Risk) : Sigortalının yurt içi ve yurt dışında faaliyetini devam ettirmek için hammadde veya yardımcı madde temin ettiği işletmelerin herhangi bir nedenle

faaliyetlerini devam ettirememesine bağlı olarak Sigortalı işyerinde iş durması,ciro kaybı meydana gelmesi.

16-Kamu Hizmetleri (Public Utilities) : Sigortalının elektrik,su,yakıt veya telekomünikasyon hizmetlerini temin ettiği kamu veya özel kurumlarda meydana gelebilecek hasarlar sonucu ilgili hizmet veya girdileri temin edememesine bağlı olarak oluşabilecek iş durması ve buna bağlı olarak doğabilecek her türlü zarar.

17-Sigortalının Müşterileri (Customer Extension) : Sigortalının direk müşterilerine ait tesislerde meydana gelebilecek hasarlar sonucu Sigortalı işyerlerinde iş durması,ciro kaybı meydana gelmesi.

18-Yetkili Makamların Kararları Neticesinde Ortaya Çıkan Zararlar : Yetkili makamlar tarafından ,herhangi bir nedenle ,sigortalanmış tesislere erişim yasağı uygulanması (grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri,kötü niyetli hareketler,terör...v.b.rizikoları da dahil olmak üzere)sonucu meydana gelecek faaliyetsizlik halinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlar.

19-Sigortalı Adrese Erişimin Engellenmesi : Sigortalı adresin yakınındaki bir yerde veya başka bir mülkte meydana gelen bir hasar sonucu sigortalının adresine ulaşımın engellenmesi ve işyerinin kullanımına mani olunması sonucunda oluşabilecek hasarlar.
1   2   3

Benzer:

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconİşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında...

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconAkaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi...

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com