Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller


sayfa3/3
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3

Şartlar ;

 1. Herhangi bir faaliyete girişilmeden önce, işbu poliçe içeride belirtilen şart, koşul ve gerekler ile ilgili olarak ortaya çıkan vazifelere sigortalının tamamen uymuş bulunması şartı aranacak ve sigortalının soru formunda vermiş bulunduğu cevapların doğruluğu şartı sigortacıların yükümlülükleri hususunda ön koşul teşkil edecektir.

 2. İşbu poliçe içerisinde yer alan liste ( ler ), işbu poliçe ile ilgili ve bir parçası olarak dikkate alınacaktır ve işbu anlaşma içerisinde “ İşbu Poliçe ” ibaresinin kullanılması, liste (ler ) ile beraber dikkate alınacaktır. Özel anlam taşıyan herhangi bir kelime veya açıklama, işbu poliçenin herhangi bir yerinde veya kısmında yer alabilecek veya bu gibi ibareler, liste (ler) içerisinde bulundukları her yerde aynı anlamı taşıyacaktır.

 3. Sigortalı herhangi bir hasar veya ziyana mani olabilmek için, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere gerekli her türlü önlemi alacak ve sigortacıların haklı ve mantıklı her türlü tavsiyesine uyacak ve kanuni zorunluluklara uygun olarak davranacak ve imalatçı talimatlarına uygun bir şekilde davranacaktır.

 4. a) Sigortacıların temsilcileri herhangi bir anda risk faktörü ile ilgili inceleme ve araştırma yapma hakkında sahip olacak sigortalı, sigortacıların temsilcilerine rizikoya değer takdir edebilmeleri için gerekli olabilecek her türlü detay ve malumatı sağlayacaklardır.

b) Sigortalı, sigorta mahallinde riski arttırıcı yönde değişiklikler olması halinde sigortacıyı yazılı olarak haberdar etmeli ve gerekli tüm tedbirleri ( masrafları kendine ait olmak kaydıyla ) almalıdır. Sigortacı gerekli gördüğü takdirde teminat kapsamı ve primi tekrar revize edebilecektir.

c) Herhangi bir teftiş amacıyla bir makinenin demontajı ve montajı sigortalı tarafından, sigortacı ve sigortalının bu teftişin gerekliliği konusunda anlaşmaları üzerine yapılacaktır. Sigortalının yazılı bildirimi ve sigortacının buna karşılık onayı bulunmadan sigortalı riski arttırıcı yönde fiziksel değişikler yapamaz.

 1. Sigortalı son üç yıla ilişkin envanter, üretim ve bilanço raporlarını tutmakla yükümlü olup bunların yok olma riskine karşı ayrı bir yerde kopyalarını bulundurmalıdır.

 2. Hasarı artıran veya artabilecek herhangi bir olay karşısında sigortalı;

 1. 48 saat içerisinde sigortacıyı telefon, telgraf veya yazılı belge ile haberdar etmeli,

 2. Hasarın artmasını önleyecek, hasarı azaltabilecek tedbirleri almalı,

 3. İş durması ve kar kaybını artırmayacak şekilde hasara ilişkin delilleri toplamalı,

 4. Sigortacı aksini onaylamadıkça, hasarlı makine ve teçhizatın kullanımı durdurulmalıdır.

 1. Bu poliçe kapsamındaki tazminat süresinin dolmasından 30 ( otuz ) gün sonrasını aşmayacak şekilde ( veya sigortalının yazılı olarak belirlediği bir süre zarfında ) olası hasar taleplerinde sigortalı masrafları kendisine ait olmak üzere bu talebiyle ilgili tüm detayları, ilgili tüm sigorta poliçelerini, muhasebe defterlerini, faturaları, bilançoları, hasarın tanımı ve kanıtı için tüm delilleri ve beyanını sigortacıya sunmakla yükümlüdür.

 2. Herhangi sigortalı bir makineye gelen bir hasar durumunda, hasarı arttırabilecek bir durum söz konusu ise sigortacı işi devralıp, tamirat ve değişim kontrolünü devralma hakkına sahiptir.

 3. İşbu poliçe kapsamı dahilinde herhangi bir iddianın yapılması yada yapılma ihtimalinin ortaya çıkması halinde sigortacılar yada sigortacılar tarafından yetkili kılınan herhangi bir şahıs, hiçbir yükümlülük altına girmeksizin yada sigortacıların herhangi bir hakkına zarar vermeksizin söz

konusu kaybın geldiği adresi ziyaret edebilecek, bunların idaresini ele alabilecek yada herhangi bir makinenin kendilerine iade edebilmesini talep edebilecek ve mantıklı bir çerçeve ve amaçlar dahilinde bahse konu makineler ile ilgilenebilme hakkına sahip bulunacaktır. Bahse konu edilen bu durum sigortalının sigortacılara bu şekilde davranmasına izin ve ehliyet vermiş olduğunun bir kanıtı olarak kale alınacaktır. Sigortacı yada sigortacıların engellenmesi yada engellenmeye çalışılması halinde sigortalı, işbu poliçenin meydana getirdiği her türlü faydadan mahrum kalacaktır.

 1. Masrafları sigortacılara ait olmak üzere herhangi hakka ait faizlerin veya kanuni yol ile hakların elde edilmesi veya taraflardan tahsisat ve tazminat ( işbu poliçede sigorta edilenlerin haricindekiler ) alınması için gerekli olabilecek veya sigortacılar tarafından gerekli görülecek işlem ve faaliyetleri sigortalı yapacak veya bunların yapılmasına yardımcı olacak veya müsaade edecek; ve bu haklar bu gibi işlem veya faaliyetlerin sigortalının tazminatının sigortacılar tarafından değiştirilmesinden önce veya sonra gerekli olup olmadığına bakılmaksızın işbu poliçe kapsamında olacak herhangi kayıp, zarar veya ziyanın tazmini veya karşılığının ödenmesi suretiyle sigortacılara devredilecektir.

 2. Şayet işbu poliçe dolayısıyla ödenmesi gereken meblağ ( aksi kabul edilmediği müddetçe ifade olunan yükümlülükler esas alınacaktır ) üzerinde herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa, bu anlaşmazlıkların çözümü tarafların yazılı olarak ayrı ayrı belirleyeceği bir hakem bilirkişiye havale edilecek veya tarafların tek bir hakem bilirkişi hususunda anlaşmaya varmamaları halinde anlaşmazlık hususunda tarafların her ikisi için iki ayrı bilirkişi seçilecektir. Taraflardan birinin yazılı isteği halinde yada bir takvim ayı içerisinde anlaşmazlık giderilemez ise anlaşmazlık hakem bilirkişilerin görüşme halinde yazılı olarak atayacakları üçüncü hakem bilirkişi tarafından çözümlenecektir. Hakem bilirkişiler tarafından belirlenen üçüncü hakem diğer mahkemelere başkanlık edecektir. Alınan herhangi bir karar, sigortacılar aleyhine her türlü davada öncelik taşıyacaktır.

 1. a) Gerçek dışı bir iddiada bulunması halinde yada daha sonra iddianın yanıltıcı olduğu ortaya çıkarsa, yada bu iddiaları desteklemek için yanlış beyanatta bulunulursa; işbu poliçe geçerliliğini yitirecek ve yükümlülüğü altına girmeyeceklerdir.

b) Sigortacıların bir hasar talebini reddetmesi veya madde 11’ de belirtilen hakem bilirkişilerce hasarın reddi konusunda karar verilmesinin ardından ilk üç ay içersinde karara itiraz hususunda sigortalı tarafından dava açılmaz ise sigortalının bu hasar ile ilgili tüm hakları sona erecektir.

 1. İşbu poliçeden kaynaklanan herhangi bir talepte bulunulması durumunda aynı hasar veya kaybı kapsayan başka bir sigortanın mevcut olması halinde sigortacılar, hasar veya kayıp konusu iddiaların oran dahilinde kendi paylarına düşen meblağdan daha fazlasını ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. İşbu poliçenin Nakliyat, Deniz, Yangın ve / veya patlama rizikolarını kapsamaması halinde sigortacılar meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasarı ödeme yükümlülüğü altına girmeyeceklerdir.

 2. Tazminat, nihai kararı takip eden iki hafta içerisinde tahakkuk edecektir. İşte herhangi bir kesilme veya karışıklığın başlangıcından itibaren hesaplanacak olan bir aylık müddet sona erdikten sonra ve bundan sonra gelen ayların bitiminden sonra sigortacıların bahse konu olan süre için ödemekle yükümlü bulundukları asgari meblağın belirlenmesinin mümkün olması halinde sigortalı, bu asgari meblağın toplu tazminat tutarının bir taksiti olarak ödenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

 1. Sigortacılar, aşağıda belirtilen durumlarda ödemeyi geciktirmek hakkına sahip olacaklardır. Sigortalının ödemeyi almaya hak kazanması hususunda herhangi bir şüphenin bulunması hali ; bu durumda gerekli kanıtların edinilmesine kadar ödeme ertelenecektir.

 2. Herhangi bir hasar veya zararın meydana gelmesi halinde veya işte herhangi bir kesilme ya da karışıklık meydana gelmesi halinde; bu gibi durumlarda ödeme, sigortalının polis veya yetkili makamlarca tarafından kanuni olarak soruşturulmasının nihayete ermesi ve bu hususlarda

nihai kararın alınmasına kadar ertelenecektir. Sigortacılar faiz ödemekle yükümlü olmayacaklardır.

 1. Şayet işbu poliçenin başlangıç tarihinden sonraki herhangi bir zamanda;

 1. İşin tasfiye edilmesi halinde tasfiye işlerini gerçekleştiren şahıs yada alıcı tarafından yürütülmesi yada tamamen kesintiye uğratılması,

 2. Ölüm haricinde bir sebep yüzünden sigortalı ile olan ilişkinin kesilmesi,

 3. Kaza rizikosunda bir artışa sebebiyet veren herhangi bir değişikliğin yapılması,

 4. Sigortanın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulunan yardımcı veya yedek makinelerin yada zararı asgari seviyeye getirici faktörlerin azaltılması veya bu tür faktörlerin kesintiye uğraması yada bu tür yedek veya yardımcı makinelerin etkin bir şekilde çalışacak durumda muhafaza edilmemesi ve kullanıma hazır bir şekilde tutulmaması hallerinde;

işbu poliçenin devamlılığı sigortacılar yada bunlar hesabına çalışan şahıslarca yazılı olarak teyit edilmediği taktirde, işbu poliçe geçerliliğini yitirecektir.

 1. İşbu poliçe sigortalının talebi halinde bir zamanda sona erdirebilecek ancak bu gibi bir halde sigortacılar geçen müddet için sigortalı ‘dan kısa vadeli sigorta esasına göre ücret alacaklardır.

İşbu poliçe sigortacıların sigortalıya 7 ( yedi ) gün önceden yapacakları bir ihbar sonucunda tarafların her ikisi tarafından da nihayete erdirilebilecek ve bu durumda sigortacılar, sigortanın uygulamaya konu olmamış zaman için geri ödemesi yapılacak olan prim miktarını gerekli muayene masrafları düşüldükten sonra geri ödemekle mükellef olacaklardır.

Notlar :

NOT - I -

Diğer Tesislerden Karlar :Tazminat süresi içerisinde malların satılması veya hizmetin yürütülmesi söz konusu tesis dışındaki sigortalıya ait veya onun namına başka tesislerde sürdürülmesi bunlar iş hacmine ( ciroya dahil edilecektir.)

NOT – II –

Prim İadesi: Sigortalı herhangi poliçesinin bittiği yıl itibarı ile en geç altı ay içerisinde sigortacıların denetçilerinin de onayladığı sigorta bedelinden daha düşük bir kar açıklarsa. Primin üçte birini aşmamak kaydıyla aradaki farka tekabül eden prim iade edilir. Ancak bu bölümde eğer bir kaza yaşanmış ise bu kar kaybının kaza sebebiyle olmadığı ispatlanmalıdır.

NOT – III –

Göreceli Önem: Makine listesinde belirtilen makinenin kara olan önem yüzdesine göre hesaplanan kar kaybı oluşan kar kaybından düşük ise sigortacı sadece listede belirtilen yüzde oranına göre ödeme yapar.

NOT – IV –

Bakım: Hasar hesaplamalarında, bakım, teftiş ve modifikasyon süreleri hariç tutulur.

NOT – V –

İşletmeye alma sonrası karlar: Kaza sonrasını müteakip 6 ay içerisinde sigortalı artan üretimle ekstradan kara geçiyorsa, ödenecek tazminat hesaplarında bu durum dikkatte alınır.

NOT – VI –

Sigorta Bedelinin Düzeltilmesi: Kaza tarihinde poliçe sonuna kadar olan süre için sigorta bedeli ödenen tazminat kadar artırılarak kalan gün hesabına göre prim tahsil edilir.

NOT – VII –

Sigortalı Makine için; Makine Kırılması Sigortası: Listede yazılı makine ve tesisler bu poliçe süresinde Makine Kırılması sigortası teminatı altında olmalıdırlar.



1   2   3

Benzer:

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconİşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında...

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconAkaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi...

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....


Arabalar




© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com