5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme


sayfa1/10
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
SONUÇ RAPORU

KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF), BÖLGESEL TANITIM TOPLANTILARI

BİLGİLENDİRME VE ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞTAYLARI

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

2.ÇALIŞMA GRUPLARI

3.ÇALIŞMA GRUBU BULGULARI

4.ÇALIŞMA GRUPLARININ KESİŞEN(ORTAK) KONULARI

5.GEF-5 DÖNEMİ ODAK ALAN STRATEJİLERİ VE GRUP BULGULARI İLE DEĞERLENDİRME

6.ULUSAL KAPASİTE EYLEM PLANI’NDAKİ ÖNCELİKLER VE DEĞERLENDİRME

7.SONUÇ VE ÖNERİLER

8.KISALTMALAR

1.GİRİŞ:

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle, Küresel Çevre Fonu konusunda farkındalığın ve sahiplenmenin arttırılması ve bölgesel önceliklerin belirlenmesi amacıyla değişik tarihlerde 9 farklı yörede “Bilgilendirme ve Önceliklendirme Çalıştayları” gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu çalıştayların her birine, ilgili bölgelerden yaklaşık 150 kurum temsilcisi katılım sağlamıştır. Katılımcılar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, özel sektör, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşmuştur..

Dört gün devam eden Çalıştaylarda, Birinci gün; açış konuşmasından sonra, GEF Tanıtımı, GEF Uygulayıcı Kuruluşlarının Faaliyetleri(UNDP, FAO, UNIDO), uygulaması tamamlanan bazı Proje Sahası Çalışmaları, Küçük Destek Programı(SGP), Enerji Projeleri, GEF-5 Dönemi Sürdürülebilir Orman Yönetimi Odak Alan Stratejileri, İklim Değişikliği Odak Alan Stratejileri, Kimyasallar Odak Alanı Stratejileri konularında sunumlar yapılmış ve katılımcılar bilgilendirilmiştir. Katılımcılardan Sunumlarla ilgili soru ve öneriler alınmış ve sunucular tarafından sorular cevaplandırılmıştır.

Çalıştay’ların İkinci gününde, GEF-5 Dönemi Biyolojik Çeşitlilik Odak Alanı Stratejileri, Arazi Bozunumu Odak Alanı Stratejileri, Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesinin sunumları yapılmış, katılımcılardan soru ve öneriler alınmış ve sorular sunucular tarafından cevaplanmıştır. Sunumların ardından, Çalışma Grupları oluşturulmuş ve grup çalışmaları başlatılmıştır. Çalıştay’larda üç Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bu gruplar, Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Bozunumu ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu olarak isimlendirilmiştir. Çalışma Gruplarında Kolaylaştırıcı Yöntem kullanılmış, Moderatör ve yardımcıları belirlenmiş ve her bir çalışma grubu için sorular belirlenmiş ve gruplara dağıtılmıştır.

Üçüncü gün, grup çalışmaları devam etmiş ve öğle’den sonra her bir grup, grup çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları katılımcılara sunmuş, katılımcıların soru ve önerileri alınmış ve böylece grup çalışmaları sonlandırılmıştır.

Dördüncü gün, önceki yıllarda uygulaması tamamlanan bazı proje alanlarına arazi gezisi düzenlenmiş, uygulama alanları gezilmiş ve Çalıştay sona erdirilmiştir.

2.ÇALIŞMA GRUPLARI:

Grup çalışmaları 3 ayrı salonda gerçekleştirilmiş ve Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Arazi Bozunumu ile ilgili üç farklı çalışma grubu oluşturulmuştur. Aynı kurumlardan katılan katılımcıların farklı gruplarda yer alması teşvik edilmiş, moderatör ve yardımcıları her bir grup için belirlenmiş ve kolaylaştırıcı yöntem kullanılmıştır. Çalışma gruplarına aşağıda verilen sorular yöneltilmiş ve cevaplamaları istenmiştir:

2.1.Arazi Bozunumu Çalışma Grubu;

1) Arazi ve toprak kaynaklarının korunması/yönetimi/iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar/mevcut durum (tehditler ve zorluklar) nedir?

2) Bu sorunlar ile mücadelede yapılmakta olan faaliyetler nedir/kimler yapmaktadır?

3) Bu sorunlar ile mücadelede ilave olarak yapılması gereken faaliyetler nedir/kimler yapmalıdır? (Bu alanda GEF’e proje geliştirebilecek ve başvurabilecek kilit paydaşların belirlenmesi)

4) Hangi faaliyetleri öncelikle finanse etmek gereklidir ve bu finansal kaynak ne düzeyde olmalıdır?

2.2.Biyolojik Çeşitlilik Çalışma Grubu;

1) Biyolojik Çeşitliliğin korunması/yönetimi/iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar/mevcut durum (tehditler ve zorluklar) nedir?

2) Bu sorunlar ile mücadelede yapılmakta olan faaliyetler nedir/kimler yapmaktadır?

3) Bu sorunlar ile mücadelede ilave olarak yapılması gereken faaliyetler nedir/kimler yapmalıdır? (Bu alanda GEF’e proje geliştirebilecek ve başvurabilecek kilit paydaşların belirlenmesi)

4) Hangi faaliyetleri öncelikle finanse etmek gereklidir ve bu finansal kaynak ne düzeyde olmalıdır?

2.3.İklim Değişikliği Çalışma Grubu;

1) İklim değişikliği ile mücadele ve uyum sağlama çabaları ile ilgili sorunlar/mevcut durum (tehditler ve zorluklar) nedir?

2) Bu sorunlar ile mücadelede yapılmakta olan faaliyetler nedir/kimler yapmaktadır?

3) Bu sorunlar ile mücadelede ilave olarak yapılması gereken faaliyetler nedir/kimler yapmalıdır? (Bu alanda GEF’e proje geliştirebilecek ve başvurabilecek kilit paydaşların belirlenmesi)

4) Hangi faaliyetleri öncelikle finanse etmek gereklidir ve bu finansal kaynak ne düzeyde olmalıdır?

3.ÇALIŞMA GRUBU BULGULARI:

Üç Çalışma Grubunda elde edilen sonuçlar aşağıda verilen tablolara işlenmiş ve tüm katılımcılara sunulmuştur.

3.1.Biyolojik Çeşitlilik Çalışma Grubu;

4 No’lu sütunda yer alan rakamlar, o konunun öncelik sırasını göstermektedir.

1: Birinci öncelikli, 2: İkinci öncelikli, 3: Üçüncü öncelikli

1.BÇ KORUNUMU İLE İLGİLİ SORUNLAR/MEVCUT DURUM(TEHDİTLER VE ZORLUKLAR ) NEDİR?

2.BU SORUNLAR İLE MÜCADELEDE YAPILMAKTA OLAN FAALİYETLER NEDİR/KİMLER YAPMAKTADIR?

3.BU SORUNLAR İLE MÜCADELEDE YAPILMAKTA OLAN İLAVE OLARAK YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER NEDİR/KİMLER YAPMALIDIR?

4.HANGİ FAALİYETLERİ ÖNCELİKLE FİNANSE ETMEK GEREKLİDİR VE BU FİNANSAL KAYNAK NE DÜZEYDE OLMALIDIR?
NEDİR?

KİMLER YAPMAKTA?

NEDİR?

KİMLER YAPMALI?
 1. Biyolojik çeşitlilik konusunda bilinç ve eğitim eksikliği

1.‘ORMAN BİZİZ BİZ ORMANIZ’ projesi

2.‘BU TOPRAĞIN SESİ’ programı- Hayvan Genetik Kaynakları (HGK) belgeselleri

3.TRT OKUL ‘AYAK İZİMİZ’

4.‘MANDA SEVDASI’(SAMSUN)

5.‘65.000 DEV ÖĞRENCİ’ projesi (AMASYA)

6.‘BİZ SEVGİ VE BARIŞ FİDANIYIZ’ (ANTALYA)

7.SİNCAP TİYATROSU VE DERGİSİ (OGM)

8.ÖÇKKB GEZİCİ EĞİTİM TIRI

9.ÇOB ÇEVRE EĞİTİM TIRI

10.‘MEYVE BAHÇESİ’ projesi (CAPPY)

11.EKOTURİZM GRUBU eğitim çalışmaları

12.ÇOB VE MEB İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİ protokolü

13.ASKERİ BİRLİKLERDE ÇEVRE EĞİTİMİ

14.ÇOB TANITIM YAYINLARI

15.TÜRKİYE EVCİL HGK TANITIM KATALOĞU

16.HGK POSTA PULU

 1. TÜBİTAK VE AND. ÜNİV.(ESKİŞEHİR) İŞBİRLİĞİ

 2. TRT VE TAGEM

 3. TRT VE AND. ÜNİV.

 4. SGP VE DOĞA DERNEĞİ

 5. AMASYA VALİLİĞİ VE AMASYA OBM

 6. ANTALYTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.

 7. ORMAN GENEL MÜD.

 8. ÖÇKKB

 9. ÇOB

 10. CAPPY

 11. ORMANCILAR DERNEĞİ

 12. ÇOB VE MEB

 13. GENELKURMAY, TKB. VE MEB.

 14. ÇOB

 15. TKB(TAGEM)

 16. PTT

1.Biyolojik çeşitliliği tanıtıcı broşürler, yayınların artırılması

2.ÇSTE dersinin içeriğinin biyolojik çeşitlilik ve ekoloji konularında zenginleştirilmesi

Eğiticilerin ÇSTE dersi konusunda güncel bilgilerle eğitilmesi

3.Kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı

4.Havaalanları, AVM’ ler, otogarlar, metro’ lar, tren istasyonlarında bıllboardlarda BÇ hakkında bilgilendirici tanıtım

5.Ziyaretçi merkezleri ve doğa müzeleri sayılarının artırılması

6.İl çevre ve orman müdürlüklerinde eğitim şubelerinin oluşturulması ve STK’lar ile işbirliği yapılması

7.Bölgelerin biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı için yerel merkezlerin oluşturulması

1.İLGİLİ BAKANLIKLAR, ÜNİVERSİTELER, BİRLİKLER, STK’LAR

2.MEB VE ÇOB

3.MEB, ÇOB VE TÜBİTAK

4.ÇOB

5.ÜNİVERSİTELER, ÇOB, TKB, MEB, BELEDİYELER, TÜBİTAK, İL ÖZEL İDARELERİ,

6.ÇOB, ÖÇKKB, TKB, KÜLTÜR VE TURİZM BAK.

1

 1. Tarım ilaçlarının bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılması

1.TKB REÇETE YÖNETMELİĞİ VE çiftçi toplantıları

2.‘BU TOPRAĞIN SESİ’ programı

3.Mera koruma çalışmaları ve iyi tarım uygulamaları

4.Organik ürün sertifikasyonu

5.ÇATAK programı

6.TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

7.TUZ GÖLÜ VE GÖLBAŞI ÖÇK BÖLGELERİ’NDE su kontrolü çalışmaları

 1. TKB.

 2. TRT VE TKB

 3. TKB

 4. TKB

 5. TKB.

 6. TKB.

 7. ÖÇKKB AKSARAY ÖÇK MÜD.

1.İlgili kuruluşlarla eğitim ve yayım faaliyetleri izleme ve değerlendirme işlemleri sürdürülmeli

2.İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve denetlenmesi

3.Tarımsal danışmanlık firmalarının artırılması

4.Türkçe araştırmaların yapılması

5.Denetimlerin arttırılması ve mevcut analiz laboratuvarlarına ilaç kalıntı analizinin eklenmesi

6.Biyolojik mücadele bölgeye ait yerel türler ile yapılmalı

 1. ÇOB, TKB,

 2. TKB

 3. TKB

 4. TÜBİTAK, TKB

1

 1. Kaçak ve usulsüz avlanma

 1. Avcılık kursları ve sertifikasyon

 2. Av komisyon kararları

 3. KKGM

 4. KÖY TÜZEL Kişiliği ile ilgili koruma

 5. Kolluk kuvvetlerinin denetimi

 1. ÇOB, TKB, AVCILIK DERNEKLERİ, HALK EĞİTİM (MEB)

 2. ÇOB

 1. JANDARMA, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

1.Koruma kontrolde çalışan personel sayısının artırılması ve kurumsal kapasitelerinin arttırılması

2.Kesilen idari para cezalarında koruma elemanlarına prim ödenmesi

 1. ÇOB, TKB 2. ÇOB, TKB

1

 1. Tarımsal faaliyetlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkisi (mekanik, konvansiyonel ve kimyasal)

 1. Doğal değeri yüksek alanlar ile ilgili TKB çalışması

 2. Sulak alanlarda ve balık çiftliklerinde alınan önlemler

 3. Nesli tehdit altındaki tarla yabancı otlarının belirlenmesi

1.TKB

2.ÇOB, TKB

3.TKB

1.Tarımsal alanlar arasında işlenmemiş doğal sığınak alanları bırakılması

2.Mekanik ve biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılıp, kimyasal kullanılmaması

3.Yerel tohumların kullanımının tespit ve teşvik edilmesi, gerekli durumlarda ıslah edilmesi

4.Organik gübrelerin teşvik edilmesi

 1. TKB
2

 1. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon eksikliği kurumlar arası yetki çatışma ve karmaşası

 1. Toprak Koruma Kurulu

 2. Yerel ve ulusal sulak alan komisyonları

 3. Av komisyonları

 4. Mahalli çevre kurulları

 5. Hayvan genetik kaynakları koruma ve ırk tescil komiteleri

 6. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları

 1. TAGEM

 2. ÇOB, Valilikler

 3. ÇOB

 4. ÇOB

 5. ÇOB

 6. KTB

1.Kurum içi ve kurumlar arası ortak bilgi ve ortak dil oluşturulması

2.Yerelde BÇ ile ilgili koordinasyon kurulu kurulması

3.Bölgesel planlar

4.Bölgesel kalkınma ajanslarının bölgesel koordinasyonda rol alması

 1. VALİLİKLER, İLGİLİ BAKANLIKLAR VE TAŞRA TEŞKİLATI, STKLAR, ÜNİVERSİTELER, ,YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ, DPT, TÜİK

1

 1. Egzotik türlerle yapılan ve habitata uygun olmayan ağaçlandırma faaliyetleri

1.Yapılan ağaçlandırma çalışmalarında AGM bölgesel ekosisteme dikkat etmekte, yabani meyve ağaçları ile doğal dengenin yeniden kurulması

2.ÖÇKKB ÖÇK bölgelerinde ağaçlandırma talep ve faaliyetlerinde alan özellikleri dikkate alınmakta

 1. ÇOB AGM

 2. ÖÇÇKB

1.Özel ağaçlandırma faaliyetlerinde ilgili yörenin ekosistemine uygun türlerin tercih edilmesi

2.Kurumların istilacı ve egzotik türler hakkında bilgilendirilmesi

3.Statülü koruma alanlarında özel ağaçlandırmaya gidilmemesi ve her türlü egzotik ağaçlandırmanın engellenmesi

4.İstilacı türlerin tanımlanması


 1. ÇOB, TKB

 2. 3. VE 4. ÜNİVERSİTELER, İLGİLİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ,

3

 1. Dış kaynaklı mantar, böcek vb. zararlılar

-

-

1.İthal edilen orman ürünlerinde karantina sisteminin oluşturulması

2.İthal edilen zirai ürünlerde karantina sisteminin güçlendirilmesi

 1. ÇOB

 2. ÇOB VE TKB

3

 1. Bilinçsiz aşılama (flora), çiftleştirme (fauna) ve bilinçsiz taşımalar ile yapılan bahçe tesisleri

-

-

1.Kontrol ve denetimin artırılması (sağlık ve ırk koruma kapsamlarında)

2.Irk koruma kavramının yerleştirilmesi yönünde projeler yürütülmesi ve ırk düzeyinde koruma birliklerinin kurulması/desteklenmesi

3.Sertifikalı ve menşei belli türlerin kullanılması

4.Bu konu ile ilgili izleme kriterlerinin belirlenmesi ve izleme sisteminin oluşturulması

5.Denetimlerle ile alakalı yasal yaptırım geliştirilmesi

 1. TKB, ÇOB, ÜNİVERSİTELER

 2. TKB, ÇOB, ÜNİVERSİTELER

 3. TKB, ÇOB

 4. TKB, ÇOB

2

 1. Biyolojik çeşitliliği yeterince dikkate almayan kentsel gelişim planları

 1. ÇDP’LER, imar planları, turizm koruma ve geliştirme planları
 1. ÇOB, BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, BAYIDIRLIK VE İSKAN BAK. , SANAYİİ VE TİCARET BAK.,ÖÇKKB

1.ÖÇKKB ÖÇK bölgelerinde habitata uyumlu şehir plancılığının desteklenmesi

2.BÇ’ nin planlama sürecine dahil edilmesi

3.Plan kararlarının çevresel açıdan değerlendirilmesi (SÇD)

4.Kent flora ve faunasının ortaya konulması ve plan kararlarına yansıtılması

5.Planlamalarda havza ve ekosistem tabanlı yaklaşımın benimsenmesi

 1. ÖÇKKB

 2. ÇOB, BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, BAYIDIRLIK VE İSKAN BAK. , SANAYİİ VE TİCARET BAK.,ÖÇKKB

1

 1. Tür kaçakçılığı, genetik kaynakların kaybı

 1. TAGEM VE TÜGEM’İN denetim ve kontrol çalışmaları

 2. Gümrükte gerçekleştirilen denetlemeler

 1. TKB

 2. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

1.Gümrüklerde denetlemelerin artırılması ve ilgili uzmanların görevlendirilmesi, var olan uzman sayısının artırılması

2.Kurumlarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

 1. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 2. ÇOB, TKB, MEB, ÜNİVERSİTELER

2

 1. Enerji projeleri

 • Biyolojik çeşitliliği dikkate almayan madencilik faaliyetleri

 • Yol, enerji nakil hatları, RES, HES

 1. ÇED raporları

 2. Sektör planları

 3. Rehabilitasyon çalışmaları

 4. Rüzgar atlası çalışması

 5. Can suyu belirleme çalışmaları

 1. DSİ, EPDK, ULAŞTIRMA BAK., OGM, DKMP, ÇEDGM, ÖÇKKB, DMİGM,

1.Sektör planlarına SÇD uygulanmalı,

2.Restorasyon planlarında ekolojik yaklaşımın geliştirilmesi

3.Korunan alanlar ve BÇ açısından zengin bölgelerde bu faaliyetlere izin verilmemeli ve korunan alanın değerinin ortaya konulması

4.Bu konularda kurumsal politikaların oluşturulması ve etkinliğinin sağlanması

 1. DSİ, EPDK, ULAŞTIRMA BAK., OGM, DKMP, ÇEDGM, ÖÇKKB, DMİGM, DPT, YPK, ÜNİVERSİTELER, TKB

1

 1. Orman yangınları,

 • Anız yakma

 • Saz kesimi ve saz yakma

1.OGM’NİN yangın söndürme ekip ve ekipmanı

2.YARDOP çalışmaları

3.Belediyelerin yangın söndürme çalışmaları

4.Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları

5.Anız yakma ile ilgili idari para cezaları uygulanmakta

6.ALO 177

7.CBS

8.DMİGM günlük yangın risk alanlarını tahmin işlemi

 1. OGM, DMİGM, BELEDİYELER, TKB, ÜNİVERSİTELER, ÖÇKKB, İL ÖZEL İDARELERİ

1.Saz kesiminin plan dahilinde yapılmasının sağlanması

2.Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

3.Özel statülü alanlarda elektronik gözlem sistemlerinin oluşturulması.

4.Saz kesimi ve anız yakma ile ilgili alanlarda ekiplerin oluşturulması ve yetkilerin ilgili kurumlar arasında netleştirilmesi

1.OGM, DMİGM, BELEDİYELER, TKB, ÜNİVERSİTELER, ÖÇKKB, İL ÖZEL İDARELERİ

1

 1. Evcil HGK koruma ve sürdürülebilir kullanım politikaları ve uygulamalarının eksikliği

 1. Yerinde (in situ) koruma desteklemeleri

 2. Enstitü koşullarında (ex situ in vivo) ve hayvan gen bankalarında (ex situ in vitro)koruma çalışmaları

 3. Halk elinde ırk geliştirme çalışmaları (koyun, keçi ve manda)

 4. Tanımlama çalışmaları (morfolojik, fizyolojik, genetik) ,

 5. Hayvan ırk tescil

 6. HGK küresel eylem planı uygulamaları

 7. Tanıtım (ulusal ve uluslararası)

 1. TAGEM, ÜNİVERSİTELER, YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ, TÜBİTAK, TKB TAŞRA TEŞKİLATI, FAO

1.Hayvan ırklarının sayı, dağılım ve üretim yapılarını ortaya koyan envanter ve izleme sistemlerinin kurulması

2.Kültür ırkı sığırlar için yapılan yaygın desteklemelerin, yoğun melezleme baskısı altındaki yerli ırklara da sağlanması,

3.Adaptasyon yeteneği yüksek ırkların marjinal alanlarda yaygınlaştırılması

4.Agro-ekosistem yaklaşımlarının geliştirilmesi

5.Yerli keçi ırklarımızdaki yok oluşun önüne geçmek üzere ÇOB ile ortak projeler yürütülmesi

6.Veri tabanlarının geliştirilmesi

7.Yerli at ve tavuk ırklarının korunması

8.Irka özel ürün pazarlarının oluşturulması (peynir, yoğurt, et, tiftik vb.)

 1. TKB, ÇOB, TÜİK, ÜNİVERSİTELER, YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ, ÇİFTÇİLER, MESLEK KURULUŞLARI, STK’LAR

1

 1. Atıklar

 • Atıkların (katı-sıvı-emisyon) ekosistem üzerine etkileri

 • Yurtdışı kaynaklı atıkların deniz sistemine bırakılması

1.Mevzuat hükümleri,

2.Su kalitesi izlemleri,

3.Atık su arıtım tesisleri

4.TAGEM ARŞ. ENST.’DE bölgesel bazda yapılan çalışmalarla kirliliğin (su ve toprak) izlenmesi

5.Hava kirliliğinin izlenmesi (ÇOB VE HIFZISIHHA)

6.Enverziyon (sıcaklık terslenmesi) tahminleri


1.TKB ( 7 BÖLGEDE YER ALAN ARŞ. ENST.)

2.DMİGM

1.Sanayii tesislerinin atıkları ve kentsel yerleşmelerin atıkları ile ilgili izleme programlarının kurulması

2.Kaynağında ayırma projesinin gerçekleştirilmesi (GEF desteği alınmalı)

3.Katı atık tesislerinde ortaya çıkan metan gazının enerji eldesi kullanımı

 1. ÇOB, TKB, DMİGM, BELEDİYELER, ÜNİVERSİTELER

1

 1. Biyolojik çeşitlilik odaklı politika eksikliği

 1. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu hazırlanması

*ÇEVRE VE ORMAN B.
*TARIM VE KÖYİŞLERİ B.
İLGİLİ TÜM BAKANLIKLAR

1.Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bölgelerde koruyucu nitelikte kanunun çıkartılması

2.Cezai yaptırımların türlerin ve habitatların önem derecesine göre yeniden düzenlenme

3.Biyolojik çeşitliliği korurken zararların tazmini için mevzuat hazırlanması

TBMM

1

 1. İklim değişiminin etkisi

1.Karbon tutumu ile ilgili OGM çalışması

2.Meteorolojik kayıtlar

3.OGM rehabilitasyon çalışmaları

4.Meteoroloji tarafından yapılan fenolojik gözlemler

5.ÖÇK bölgelerinde gerçekleştirilen habitat gözlem çalışmaları

6. OGM’NİN fonksiyonel planlama çalışmaları

7.ÇOB’NİN yürüttüğü iklim değişimi strateji çalışması

8.İklim değişikliği sözleşmesi için hazırlanan 2. ulusal bildirim (ÇOB)

9.İklim değişikliği adaptasyon projesi

*ÇEVRE VE ORMAN B.
*TARIM VE KÖYİŞLERİ B.
*DPT
*STKLAR
*ÜNİVERSİTELER VE ARAŞTIRMA KURUMLARI

TÜBİTAK1.İklim değişikliğinin bölgesel biyolojik çeşitliliğe etkisini değerlendirme çalışmalarının yapılması

2.İklim değişikliğine sebep olan faktörlerin azaltılması

3.Adaptasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması

4.Avlanma dönemleri tarihlerinin iklim değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi

5.İklim değişikliğinin hastalık yükü arasında olan etkisi

6.BÇ’ in yoğun olduğu bölgeler ve korunan alanlarda yerel meteorolojik ölçüm istasyonlarının kurulması ve değişimin izlenmesi

*ÇEVRE VE ORMAN B.
*TARIM VE KÖYİŞLERİ B.
*DPT
*STKLAR
*ÜNİVERSİTELER VE ARAŞTIRMA KURUMLARI, TÜBİTAK, DMİGM2

 1. Arazi bozunumu

 1. AGM VE OGM'NİN erozyon mücadele çalışmaları

 2. TEMA ve diğer STK’ ların bilinçlendirme faaliyetleri

1.ÇEVRE VE ORMAN B.
AGM, OGM
AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA İLGİLİ TÜM BAKANLIKLAR
2.STKLAR, TEMA

1.Erozyon takip ve izleme sisteminin kurulması
2.Havza bazında planlama çalışmalarının yapılması
3.İl çevre düzeni planlarının tamamlanması
4.Erozyona uygun tarımsal teknikler ile ilgili eğitimlerin artırılması ve yaygınlaştırılması

1.ÇEVRE VE ORMAN B.
2.AGM, OGM
AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA İLGİLİ TÜM BAKANLIKLAR
4.STK, LAR, TEMA

1

 1. Katılımcı olmayan planlama ve yönetim eksikliği

 1. Yapılmış olan GEF 2 proje çalışmaları

 2. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısı

 3. ÇED toplantıları

 4. OGM çalışmaları
 1. ÇOB

 2. TBMM

 3. ÇOB

 4. ÇOB OGM

 1. Katılımcılık ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı

 2. Katılımcılıkla ilgili hedef kitlenin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi

 1. TBMM

 2. ÇOB, MEB, TKB, ÜNİVERSİTELER, BİRLİKLER, STK’LAR

1

 1. Biyolojik çeşitlilik konusundaki envanter eksikliği ve indikatör türlerin belirlenmemesi

1.Görsel materyaller ve yazılı yayınlar
2. ÖÇKKB eğitim tırı
3. OGM eğitim tırı
4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI tırı
5. Çevre eğitimleri
6. Eğitim setleri-STK’lar tarafından hazırlanan
7. TÜBİTAK doğa eğitimleri
8. Ziyaretçi merkezleri
9. Herbaryum
10.Araştırmalar

1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI,TARIM VE KÖYİŞLELERİ B.,MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA KURUMLARI, ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK, STKLAR

1.Envanter ve popülasyon tahmini çalışmaları, veri bankalarının güçlendirilmesi ve veri paylaşımının sağlanması
2.Denizel biyolojik çeşitlilik tespiti çalışmalarının yaygınlaştırılması ve katologlanması
3.TÜBİTAK, DPT vb. ilgili kurumların araştırma ve izleme projelerini YÖK’ün yaptığı gibi veri tabanı ile kamuoyu ile paylaşılması ve uygulamaya aktarılmasının sağlanması
4.Polinasyon sağlayan bazı böceklerin araştırılması ve polinatör böcekler ile ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi
5.Ulusal doğa tarihi müzesi, bölgede ziyaretçi merkezi, doğa müzeleri, arberatum vb. kurulması
6.Ekoturizme finansal destek sağlanması
7.Her düzeyde ulusal müfredatta daha kapsamlı yer verilmesi
8.Genetik karakterizasyon çalışmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çıktıların patent geliştirmede kullanılması, konuyla ilgili patent enstitüsünün personel ve altyapısının geliştirilmesi
9.yöredeki öğretmenler dahil tüm ilgili gruplara hizmet içi eğitimler verilmesi


1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TARIM VE KÖYİŞLELERİ BAK., ARAŞTIRMA KURUMLARI, ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK, STKLAR


1

 1. Uzman ve koruma-kontrol personeli, denetim ve koruma eksikliği

 1. 4B’Lİ çalışan personel alımı

 2. Koruma amaçlı köy tüzel kişilerinden hizmet satın alma

 3. Yüksek lisans ve doktora programlarının hizmet içi eğitim kapsamında desteklenmesi

 4. OGM’ nin yangın ve diğer hizmetler için hizmet alımı

 1. ÇOB, MEB, TKB, ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK, STK’LAR, TÜBA, ARŞ. ENST. LERİ, ULUSLARARASI PROJELER, JANDARMA, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI,

1.Eğitim güncel gelişim ışığında geliştirilmesi

2.Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek

3.Hedef kitleye uygun hizmet içi eğitimlerin artırılması

4.Koruma ve kontrol elemanlarının düzenli olarak eğitime tabii tutulması

5.Uzman personelin liyakat ve özlük haklarının iyileştirilmesi

6.Koruma ve kontrol elemanlarının sayısının artırılması

7.BÇ ve doğa koruma çalışmalarının tek bir kurum çalışması altında değerlendirilmesi

8.Kurumlar arası koordinasyonun artırılarak koruma-kontrol çalışmalarının daha etkin gerçekleştirilmesinin sağlanması

MEB, ÜNİVERSİTELER, ÇOB, TKB, TBMM, İÇ İŞLERİ BAK.

2

 1. Kontrolsüz ve aşırı otlatma

1.Çayır ve mera kanunu kapsamında kurulan mera komisyonu
(amenajman ve yönetim)

2. GEF 2 kapsamında gerçekleştirilen korunan alanlara özel otlatma planları

*ÇEVRE VE ORMAN B.
*TARIM VE KÖYİŞLERİ B.

1.Otlatma planlarının (otlatma için alanların ayrılması ve mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi) yapılması ve denetlenmesi
2.Meraların ıslahı
3.Yerli türlerin ıslahı
4.Çobanların bilinçlendirilmesi

*ÇEVRE VE ORMAN B.
*TARIM VE KÖYİŞLERİ B.
*MAHALLİ İDARELER *STKLAR

2

 1. Kontrolsüz turizm ve rekreasyon faaliyetleri

1.Çevre düzeni planları

2. Korunan alan planları

3. OGM orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanları

4. Kültür ve turizm koruma ve gelişim planları

5. Belediyelerin çalışmaları

1.BAYINDIRLIK VE İSKAN B.
2.ÇEVRE VE ORMAN B. (ÖÇKKB, DKMPGM, ÇEDGM)
3.TARIM VE KÖYİŞLERİ B.
4.KÜLTÜR VE TURİZM B.
5.YEREL YÖNETİMLER

1. Alan yönetim planlarının hazırlanması: hassas alanların belirlenmesi, taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, fiziki planlara aktarılması1.BAYINDIRLIK VE İSKAN B.
2.ÇEVRE VE ORMAN B. (ÖÇKKB, DKMPGM, ÇEDGM)
3.TARIM VE KÖYİŞLERİ B.
4.KÜLTÜR VE TURİZM B.
5.YEREL YÖNETİMLER
6.ÜNİVERSİTELER
7.STKLAR

3

 1. İzleme ve değerlendirme sıkıntıları

1.Korunan alan yönetim ve gelişim planlarındaki izleme programları

2.Kırsal kalkınma programı

3.ÇED kapsamında yapılan izleme çalışmaları

4.Orman amenajman planları

5.RAPPAM yönteminin gerçekleştirilmesi

6.Ekonomik değeri olan balık stoklarının ulusal ve yerel ölçekte izlenmesi

7.KOSK sayımı

8.Kırmızı kitaplar

9.Kontrol listeleri


 1. ÇOB, TKB

 2. TKB

 3. ÇOB

 4. ÇOB OGM

 5. ÇOB

 6. TKB, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER

 7. STK’LAR

 8. ÜNİVERSİTELER, STK’LAR

 9. ÜNİVERSİTELER, STK’LAR
1.İzleme ile ilgili yasal düzenleme ve konu başlıklarına ilişkin yöntemsel metodoloji geliştirilmesi

2.Yapılan planlama çalışmalarında izleme-değerlendirme biriminin oluşturulması ve uygulamada etkin olarak gerçekleştirilmesi

3.Bölgesel izleme- değerlendirme birimlerinin bağımsız ve katılımcı bir şekilde kurulması

 1. ÇOB, TKB, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER,

1

 1. Kırsal fakirlik

 1. Hibe ve kredi destekleri

 2. Doğrudan destek kredileri

 3. OR-KÖY çalışmaları

 4. Köylere hizmet götürme birlikleri

 5. Gönüllü kuruluşlar ve hayırseverler

 6. Bölge ajansları (DPT)

 7. Kırsal kalkınma ajansları (TKB)

 8. SGP

 9. Orman kanunundan kaynaklanan destekler

 10. Alternatif iş kaynaklarına yönlendirme çalışmaları
 1. ÇOB DKMP, TKB, ÖÇKKB, TKDK, OGM, OR-KOY, STK, LAR, DPT, SGP,

1.BÇ açısından önemli ve korunan alanlarda alternatif iş kaynakları konusunda destek verilmesi

2.Korunan alanlarda çalışan personelin bölge insanından seçilmesine öncelik verilmesi,

3.Bölgedeki ürünlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi için festivaller düzenlenmesi

4.Bu alanlarda yaşayan insanların proje yapma kapasitelerinin artırılması

5.SGP bütçesinin artırılması

 1. ÇOB, TKB, ÜNİVERSİTELER, STK, LAR, BİRLİKLER, BELEDİYELER

2

 1. Kadastro çalışmalarının tamamlanmamış olması ve mülkiyet problemleri

1. OGM, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmaları

1. OGM, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1. Kadastro çalışmalarının hızlandırılması ve daha çok kaynak ayrılması

2. Bölgede BÇ ile ilgili yapılacak çalışmalarda mülkiyet ile ilgili olan problemlerin katılımcılıkla çözümlenmesi

1. OGM, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2

 1. Odun dışı orman ürünlerinin kontrolsüz toplanması (ıhlamur, adaçayı, kekik vb.)

 1. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Türkiye Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezince çalışmalar yapılmaktadır

 2. Koruma ve kontrol çalışmaları

 1. Türkiye Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi, OGM

 2. OGM

1.Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması ile ilgili yasal düzenleme ihtiyacı

2.Yerel kaynakların kullanımı konusunda bilinçlendirme, teşvik, destek (Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine yönlendirerek gelir sağlanması vb.)

 1. OGM

 2. ÇOB, OGM

2

 1. BÇ’ in korunmasında finans yetersizliği

 1. Bütçe ile aktarılan miktarlar

 1. ÇOB, TKB

 1. Sürdürülebilir bir finansal mekanizma geliştirilmesi

 1. ÇOB, TKB, DPT, Maliye Bak.

2

 1. Sivil toplum örgütlerinin kapasite eksikliği

1.Doğa Koruma Okulu, STGM eğitimleri, SGP eğitimleri, ulusal ve uluslararası hibe kuruluşlarının proje öncesi eğitimleri, Kalkınma Ajansları faaliyetleri, TÜBİTAK projeleri eğitimleri

1. STGM, SGP eğitimleri, ulusal ve uluslararası hibe kuruluşları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK

1. Üniversiteler, Bakanlıklar tarafından STK’ ları güçlendirecek eğitimlerin verilmesi

2. Gönüllülere yönelik çalışmaların artırılması ve ilgili bakanlıklar tarafından gönüllü çalışmaları için yönergelerin oluşturulması

3. STK’ ların planlama ve yönetim çalışmalarına sürece daha yoğun dahil edilmesi

1. Kamu Kurumları, Üniversiteler, STGM, SGP eğitimleri, ulusal ve uluslararası hibe kuruluşları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK

2

 1. Su kaynaklarının ve sulak alanların bilinçsiz kullanımı

 1. Sulak Alan Mevzuatı işletilmeye çalışılıyor

 2. Damlama sulama teşvik ediliyor

 3. Bölgedeki illerde eğitim veriliyor

 4. Denetim faaliyetleri

 1. ÇOB

 2. TKB

 3. ÇOB, TKB

 4. ÇOB, TKB, DSİ

1.Sulak alan koruma bölgeleri tespitinin tamamlanması

2.Etkin denetim

3.Doğa dostu sulama sistemi daha fazla teşvik edilmeli

4.Havza bazında su yönetim planlarının geliştirilmesi

 1. ÇOB

 2. ÇOB, TKB

 3. TKB

 4. ÇOB, DSİ, TKB

1

 1. Termal suların kontrolsüz kullanımı ve yeterli önlem alınmadan doğaya bırakılması

 1. Jeotermal üretim kuyularının kurulması

 2. Reenjeksiyon sistemlerinin kurulması

 3. Isınma amaçlı jeotermal kuyu açılması,

 4. Sağlık turizmi amaçlı kuyu açılması

 5. Elektrik enerjisi üretimi için kuyu açılması

1. DSİ,

2. ÖÇKKB,

3. İl özel idaresi,

4. Sağlık Bakanlığı

1. Kaçak kuyuların denetim altına alınması, 2. İşletmelerde ve yerleşim yerlerinde kullanılan kaynak sularının kontrollü kullanımı için isale hatlarının yapılıp jeotermal kaynağın sürdürülebilirliğinin sağlanması

1. DSİ

2. ÖÇKKB

3. İl özel idaresi

4. Sağlık Bakanlığı

3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconMal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergiSİ oranlarinin tespiTİne...

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconAraştırma Alan Kodu

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconTarihinde çocuklarımız ile BÜYÜkleriM partisi kutlayacağız. Çocuklarımız...

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconÇatı, bina vb yapı altında veya içinde olmayan alan

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme icon1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme icon1-Bakanlık Makamı'nın 14. 04. 2015 Günlü 7209606 ile 7209885 Sayılı Onayların İncelenmesi

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconKarayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar...

5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme iconAraç BİLGİSİ İle ekonomiK araç kullanimi


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com