1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
UZAKYOL KAPTANI

GEMİ İNŞA YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

 1. Geminin kıça trimli olması

 2. GM’in pozitif olması

 3. Tanklardaki serbest su yüzeyinin en az olması

 4. Ambar kapaklarının kapalı tutulması

E) Geminin meyilsiz olması
2. Gemi havuza otururken, kıç postaların havuz iskemlelerine oturmasıyla, tüm omurganın oturması arasında geçen zamana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yalpa periyodu,

 2. Denge zamanı,

 3. Oturma zamanı,

 4. Kritik periyot,

 5. Bekleme zamanı


3. Çapraz eğriler, bize aşağıda verilen değerlerden hangisini bulmamızı sağlar?

 1. GM değeri,

 2. GZ değeri,

 3. Geminin trimi,

 4. Deplasmanı,

 5. Gemi draftlarını


4. Dinamik stabilite, bir gemiyi verilen bir dereceye kadar meylettirmek için yapılması gereken iştir. Dinamik stabilite ile aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederiz?

 1. Gemi trimi,

 2. Geminin maksimum yalpa açısı,

 3. Yalpa peryodunu,

 4. Geminin süratini,

 5. Geminin Meyil Açısı
 1. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir?

 1. Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak,

 2. Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak,

 3. Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek,

 4. Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak,

 5. Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak
 1. Vagon, kamyon ve iş makinaları gibi yükler hangi yük sınıfına girmektedir?

A) Çelik yükler,

 1. Kimyasal yükler,

 2. Ambalajlı yükler,

 3. Birleştirilmiş yükler,

 4. Ambalajsız yükler.


7. Konşimento için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir yükün bir gemiye yüklendiğini gösteren bir belgedir

B) Bir tür taşıma sözleşmesidir

C) Armatör adına kaptan veya kaptanın yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanır

D) Manifestoya uygun olarak düzenlenir

 1. Orjinal Konşimento olmalıdır


8. Konteynerler markaları kaç haneli harf ve rakam grubundan oluşur?

 1. Yedi harf ve rakam grubunda

 2. Sekiz harf ve rakam grubunda

 3. Dokuz harf ve rakam grubunda

 4. On harf ve rakam grubunda

 5. Onbir harf ve rakam grubunda
   1. Başta 8.3 m, Kıçta 9.6 m su çeken bir geminin dikmelerarası boyu 210 m ve F noktası gemi ortasının 5 m önündedir. Bu gemide gemi ortasının 100 m gerisinde bulunan bir tankından gemi ortasının 30 m önünde bulunan bir tankına 500 ton balast aktarılırsa geminin yeni draftları ne olur? (MCT1cm= 500 tonmetre/cm dir)

 1. Baş: 8.95 m , Kıç: 8.92 m

 2. Baş: 9.05 m, Kıç: 9.12 m

 3. Baş: 9.00 m, Kıç: 8.90 m

 4. Baş: 8.96 m, Kıç: 8.98 m

 5. Baş: 8.98 m, Kıç: 8.98 m


10. Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B)

A) İskele tarafa hareket eder

  1. Sancak tarafa hareket eder

  2. Aşağıya doğru hareket eder

  3. Yerinde sabit kalır

  4. Gemi başına hareket eder


11. Aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi kıça trimli olur?

  1. B noktası, G noktasının önünde ise

  2. G noktası, B noktasının önünde ise

  3. LCB = LCG ise

  4. LCF = 0 ise

  5. GZ=GM


12. Gemiyi etkileyen hagging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır?

 1. Topside tanklarına balast alınması,

 2. Ambar kapaklarının açılması,

 3. Dökme yükün hap yapılması,

 4. Yük ambarları tam doldurmuyorsa bazı ambarların slack bırakılması,

 5. Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması


13. Bir bumba donanımında bumba ıskaçasına ne denir?

A) Cunda bastikasının bumbaya bağlandığı noktaya

B) Ablilerin bumbaya bağlandığı noktaya

C) Bumba topuğunun direğe bağlandığı noktaya

D) Mantilya telinin bumbaya bağlandığı noktaya

E) Kamçı Teli bağlama noktası
14. Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir?

A) Menteşe

B) Gurcata

C) Kavanca

D) Iskaça

E) Limbo


 1. Aşağıdaki ilkelerden hangisi yükün korunması konusuna ilişkin değildir?

 1. Yüklerin aynı yerlere konması,

 2. İstiflemede doneç kullanılması,

 3. Yükün sıcaklığının denetlenmesi,

 4. Yükün bağlanması

 5. Gemi bünyesinin korunması
 1. Güverteye yük alınmadan önce bir kısım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 1. Güvertedeki mapaların sağlam olmadır,

 2. Güverteye alınacak yükler köprüüstü görüşünü engellememelidir,

 3. Güverte üzerindeki m2’ye düşen yük miktarı aşılmamalıdır,

 4. Yük bağlandıktan sonra lasing sertifikası alınmalıdır,

 5. Balast tankları boşaltılmalıdır


 1. Vagon, kamyon ve iş makinaları gibi yükler hangi yük sınıfına girmektedir?

A) Çelik yükler,

  1. Kimyasal yükler, İPTAL

C) Ambalajlı yükler,

D) Birleştirilmiş yükler,

E) Ambalajsız yükler.
18. Aşağıdaki yük dokümanlarından hangisi ciro edilebilir?

A) Manifesto

B) Yükleme ordinosu

C) Yük listeleri

D) Konşimento

E) Draft raporu
19. Konşimento için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir yükün bir gemiye yüklendiğini gösteren bir belgedir

B) Bir tür taşıma sözleşmesidir İPTAL

C) Armatör adına kaptan veya kaptanın yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanır

D) Manifestoya uygun olarak düzenlenir

E) Orjinal Konşimento olmalıdır
20. Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır?

A) Gemi acentesi tarafından

B) Yükleyici acentesi tarafından

C) Liman otoritesi tarafından

D) Yukarıdakilerden her biri tarafından

E) Kaptan tarafından

UZAKYOL KAPTANI

DZ.HUKUK, ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ VE PERSONEL İDARESİ
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 18 Grt. ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir

 2. Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir.

 3. Kamu hizmetine tahsis edilmiş gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir.

 4. Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir

 5. 18 Grt.dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün gemilerin tescili isteğe bağlıdır


2. Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi :

 1. Yük taşıyamaz

 2. Ticari faaliyette bulunamaz

 3. Yolcu taşıyamaz

 4. Yük taşır, yolcu taşıyamaz

 5. Hiçbir şekilde hareket edemez


3. Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez?

 1. Gemiye yüklenen yüke ilişkin konişmento ve manifestoları imzalamak

 2. Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmak

 3. Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak

 4. Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak

 5. Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek


4. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden değildir?

 1. Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek

 2. Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak

 3. Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek

 4. Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak

 5. Gemiye tayfa almak


5. Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir?

 1. Donatanlar zarar görene karşı müteselsilen sorumludur

 2. Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur

 3. Kusuru fazla olan gemi donatanı zararı tazmin eder

 4. Donatanlar eşit olarak zararın tazmini yoluna giderler

 5. Herkes zararına katlanır


6. Aşağıdakilerden hangisi TTK.’daki “Deniz Ticaret Sözleşmeleri” içerisinde yer almamaktadır?

 1. Deniz aşırı satış sözleşmesi

 2. Navlun sözleşmesi

 3. Yolcu taşıma sözleşmesi

 4. Gemi inşaa sözleşmesi

 5. Deniz ödüncü sözleşmesi


7. Aşağıdakilerin hangisi, navlun sözleşmesinin unsuru değildir.

A) Eşya taşıma taahüdü

B) Deniz yolu ile taşıma

C) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması

D) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü

E) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması

8. Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

 1. İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler

 2. Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler

 3. Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler

 4. İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil açılmadan yapılan seferler

 5. Sadece liman hudutları dahilindeki seferler


9. Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemiadamlarının hizmet akitlerinin,

 1. İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında

 2. Gemiadamı tarafından bu kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü bentleri uyarınca

 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla İPTAL

 4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla

 5. İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır


10. Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir?

 1. Yük alacaklısı hakkı

 2. İşçi alacaklısı hakkı

 3. İşveren alacaklısı hakkı

 4. Deniz alacağı hakkı

 5. Gemi alacaklısı hakkı


11. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?

 1. Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 2. Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 3. Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 4. Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 5. Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.


12. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gıda atıkları

 2. Yüzebilecek olan istif gereçleri

 3. Ambalaj malzemeleri

 4. Sentetik halatlar

 5. Madeni şişeler


13. Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?

 1. Haftalık bakım ve overhoul gerektirir

 2. Her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanır

 3. Her kullanım sonrası alarm testi yapılır

 4. Her 3 ayda bir sensör temizliği gerektirir

 5. Her 5 yılda bir yapımcı firma bakımı gerektirir


14. Solas Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek

  2. Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek

  3. Gemi teçhizatı için mimimum standardı belirlemek

  4. IMO’nun gücünü ortaya koymak

  5. Deniz kirlenmesini önlemek


15. Aşağıdakilerden hangisi denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içerir?

  1. MARPOL 73/78

  2. SOLAS 74

  3. LOADLINE 66

  4. TONNAGE 69

  5. STCW 78


16. (I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,

(II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler,

(III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler,

(IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,

(V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler.

Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesinin temel amacına hizmet eder?

 1. I,III,V

 2. II,IV

 3. III,IV,V

 4. II

 5. I,II,III,IV,V


17. Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gündemdeki konu ve maddelerle ilgili sunuş ve tartışma sınırlanmalıdır.

 2. Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır.

 3. Katılımcıların, tartışılan konulara özenle yaklaşmaları sağlanmalıdır.

 4. Her bir madde için ayrılan süre, sunulan her bir noktanın yeterli tartışılmasını sağlayacak uygunlukta olmalıdır.

 5. Toplantı için ayrılan süre, tahmin edilenin ciddi olarak ne altında ne de üstünde olmayacaktır.


18. Eğitim programı, eğitilenlere bilgi ve beceriyi verebilmek için çeşitli teknikler kullanır. Bu tekniklerin tümü aşağıda belirtilenlerden hangilerini kapsar ?

 1. Dersler

 2. Konferanslar

 3. İşitsel – görsel yardımcılar

 4. Temsil

 5. Labaratuvarlar

A) I, III, IV, V

B) I, II, III, IV, V

 1. II, III, IV, V

 2. III, IV, V

 3. I, IV, V


19. Her şirket fonksiyonel gerekleri de içeren bir Güvenlik Yönetimi Sistemi’ni kurmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonel gereklerden değildir?

 1. İlgili uluslararası ve bayrak devleti kanunlarına uygun olarak, gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre korumayla ilgili talimatlar ve prosüdürler.

 2. Geminin kara personelinin yardımı olmaksızın her sorunu çözebilmesi için belirlenmiş yetki seviyeleri.

 3. Kod’un öngördüğü, uygunsuzluklar ve kazaların bildirimine ilişkin prosüdürler.

 4. Acil durumlara hazırlanmak ve gerektiğinde müdahale etmek için hazırlanmış prosüdürler.

 5. Kuruluş içi denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi için hazırlanmış prosüdürler


20. Şirket, Güvenlik ve Çevre koruma faaliyetlerinin Güvenlik Yönetimi Sistemine uygun olarak gerçekleştiğini doğrulamak üzere, iç denetimler yapmalıdır. Şirket, oluşturduğu prosedürlere uygun olarak Güvenlik Yönetimi Sisteminin etkinliğini periyodik olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden gözden geçirmelidir. Bu denetim faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Denetimler ve düzeltici faaliyetler, dökümante edilmiş prosedürlere göre yapılmalıdır.

 2. Denetimleri yapan personel, denetimi yapılan bölümden bağımsız olmalıdır.(Şirketin büyüklüğü ve yapısı buna imkan vermiyor ise, bu şarttan vazgeçilebilir.)

 3. Denetim ve gözden geçirme sonuçları, denetimi yapılan alandan sorumlu kişilere duyurulmalıdır.

 4. Denetimler her ay yapılmalıdır. Şayet gemi bir aydan fazla seyirdeyse, varılacak ilk limanda gemi denetlenmelidir.

 5. Denetimi yapılmış olan alandan sorumlu yöneticiler, bulunmuş uygunsuzluklar için, zamanında düzeltici faaliyetler yapmalıdır.

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
1. It usually occurs off the ship, but as stolen cargo can be unwittingly accepted by the vessel and as sound cargo may be subject to theft after discharge, it is usually the vessel which is blamed. Losses due to it are very serious, especially when foodstuffs, liquors and soft drinks, expensive clothes, tools and spare parts for cars, electronic equipment and precious stones are being carried on board ship.

The passage is about ..........

 1. chafing

 2. collapsing

 3. pilferage

 4. moisture and sweating

 5. rain damage


2. The starboard bow is the area

 1. on the right side of the stem.

 2. on the right side of the stern.

 3. on the left side of the stem.

 4. on the left side of the midship line.

 5. on either side of the stern.


3. OBO carriers are

A) auxiliary vessels.

B) auxiliary cargo ships.

C) special cargo ships.

D) mixed cargo ships.

E) war ships.
4. When two vessels are meeting head-on, they both . . . . . . . . . . . . . . to starboard.

A) Collision

B) must alter course

C) follow

D) musn’t alter course

E) receive their message
5. A vessel which is not made fast to the shore, at anchor or aground and not moving through the water is ............

A) A vessel underway and making way

B) A vessel underway and misled

C) A vessel underway but not making way over the ground

D) A vessel underway and stopped

E) A vessel which is disabled
6. In these circumstances it is difficult to assess the damage caused by the collision. In Turkish you would say ..........

A) Bu koşullarda çatışmanın hasara yol açıp açmayacağını tahmin etmek zor

  1. Çatışmanın ne gibi hasara yol açtığını bu koşullarda açıklamak zor gelebilir

  2. Çatışmanın yol açtığı zararı karşılamak, bu koşullar altında çok zor

  3. Farklı durumlarda çatışmanın zararını karşılamak ve karşılaştırmak çok zor

  4. Bu koşullar altında çatışmanın neden olduğu hasarı saptamak zor


7. A wind which first blows from South, then changes direction to blow from the South West, then changes direction to blow from the West is said to be ..............

 1. anti-clockwise

 2. deliberate

 3. swelling

 4. veering

 5. backing


8. “The weather was supposed to be nice today, but we were almost frozen to death while doing the ship’s maintenance.” can be expressed as ............

A) The weather was expected to be cold today but it is not

B) The weather was not very cold today as it was before

C) Although everyone hoped for a cold day it turned out to be nice

D) The weather was terribly cold although it had been expected to be good

E) The day was so nice and warm just as we had expected before
9. Ship’s position can NOT be given in ...........

 1. latitude and longtitude

 2. bearing and distance

 3. reference to a navigation mark

 4. rapid and unambigious method

 5. electronic position – fixing references


10. Dear Sirs,

I regret to inform you that due to the stoppage of the separating valve of the bilge manifold some water from the ballast tank on port side was pumped overboard together with the oil contaminated bilge water from the shaft tunnel.

The cause of this contamination is purely technical and totally accidental.

The CHIEF ENGİNEER OF THE M/V .............

This correspondence is an example of

A) bunkering order

B) notification

C) damage to the ship

D) statement of sea protest

E) resume
11.  “Received by the Carrier the Goods specified below in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorized or permitted herein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse ”

The above part is taken from a

A) bill of lading

B) notice of readiness

C) passenger list

D) noon position report

E) ship ullage report
12. The content of any letter of protest prepared and signed by the master is to be

A) kept in a locked drawer on board the ship

B) taken to the court by the master himself

C) passed to the owner / charterer or their agent

D) published in any regional newspaper related with the topic

E) checked and corrected by the chief officer.
13. Lifeboats should be taken ashore, inspected and tested. All the damage, if any, should be repaired. Lifeboat winches should be dismantled, overhauled and worn parts renewed. Hand brakes and mechanical brake should be checked and adjusted. After completing the work, they should be tested under Chief Officer’s supervision.

This passage is part of .........

 1. deck department orders

 2. repair specification

 3. miscellaneous

 4. engine department orders

 5. plain letter

14. “ At its 20 th session in November 1997, 1MO’s Assembly adopted resolution A. 850 (20) on “The Human Element: Vision, Principles and Goals” and, at the 21 st Assembly in November 1999, IMO passed a resolution whereby the prime emphasis in the Organization’s work was shifted away from developing technical standards and towards the human factor. Resolution A. 900 (21) “Objectives of the Organization in the 2000s” pays particularly close attention to the importance of fostering a culture of maritime safety. This was deemed to be the Organization’s prime mission in the early years of the new millennium.”
According to the above paragraph, the resolution adopted at the 21 st assembly focused more on than .

A) developing technical standards / the human factor

B) the human factor / developing technical standards

C) the organization’s work / maritime safety

D) maritime safety / the human factor

E) the previous resolution / the one of the new millenium
15. It is required to use the capstan to haul a line. The order given is ........

 1. To take line to capstan to heave vessel alongside

 2. To take line to capstan and heave away

 3. To weigh anchor

 4. To take the head line and turn it around

 5. To hold the line and wait near the capstan


16. .................... is NOT included in a radar identification message.

 1. destination

 2. addressee

 3. sender

 4. position

 5. course/speed


17. Communications within the ship are done by ………………….. .

 1. VHF

 2. Radio telegraph

 3. Radiotelephone

 4. An internal telephone system

 5. Loudspeaker


18. Which of the following messages needs to be corrected ?

A) “Instruction: Do not enter the fairway”

B) “Information: Visibility is not expected to change in your position”

C) “ I will use my own tow lines.”

D) “Question: May I proceed along the ice channel ?”

E) “ Warning. Obstruction in the fair way”
19. When you cannot understand the message received, say “

A) Message not understood

B) Stand by

C) No information

D) What you have said is not understandable

E) What is your message?
20. ‘In cold water the skin and peripheral tissues become cooled and then the deep body temperature falls’

This is called as ...............

A) drowning

B) hypothermia

C) hyperthermia

D) shock

E) immersion

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? icon1 Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? iconİletken olmayan billurdan yontulmuş bir levhaya belli bir doğrultuda...

1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir? iconGelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com