Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ


sayfa1/7
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:24.04.2013 tarihli, 28627 sayılı R.G.

Yürürlük: 01.01.2014

705-1/2 Genelgeler 1
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi kaynaklardan temininde ve serbest dolaşıma girişinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)1

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si kapsamında yer alan maddeleri, (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

c) Daire: Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığını,

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

Uygunluk yazısı yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)2 Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, 5 inci maddede yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi kaynaklardan temin edilebilmesi ve serbest dolaşıma girebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar,

tarafından yapılabilir.

(2) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan uygunluk yazısı alan kişilere satabilir.

(3) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan lisans sahipleri hariç olmak üzere aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez. (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile değişik)3

(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilirler. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)4

(5) İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi olması zorunludur.

(6) Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın diğer kişilere teslim edemez. Yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek için kendisine ya da kendisi adına ithalatçıya uygunluk yazısı verilen sanayicinin iflasının kesinleştiği, tesisini devrettiği veya Kurum tarafından uygun görülen diğer hallerde, sanayici stokunda bulunan ya da sanayici adına ithal işlemleri tamamlanmasına rağmen ithalatçı stokunda kalan ürünler, durumun belgelendirilmesi ve Kurumdan izin alınması kaydıyla başka sanayicilere devredilebilir. (01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile değişik)5

(7) İthalatçı tarafından ithalat işlemleri tamamlanan; ancak, yılsonunda uygunluk yazısı sürelerinin dolması nedeniyle sanayiciye teslim edilemeyen ürünler, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar yeni bir izne gerek olmaksızın adına ithalat yapılan sanayiciye teslim edilebilir. Bu fıkra çerçevesinde yapılan teslimlere ilişkin bildirim ithalatçı tarafından Ek-9’da yer alan tabloya uygun olarak düzenlenerek Şubat ayının 15’ine kadar Kuruma ibraz edilir. (01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar

MADDE 5 – (1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması veya azami 5 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)6

(2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde veya azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)7

(3) Lisansı kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(4) Aşağıda sayılan lisans sahiplerinin, Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen ürünleri temininde uygunluk yazısı aranmaz:

a) Madeni yağ lisansı sahibi kişiler,

b) Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi kişiler,

c) Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi kişiler,

ç) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi kişiler.

(5) Madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde sanayicilerden uygunluk yazısı aranmaz. (01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile değişik)8

Başvuru

MADDE 6 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, öncelikle Kurum tarafından belirlenerek duyurulan elektronik altyapıyı kullanarak, bu alanlarda talep edilen bilgilerin girişini yapacak ve bu bilgiler ile bu bilgilere göre sistem tarafından otomatik oluşturulan başvuru formunu ilgili mevzuata uygun olarak temin ettikleri nitelikli elektronik sertifika kullanarak elektronik imza ile imzaladıktan sonra, imzalanan bu başvuru formunun bir sureti ve gerekli diğer belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler. (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile değişik)9

(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler, aynı takvim yılı içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında yeniden istenmez. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)10

(4) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Ancak, Kurum gerek görmesi halinde başvuru evrakının bir kısmının ya da tamamının aslını iade etmeyebilir. (son cümle, 01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

Gerekli belgeler

MADDE 7 – (01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile değişik)11 (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Elektronik başvuru formu,

b) Sanayi sicil belgesi,

c) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,

ç) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,

d) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5),

e) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,

b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi (Ek-6).

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var ise bu şirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya ilgili kurum ya da noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler aranmaz.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 8 – (01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile değişik)12 (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru dosyasında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenir.

(3) Ürün adının, başvuru talep formunda, kapasite raporunun tüketim tablosu bölümünde ve fiili tüketim belgesinde aynı olması gerekir.

(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, izne konu madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının ilgili kamu kurumundan belgelenmesi kaydıyla vardiya sayısı oranında artırılabilir.

(5) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir. Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından yüksek olanının altıncı fıkrada belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkra uyarınca temin izni verilebilir. Bu şekilde verilecek izin kapsamında yapılacak hesaplamalarda başvuru sahibinin stokunda bulunan ürün miktarı dikkate alınır.

(6) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,

b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,

c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’i ve aşan kısmın %5’i,

ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,

d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’i ve aşan kısmın %1’i,

e) 2710.19.99.00.00.11 GTİP nolu ürün için (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hesaplamaların sonucunda çıkan miktarın yarısı,

olarak belirlenir. Bu fıkrada belirtilen hesaplamalar tek vardiya üzerinden yapılır.

(7) Bir sanayi tesisinin faaliyetine yeni başlayacağı ve tesis içerisindeki kapalı devre sistemin çalıştırılması için akaryakıt haricinde kalan petrol ürününün sisteme ilk dolumunun yapılmasının gerektiği durumlarda, belgelendirilmesi şartıyla, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen miktar kısıtları uygulanmayabilir. İzin başvurusunda bulunulan ürün için, kapasite raporunda belirlenen miktarı aşmamak kaydıyla, başvuru sahibinin talebi kadar izin verilebilir.

(8) Kapasite raporunun faaliyet konusu kısmında madeni yağ üretimi yer alan ya da üretim kapasitesi bölümünde üretilecek ürünler arasında madeni yağ olan başvuru sahiplerine madeni yağ lisansı olmaksızın uygunluk yazısı verilmez.

(9) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek suretiyle, 1000 kilogram ve katları olarak verilir.

(10) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Daire tarafından sonuçlandırılır.

(11) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. Tüm başvuru evrakının incelenmesi neticesinde daha önceden temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığı veya üretimde kullanılmayarak doğrudan piyasaya arz edildiği yönünde belgelerde çelişkiler bulunması halinde, konu Denetim Dairesi Başkanlığına bildirilir ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar başvuru sahibine yeni uygunluk yazısı verilmez.

(12) Başvurunun kabulü halinde verilen akaryakıt haricinde kalan petrol ürününe ait uygunluk yazısına ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasından ilan edilir. İnceleme değerlendirme sonucunda başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlar

MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı temin için ayrı ayrı düzenlenecek olan uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Ürünün adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı,

c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrüğün adı,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,

yer alır.

Kapatma işlemleri

MADDE 10 – (1) Aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının kapatılması gerekir.

(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici ve/veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin veya bağımsız denetçinin faaliyet belgesinin asılları ve/veya onaylı suretleri ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir. (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile değişik)13

(3) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilmeyen miktarı stok olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate alınır. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2015)

Süre ve iade

MADDE 11 – (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi uygunluk yazısının verildiği yılın 31 Aralık günü bitimine kadardır. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)14

Tadil

MADDE 12 – (1) Uygunluk yazısına kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini talep etmek zorundadır.

(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçelerin uygun görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire tarafından sonuçlandırılır.

Sona erme ve iptal

MADDE 13 – (1) Uygunluk yazıları;

a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde,

b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,

Daire tarafından sona erdirilir.

(2) Uygunluk yazısı kapsamında temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığının Kurum ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde uygunluk yazısı Kurul Kararı ile iptal edilir.

Yurt içi satışların bildirimi

MADDE 14 – (1) Ek-1’de yer alan ürünleri yurt içinde üreten kişilerce, bu ürünlere ilişkin olarak yapılan yurt içi satışlar, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde Kuruma bildirilir. (31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer R.G. ile değişik) 15

Uygunluk yazılarının ilanı (01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2016 tarihine kadar uygunluk yazıları Kurum internet sayfasından ilan edilerek başvuru sahibine gönderilmeye devam edilir. 1/1/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen ve elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” ne gönderilen uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmez. Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 23 haneli kod aranır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.


Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2013

28627

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/6/2013

28692

2-

5/6/2014

29021

3-

28/12/2014 

 29219

4-

18/3/2015 

 29299

5-

31/12/2015

29579

6-

1/7/2016

29759


EK-1

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1

(31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı R.G. ile değişik – Mülga Listeler)

G.T.İ.P. Nosu

Tanımı

2707.10.00.00.00

Benzol (benzen)

2707.20.00.00.00

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.99.99.00.00

Diğerleri

2710.12 11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.15.00.19

Diğerleri

2710.12.21.00.00

White spirit

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2710.12.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2710.12.45.00.18

Diğerleri

2710.12.49.00.18

Diğerleri

2710.12.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2710.12.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (çözücüler)

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2710.19.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.25 00.19

Diğerleri

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2710.19.31 00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.43.00.29

Diğerleri

2710.19.46.00.29

Diğerleri

2710.19.47.00.19

Diğerleri

2710.19.48.00.18

Diğerleri

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.62.00.39

Diğerleri

2710.19.64.00.39

Diğerleri

2710.19.68.00.39

Diğerleri

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.99.00.11

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2710.20.11.00.19

Diğerleri

2710.20.15.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

2710.20.31.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

2710.20.39.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1’i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconYönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com