Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ


sayfa3/7
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

YETKİ BELGESİ (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)TARİH

..../..../.....


Aşağıda cins ve miktarı belirtilen ürünlerin ithali için yapmış olduğumuz satım sözleşmesine istinaden .............................. yetkili kılınmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin


Adı Soyadı

İmza

Tüzel Kişilerde Kaşe


  1. İthaline Yetki Verilen Ürün Cinsleri ve Miktarı

Ticari Tanım Yetki Verilen Toplam Miktarı (ton)  1. Yetki Belgesi Kapsamındaki İthalat Talebi


GTİP Ticari Tanım Başvuru Kapsamında Talep Edilen Miktarı (ton)
EK-7

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

Yeminli Mali Müşavirlik

Denetim ve Tasdik Raporu

Firma Unvanı :
Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Adı, Soyadı :

Bağlı Olduğu Oda :

Büro Adresi :

İletişim Bilgileri :

Temini Yapacak Kişinin

Unvanı :

Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Ticaret Sicil Numarası :

İletişim Bilgileri :

İnceleme Dönemi :

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür


Ekleri: 7/A, 7/B, 7/C
Ek- 7/A

SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU

(31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer R.G. ile değişik)

İthalatçının Unvanı :

Sanayicinin Unvanı veya Adı : Tanzim Tarihi…/…/….


Uygunluk Yazısının

Sanayiciye Teslim Edilen Toplam Miktar(kg)*

Numarası

Tarihi

İzin Miktarı(kg)

GTİP Nosu (12 Hane)


Gümrük Beyannamesinde yer alan

Beyanname Numarası

(16 Hane)

GTİP No

(12 Hane)

Ticari Tanım

Net Miktar(kg)Toplam:
Şirket kayıtlarının ve resmi evrakın incelenmesi neticesinde yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tarafımca tespit edilmiştir.
Yeminli Mali Müşavir Onayı / Bağımsız Denetçi

Onayı
*Kapatılacak uygunluk yazısı kapsamında birden fazla teslimat yapılması durumunda teslim edilen miktarın toplamıdır.

EK- 7/B

İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

(31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer R.G. ile değişik)

Tanzim Tarihi ……/…./….

Sanayicinin Unvanı veya Adı:


(I)

Bir Önceki Başvuruda Beyan Edilen Madde Miktarı (İthalatçı)(kg)*

(II)

Bir önceki başvuruda beyan edilen madde miktarı (Sanayici)(kg)**

Uygunluk Yazısı No

İzin Miktarlı kg)***

(III)

Uygunluk Yazısı Kapsamında İthalatçıdan Alınan Miktar(kg)

(IV) Kendi Adına Yapılan İthalat Miktarı(k g)

(V)

Yetki Verilen Diğer İthalatçıdan Alınan Miktar(kg)

(VI)

Yurt İçi Üreticiden Alınan Miktar(kg)

VII

(I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) Alınan Toplam Madde Miktarı(kg)

(VIII)

İmalatta Kullanılan Miktar ve Diğer(kg)****

(IX)

Tablo Tanzim Tarihindeki Stok Miktarı (İthalatçı)(kg)

(X) Tablo Tanzim Tarihindeki Stok Miktarı (Sanayici)( kg)


İthalatçının Unvanı

İthalatçıdan Temin Edilen Ürünün

Net Miktar(kg)

Fatura Tarihi

Fatura Sayısı

GTİP No (12 Hane)

Ticari Tanım
Toplam;


Şirket kayıtlarının ve resmi evrakın incelenmesi neticesinde yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tarafımca tespit edilmiştir.

Yeminli Mali Müşavir Onayı /

Bağımsız Denetçi Onayı
* Bir önceki uygunluk yazısı başvurusunda ithalatçı stokunda bulunduğu beyan edilen miktar.

** Bir önceki uygunluk yazısı başvurusunda sanayicinin stokunda bulunduğu beyan edilen miktar.

***İthalatçı tarafından sanayici adına alınan uygunluk yazısında yer alan izin miktarı.

**** Fire, zayi, dahili tüketim vb. çıktılar toplamı.
Tablonun (VII) = (VIII) + (IX) + (X) eşitliğini sağlanması gerekmektedir.

EK- 7/C
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconYönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com