Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ


sayfa6/7
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

EK-2Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-2

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

GTİP No.

Ürün Tanımı

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

Diğer Madeni Yağlar

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin

veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.90.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

Diğerleri


MÜLGA EK-1 (18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı R.G. ile değişiklik yapılmadan önceki hali)
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

G.T.İ.P. Nosu

Tanımı

2707.10

Benzol (benzen)

2707.20

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.99.99.00.00

Diğerleri

2710.12.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.15.00.19

Diğerleri

2710.12.21.00.00

White spirit

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2710.12.41.00.00

Oktanı (RON) 95’den az olanlar

2710.12.45.00.19

Diğerleri

2710.12.49.00.19

Diğerleri

2710.12.51.00.00

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

2710.12.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (çözücüler)

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2710.19.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2710.19.31.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.43.00.28

Diğerleri

2710.19.46.00.28

Diğerleri

2710.19.47.00.18

Diğerleri

2710.19.48.00.19

Diğerleri

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.62.00.29

Diğerleri

2710.19.64.00.29

Diğerleri

2710.19.68.00.29

Diğerleri

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.99.00.21

Spindle Oil

2710.19.99.00.22

Light Neutral

2710.19.99.00.23

Heavy Neutral

2710.19.99.00.24

Bright Stock

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2710.20.11.00.19

Diğerleri

2710.20.15.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

2710.20.31.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler

2710.20.39.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1’i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen


2902.42.00.00.00

m-Ksilen


2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
1 Mülga; MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

2 Mülga; (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir(ilk cümle, 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik). Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar

tarafından yapılabilir.

3 Mülga; (3) Aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.

4 Mülga; (4) Sanayiciler, en fazla üç ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilirler. (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

5 Mülga; (6) İthalatçılar, sanayiciler adına ithal ettikleri maddeleri başka kişilere veremez.

6 Mülga-2; (1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması ya da temin edilecek ürünün azami 1 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt dışından temininde ve azami 25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olmak koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz. (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile değişik)

Mülga-1; (1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin temininde, temin edilecek ürünün sevkiyat başına net 250 kilogramı aşmaması halinde uygunluk yazısı aranmaz. (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

7 Mülga; (2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde ve azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithal edilen ürünler için uygunluk yazısı aranmaz. (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

8 Mülga; (5) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde uygunluk yazısı aranmaz. (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile eklenmiştir.)

9 Mülga; (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, Ek-3’teki başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.

10 Mülga-2; (3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler, onaylanma tarihi üzerinden 6 aydan fazla süre geçmemiş olmak koşuluyla uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez. (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile değişik)

Mülga-1; (3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez.

11 Mülga; MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Kapasite raporunun aslı veya ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,

c) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,

ç) (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik) (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır)

d) (05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır)

e) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5).

f) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi, (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2015)

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,

b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

c) Sanayici ve ithalatçı arasında yapılan satış sözleşmesi,

ç) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi (Ek-6).

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var ise bu şirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler aranmaz. (28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2015)

12 Mülga;
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconYönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com