1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
SON TEST
1.Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına …………….. denir. Boşluğa uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?
a.sanitasyon b. hijyen c.distilasyon d.endüstriyel hijyen


2. Hepatit B için yapılan aşı aynı zamanda hangi hepatit için de koruma sağlar?

 1. Hepatit D

 2. Hepatit A

 3. Hepatit C

 4. Hepsi


3. İşçinin enerjisinin tükendiği, giderek duygu, düşünce davranışlarında değişimin ortaya çıktığı aşırı yüklenme durumuna ne denir?

 1. Travma sonrası stres bozukluğu,

 2. Strese bağlı tükenmişlik sendromu

 3. İşe bağlı anksiete,

 4. Karoshi sendromu,


4.İş yerlerinde ki duş kabinlerinin kullanılma esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25°C den aşağı olmayacak ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır.
b-Duşlarda kullanılmak üzere, işveren tarafından sağlanmış temiz havlu ve peştemallar, özel dolaplarda bulundurulacak, kullanılmış olanları, yıkanıp, kurutulup, iyice temizlenmedikçe bir başkasına kullandırılmayacaktır.
c- Duşların kullanma zamanını, saatini, şartlarını ve işçilerin sırası vardiya amiri tarafından düzenlenecektir.
d-Duş soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve kağıt, çöp v.b. nin atılması için üstü kenetli özel çöp kutuları bulundurulacaktır.


5. Mesleki Maruz kalma Limitleri hangisi ile ifade edilir?


 1. OEL

 2. STEL

 3. OSHA PELs

 4. MAC


6.İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre hava filtrelerin çıkış borularının ağzı, işyeri çatısından en az …. ……santimetre yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden…….. metre uzakta olacaktır.
a-180-8 b-150-5 c-120-2 d-120-1,5

7. Aşağıdaki maddelerden hangisi kanserojen değildir?


 1. Kurşun

 2. Nikel

 3. Kadmiyum

 4. Krom8.İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre kazanların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak ve en yüksek su seviyesinin 1,5 katını gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.
b- Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı, en az su seviyesinin 15 santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan bir yerde bulunacaktır.
c-Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konacaktır.
d-Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacaktır.

9.Hem nicel hem nitel olan risk analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a-FMEA b-JSA c-FTA d-PHA

10.İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.
b-Emniyet supapları, kazanın en düşük çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
c-Emniyet supapları, fazla basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz edilmiş olacaktır.
d-Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

11.İş güvenlik analizinde aşağıdaki aşamalardan hangisi yoktur?
a-Yapı b-Risklere değer biçilmesi

c-önceki kaza raporları d-Güvenlikölçüsü önerisi
12.Benzine bağlı lösemi için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır
a- 1 yıl b- 5 yıl c- 10 yıl d- 20yıl

13. dalgaboyu ve frekans arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
a-dalga boyu arttıkça frekans da artar

b-frekansın düşmesi dalgaboyunu etkilemez

c.frekans arttıkça dalgaboyu düşer

d-dalgaboyu ile frekans frekans arasında bir ilişki yoktur
14.2010 SGK istatistik verilerine göre geçici iş göremezlik süreleri kişi başı ortalama ne kadar olmuştur?
a.18 saat b.22 saat c.24 saat d.30 saat

15.Aşağıdakilerden hangisi Neden-Sonuç analizinin dezavantajlarından biri değildir?
a-Son olayın tahmin edilmesine ihtiyaç yoktur

b- Analistin sistemdeki değişikleri önceden sezmesi gerekir.

c- Operasyonun aşamalarının analist tarafından önceden sezilmesi gerekir.

d- Olasılıkları saptamak genellikle zordur ve tartışmalıdır.
16. İleri yaşlarda kurşun vücutta hangi organda toplanır?


 1. böbrek

 2. karaciğer

 3. Kemik

 4. Yağ dokusu


17.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun akışının elektrononik aygıtlarla izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır.
b.Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir.
c.Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunacak ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmayacaktır.
d.Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır.
18. Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok ne kadar metre yükseklikte yapılacaktır?
a.120 cm b. 200cm c. 350cm d.400cm


19.İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de kapalı duruma getireceklerdir.
b- Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit

tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır.
c- Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak

serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır.
d-Kabinler, operatörün bütün manevra alanını kolaylıkla görmesini sağlayacak ve manevra için tehlikesizce dışarıya sarkabileceği şekilde yapılmış olacaktır


20.Kaç mikrondan küçük karbon ve is partikülleri duman olarak adlandırılır?
a- 0,05 b-0,10 c-0,15 d-0,01


21.İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Parlayıcı sıvıların taşındığı borular, buhar kazanlarının, motorların, elektrik akımı

kesicilerinin ve çıplak ateş veya alevin bulunduğu yerlerden geçirilmeyecektir.
b. Boru tesisatındaki borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili parçalar, taşındıkları

maddelere göre ayrı renklerde boyanacak ve kolay görülebilen yerlere belirti işaretler konulacak ve kollu veya saplı vana ve muslukların üzerinde, bunların açık veya kapalı olduklarını gösteren işaret veya tertibat bulunacaktır. Otomatik vanaların üzerlerinde, bunları gerektiğinde el ile çalışır duruma getirecek bir tertibat bulundurulacaktır.
c. İşyerlerinde boru tesisatı yılda bir periyodik olarak kontrol edilecek ve kusurlu bulunan vanalar, kaçak yapan bağlantılar ve aşınmış olan borular değiştirilecektir.

d. Boruların herhangi bir kısmında yoğunlaşan sıvıların veya biriken yağların boşaltılması için, bunların gerekli yerlerine seperatör veya kondansatörler konulacak ve bunlarda en az bir boşaltma vanası bulunacaktır.


22.Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçi , eski işyerine tekrar işe alınmasını istediğinde , işveren ihtiyaç olmasına rağmen işçiyi işe almazsa ne kadar tazminat öder?
a. 3 aylık ücreti tutarında tazminat

b. 4 aylık ücreti tutarında tazminat

c. 6 aylık ücreti tutarında tazminat

d. 8 aylık ücreti tutarında tazminat

23. Sigortalı çalıştırılan bir işyerini devralan işveren işyeri bildirgesini ne zaman vermek zorundadır?

a.10 gün içinde b. 15 gün içinde c.20 gün içinde d.30 gün içinde


24.ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi hesaba katılmaz?
a- Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler

b-primler

c-, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar

d-Hepsi
25.Yükle ilgili risk faktörleri kaç addettir.

a.3 b.4 c.5 d.6

26. Aşağıdakilerden hangisi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılmaz?
a. Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 20 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
b. İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği bildirim sürelerinin 6 hafta fazlasına kadar olan günler
c. Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
d. İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği 90 güne kadar olan süre.

27.Aşağıdaki işyerlerinden hangisine Türkiye iş ve işçi bulma kurumu tarafından ceza kesilir?
a.özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerine

b.16 yaşında küçük işçi çalıştıran işyerine

c.İşletme belgesi almayan işyerine

d. Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren işyerine
28.Aşağıdakilerden hangisi HAZOP risk değerlendirme tekniğinde kullanılan kılavuz kelimelerden değildir?
a. Zaman b.Reaksiyon c.yoğunluk d.Akışkanlık


29. Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler, fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce yapılan ..........................,............................verilecektir.Cümlesindeki boş yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a-sağlık ve güvenlik planı-bölge müdürlüğüne

b-iş planı-bakanlığa

c-sağlık ve güvenlik dökümanı-bakanlığa

d-iş planı-İSG kurullarına

30.Basit basınçlı kaplar üzerinde aşağıdakilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?

a- İmalatçının ismi ya da markası,

b- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası

c-işletme basıncı bar cinsinden PS

d-CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı

31. Biyolojik teh. Yön göre Risk değerlendirmesi sonuçları işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, istenmesi halinde, işveren aşağıdaki hangi konular hakkında Bakanlığa bilgi verir?

I- Risk değerlendirmesinin sonuçları.

II- Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması için sağlık ve güvenlik planı

III- Maruz kalan işçilerin adı, soyadı

IV- İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği.
a- I-II b-II-III c-I-II-IV d-I-IV

32. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü tespit işlemleri yönetmeliğine göre, Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan hangi işyerlerinde ne kadar çalışmış olması gerekir?
a.yer altı işyerlerinde en az 1 yıl veya yerüstü işyerlerinde en az iki yıl çalışmış olması şarttır.

b.yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az beş yıl çalışmış olması şarttır

c. yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması şarttır
d. yeraltı işletmelerinde en az 5 yıl çalışmış olması şarttır

33.Bir ses kaynağı 1 metre uzaklıkta 80 db ses çıkarıyorsa, 4 metre uzaklıkta kaç db ses çıkarır?

a-68 b-70 c-72 d-76
34.Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden …. ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan….saati aşmamak koşulu ile günde …. saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.Cümlesindeki boş yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- 3-11-3 b-2-11-3 c-3-11-2 d-2-11-2
35.Ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi ne kadardır?
a. 6 saat b.7,5 saat c. 9 saat d.10 saat
36.Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz

bulundukları tehlike ve zararlara karşı, İş sağlığı ve güvenliği tüzüğünün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte, alınacak genel koruyucu tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a- Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, teknik imkanlara göre kapalı sistemde yapılacak, bu gibi işyerlerinde, etkili ve yeterli havalandırma sağlanacak, atıklar, zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmeyecektir.
b- Tüm kimyasal maddelerin kullanıldığı işyerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin bulunduğu bölümler,diğer yerlerden tecrit edilmek suretiyle bunların etkileri azaltılacaktır.
c- Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışılan işyerlerinde; bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma çareleri hakkında, çalışanlar eğitilecektir.
d- Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde, işçilere uygun kişiselkorunma araçları verilecek ve bunların kullanılmaları öğretilecek ve gerektiğinde sağlanacaktır.


37. İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına kaç puan ceza kesilir?

a-10 b-20 c-30 d-40
38.İşsağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Emniyet supabı, bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır.
b-Basınçlı kaplarda bulunan emniyet supabı, basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır.Emniyet supabı, hiçbir şekilde basınçlı kaba yakın bir tesisat üzerine takılmayacaktır.
c-Basınçlı kaplarda iki veya daha çok emniyet supabı varsa, bunlardan en az bir tanesi, en çok basınca göre ayarlanmış olacaktır.
d-Emniyet supaplarının, yoğunlaşmaya karşı, blöf muslukları bulunacaktır
39..Hangi işlerde delinmez tabanlı ayakkabı kullanma zorunluluğu yoktur?

a-Karkas ve temel işleri,yol çalışmaları

b-Gemi yapım işleri

c-Çatı işleri

d-iskelelerde yapılan çalışmalar
40.Fine-Kinney metodunda önemli risklerin puan olarak karşılığı nedir?
a.100-200 arası b.70-200 arsı c.200-400 arası d. 200-100 arası
41. İş Kanununa göre, asıl iş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bitme saatlerinden sonra, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok ne kadar saat daha çalıştırılabilirler?

a.1,5 saat b.2 saat c.2,5 saat d.3 saat
42.Aşağıdaki hangi işlerde günlük en fazla 7 saat çalışılır?

a-Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler

b-20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta

c- Alüminyum sanayii işleri

d-Pnömokonyoz yapan tozlu işler
43.Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmeğe göre aşağıdakilerden hangisi taşımacının yükümlülüklerinden değildir?

a- Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak bulunmasını sağlamakla

b- Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelinin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle,

c- Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamakla,

d- Sürücülerin, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olduğunu kontrol etmekle,
44. İSO kaç yılında kurulmuştur?


 1. 1946

 2. 1945

 3. 1953

 4. 1947


45.Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı
b- Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesini
c- Bina yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini
d- Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,
46. Şu anda yürürlükte olan Borçlar kanunu ne zaman kabul edilmiştir?
a-1973 b-2011 c-2003 d-1956

47.Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre acıl durum aydınlatması yapılması gerekli yapılar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün binalarda,

b.yapı yüksekliği 21,5 metreden yüksek binalarda.

c. Zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda,

d. Yüksek tehlikeli yerlerde,
48.Bakım ve onarı işlerinde kaza olmasını en az etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a-çalışma izninin yokluğu,uygun olmaması, uyulmamış olması

b-Kişisel koruyucu yokluğu,yetersizliği

c-Makine koruyucularının yokluğu,uygunsuzluğu

d-Yetersiz eğitim,denetim ve gözetim

49.İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne göre alçak basınçlı buhar kazanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısına gelen kazan kesimine verilecektir.
b- Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı,bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
c- Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine, en az bir adet manometre ve bir adet geri tepme klepesi konacaktır.
d- Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt verildiği hallerde, kazan basıncının 1 kilogram/santimetrekarenin (bir atmosferin) üzerine çıkmasını önleyecek ve yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.
50.Hangisi Tahriş edici gazlardan değildir ?
a-Asrin b-Klor c-Kükürtdioksit d-Azotdioksit
51. Preslerle yapılan çalışmalarda, aşağıdaki alınacak tedbirlerden hangisi yanlıştır?
a. Hidrolik veya hava basıncı ile çalışan preslerde, basınç borusunun görünür bir yerine bir adet geri tepme klepesi konacaktır
b. Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır.
c. El ve kolları korumak imkanı bulunamayan hallerde, uygun kişisel koruyucular yapılacak ve işçilere kıskaç veya maşa gibi aletler verilecek mekanik veya pnömatik iş çıkarma veya fırlatma tertibatı yapılacaktır.
d. Büyük parçaların işlendiği ağır presler ile enjeksiyon ve püskürtme preslerinde, fotosel tertibatı bulunacak veya tamamen kapanmadıkça harekete engel olan sürgülü, kontaklı veya mekanik engelli kapaklar yapılacaktır.

52.Karbonsülfür gazının patlama aralığı nedir?
a-1-50 b-2-75 c-9-80 d-12-75


53.Geçici İşitme Kaybının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
a-gürültünün frekans aralığına (alçak veya yüksek frekans)

b- ses basınç düzeyine (sesin şiddetine)

c-gürültü merkezine olan uzaklığa( yanında veya uzak mesafede)

d-gürültünün tipine (ani, kesikli veya sürekli gürültü)

54.Fine –Kinney risk değerlendirme metodunda şiddet derecesi olarak

Ölüm ,tam maluliyet veya ağır çevresel etki durumunda kaç puan verilir?
a-100 b-70 c-40 d- 30
55.ayaktayken yere eğilmiş vaziyette sırt üstü uzanmaya kıyasla % kaç 50-60 daha fazla enerji harcanır?
a.8-10 b.15-20 c.50-60 d.70-80
56.50-150 kv gerilim altındaki iletkenlere yaklaşma mesafesi ne kadardır?
a-0,5 m b-1 m c-1,2 m d- 1,5 m

57.Radyoaktif veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler hangisi yanlıştır alınacaktır?
a. Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, gama ve (x) ışınları için, kurşun, beton ve benzeri beta ışınları ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
b. Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile çalışacak işçilerin,işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle hassas deri ve göz problemi olanlar işe alınmayacaktır.
c. İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç, ayda bir defadeğerlendirilecektir. Alınan radrasyon, izin verilen dozun üstünde bulunduğu hallerde, işçi bir süre için, bu işten uzaklaştırılacak, yıllık total doz korunacaktır.
d. İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boşaltılan havanın radyasyon yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılacaktır. İşyeri ve işçinin temizliğine dikkat edilecek, radyoaktif atıklar, usulüne uygun bir şekilde yok edilecektir.
58.120 kişi çalışan bir işyerinde hazırlama tamamlama işlerinde çalışacakların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- en az 10 işçi b-en az 12 işçi c- en fazla 12 işçi d- 10 işçi
59.Grup 2,Grup 3 ve Grup 4 biyolojik maddelerle çalışmalarda özel dezenfeksiyon yöntemlerinin uygulanması konusunda aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğrudur?
a-gerekmez –önerilir-zorunlu

b-zorunlu-zorunlu-zorunlu

c-gerekmez-zorunlu -zorunlu

d-önerilir-zorunlu-zorunlu
.

60.Aşağıdakilerden hangisi Asansör yönetmeliği kapsamına girer?
a-Hızı 15 m/sn den daha yüksek olan kaldırma tertibatları

b-İnşaat şantiyelerinde kullanılan asansörler

c-maden ocağı asansörleri

d-üzerinde iş yapılabilen kaldırma tertibatları
61.Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre çatı kaplamalarının yapılması gerekmektedir?
a- A-roof b-B-roof c-C-roof d-D-roof
62.2010 SGK istatistik verilerine göre meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi ilk sıradadır?
a-silikatlar b.nitroz gazları c.deri hastalıkları d.basınç değişimleri

63. 2010 SGK istatistik verilerine göre en çok iş kazası sonucu ölüm hangi yaş aralığında görülmüştür?
a.25-29 b.30-34 c.35-39 d.40-44

64.SGK İşten Ayrılma Bildirimi ne zaman yapılmalıdır?

a.sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün içinde

b. sigortalılığın sona ermesinden itibaren 15 gün içinde

c. sigortalılığın sona ermesinden itibaren 20 gün içinde

d. sigortalılığın sona ermesinden itibaren 30 gün içinde

65.4857 sayılı Kanuna göre, çocuk kaç yaşını doldurana kadar anneye süt izni verilir?

a.6 ay b. 1 yıl c.1,5 yıl d.2 yıl

66.10 gün çalışan bir işçi işyerinden çıkartıldığında ihbar tazminatına hak kazanır mı?

a.İşyerinde yapılan işin sürekli iş olması ve deneme süresinin olmaması durumunda işçi ihbar tazminatına hak kazanır.
b. İşi eğer süreksizse ,süreksiz işlerde iş kanununun 17. maddesi uygulanmayacağından, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.
c.Kısmi süreli sözleşme yapmışsa kazanabilir
d.Takım sözleşmesi yapmışsa kazanabilir

67.Kısmı süreli iş sözleşmesi ne demektir?

a.İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre 1/3 veya daha fazla oranda az belirlenmesi durumunda olan sözleşmeler kısmı süreli iş sözleşmesidir.
b. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre 1/2 veya daha fazla oranda az belirlenmesi durumunda olan sözleşmeler kısmı süreli iş sözleşmesidir.
c. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre az belirlenmesi durumunda olan sözleşmeler kısmı süreli iş sözleşmesidir.
d. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre % 25 veya daha fazla oranda az belirlenmesi durumunda olan sözleşmeler kısmı süreli iş sözleşmesidir.
68. 2010 SGK istatistik verilerine göre iş kazalarında en çok hangi organ yaralanmıştır?
a.parmaklar b.eller c.ayaklar d.kollar

69. Üyelik başvurusu, sendika tara­fından kaç gün içinde reddedilmezse, üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?
a.15

b.30

c.45

d.60
70..Hata ağacı analizinde yuvarlak dairenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Başlatan olay b-sebebi tanımlanmamış son olay c-aktarma sembolü d-‘Ve’ kapısı
71.Risk yönetiminde sürekli iyileştirme neyi hedefler?

a) İşyerinde risklerin belli bir düzeyin altına indirilmesi

b) İşyerinde tüm risklerin belirlenerek öncelikli yüksek risk unsurlarına önlemler üretilmesi

c) İşyerinde risklerin öncelikli olanlardan başlanarak sürekli azaltılması

d) İşyerinde tüm risklerin ortadan kaldırılması
72.Suyla temas ettiğinde parlayıcı gaz yayan maddeler hangileridir.

I-Kalsiyum karpit II-Sodyum III -Lityum IV-potasyum
a-I-IV b-I-II-III c-II-III d-I-III-IV
73.Titreşim yapan makinelerde şok emiciler kullanılabilir.Burada amaç.... emmek ve sonra yavaş yavaş bırakmak ve .....dönüştürmektir.
a- kaynağından titreşimi / etkin değere b-hareket enerjisini / ısı enerjisine

c-titreşimi / nötr hale d-ayrıştırıcıları / yastık haline

74.Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyor veya iş ekipmanının devrilmesi mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa ………………gerekmez. Cevap: koruyucu sistemler

a.KKD b.Koruyucu sistemler c.risk analizi d.işaretçi
75.Bir makine veya makine elemanının tasarımlandığı sınırı aşmasını önleyen güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Takviyeli Kumanda Tertibatı b-Hassas Algılama Tertibatı

c- Mekanik alıkoyma tertibatı d-Sınırlama Tertibatı
76. Filtre rengi sarı olan solunum sistemi koruyucuları aşağıdakilerden hangisine karşı kullanılırlar?


 1. Karbon monoksit

 2. Organik gaz ve buharlar,

 3. İnorganik gaz ve duman

 4. Kükürt dioksit ve asit gazları

77.2010 SGK istatistik verilerine göre iş kazası ve meslek hastalığı görülme oranı erkeklerde kadınların yaklaşık kaç katıdır?
a.4 b.9 c.15 d.20

78.Hata analizi tekniğinde meydana gelmediği takdirde zirve olayın asla meydana gelmediği grup aşağıdakilarden hangisidir?
a- Cut set b- Turn set c-Path set d-Reverse set
79. Aşağıdaki maddelerden hangisi deri yolu ile absorbe edilmez?


 1. Alkil kurşun

 2. Nikel

 3. Berilyum

 4. Kadmiyum

80.Aşağıdakilerden hangisi 1 Clo değeridir.?


 1. Bir kişinin kendini %50 nem ve 21 derecede rahat hissetmesi için gerekli yalıtım düzeyine ya da giysi miktarına 1 Clo denir.

 2. Bir kişinin kendini %50 nem ve 24 derecede rahat hissetmesi için gerekli yalıtım düzeyine ya da giysi miktarına 1 Clo denir

 3. Bir kişinin kendini %50 nem ve 28 derecede rahat hissetmesi için gerekli yalıtım düzeyine ya da giysi miktarına 1 Clo denir

 4. Bir kişinin kendini %50 nem ve 19 derecede rahat hissetmesi için gerekli yalıtım düzeyine ya da giysi miktarına 1 Clo denir

81. Biyolojik monitörizasyonda kullanılan, bir örneğin içerdiği kimyasal veya onun metabolitinin ölçümüne verilen isim nedir ?

a) Maruziyet markeri

b) Etki biyomarkeri

c) Duyarlılık markerleri
d) Virülans
82.Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Sistemlerinin ortak temel prensiplerinden değildir?

a) Risk değerlendirmesi

b) Liderlik

c) Proseslerle Yönetim

d) Sürekli iyileştirme

83.Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülü ve kolların dirsekten kırılı olarak yukarı doğru hareket ettirildiği el işaretinin anlamı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
a. Geri

b. İleri

c. Hızlı

d. Dur
84.Isı alışverişi aşağıdakilerden hangisi doğru söylem değildir?


 1. Kişinin metabolizma düzeyine bağlı değildir

 2. Havadaki nem oranına bağlıdır

 3. Kişinin üzerindeki giysilere göre değişir.

 4. Radyan ısı yayan kaynaklara bağlıdır.

85.Risk analiz tekniklerinden FMEA’da olasılık ne kadar olduğunda 10 tam puan verilir?
a.1/2 fazla b.1/3 den az c.% 40 dan fazla d. % 100

86. Üç desibel kuralı nedir?


 1. Ortamdaki ses şiddeti her üç desibel arttığında çalışma süresi yarı yarıya iner,

 2. Ortamdaki ses şiddeti her üç desibel arttığında çalışma süresi 1 er saat azaltılır,

 3. Ortamdaki ses şiddeti her üç desibel arttığında çalışma süresi 2 şer saat azaltılır,

 4. Ortamdaki ses şiddeti her üç desibel azaldığında çalışma süreleri yeniden düzenlenir.

87.Lpg gazinin alt ve ust patlama limiti nedir?
a. %2,1 -%9,6 b.2,5-45,6 c.12-75 d.12-80
88.OSGB’ler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. en az 10 metrekarelik muayene,

b. 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale,

c. 8 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odası

d. 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.

89. 80 ve daha fazla yaşın üzerinde olanlar hangi gruba girer?

a.old old b.oldest old c-oldest c-olderly
90. 150 ‘den çok kadın çalıştırılan işyerlerinde kurulan yurt işyerine kaç metreden uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür?
a. 150 b.200 c.250 d.300

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconDünya Sağlık Örgütüne (who) göre sağlık; insanın fiziksel, zihinsel...

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconKullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye...

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconGelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın...

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconNot: Yönetmelik Maddeleri yönetmeliğe uygunluk anlamında Yeniden incelenecek

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconLiqui moly hidrolik yağları artık en yüksek kalite standartlarına uygun

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconArmağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu...

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconİki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek...

1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı olarak yapılan bilim dalına denir. Boşluğa uygun terim iconNem havanın içersindeki su buharı miktarına nem denir. Soğuk havalarda...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com