1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?


sayfa2/3
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3

38) Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi aslında kolluğun hangi yetkisinin kullanılmasını ifade eder?
a) Arama
b) El koyma
c) Emanete alma
d) Muhafaza altına alma
e) Yakalama

39) Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?
a) Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu (PVSK)
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
d) Anayasa
e) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

40) Aşağıdaki yakalama türlerinden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yapabileceği bir yakalama türüdür?
a) Kimlik yakalaması
b) Tutuklama yakalaması
c) Suçüstü yakalaması
d) Şüphe üzerine yakalama
e) Müzekkereli yakalama

41) Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yaptığı yakalama ne tür bir yakalamadır?
a) Adli yakalama
b) Muhafaza altına alma amaçlı yakalama
c) Kimlik yakalaması
d) Emanete alma yakalaması
e) Şüphe üzerine yakalama

42) Aşağıdaki durumlardan hangisi güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
a) Yangın çıkması
b) Deprem olması
c) Sel felaketi ile karşılaşma
d) İmdat istenmesi
e) Gürültü yapılması

43) Olay yerini ve delilleri korumak isteyen bir özel güvenlik görevlisine karşı cebir kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanır?
a) Yakalama
b) Gözaltına alma
c) Men etme
d) Emanete alma
e) İfade alma

44) Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında haklarında,yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişiler ile karşılaştıklarında bu kişiler hakkında hangi tedbirleri uygulayabilirler?
a) Yakalama ve arama
b) Yakalama ve gözaltına alma
c) Yakalama ve ifade alma
d) Yakalama ve muhafaza altına alma
e) Yakalama ve teşhis

45) Aşağıdaki yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabilir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Özel toplantılarda
e) Alışveriş merkezlerinde

46) Medeni Kanun m.981’de ifade edilen zilyedin, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilmesi hangi hakkının ifadesidir?
a) Savunma hakkı
b) Zilyetlik hakkı
c) Mülkiyet hakkı
d) Zor kullanma
e) Dava açma hakkı

47) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisine TCK m.24 ve 25’de belirtilen zor kullanma yetkisi veren durumlardan değildir?
a) Kanunun hükmünü yerine getirme
b) Amirin emrini yerine getirme
c) Meşru savunma
d) Zorunluluk hali
e) İlgilinin rızası

48) İş Kanununa göre işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ne ad verilir?
a) İş ilişkisi
b) İşçi-işveren ilişkisi
c) İş sözleşmesi
d) İş bağlantısı
e) İşsizlik ilişkisi

49) İş Kanunu bağlamında iş sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
b) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tâbidir.
c) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
d) İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
e) Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

50) İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en az kaç iş gününden fazla süren işlere sürekli iş denir?
a) 10
b) 15
c) 30
d) 60
e) 90

51) Türk Ceza Kanununa göre gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının malvarlığına geçiren özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
e) Görevi kötüye kullanma

52) Türk Ceza Kanununa göre, Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

53) Türk Ceza Kanununa göre, özel güvenlik görevlisine karşı “görevi yaptırmamak için direnme” suçunun oluşması için hangisi gerekir?
a) Cebir, şiddet
b) Cebir, tehdit
c) Cebir, küfür
d) Cebir, hakaret
e) Cebir, saldırı

54) Türk Ceza Kanununa göre, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolla vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden (mecbur bırakan, zorlayan) özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) İftira

55) Bir özel güvenlik görevlisinin görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanılması halinde hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Taksirle yaralama
c) İşkence
d) Eziyet
e) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

56) PVSK’ya göre, önleme araması kararı verebilecek merciler hangisidir?
a) Sulh ceza hakimi, asliye ceza hakimi
b) Sulh ceza hakimi, mülki idare amiri
c) Sulh ceza hakimi, cumhuriyet savcısı
d) Asliye ceza hakimi, cumhuriyet savcısı
e) Asliye ceza hakimi, mülki idare amiri

57) Aşağıdakilerden hangisi bir önleme araması kararında bulunmaz?
a) Aramanın sebebi
b) Aramanın konusu
c) Aramanın kapsamı
d) Aramanın yapılacağı yer
e) Aramayı gerçekleştirecek kolluk görevlilerinin kimlikleri

58) Toplumsal eylemler sebepsiz olarak meydana gelmez. Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında sayılabilir?
a) Emeğin karşılığını alınamaması
b) Özgürlüğün kısıtlanması
c) Ekonomik yetersizlikler
d) Memnuniyetsizlik
e) Hepsi

59) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

60) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için söylenebilir?
a) Yasalara ve kurallara saygılıdırlar.
b) Liderleri vardır.
c) Ortak amaçları vardır.
d) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar.
e) Birbirlerini tanırlar.

61) Aşağıdakilerden hangisi gruplar için söylenebilir?
a) Bir lideri yoktur.
b) “Ben” duygusu değil “biz” duygusu hakimdir.
c) Ortak amaçları yoktur.
d) Birbirlerini tanımazlar.
e) Birbirlerinden habersiz bir araya gelirler.

62) “ ……… öldürücü olmayan, acı vermesi nedeniyle psikolojik etki yapabilen, güvenlik elemanıyla saldırgan arasında bir mesafe tutmaya yarayan ve genellikle kolun uzantısı olarak kullanılan, daha çok saldırı amaçlı bir silahtır.” Boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Gaz bombası
b) Kalkan
c) Cop
d) Kask
e) Sopa

63) Şüpheli bir şahsa ideal yaklaşma şekli nasıl olmalıdır?
a) Önden yaklaşma
b) Sağ veya sol arka 45 derecelik açıyla yaklaşma
c) Doğrudan arkadan yaklaşma
d) Yaklaşmama, uzakta kalma
e) Yanlardan yaklaşma

64) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Öncelikle gazlı ortam derhal terk edilmelidir.
b) Burnu temizlemek için sümkürülür ve normal nefes almaya gayret edilir.
c) Zaman içerisinde gazın etkisinin geçmesi beklenir.
d) Gözler rüzgara karşı açık vaziyette tutulur.
e) Bol soğuk su ile gaza maruz kalan yerler ovuşturulmadan yıkanmalıdır.

65) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandığı taktikler arasında yer almaz?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Sessizce dağılma
c) Dağılıyor gözükerek toplanma
d) Marş söyleme
e) Yaşlı, kadın ve çocukları kullanma

66) Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış, ne tür bir saldırganlık biçimidir?
a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engellenme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öge olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık

67) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Bu maddeler amacı dışında ve gerekli önlemler alınmadan kullanılmamalıdır.
b) Bu maddeler eğitim görmüş yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
c) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsa kullanılmamalıdır.
d) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekilde yararlanmak için rüzgarın yönü ve hızı iyi hesaplanmalıdır.
e) Bu maddeler topluluk uyarılmadan kullanılmalıdır.

68) İlkyardım ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Hayat kurtarmak için yapılan müdahalelerdir.
b) Öncelikle çevrenin ve yaralının güvenliği sağlanmalıdır.
c) Mevcut imkanlar ve ilaçla yapılan ilk müdahaledir.
d) Durumun kötüye gitmesi önlenir.
e) Olay yerinde ilkyardım eğitimi almış kişilerce yapılan müdahaledir.

69) Kas-iskelet sisteminde hangisi yer almaz?
a) Kemikler
b) Eklemler
c) Kaslar
d) Pankreas
e) Eklem bağları

70) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amacı değildir?
a) Yardım sırasında oluşacak sakatlığı önlemek
b) Yaralanmanın büyümesini önlemek
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Yaralının sağlık durumunu korumak
e) Ağrısını azaltmak için bildiği ağrı kesici ilaçları kullanmak

71) Suni solunum sırasında hangisi yapılmaz?
a) Hasta sert bir zemine yatırılır.
b) Baş yükseltilerek nefes aldırılmaya çalışılır.
c) Soluk yolunu tıkayan yabancı maddeler temizlenir.
d) Çene yukarı kaldırılır, baş geriye atılır.
e) Ağızdan yapılan suni solunumda yaralının buruk delikleri kapatılır.

72) Yaralıda solunum olup olmadığını anlamak için hangisi yapılmaz?
a) Göğüs kafesinin hareketlerine bakılır.
b) Yaralının ağzına yaklaşılarak nefesi yüzde ve yanakta hissedilmeye çalışılır.
c) Ayna-cam gibi parlak yüzeyler, yaralının ağzına yaklaştırılarak buğulanma izlenir.
d) Şah damarından nabız kontrolü yapılır.
e) Yaralının ağzına, kulak yaklaştırılarak nefes duyulur.

73) Suni solunum ve kalp masajı ile ilgili hangisi yanlış bir uygulamadır?
a) Tıbbi yardım gelince bırakılır.
b) Yorgunluktan yapamayacak duruma gelince bırakılır.
c) Yaralının solunumu başlayınca bırakılır.
d) Tek başına suni solunum ve kalp masajı yapılmaz.
e) Sert bir zemine yatırarak yapılır.

Not: Soruda yanlış olan isteniyor. Soruya göre doğru cevap (yanlış uygulama) (b) şıkkı ise (d) şıkkı da aşağıdaki geçmiş sınav sorularıyla çeliştiği için bize göre yine iki doğru cevap var gibi.

42.Sınav 68) Yaralıya kalp masajı ve suni solunum uygulaması gerektiğinde ilkyardım yapılabilmesi için en az kaç ilkyardımcıya gereksinim vardır?
a) Zor durumda sıra ile kalp masajı ve suni solunum tek başına yapılabilir, en az bir kişi gereklidir.
b) Biri suni solunum yaparken aynı anda diğeri kalp masajı yapar, en az iki kişi gereklidir.
c) İlkyardım sırasında yorulma olacağından en az üç kişinin olması gereklidir.
d) Bu işlemler en az dört kişi ile yapılmalıdır.
e) Hiçbiri

19.Yenileme 32) İlkyardımcı kalbi ve solunumu birlikte duran bir kimseye aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) 1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı
b) 3 kez suni solunum, 2,5 kez kalp masajı
c) 8 kez suni solunum, 1 kez kalp masajı
d) 4 kez suni solunum, 4 kez kalp masajı
e) 2 kez suni solunum, 10 kez kalp masajı

74) Kalp masajı ile ilgili hangisi doğru değildir?
a) Göğüs kafesi 4-5 cm esnemelidir.
b) Sert bir zeminde yapılır.
c) Kalp çalışmaya başladıktan 5 dakika sonra masaj sonlandırılır.
d) Dirsekler bükülmeden yapılır
e) 2-3 dakikada bir, şah damarından kalbin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

75) Toplardamar kanamalarıyla ilgili hangisi doğrudur?
a) Fışkırır tarzdadır.
b) Parlak kırmızıdır.
c) Koyu kırmızıdır.
d) Toplardamarlar kanamazlar.
e) Leke tarzında kanama olur.

76) Zehirlenmelerde yapılmaması gereken hangisidir?
a) Hasta ABC yönünden değerlendirilir.
b) Kezzap gibi maddeler içmişse hemen kusturulup zehrin kana karışmadan atılması sağlanır.
c) Gerekiyorsa suni solunum uygulanır.
d) Hasta bilinçsizse asla kusturulmaz.
e) Acilen sağlık kuruluşuna sevk edilir.

77) Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kullanılacak bez-sargı bezi vs. 7-8 cm eninde olmalıdır.
b) Uzuv kopması varsa uygulanır.
c) Kol ve bacaktaki kanamalarda turnike yapılmaz.
d) Kanama kontrolünde diğer yöntemler etkisiz kaldıysa yapılır.
e) Uzak bir yere taşınacaksa 20-30 dakikada bir 5-10 saniye gevşetilir.

78) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20.maddesinde; “Terörle mücadelede görev veren adli, istihbari, idari ve askeri görevliler ile kolluk görevlileri ve terör örgütlerinin hedefi haline getirilen kişiler hakkında gerekli koruma tedbirleri kim tarafından alınır?
a) Hükümet
b) Devlet
c) Millet
d) Polis
e) Kolluk

79) Korunacak kişinin konutunda nokta tesis etmek ve yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşyeri koruma
b) Özel koruma
c) Çağrı üzerine koruma
d) Konut koruma
e) Yakın koruma

80) Muhtemel tehlikeden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir. Önemli kişiye açık alanlarda saldırı riskinden dolayı program yerine nasıl bir yoldan gitmek gerekir?
a) Kısa
b) Uzun
c) Geniş
d) Kalabalık
e) Güvenli

81) “Çevremizde olan bitene karşı daima duyarlı bulunarak anormal olayların farkına varmalı, her zaman uyanık ve şüpheci olmalıyız.” Burada kullanılan ifade hangi koruma önlemlerindendir?
a) Temel koruma önlemleri
b) Kişisel fiziki güvenlik önlemleri
c) Kişisel koruyucu güvenlik önlemleri
d) Kişisel yaya koruma önlemleri
e) Kişisel araçlı koruma önlemleri

82) Koruma sırasında korunun kişi ve korumalar birbirlerini iyi tanımalıdır. Korumaların birbirini tanıması için ne takılmaz?
a) Gül
b) Rozet
c) Kravat
d) Aynı kıyafet
e) Yaka kartı

83) Koruma personelinde aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
a) Her türlü silahı kullanabilmelidir.
b) Sabırlı ve temsil yeteneği olmalıdır.
c) Sabotaj ve arama konusunda bilgili olmalıdır.
d) Öğrendiği her bilgiyi paylaşmalıdır.
e) Koruma esnasında elleri boş olmalıdır.

84) Koruma görevlisi, koruma görevi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Korunan kişi, her türlü tehlikeden korunur.
b) Koruma personeli, korunan kişiyi her organizasyonda korumalıdır.
c) Koruma personeli görevi esnasında sadece korunan kişiyi takip eder.
d) Koruma görevi kesintisiz yapılmalıdır.
e) Koruma personeli kılık kıyafetine özen göstermelidir.
1   2   3

Benzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? iconRekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? iconBİRİNCİ kisim başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com