Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç


MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların toplanması, taşınması depolanması, rejenerasyona tabi tutulması, yakılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ve atık yağların öncelikle geri dönüşüm çerçevesinde uygun ve yüksek değerde dönüştürülerek doğal kaynakların ekonomik kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Yönetmelik, atık yağ tanımında yer alan atıkları atık yağlardan üretilen baz yağ ve yan ürünleri ve bu üretimin yapıldığı tesisleri,

(2) Atık yağ yönetimi içinde yer alan atık yağ üreticileri, yağlama ürünlerinin kullanıcıları, atık yağ toplayıcıları, taşıyıcıları, rejenerasyon, beraber yakma, yakma ve bertaraf tesislerini

kapsar.

(3) Gemilerden atık alınması faaliyeti sonucu oluşan atık yağlar ile 2 Kasım 1973 tarihli MARPOL anlaşması kapsamında yer alan atık yağlar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 19 Kasım 2008 tarih 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifine ve atık listelerinin yer aldığı Avrupa Birliğinin 3 Mayıs 2000 tarihli 2000/532/EC sayılı komisyon kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, biodizel ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen diğer ürünleri,

b) Atık taşıma formu: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9 unda yer alan formu,

c) Atık yağ: Orjinal kullanım amacına uygun olmayan ve bu yönetmeliğin EK-1 inde atık kodları verilen madeni yağları,

ç) Atık yağ beyanı: Atık üreticilerinin Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde bir önceki yıl kullandıkları madeni yağ ve ürettikleri atık yağ miktarına ilişkin olarak yazılı veya elektronik ortamda yaptıkları beyanı,

d) Atık yağ üreticisi: Faaliyetleri esnasında EK-1’de belirtilen atık yağların oluşmasına neden olan, kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu atıkları mülkiyetinde veya elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,

e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

f) Baz yağ: TS 13369 nolu Yağlama Yağları, Endüstriyel Yağlar ve İlgili Ürünler (Sınıf L) - Baz Yağlar standardında tanımlanan ürünü,

g) Beraber yakma: Beraber yakma tesislerinde, Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-II-B sinde yer alan R1 işlemini,

h) Bertaraf: Bertaraf Tesislerinde, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-II-A sında yer alan işlemlerden herhangi birini,

ı) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımı,

i) Geçici depolama: Atık yağların atık üreticileri tarafından faaliyet sahası içerisinde geçici olarak güvenli bir şekilde bekletilmesini,

j) Geri kazanım: Rejenerasyon tesislerinde, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II-B’sinde yer alan R9 işlemini,

k) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

l) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilavesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,

m) PCB: 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına giren maddeleri,

n) Piyasaya süren: Madeni yağ üretimi yapanlar, fason olarak ürettirenler, madeni yağ ithal edenler, araç ve ekipman ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, miktara bakılmaksızın piyasaya süreni,

o) Rejenerasyon: Atık yağların her türlü kirletici parametreden, oksidasyon ürünlerinden, partiküllerden uygun rafinasyon işlemleriyle arındırılarak TS 13369 nolu standardına uygun baz yağ elde edilmesini,

ö) Rejenerasyon Tesisi: TS 13541 nolu İşyerleri – Atık Yağ Rejenerasyon Tesisleri – Genel Kurallar standardında belirtilen tesis özelliklerine sahip, atık madeni yağlardan TS 13369 nolu standarda uygun olarak baz yağ ve yan ürünlerinin üretiminin yapıldığı tesisi,

p) Taşıma lisansı: 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ’de belirtilen atık taşıma firma ve araç lisansını,

r) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği:14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

s) Yağ beyanı: Piyasaya sürenlerin her yıl Mart ayı sonuna kadar geçmiş yıla ilişkin madeni yağ üretim, ithalat bilgilerini ve yıllık 150 tonun üzerinde satış yaptıkları yerlerin bir listesini Bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları Ek-4’de yer alan beyanı,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5-

(1) Atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde depolanması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denize, sulama kanallarına ve toprağa verilmesi, akaryakıta karıştırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılması veya uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması ve bertarafı yasaktır.

(2) Atık yağa su, çözücü, toksik ve tehlikeli maddeler ile diğer maddeler ilave edilemez.

(3) Atık yağın yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan, atık yağ üreticisi, taşıyıcısı, toplayıcısı, geri kazanım ve bertarafçısı 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu yönetmelik ile getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludur.

(4) Atık yağlar Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/Çevre Lisansı almış rejenerasyon tesislerince toplanır ve belirlenen kategorilere göre işlem görür.

(5) Atık yağlar Ek-2 yer alan analiz yöntemleri ile belirlenen kategorilerine göre işlem görür. Buna göre, kategori I atık yağlar, içeriklerindeki kirletici ve tehlikelilik unsurları itibariyle rejenerasyona tabi tutulur, kategori II atık yağlardan 50 ppm PCB ve %1 klor değerini aşmayanlar beraber yakma tesislerinde değerleri ise yakma tesislerinde bertaraf edilir.

İKİNCİ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Bakanlık,

a) Atık yağların çevre ile uyumlu bir şekilde yönetilmesine ilişkin program ve politikaları tespit etmek ve bu Yönetmeliğin uygulanması hususunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Atık yağ rejenerasyon tesislerine GFB/Çevre Lisansı vermekle,

c) Atık yağların çevre ile uyumlu yönetilmesine ilişkin teknolojik gelişmelerin takibinin ve en son geliştirilen sistemlerin uygulanmasının temini için ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla

görevli ve yetkilidir.

İl müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) İl müdürlüğü,

a) Atık yağ taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle

b)Atık yağların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dışında kullanılmasını önlemek amacıyla denetimler yapmakla,

c) Atık yağ üreticilerini kayıt altına almakla,

d) İl sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve bu yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek, atık beyan formu girişini sağlatmak ve periyodik olarak denetlemekle,

e) İl sınırları içerisinde bu yönetmeliğe göre faaliyet gösteren tesislerin GFB/Çevre lisansı koşullarına uygun çalışmasına ilişkin denetimleri yapmak, aykırılık halinde gerekli yasal işlemleri uygulamak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

f) TS 13369 standardı kapsamında ürün belgelendirme amacı ile rejenerasyon tesislerinin proses çıkışından alınacak numunelerin bakanlık ve il müdürlüğü personeli gözetiminde alınmasını sağlamakla,

g) Atık yağların belediyelerle işbirliği içinde etkin ve verimli toplanması için gerekli tedbirleri almakla,


görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin görev ve yetkileri


MADDE 8- (1) Belediyeler,

a) Atık yağların ısınma amacıyla kullanılmasını ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla,

b)Taşıma lisanslı atık yağ taşıma araçlarının şehir içi hareketlerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri il müdürlüğü ile işbirliği içinde yapmakla
c) Belediye ve bağlı birimlerde oluşan atık yağların etkin bir şekilde toplanması ve Yönetmelik esaslarına uygun olarak işlem görmesini sağlamakla,

d) Atık yağları belediyenin evsel atık depolama sahasına kabul etmemekle,

görevli ve yetkilidir.

Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 9- (1)Atık yağ üreticileri,

a) Bu yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen atık yağ gruplarına göre atık yağlarını ayrı toplamak, 13 üncü maddede belirtilen şekilde geçici depolamak ve çevre lisanslı rejenerasyon veya bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla

b) Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

c) Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafını sağlamakla

ç) Atık yağların Atık Yağların Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde lisanslı rejenerasyon tesislerine gönderilmesini sağlamakla ve 12 inci maddede belirtilen esaslara göre yönetimini sağlamakla,

d) Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Atık Taşıma Formunu doldurmakla,

e) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve atık yağ beyanını takip eden bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar beyan etmekle,

d) Motor yağı değişimi yapan işletmeler, il müdürlüğüne başvurarak kayıt olmak ve oluşan atık motor yağı miktarı ile motor yağı değişimi yapılan araç bilgilerini Bakanlıkça hazırlanacak veri sistemine kaydetmekle,

(2) a) Bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 13 03- Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda PCB analizi yaptırmakla,

b) Bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi, atık yağın kategorisi veya grubunun doğru beyan etmemesi sonucu oluşan ilave taşıma ve bertaraf masraflarını karşılamakla,

yükümlüdür.

Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Piyasaya sürenler,

a) Her yıl Mart ayının sonuna kadar Ek-4’de sunulan formatta Bakanlığa yağ beyanında bulunmakla ve 150 tonun üzerinde satış yaptığı yerlerin adreslerini ve iletişim bilgilerini bildirmekle,

b) Piyasaya sunulan madeni yağların ambalajlarını EK-3’e göre etiketlemekle,

c) Piyasaya sunduğu madeni yağının ambalaj kaplarının etiketlerinde ve satış yerleri ile geçici depolama noktalarında; atık yağların bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, geçici depolanması, işleme ve/veya bertaraf edilmesini sağlayacak prosedüre ilişkin Ek-3’ünde yer alan uyarıların ve sembolün kullanıcının görebileceği yer ve şekillerde bulunmasını sağlamakla,

ç) Atık yağların toplanmasını ve bu Yönetmelik esasları doğrultusunda yönetimlerini sağlamak amacıyla, madeni yağ satışı yaptığı yerleri yazılı olarak bilgilendirmekle, halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmakla,

yükümlüdür.

Atık yağ rejenerasyon tesisi işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Atık yağ rejenerasyon tesisi işletmecileri,

a) Tesislerini, TS 13541 İşyerleri – Atık Yağ Rejenerasyon Tesisleri – Genel Kurallar standardına uygun olarak tesis etmek ve/veya uygun hale getirmekle,

b) TS 13369 nolu standarda uygun baz yağ üretimi yapmakla,

c) Elde edilen baz yağları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış madeni yağ üretim tesislerine satmakla veya ihraç etmekle,

ç) Bakanlığa belirlenen esaslar çerçevesinde düzenli olarak raporlama yapmakla,

d) Atık yağlar tesise kabulünden önce EK-2’ye göre kategori analizi yapmak veya yaptırmakla,

e) 6331 sayılı İş Kanunu hükümlerine ve ilgili yasal düzenlemeler uygun faaliyet göstermekle,

f) Tesisin gerek işletilmesi sırasında gerekse işletme sonrası doğabilecek çevresel zararların giderilmesi ve tesiste oluşan atıkların nihai bertarafı maksadıyla, çevre lisansı alma aşamasında bağımsız mali denetim raporu ile belirlenen gayrimenkul değeri hariç sabit yatırım maliyeti üzerinden 50.000.000 TL’ye kadar %10’u, 50.000.000 -100.000.000 TL arası için %5, 100.000.000 TL.’den fazlası için %2’si tutarında ve 500.000 TL’den az olmamak kaydı ile kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Bakanlığa vermekle,

g) Tesis sahası içerisinde meydana gelen dökülme, iş kazası vb. halleri aynı gün içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmekle,

h) ISO 14001 çevre yönetim sistemine ilişkin çalışmaları başlatmak ve lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve buna ilişkin belgeyi Bakanlığa göndermekle,

yükümlüdür.

ı) Çevre Lisans başvurularında yukarıdaki sayılanlara ek olarak Rejenerasyon tesisi sahibi için, başvuru sahibi tüzel kişinin 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin 3.000.000 TL olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık Yağların Toplanması, Taşınması ve Geçici Depolanması

Atık yağ toplamaya ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Atık yağlar Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) / çevre lisansı almış atık yağ rejenerasyon tesislerince toplanır.

(2) Atık yağ fıçı, varil, IBC ve tanklarına su, akaryakıt, boya, deterjan, solvent, ve antifiriz gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılamaz.

(3) Rejenerasyon tesislerinde II. Kategori olduğu tespit edilen atık yağların veya atık yağa yabancı maddeler karıştırılması sebebiyle geri kazanım imkânı bulunmadığı tespit edilen atık yağların taşıma ve bertaraf bedeli, atık yağ üreticileri tarafından karşılanır.

(4) a) Atık üreticilerinden atık yağların teslim alımında 2 adet 250 mililitre hacminde numune alınır, mühürlenir ve tutanakla karşılıklı imzalanarak kayıt altına alınır.

b) Alınan numuneler, ileride oluşabilecek anlaşmazlıklara karşı şahit olarak, atığın geri kazanım/bertaraf sürecinin tamamlandığı bilgisinin Rejenerasyon tesisince atık üreticisine bildirilmesine kadar, atığın sahibi ve atığı teslim alan tarafından bir yıldan fazla olmayacak süre için muhafaza edilir.

c) Atık yağların teslim alınması sürecinde toplayanlar, taşıyanlar atık üreticisinden teslim edilen atığın kategorisi, grubunun doğru beyan edildiğine, içeriğinde atık yağlardan başka kirletici, tehlikeli ve yabancı madde bulunmadığına ilişkin taahhüt alırlar.

d) Atığın niteliğine ilişkin olarak taraflar arası anlaşmazlıklar yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek çözüme kavuşturulur.

Atık yağların taşınmasına ilişkin esaslar

MADDE 13-

(1) Atık yağ taşıma araçlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına ilişkin Yönetmelik ve Bakanlıkça yayınlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin Tebliğ'de belirtilen esaslara uygun olması zorunludur. Atık yağ taşıyacak araçlar için il müdürlüğünden taşıma lisansı alınması zorunludur.

(2) Atık yağların toplanması ve taşınması atık taşıma formları kullanılarak yapılır. Taşıma esnasında araçlarda taşınan atık yağa ait atık taşıma formu bulundurulur.

(3) Atık taşıma formu olmaksızın taşınan atık yağlar, rejenerasyon, beraber yakma ve bertaraf tesislerine kabul edilmez. Taşıma formu bulunmayan araçlar il müdürlüğüne bildirilir.

Atık yağların geçici depolanmasına ilişkin esaslar

MADDE 14-

(1) Atık yağ üreticileri tarafından oluşturulan geçici depolama amacıyla kullanılan variller veya tanklarda en fazla 2000 litreye kadar atık yağ depolanır.

(2) Geçici depolama amacıyla kullanılan variller/tanklara aşırı dolumun önlemesi amacıyla gerekli tedbirler alınır. Variller/tankların kolayca doldurulabilir, boşaltılabilir olması, işaretlenen yere kadar doldurulması zorunludur.

(3) Variller/tankların üzerinde "atık yağ" ibaresi olması ve hiçbir şekilde içine su, benzin, motorin, fuel oil, boya, deterjan, solvent, antifriz gibi herhangi bir yabancı maddeler karıştırılmaması zorunludur.

(4) Geçici depolama amacıyla kullanılan variller/tankların bulunduğu sahanın yağmura karşı korunaklı olması, zemininin 25 cm olan betonarme bir zemine sahip olması ve döküntülere karşı gerekli tedbirler alınmış olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Atık Yağların Rejenerasyonu ve Bertarafı

Atık Yağların rejenerasyonu ve bertarafına ilişkin esaslar

MADDE 15-

(1) I. kategori atık yağlar, sadece TS 13369 nolu standarda uygun olarak baz yağ üreten ve TS 13541nolu standarda uygun olan tesisler tarafından rejenere edilir.

(2) Rejenerasyon tesisi hammadde ve ürün tanklarına akaryakıt (benzin, fuel-oil, motorin vs.) ve solvent, gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılmaz.

(3) Rejenerasyona uygun olmayan II. Kategori atık yağlardan 50 ppm PCB ve % 1 klor değerini aşmayan atık yağlar beraber yakma tesislerinde, bunun dışındaki II. Kategori yağlar ile rejenerasyon işlemlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeli nitelikteki atıklar, bunlar ile kirlenmiş malzemeler ve atık yağ depolama tanklarının dip çamurları Bakanlıktan çevre lisansı almış yakma tesislerinde bertaraf edilir.

Rejenerasyon tesislerinden ortaya çıkan yan ürünler

MADDE 16- Rejenerasyon sürecinde ortaya çıkan hafif hidrokarbonlar, benzin, gaz yağı ve ağır yağlar 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde işlem görür. Gerekli izinlerin alınması durumunda tesiste kullanılabilir. Asfalt ise ihtiyaç duyulan alanlarda hammadde olarak kullanılabilir.

Atık yağ rejenerasyon tesislerine çevre lisansı verilmesi

MADDE 17–


Atık yağ rejenerasyon tesisi kurmak ve/veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak düzenlemelerle belirlenir. Teknik Uygunluk Raporu TÜBİTAK veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından onaylanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Atık yağlardan numune alınması ve analizler

MADDE 18-

(1) Atık yağ numuneleri Bakanlıkça yetkilendirilen kişiler tarafından TS 900-1 EN ISO 3170 standardına uygun olarak alınır.

(2) Bakanlıkça zorunlu kılınan haller dışında teslimat süreçlerinde şahit olması amacıyla numune alımı bu maddenin birinci bendinde belirtilen zorunluluktan muaftır.

(3) EK-2 kapsamındaki analizler Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlara yaptırılır.

(4) Atık yağ kategori analizleri bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde belirtilen parametrelere ve yöntemlere uygun olarak yapılmak zorundadır.

(5) a) TS 13369 kapsamında yapılacak ürün belgelendirme işleminde numune alım işlemi; atık yağın rejenere edilmek üzere sisteme yüklenmesinden baz yağ elde edilmesine kadarki süreçlerin takibi, atık yağdan, ara proses çıkışlarından numune alımı, ve üretim faaliyetinin sürekli kontrolü ile gerçekleştirilir. Söz konusu numune alım işlemi TUBİTAK tarafından ya da Ulusal veya uluslararası akredite olmuş kuruluşlarca yapılarak raporlanır.

b) Hazırlanan raporlarda rejenerasyon tesisinde yapılan üretim faaliyetinin performansı, tesisin kapasitesi ve üretim ve ürün kalitesi açısından yetkinliği de değerlendirilir.

Kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 19 – (1) Atık yağ üreticileri, piyasaya sürenler, rejenerasyon, beraber yakma ve bertaraf tesisleri, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde belirtilen atık kodlarını esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutmakla yükümlüdür. Bu amaçla;

a) Atık yağ üreticilerince atık yağ beyanı, analiz belgesi ve atık taşıma formu,

b) Piyasaya sürenlerce yağ beyan formu, 150 tonun üzerinde satış yaptıkları noktaların adres ve iletişim bilgileri,

ç) Rejenerasyon, beraber yakma ve bertaraf tesislerince analiz belgesi, atık taşıma formu, atık alış ve ürün satış faturaları ile sevk irsaliyesi

kullanılır.

(2) Bu belgeler atık yağ üreticileri, piyasaya sürenler, rejenerasyon, beraber yakmave bertaraf tesisleri tarafından en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20-

(1) 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut rejenerasyon tesisleri

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yetkilendirilmiş kuruluş ile Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansına sahip mevcut tesisler, yetki ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı aldıkları tarihte yürürlükte olan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyetlerini yürütürler. Bu kuruluş ve tesislerin faaliyetleri yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde sona erer. Söz konusu tesisler bu Yönetmelikte yer alan rejenerasyon tesisi şartlarını yerine getirdiklerini belgelemek üzere tekrar lisans başvurusunda bulunurlar.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

EK-1

ATIK YAĞ KODLARI İLE BİRLİKTE TOPLANABİLECEK ATIK YAĞ GRUPLARI

Atık Kodları

Atık Yağlar

Birlikte Toplanabilecek Atık Yağ Grupları

08 03 19

Dağıtıcı yağ

A

12 01

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
12 01 06*

Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

A

12 01 07*

Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

A

12 01 10*

Sentetik işleme yağları

A

13 01

Atık Hidrolik Yağlar
13 01 01*

PCB içeren hidrolik yağlar

B

13 01 09*

Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar

A

13 01 10*

Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar

A

13 01 11*

Sentetik hidrolik yağlar

A

13 01 12*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar

C

13 01 13*

Diğer hidrolik yağlar

A

13 02

Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları
13 02 04*

Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları

A

13 02 05*

Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları

A

13 02 06*

Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları

A

13 02 07*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları

C

13 02 08*

Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları

A

13 03

Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları
13 03 01*

PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları

B

13 03 06*

13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları

A

13 03 07*

Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları

A

13 03 08*

Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları

A

13 03 09*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları

C

13 03 10*

Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları

A

13 05

Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri
13 05 06*

Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ

A

19 02 07

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

A

19 08 10

19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

A

(*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır.

Not: Bu Yönetmelik kapsamında A, B ve C olmak üzere 3 ayrı grup tanımlanmış olup, aynı grup numarasına sahip olan yağlar birbirleriyle karıştırılarak depolanabilir. Farklı grup numaralı atık yağlar birbirleriyle karıştırılamaz.

EK-2

ATIK YAĞ KATEGORİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Parametre

I. Kategori

II. Kategori

Standart Metot

Klorür

En çok 1000 ppm

 1000 ppm

SM 20th ed. 4110 B

EPA 5050 (ön işlem), (DIN ISO 15597Alternatif Yöntemler)

Poliklorlubifeniller (PCB)

En çok 20 ppm

 20 ppm

TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, TS EN 12766-3

Parlama Noktası

> 55 °C

-

TS EN 2719 Referans Yöntem (ASTM D93 ASTM D 6450, ASTM D 7094 Alternatif Yöntemler)

EK-3

ETİKET ÖRNEKLERİ

Atık yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz.

-Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal madde ile karıştırmayınız.

-Soba ve kazanlarda yakmayınız.

-Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına teslim ediniz.

-Çocuklardan uzak tutunuz.

Geri Kazanılabilir Yağ


Bu sembol, sarı renk ile karakterize edilen bir yağ damlası ile bu damla içinde yer alan yeşil renkli ve birbirini takip eden üç adet dairesel ok işaretinden oluşur. Sembol; ürün etiketinin açıklayıcı ibareler yazan yüzünde, kullanılan şirketin veya firmanın logosunun en az % 20 alanı kadar büyüklükte veya 0.5 cm2’den küçük olmayacak şekilde yerleştiriliryaggerikazanım

EK-4

YAĞ BEYAN FORMU

  1. FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı:

Adres:

Vergi No:

Telefon:

Faks:

E-Mail:

Çevre Sorumlusunun Adı:

  1. YAĞ MİKTARI (Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır)Yağ Cinsi

Miktar (ton/yıl)

1-Taşıt Yağları
Benzinli motor
Dizel motor
Şanzıman
Diferansiyel
Diğer özel taşıt yağları
2-Endüstriyel Yağlar

Hidrolik sistem
Türbin
Kompresör
Kızak
Açık-kapalı dişli
Sirkülasyon
Metal kesme ve çekme
Tekstil
Isıl işlem
Isı transfer
İzolasyon ve trafo
Kalıp
Buhar silindir
Pinomatik sistem koruyucu
Gıda ve ilaç endüstrisi
Kağıt makinesi
Yatak ve diğer endüstriyel yağlar
3-Gresler

4- Özel Müstahzarlar

Kalınlaştırıcı
Koruyucu
Temizleyici ve benzeri
Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğu hususunda gereğini arz ederim.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ iconYönetmelikler — Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ icon14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ iconEk-1’de belirtilen I., II ve III kategori atık yağların üretimi,...

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ iconHam su, atık su arıtma tesislerindeki pis ve çamurlu akışkanların transferinde

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ iconMaden iŞyerlerinde iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÖnetmeliĞİ

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

Atik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ iconEgzoz gazındaki atık enerjiyi kullanarak motora, ekstra hava destekli...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com