Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve cihazlar


sayfa4/4
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

Dolaylı maliyetler ise şunlardır; • Yeni işçinin yetiştirilmesi, • Yeni işçi işe alışıncaya kadar verim kaybı, • Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinden doğan ek külfetler, iş kazası bildirimi, raporların hazırlanması, vb. • Kazalı işçinin veriminin azalmasının maliyeti, • Kazalı işçiye yardım etme amacıyla iş bırakan diğer işçilerin verimlilik kayıpları

• Kazanın ortaya çıkardığı moral bozukluğunun sebep olacağı yeni iş kazalarının maliyeti • Tüm çalışanlardaki motivasyon kaybından kaynaklanan verim kaybı • Şirketin itibar kaybı. Örnek: Yeni iş alamaması

• Sigorta maliyetlerinin artması

Tehlikelerden korunmanın iki yolu vardır: Toplu korunma uygulamaları ve kişisel korunma uygulamaları.

Toplu Korunma Uygulamaları: Toplu korunma uygulamaları bir diğer deyişle genel kurallar aşağıda sıralanmıştır:

• İşyerinin çalışma şartlarına uygunluğu planlanmalıdır. • En uygun, temiz ve sağlıklı teknoloji kullanılmalıdır. • Zararlı maddeler, mümkünse zararsız veya daha az zararlı maddelerle değiştirilmelidir. • İş bitiminde çalışma yerinde hiçbir alet, ekipman ve malzeme bırakılmamalıdır. Diğer çalışma günü için çalışma ortamı hazır bırakılmalıdır. • Çalışma alanlarına yetkisiz kişilerin girmesi engellenmeli, emniyet şeridi çekilmeli, güvenlik ve uyarı işaretlemesi yapılmalıdır.

• Çevrede kişisel güvenlik ve emniyet tedbirlerini almadan çalışmaya başlanmamalıdır. • Makine ve ekipmanın dışarıdan yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına kesinlikle izin verilmemelidir. • Tehlikeli teşkil edebilecek ekipman tehlikesiz olanlarla değiştirilmelidir. • Çalışma alanında yeterli havalandırma ve aydınlatmanın olmasına dikkat edilmelidir.

• Uyarı levhaları görünür şekilde çalışma ortamında bulundurulmalı ve uygulanmalıdır.

Kişisel Korunma Uygulamaları: Kişisel korunma uygulamalarında aşağıdaki maddeler dikkate alınır: • İşe uygun personel seçimi yapılmalıdır. • Çalışan personelin eğitimi ve denetimi yapılmalıdır. • Çalışanın “İşe Giriş Sağlık Muayenesi” olması gerekmektedir. • Periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır. • Uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlara kişisel koruyucu donanım denir.

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hâle getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin, bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren birlik işaretidir. Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Kişisel koruyucu donanımlar, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır.

Çalışanlar için en çok rastlanan riskler şöyle sıralanabilir: • Düşmeler • Elektrik çarpması • Toprak kayması ve göçük

• Araç/insan trafiği • Yangın/patlama • Boğulma/zehirlenme • Sıkışma/ezilme • Devrilme/çökme • Hastalıklar

Tehlikeli maddelerle çalışılırken muhtemel riskler aşağıdaki gibidir: Fiziksel riskler: • Yangın • Yanma/yanık

• Patlama/infilak • Çökme/devrilme • Düşme • Göçme • Elektrik çarpması • Gürültü • Titreşim • Toz • Koku/buhar

• Aşırı yüksek veya düşük nem/ısı/hava akımı • Yetersiz aydınlatma/havalandırma • Radyasyon yayımlayan maddelerle çalışma • Döküntü/sızıntı • Sıkışma/koparma • Ezme • Fırlama/çarpma • Delme/batma • Kesme

Kimyasal riskler: • Zehirli maddeler • Boğucu gazlar • Bayıltıcı maddeler • Geni bozucu maddeler • Kanserojen maddeler • Mutajen maddeler • Yanıcı maddeler • Patlayıcı maddeler

Biyolojik riskler: • Bulaşıcı hastalıklar • Meslek hastalıkları • Salgın hastalıklar •Zehirlenme • Ürün kirlenmesi 

• Zirai/tarım hastalıkları • Hayvancılık hastalıkları

Çevresel riskler: • Hava/su/toprak kirlenmesi • Global ısınma • Enerji kaynaklarının yetersizliği • Besin kaynaklarının yetersizliği • Doğal afetler (sel baskını, hortum, vb.)

Tehlikeli maddelerle çalışılırken risk altında bulunan vücut kısımları aşağıda sunulmuştur.

1. Baş • Kafatası • Kulak • Göz

2. Üst beden • El • Kol • Solunum yolu • Yüz

3. Alt beden • Ayak • Bacak

4. Diğer kısımlar • Deri • Karın • Parental bölgeler • Tüm vücut

Baş koruyucuların kullanımını gerektiren sektörler: • İnşaat işleri • Tüneller ve maden ocakları • Patlatma işleri

• Yüksek sıcaklık fırınları, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler •Gemi yapım işleri • Demiryollarında yapılan işler

• Endüstriyel fırınlar, makineler ve boru hatlarında yapılan işler

Ayak koruyucu kullanımı gerektiren sektörler:

a. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları • Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları • İskelelerde yapılan işler

• Bina yıkım işleri

b. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları • Çelik köprüler, çelik bina inşaatları • Tadilat ve bakım işleri

• Yüksek sıcaklık fırınları, ergitme ocakları • Yeraltında ve taş ocaklarında yapılan işler

c. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar • Çatı işleri

d. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar • Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar • Elektrik işleri

e. Kolay çıkarılabilen emniyet ayakkabıları • Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

Yüz ve göz koruyucuları kullanımı gerektiren sektörler: • Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri • Taş yontma ve şekillendirme işleri • Talaş çıkaran makinelerle yapılan çalışmalar

Solunum sistemi koruyucuları kullanımı gerektiren sektörler: • YetersYetersiz oksijen ve zararlı gazların bulunabileceği ortamlar • Yüksek fırınlara yükleme alanları, ağır metal dumanlarının bulanacağı yerler • Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu yerler

El, kol ve vücut koruyucular kullanımı gerektiren sektörler: a. Koruyucu giysi • Asit-baz çözeltileri, dezenfektan, aşındırıcı temizlik ürünleriyle çalışma • Sıcak maddelerle ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerde çalışma, kumlama işleri

b. Ateşe dayanıklı giysi • Yüksek sıcaklık fırınları, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler

c. Delinmeye karşı önlükler • Kesme ve kemiklerden ayırma ve el bıçakları ile yapılan çalışmalar

d. Deri önlükler • Kaynak işleri, sıcak demircilik işleri, döküm işleri

e. Eldivenler • Kaynak işleri •Asit- baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar

f. Metal örgülü eldivenler • Kesme ve kemiklerden ayırma işleri • Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi

İşitme duyusu koruyucuları kullanımı gerektiren sektörler: • Metal şekillendirme presleriyle çalışma • Pnömatik matkaplarla çalışma • Kazık çakma işleri • Ağaç ve tekstil işleri • Havalimanlarında yapılan çalışmalar

Tüm vücut için koruyucular kullanımı gerektiren sektörler: a. Emniyet kemeri • İskelelerde çalışma • Prefabrik parçaların montajı • Direk veya sütunlarda çalışma

b. Güvenlik halatları • Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma • Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

• Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalar

c. Deri koruyucu • Malzemenin kaplanması işleri • Tabaklama (dericilik) işleri

13.ÜNİTE: KİMYASAL MADDELER

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. “Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

a) Risk b) Tehlike c) Endişe d) Bilgisizlik e) Kayıp
2. Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kişiyi yürütülen işten kaynaklanan risklerden korur. b) Kişinin sağlığını etkileyen risklerden korur.

c) Kişinin güvenliğini etkileyen risklerden korur. d) Kişinin ailesini tüm risklerden korur.

e) Çalışan tarafından giyilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma bir örnek olamaz?

a) Ortamın yetersiz havalandırılması b) Emniyetsiz yöntem ve şartlarda çalışma

c) Yetersiz kişisel koruyucuları ile çalışma d) Yetersiz ya da fazla aydınlatma

e) Mesai saatleri dışında çalışma
4. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili kanuni düzenlemeler ülkemizde hangi bakanlık tarafından yapılmaktadır?

a) İçişleri Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c) Avrupa Birliği Bakanlığı

d) Sağlık Bakanlığı e) Milli Eğitim Bakanlığı
5. “Belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığı” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

a) Kaza b) Tehlike c) Risk d) İflas e) Hastalık
6. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için en çok karşılaşılan büyük risklerden olamaz?

a) Düşme b) Elektrik çarpması c) Yangın/Patlama d) İşe geç kalma e) Sıkışma/ezilme
7. Aşağıdakilerden hangisi “fiziksel risk” faktörlerine bir örnek değildir?

a) Alev karşısında çalışma b) Yüksek gürültülü ortamlarda çalışma

c) Elektrikli aletlerle çalışma d) Radyasyon yayımlayan materyallerle çalışma

e) Zararlı bakterilerle çalışma
8. Aşağıdakilerden hangisi “kimyasal risk” faktörlerine bir örnek olabilir?

a) Zararlı gazlarla çalışma b) Zararlı virüslerle çalışma

c) Mikrobiyolojik olmayan antijenlerle çalışma d) Yüksek yerlerde çalışma

e) Yüksek gürültülü ortamlarda çalışma
9. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi “baş koruyucu” ekipmana diğerlerinden daha fazla ihtiyaç duyar?

a) Maden ocaklarındaki işçi b) Bilgisayar programcısı c) Mimar

d) Ziraat mühendisi e) Tabaklama sektöründe çalışan işçi
10. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olamaz?

a) Laboratuvar önlüğü b) Koruyucu gözlük c) Güneş gözlüğü d) Baret e) Gaz maskesi

Cevap Anahtarı: 1.B, 2.D, 3.E, 4.B, 5.C, 6.D, 7.E, 8.A, 9.A, 10.C


14.ÜNİTE: KİMYASAL MADDELER

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.

Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır. İşyeri şartlarına uygun olmalıdır.

Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla Kişisel Koruyucu Donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.

• Kişisel Koruyucu Donanımların kullanım şartları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine Ve Kişisel Koruyucu Donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

• Tek kişi tarafından kullanılması esas olan Kişisel Koruyucu Donanımların, mecburi hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması hâlinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü tedbir alınmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olmalıdır.

İşveren, işçilerin Kişisel Koruyucu Donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.

İşçilere verilen Kişisel Koruyucu Donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir

Çalışanlar kendilerine verilen Kişisel Koruyucu Donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır.

• Çalışanlar Kişisel Koruyucu Donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.

• Kişisel Koruyucu Donanımları kullanan kişiler; korunmanın gerekliliğini, Koruyucunun başka korunma yönteminin yerine veya yanı sıra kullanılmasının nedenlerini ve bunu kullanarak sağlayacakları yararı anlamış olmalıdırlar.

• Korunma olmadığında oluşacak maruziyetin sonuçlarıyla birlikte, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanım kuralları ve hangi durumlarda maksada uygun ve etkili çalışmayacağı da açık bir biçimde anlatılmalıdır.

• Kişisel Koruyucu kullanacak kişilere donanımla ilgili gerekli eğitimler verilmelidir.

• Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasını gerektiren riskin önlenmesi için alınan tedbirler; bu tedbirlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve muhtemel olumsuz sağlık güvenlik etkileri, kişisel koruyucu donanım ile çalışma mecburiyetinin bu olumsuz etkileri önleme çabasından kaynaklandığı, Kişisel koruyucunu donanımın hangi etkilere karşı koruma sağladığı, nasıl kullanılacağı, bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı, nerede ve nasıl saklanacağı, anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir.
Baş koruyucuları

Baretler : Baretler, kolon ve bantları çıkarılarak kullanılmamalıdırDarbe tesirlerinden korunmak için kullanılır. Düşme mesafesine bağlı olarak 10-15 kg ağırlığındaki cisimlerin etkilerinden korur.

Yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler: Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de elektrik enerjisi tehlikelerine karşı kullanılır.

Alüminyum baretler: İşyerinde duran engellere çarpma riskine karşı kullanımı uygundur.

Kulak koruyucuları :Yapılan istatistikler, çalışanların yaklaşık % 25’inin işitme kaybı ile karşılaştığını göstermektedir. Yüksek miktarda gürültüye maruz kalınan çalışmalarda kullanılması gerekmektedirGürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değeri olan 85 dBdeğerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında ise kulak koruyucuları kullanılmalıdır

Göz ve yüz koruyucuları :Çalışanın göz ve yüz kısmındaki yaralanma nedenleri genel olarak, toz ve diğer metal talaşı gibi uçan parçacıklardan, sıçrayabilecek sıvı metallerden, asitler veya diğer yakıcı sıçrayabilecek sıvılardan ve bu sıvıların buharlarından, sıçrayabilecek veya püskürebilecek kan veya diğer potansiyel enfekte vücut sıvılarından, kaynaktan veya lazerden oluşan yoğun ışıktan kaynaklanır

Gözlükler :Uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlardan korunmada kullanılır. Şeffaf, renkli camdan veya plastikten yapılmıştır. Yandan da gelecek tehlikeler için kenar perdeli olanları kullanılır.

Miğferli siperler :Başın üst kısmını, kulakların arkasında kalan bölgeyi, yüz ve boyun kısmını korumada kullanılır. Ön kısımlarında, filtre koruma camı yerleştirilecek şekilde hazırlanmış pencere vardır.
El ve yüz siperleri

El Siperleri: Kaynak işleminin gözetlenmesinde kullanılırlar, miğferden farkı, başa tutturulmayan, yalıtkan ve zor yanıcı bir malzemeden yapılan sapları olmasıdır.

Yüz Siperleri: Hızla uçuşan parçalar ve tehlikeli sıvı sıçramalarına karşı ve sıcak metal işleme yapılan işyerlerinde kullanılır (Şekil 14.6.). Yüz siperleri, yalıtkan ve kıvılcımlanmaz türden olmalı ve üzerlerinde bu özellikleri belirten etiket bulunmalıdır

Toz maskeleri :Genellikle, selülozik elyaftan yapılmış basit maskelerdir, 0,2 – 5 mikron arasındaki tozlara karşı kullanılır. Kullanılma süresi çok kısadır ve sadece ağız ve burun bölgesini kapatır

El koruyucuları

El koruyucularına aşağıdaki örnekler verilebilir:

• Makinelerden, kimyasallardan, elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler

• Tek parmaklı eldivenler

• Parmak kılıfları

• Ağır işler için bilek koruyucuları veya bileklikler

• Parmaksız eldivenler

• Koruyucu eldivenler

Sıyrılma, kesilme ve darbelere karşı korunma :Nem ve suya karşı, doğal veya sentetik kauçuk, su geçirmez kumaş, plastik ve cam yününden yapılmış eldivenler kullanılır

Alev ve ısıdan korunma :Sıcak malzeme ile çalışılan yerlerde; kromlu deri, amyant, alüminyum kumaş veya cam elyaflı malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır.

Kimyasal zararlılardan korunma :Asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle çalışılırken, sıvıları ve ince tozları geçirmeyen, kauçuk, PVC, ateşe dayanıklı branda, cam elyafı, su geçirmez deri gibi malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır.

Elektrik Kazalarına karşı korunma :Manşetleri eli, bileği şok ve yanıklardan koruyacak kadar uzun olan lastik eldivenler kullanılır.

***Radyasyondan Korunma :Kurşun emdirilmiş lastikten üretilen eldivenler kullanılır

Tozluklar :Bacakları, ateşe ve sıçrayan kıvılcımlara karşı korumak için döküm işlerinde ve fırınlarda kullanılır. Mutlaka, pantolon altına ve ayakkabı üzerine giyilmelidir


1   2   3   4

Benzer:

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve cihazlar icon1 bu yönetmeliĞİn uygulandiği tehlikeli maddeler

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve cihazlar icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve cihazlar iconYönetmeliğe Göre Mekanik Yangın Tesisatı Pratik Bilgiler


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com