Güzellik Uzmanı (Seviye 4) 13ums0287-4 / 30. 01. 2013 / 00


sayfa1/6
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6

Güzellik Uzmanı (Seviye 4) 13UMS0287-4 / 30.01.2013 / 00

Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:


GÜZELLİK UZMANI

Seviye:
4I

Referans Kodu:


13UMS0287-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


30.01.2013 Tarih ve 2013/08 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:


26/2/2013 - 28571 (Mükerrer)

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ANTI-AGING: Yaşlanmayı yavaşlatmak ve cildin orantılı ve sağlıklı yaşlanmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,

DEPİLASYON: Vücuttaki istenmeyen kılları/tüyleri geçici olarak yok etme işlemini,

EFRORAJ CİHAZI: Kızıl ötesi ışınlar veren cihazı,

ELEKTROTERAPİ: Faradik akım ile yüz ve vücut kas stimülasyonunu sağlayan yüz ve vücut şekillendirici cihazı,

EPİLASYON: Vücuttaki istenmeyen kılları/tüyleri kalıcı olarak yok etme işlemini,

FOTO EPİLASYON (IPL): Yoğunlaştırılmış atımlı ışık kaynağı kullanarak vücuttaki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmekte kullanılan epilasyon çeşidini,

FRİMATÖR: Cildin temizliğinde kullanılan, ölü hücre tabakasını temizleyen ve cildin kalınlaşmasını önleyen fırçayı,

IPL (INTENSIVE PULSE LIGHT): Yoğunlaştırılmış atımlı ışığı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAVİTASYON CİHAZI: Düşük frekanslı ses dalgaları ile yağ hücrelerinin parçalanmasında kullanılan cihazı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMEDON: Bir deri keseciğinin ucunun tıkanması neticesinde kesecik içindeki epitel hücrelerinin pul pul dökülmesi ve yağ birikimi ile oluşan kütleyi,

KOMEDON PRES: Ciltteki batık, sivilce vb. çıkarmaya yarayan ucu sivri kesici aleti,

KOZMETİK: Temizlemek, korumak, iyi durumda tutmak, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve vücut kokularını düzeltmek üzere; epiderma, saç ve kıllar, tırnaklar, dudaklar, dış genital organlar gibi vücudun dış yüzeyleri ile dişlere ve ağız mukozasına uygulanan madde ve/veya ürünü,

KUPEROZ: Cilt yüzeyinden görülebilen çatlamış kılcal damarları,

LENF: Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvıyı,

LIFTING: Cilt gençleştirme amaçlı, farklı teknikler kullanılarak doku gerginleştirilmesi işlemini,

LOOP: Büyüteci,

MYOLIFTING: Kasların uyarılması ile cildin sıkılaşmasını sağlama işlemini,

OTOKLAV CİHAZI: 230-400 VAC (+-%10), 50 Hz (+-%3) gerilim ile çalışan, doymuş buharla sterilizasyon yapan, tam otomatik kontrollü cihazı,

PARAFİN: Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvıyağ kıvamında, suda erimeyen maddeyi,

PEELING: Cildin yıpranmış, tazeliğini ve parlaklığını kaybetmiş üst tabakasının soyulmasını ve dökülmesini sağlayarak canlı tabakanın ortaya çıkarılması işlemini,

PRESSOTERAPİ: Vücuttaki lenf noktalarından başlayarak yapmış olduğu basınçlı uyarılarla ayak tabanından göğüs altına kadar uygulanan basınç terapisini,

PROP: Cilt ve vücut bakımında kullanılan cihazların başlığını,

PROTEZ: Yapay eklenti uygulamalarını,

RADYO FREKANS: Radyo frekans dalgaları ile deri altında ısı oluşturan sistemi,

SPF: Güneş koruma faktörünü,

TERMOSTİMÜLASYON: Isı ile farklı formlardaki elektrostimulasyon (elektriksel uyarı) sinyallerini kombine eden terapiyi,

VAKUM CİHAZI (VAC-SPREY): İçinde bulunan vakum motoru ile cilt üzerinde emme işlemi yapan ve sıvı kozmetikleri eşit oranda dağıtan sprey fonksiyonuna sahip cihazı,

VAPOZON CİHAZI: Cilt bakımında kullanılan buhar cihazını,

WOODLAMP: Analiz amaçlı kullanılan siyah ışıklı lambayı

ifade eder.


 1. GİRİŞ

Güzellik Uzmanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır.
Güzellik Uzmanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


 1. MESLEK TANITIMI

  1. Meslek Tanımı

Güzellik Uzmanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak, cilt ve vücut bakımı, epilasyon ve depilasyon ile makyaj işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip kişidir.


  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO O8: 5142 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar)


  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2005 Tarih ve 2005/9 Sayılı “Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri” Konulu Genelgesi

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
*Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.


  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5324 sayılı Kozmetik Kanunu

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliği
*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.


  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Güzellik Uzmanı (Seviye 4), kapalı ortamda, uzun süre ayakta ve kimyasal kokulara maruz kalarak çalışır. Çalışma ortamının aydınlık, havalandırılmış ve hijyen kurallarına uygun olması gerekmektedir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.


  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.


 1. MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

A

İş organizasyonu yapmak

(devamı var)

A.1

İş ortamının temizliğinin yapılmasını sağlamak

A.1.1

Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde makine ve temizlik malzemesi kullanarak temizler/temizlenmesini sağlar.

A.1.2

Çalışma ortamını rahat çalışılabilecek şekilde düzenler.

A.2

Makine, araç ve gerecin hijyen ve temizliğini sağlamak

A.2.1

Kullanılan araç ve gereci, ilgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun şekilde, makine ve temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder.

A.2.2

Yıkanan araç ve gereçleri kurular.

A.2.3

Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda saklar.

A.3

Kullanılacak makine, araç ve gerecin bakımını yapmak

A.3.1

Basit arıza ve bakımları talimatına uygun yapar.

A.3.2

Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir.

A.4

İş kıyafetlerini giymek ve çalışanların giymesini sağlamak

A.4.1

İşin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer.

A.4.2

Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder.

A.4.3

Kullanımına uygun biçimde kıyafetleri giyer/takar/giyilmesini sağlar.

A.5

Kendisinin ve çalışanların kişisel bakım ve hijyenini sağlamak

A.5.1

Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular.

A.5.2

Çalışanların kişisel bakım ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetler.
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri


Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

A

İş organizasyonu yapmak

(devamı var)

A.6

Stoktaki / çalışma ortamındaki araç, gereç ve malzemeyi kontrol etmek

A.6.1

Stoktaki / çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder.

A.6.2

Eksik araç, gereç ve malzemeleri ilgililere/işverene bildirir.

A.6.3

Temin edilen malzemelerin türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını siparişe göre kontrol eder.

A.7

Temin edilen malzemelerin uygun koşullarda / yerlerde saklanmasını sağlamak

A.7.1

Saklanacak/stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına göre sınıflandırır.

A.7.2

Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun yerlere yerleştirir.

A.7.3

Çalışma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalışma ortamı sağlayacak şekilde zarar vermeden dizer.

A.8

Astlar arasında işbölümü yapmak

A.8.1

Astları arasında niteliklerine ve işin özelliklerine göre iş bölümü yapar.

A.8.2

Astlarına yapacakları işi açıklar.

A.9

Astlarının yaptığı işleri kontrol etmek

A.9.1

Astlarına verilen işlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılıp yapılmadığını takip eder.

A.9.2

Varsa hata ve eksiklikleri belirler ve geri bildirir.

A.9.3

Eksik ve hataların giderilmesini sağlar.

A.10

İşlem sonrası kullanılan koruyucu aparatları müşterinin üzerinden almak / çıkarmak

A.10.1

İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır/çıkarır.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Güzellik Uzmanı (Seviye 4) 13ums0287-4 / 30. 01. 2013 / 00 icon2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari

Güzellik Uzmanı (Seviye 4) 13ums0287-4 / 30. 01. 2013 / 00 iconResmi Gazete Tarihi: 19. 09. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com