14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATIISO 14001

ÇEVRE YÖNETİM

SİSTEMİ

KONU : OSB BÜNYESİNDE UYGULANAN ATIK YÖNETİMİ TALİMATI
AMAÇ – SORUMLU :
MTOSB ‘de bulunan firmalardan kaynaklanan atıkların bertaraf yöntemlerini belirlemek.
Çevre Yönetim Temsilcisi ve Sanayiciler
UYGULAMA:
KATI ATIK YÖNETİMİ:
14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


 • Evsel nitelikli katı atıklar MTOSB Müdürlüğü tarafından verilen çöp konteynırlarında biriktirilir ve bu atıklar MTOSB çöp toplama ve taşıma hizmeti kapsamında her gün firma önünden alınır.
 • Ambalaj atıkları ile endüstriyel ve tehlikeli atıkların bu çöp konteynırlarına atılması yasaktır ve bu tip atıklar atıldığı taktirde MTOSB Çöp Toplama Görevlileri tarafından alınmaz.


AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ:
24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


 • Ambalaj atıkları MTOSB Müdürlüğü tarafından verilen ambalaj atıkları konteynırlarında ayrı olarak biriktirilecektir (Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ile kontamine olmuş ambalajlar, Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajları ile tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar bu konteynırlara atılmayacaktır).
 • Biriktirilen ambalaj atıkları MTOSB Müdürlüğü tarafından ilgili belediyenin ambalaj atığı toplama planı doğrultusunda sözleşme imzaladığı lisanslı toplama ayırma tesisine verilecektir.
 • Ambalaj üreticileri her yıl bir önceki yıl ürettiği ambalajlar için ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu internet aracılığıyla Şubat ayı sonuna kadar doldurup bir suretini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.
 • Ambalajı piyasa sürenler her yıl bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajı için ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Piyasaya Süren Müracaat Formunu internet aracılığıyla Şubat ayı sonuna kadar doldurup bir suretini Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca ilgili yönetmelikte belirtilen Geri kazanım hedefleri’ni sağlamaları ve geri kazanıma ilişkin belgeleri Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. (Tesis bu yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşa devredebilir)


TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
22.07.2005 Tarih ve 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


 • Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı gerekmektedir.
 • Firma bünyesinde uygun konteynırlarda diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilen tıbbi atıkların Mersin Büyük Şehir Belediyesi ile protokol yaparak ,Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmasını sağlamaları gerekmektedir.


ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği


 • Bölge Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP) ile ………..tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde atık pil toplama kutuları firmalara ücretsiz olarak dağıtılmakta ve dolan kutular ücretsiz olarak bu protokol çerçevesinde toplanıp Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş firmasına gönderilmektedir.
 • Firma bünyesinde toplanan atık piller MTOSB Müdürlüğüne teslim edilir. Piller alıcı firmaya ulaştıktan sonra Çevre ve Orman Bakanlığı bilgisi dahilinde hazırlanan Atık Pil Alındı Formu TAP tarafından Bölge Müdürlüğü adına toplu olarak verilir. Atık pillerini Bölge Müdürlüğüne veren firmalara ise atık miktarları belirtilerek yazı ekinde bu formun fotokopisi gönderilir.
 • Tüketici aracın akümülatörlerini değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim etmekle, eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemekle yükümlüdür.
 • Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içerisinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemekle yükümlüdür.
 • Atık aküler bölgemiz içerisinde bulunan Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı akü geri dönüşüm tesisi ve lisanslı taşıma aracı olan Akmetal San.Tic.Ltd.Şti ‘ne İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilen ulusal atık taşıma formunun doldurulması ile teslim edilebilir.
 • Akümülatör üreticileri ilgili yönetmeliğin 3 Nolu ekinde yer alan depozito uygulaması müracaat formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla, atık akümülatörlerin belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla, atık akümülatör ihracatında Bakanlıktan onay olmakla yükümlüdürler.


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETİMİ
17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği


 • Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • Mevcut faaliyetler ile ilgili olarak, faaliyet sahibinin değişmesi, faaliyet bünyesinde herhangi bir değişiklik yapılmasının planlanması (faaliyet alanında, kapasitede ve proseste v.s) halinde değişikliklerin mevcut planlama aşamasında faaliyete geçmeden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. 
 • Çevresel etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 10.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.
 • ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs)eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir. Gerekli değerlendirme ilgili makamca yapılmalıdır.
 • İlgili yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan veya Ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ilgili yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan formata göre ÇED Raporu hazırlatmakla yükümlüdür.
 • İlgili yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne Ek-4’de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almış firmalara hazırlatılmak zorundadır.ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastiklere Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) denir. İlgili yönetmelik bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış diğer tüm lastikleri kapsar.


 • Yeni lastik satın alarak eski lastiklerini değiştirenler,eski lastiklerini ücretsiz olarak satın aldığı noktaya iade etmelidir. Ömrünü tamamlamış lastiklerin bunun dışında bir yöntemle ortadan kaldırılmaya çalışılması yasaktır.ATIK MADENİ YAĞLAR YÖNETİMİ
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık yağ, yağın belli bir kullanım sonucu, oksidasyon, sıcaklık ve kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kirlenmesiyle oluşmakta olup, tehlikeli atık sınıfında yer almaktadır. Kullanılmış taşıt yağları, atık endüstriyel yağları, özel müstahzar atıkları, kontamine olmuş yağ ürünleri ilgili yönetmelik kapsamında yer almaktadır.


 • Atık yağ üreticileri, atık yağ analizlerini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
 • Atık yağlar geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunan kırmızı renkli tanklar/konteynerler/variller içinde biriktirilir. Farklı kategorideki atık yağların birbirine karıştırılmadan farklı kaplarda toplanması gerekmektedir.
 • Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kapsamda yer alan yağlar ilgili yönetmelikle 3 kategoriye ayrılmıştır ve atık üreticisi tarafından aşağıda belirtildiği şekilde bertaraf ettirilmelidir.
 1. Kategori Atık Yağlar : Lisanslı geri kazanım ve ek yakıt tesislerinde
 1. Kategori Atık Yağlar: Lisanslı ek yakıt tesislerindeIII. Kategori Atık Yağlar: Lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde • Taşıma sırasında Ulusal Atık Taşıma Formu’nun doldurulması gerekmektedir.
 • Atık motor yağı üreticileri hariç atık yağ üreticileri atık yağlara ilişkin bir önceki yıla ait bilgileri içeren ilgili yönetmeliğin Ek-2 ’sinde yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar Valiliğe İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne göndermekle yükümlüdür.
 • Yağ üreticileri, bir yıl önceki piyasaya sürülen yağ miktarlarını ilgili yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan Yağ Beyan Formu ile her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından üyeleri adına topluca yapılabilir.
 • Atık yağ üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, yağ üreticileri, işleme ve bertaraf tesisleri, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde belirtilen atık kodlarını esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutmakla yükümlüdür.


Bu amaçla;

 

 • Atık yağ üreticilerince atık yağ beyan formu, analiz belgesi ve ulusal atık taşıma formu

 • Yağ üreticilerince yağ beyan formu

 • Motor yağı üreticileri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca yağ beyan formu, analiz belgesi, ulusal atık taşıma formu, fatura ve sevk irsaliyesi,

 • İşleme ve bertaraf tesislerince analiz belgesi, ulusal atık taşıma formu, atık alış ve ürün satış faturaları ile sevk irsaliyesi kullanılır.


Bu belgeler atık yağ üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, yağ üreticileri, işleme ve bertaraf tesisleri tarafından en az beş yıl süreyle muhafaza edilmelidir.  


 • Motor yağı üreticilerinin ve ithalatçılarının yükümlülükleri; • Kullanım sonrası ortaya çıkan atık motor yağlarının bu Yönetmelikte belirtilen kurallar doğrultusunda toplanmasını, işleme ve bertaraf edilmesini veya ihracatını sağlamakla ve bununla ilgili olarak Bakanlığa beyanda bulunmakla, bu atıkların Yönetmeliğe uygun olarak yönetimlerini sağlamak amacıyla gerekli harcamaları karşılamakla,
 • Atık motor yağlarının toplanması amacıyla gerekli sistemi kurmak veya kurulmasını sağlamakla, uygun geçici depoların belirlenmesini temin etmekle, işleme veya bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurtmakla, bu amaçla Bakanlıktan lisans almakla, kurulu olan tesislerden yararlanmakla,
 • Piyasaya sunduğu motor yağının ambalaj kaplarının etiketlerinde ve satış yerleri ile geçici depolama noktalarında; atık yağların bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, geçici depolanması, işleme ve/veya bertaraf edilmesini sağlayacak prosedüre ilişkin EK-4/A, EK-4/B ve EK-4/C’de yer alan uyarıların ve sembolün kullanıcının görebileceği yer ve şekillerde bulunmasını sağlamakla,
 • Her yıl sonu itibariyle atık yağ toplama, taşıma, işleme ve bertaraf faaliyetleri ile mevcut durum, yaşanan sorunlar, planlanan ve yapılan yatırımlar, toplama ve işleme hedefleri hakkında rapor hazırlayarak Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.YER ALTI SULARI YÖNETİMİ


 • MTOSB bünyesinde kuyu açtıracak olan firmaların arama ve kullanma belgesini ADANA DSİ’den alması ve fotokopisini MTOSB Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir.
 • Firmaların atıksu miktarlarının tespit edilebilmesi için ise kuyu çıkış hatlarına sayaç taktırmaları gerekmektedir.


TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


 • Tehlikeli atık üreticileri İlgili yönetmeliğin Ek 8 inde yer alan atık beyan formunu her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.
 • Tehlikeli atık üreticileri atıklarını fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla yükümlüdür.
 • Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle yükümlüdür.
 • Ayda 1000kg’dan fazla atık üretenler atıkların tesis içinde yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun geçici depolarda bekletilmesi için valilikten izin almakla yükümlüdürler. •  Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymak,
 • Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren ulusal atık taşıma formunu doldurmak ,ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla ve bu atıklara taşıma esnasında uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak

 

ATIKSU YÖNETİMİ
31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği


 • Atıksu arıtma tesisini kurmuş altyapı yönetimleri Kanalizasyon Bağlantı İzni vermekle yetkilidir. Bu nedenle firmaların MTOSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Bağlantı İzin Belgesi almaları gerekmektedir
 • Ön arıtma yaptırması gereken firmaların proje onaylarını MTOSB Müdürlüğü’ne yaptırmaları gerekmektedir.
 • Firmalar bağlantı izin belgelerinde belirtilen sıklıkta atıksularını Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Yeterlik almış bir laboratuarda analiz ettirmekle yükümlüdürler.
 • Üç yıl geçerli olan bağlantı izin belgelerini süre sonunda Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunarak yenilemeleri gerekmektedir.


GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği


 • İlgili yönetmeliğin EK-7’sinde yer alan A ve B listelerindeki faaliyetler için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Yeterlik almış firmalara Akustik Rapor hazırlatılarak Gürültü Kontrol İzin Belgesi alınması gerekir.
 • Bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII’de yer alan ve ÇED Yönetmeliği’ne göre ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen işletmeler faaliyete geçtikten sonra 6 ay içinde izne tabi tesisler için akustik rapora istinaden gürültü kontrol izin belgesini almak zorundadır.
 • Organize Sanayi Bölgesi içinde her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-4’te verilen gündüz 70 dBA, akşam 65 dBA, gece 60 dBA sınır değerlerini aşamaz.
 • Organize Sanayi Bölgesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi, arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz.


(Toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye, dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenir.)


HAFRİYAT ATIKLARI YÖNETİMİ
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


 • İki tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşlar ile inşaat firmaları ilgili ilçe belediyesine veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak oluşan inşaat/yıkıntı atıklarının uygun yollarla toplanmasını, taşınması ve belediyenin gösterdiği yere götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler.
 • İki tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi ilgili ilçe belediyesine başvurarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi almakla yükümlüdür.
 • Yıkım çalışmasına başlanılmadan önce, yıkım faaliyetlerini gerçekleştirecek kişi, kuruluş veya firmaların mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye başvuruda bulunarak yıkım izni almaları zorunludur.
 • Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar ilgili belediyeye başvuruda bulunarak Hafriyat Toprağı,İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi almakla yükümlüdürler.


HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ
22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Ek 8-A’da yer alan tesislerin izni Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Ek 8-B’de verilen tesislerin izni ise İl Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü alınarak Valilik tarafından verilir.
 • ÇED Olumludur Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı, Emisyon Ön İzni yerine geçer
 • ÇED Olumludur Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı’nın iptal edilmesi halinde Emisyon Ön İzni’de iptal edilmiş sayılır.
 • ÇED yönetmeliği kapsamında yer almayan ancak ilgili yönetmeliğin Ek 8-A ve B listelerinde yer alan tesisler Emisyon Ön İznine tabidir.
 • Emisyon İzni alan tesisler; izin anında öngörülen verilerden sapma olmadığını ve yapılan iyileştirmeleri teyit ölçümleri yaptırarak rapor etmek zorundadır.


A GRUBU TESİSLER HER 2 YIL(rapor tarihinden 2 yıl sonra )

B GRUBU TESİSLER HER 3 YIL’da (rapor tarihinden 3 yıl sonra )


 • A Grubu İzne tabi olup emisyon izni olmayan ;izin almadan faaliyet gösteriyorsa veya iznin iptal edilmiş olmasına rağmen faaliyetine devam ediyor ise İDARİ PARA CEZASI ,bu tesislerdeki emisyon miktarları yönetmelikte belirlenen değerleri aşıyorsa İDARİ PARA CEZASI+ CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU’nda bulunulur.
 • B Grubu Emisyon İzni olan ;alınan izin belgesinde ve yönetmelikte öngörülen önlemler alınmadan faaliyet gösteriliyor ise İDARİ PARA CEZASI , yönetmelikte belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı faaliyet gösteriliyorsa; İDARİ PARA CEZASI+ CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU’nda bulunulur.
 • İzne Tabi Olmayan Tesisler;Bu tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikte belirtilen standartlara aykırı emisyona neden olanlara hem İDARİ PARA CEZASI+CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU’nda bulunulur.


BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ
19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği


 • Kullanılmış kızartmalık yağ üreten tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.

DOKÜMAN NO :ÇT.15 YÜRÜRLÜK TARİHİ: 01.07.2008 REVİZYON NO:00
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconYönetmelikler — Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconMal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergiSİ oranlarinin tespiTİne...

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconTh-s serisi, Çelik Gövdeli, Otomatik Yüklemeli, Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconYayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği icon1-Bakanlık Makamı'nın 14. 04. 2015 Günlü 7209606 ile 7209885 Sayılı Onayların İncelenmesi

14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği iconMaden iŞyerlerinde iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com