Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri


sayfa2/4
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

EK-2Tebliğin 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri


GTİP No.

Ürün Tanımı

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

Diğer Madeni Yağlar

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin

veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.90.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

DiğerleriEK-3

BAŞVURU FORMU

T.C.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA

TARİH ..../...../......
Unvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-Posta :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :

Vergi Numarası (Gerçek Kişilerde TC Kimlik No) :

Temin Edilecek Ürünün Adı :

Temin Edilecek Ürünün GTİP Numarası :

Temin Edilecek Ürün Miktarı (Ton) :

Teminin Yapılacağı Yurt içi üreticinin

ya da Gümrüğün Adı :

Yukarıda belirtilen temin talebimizle ilgili olarak …… yılı için geçerli olmak üzere gerekli temin için uygunluk yazısı verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin


Adı Soyadı

İmza

Tüzel Kişilerde Kaşe


EK-4

Teyit Yazısı Örneği
T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(………………………………….)

Sayı : …/…/……

Konu :
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C


06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA


………………………………. Odası tarafından ………………... sanayi sicil numaralı ………………………………………………………………………………………... adına ve ………………………………………………………… adresinde kurulu sanayi tesisi için düzenlenmiş …/…/…… tarihli ve … numaralı kapasite raporunda yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olduğu teyit edilmektedir.

Yetkilinin

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası


EK-5

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ


Temini Yapan Kişinin Unvanı

:
Temini Yapan Kişinin Ticaret Sicil No

:
Temini Yapan Kişinin Oda Sicil No

:
Temini Yapan Kişinin Üretim Konusu

:
Temini Yapan Kişinin Adresi

:
Dönem

:

…/…/… - …/…/…

Düzenleme Döneminde İthalatı Yapan Kişinin Üretim Yaptığı Vardiya Sayısı

:

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda belirtilen kişinin temin ettiği (aşağıdaki tablolar temin edilen her ürün için ayrı ayrı tanzim edilecek olup, bazyağ temini yapmış kişiler için Bazyağ; Heavy Neutral, Light Neutral, Spindle Oil, Bright Stock vb. olarak sınıflandırılacaktır):


Ürün Adı

:GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Beyanname Tarihi

Beyanname Nosu

Miktarı (kg)


Ürün Adı

:YURTİÇİ TEMİN BİLGİLERİ

Satıcının Ticari Unvanı

Fatura Tarihi ve Sayısı

Miktarı (kg)


…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin toplam aldığı, üretimde kullandığı ve stokunda bulunan hammadde miktarları:


Ürün Adı

(I)

Yurt İçi Alımlar (kg)

(II)

Yurt Dışı Alımlar (kg)

(III)=(I)+(II)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)


Ürün Adı

(II)

Düzenleme Tarihindeki Stok Miktarı (kg) (sanayici)

(III)

Düzenleme Tarihindeki Stok Miktarı (kg) (ithalatçı)

(IV)=(II)+(III)

Düzenleme Tarihindeki Toplam Stok Miktarı (kg)

(V)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

(VI)

İmalatta Kullanılan Madde Miktarı (kg)

(VII)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

(Sanayici)

(VIII)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

(ithalatçı)

(IX)=(VII)+(VIII)

Dönem Sonu Toplam Stok Miktarı (kg)

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin Fiili Tüketim Belgesine konu olan hammaddeleri kullanarak ürettiği ve sattığı mamuller:


Ürün Adı (Hammadde)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Toplam (kg)


ToplamEK-6
1   2   3   4

Benzer:

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconAkaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi...

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com