Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri


sayfa3/4
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

YETKİ BELGESİTARİH

..../..../.....


Aşağıda cins ve miktarı belirtilen ürünlerin ithali için yapmış olduğumuz satım sözleşmesine istinaden .............................. yetkili kılınmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin


Adı Soyadı

İmza

Tüzel Kişilerde Kaşe


  1. İthaline Yetki Verilen Ürün Cinsleri ve Miktarı

Ticari Tanım Miktarı (ton)  1. Yetki Belgesi Kapsamındaki İthalat Talebi


GTİP Ticari Tanım Miktarı (ton)
EK-7
Yeminli Mali Müşavirlik

Denetim ve Tasdik Raporu

Firma Unvanı :
Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Adı, Soyadı :

Bağlı Olduğu Oda :

Büro Adresi :

İletişim Bilgileri :

Temini Yapacak Kişinin

Unvanı :

Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Ticaret Sicil Numarası :

İletişim Bilgileri :

İnceleme Dönemi :

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür


Ekleri: 7/A, 7/B, 7/C

İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU EK- 7/A
Tanzim Tarihi

.../.../…

UNVANI:
Madde Tanımı: İzin Miktarı:


Sanayicinin Unvanı veya Adı

Uygunluk Yazısı Tarihi

Sanayici Adına Alınan İzin Miktarı

Sanayiciye Teslim Tarihi

Sanayiciye Teslim Edilen Miktar

TOPLAM


Gümrük Beyannamesinde Yer Alan

Numara

(12 Haneli)

Ürünün

GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı
1   2   3   4

Benzer:

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconAkaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi...

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com