Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir


sayfa1/19
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
GELİR İDARESİ MÜDÜR VE MÜDÜR

YARDIMCILARI DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

GELİR UZMANLIĞI SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

SORULAR VE CEVAPLAR


ANKARA2006
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir.

Nitekim, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun hazırlanmasında da, bu amacımız kanuna yansıtılmaya çalışılmış ve yıllardır belli bir birikimi olan ve büyük bir özveri ile çalışan siz değerli meslektaşlarımızın, gelir uzmanı olarak hak ettiğiniz göreve yükselebilmeniz için, özel hükümler getirilmiş bulunulmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak, 2 aralık 2006 tarihinde yapılacak olan, gelir uzmanlığı sınavında sizlerin çalışmalarına katkı yapmak amacıyla ciddi bir çalışma sonucu, 547 sorudan oluşan bir soru bankası, konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından hazırlanmış olup, bunu sizlerin bilgisine sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Büyük bir titizlikle oluşan bu cd nin hazırlanmasında, emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür eder, sizlere faydalı olacağına ümit ederek sınavınızın başarılı bir şekilde geçmesini temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

GİM-DER

GELİR İDARESİ MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI

DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

b) Basit usulde vergilendirilen mükellefler faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar.

c) Aynı işte ortak olarak çalışanlardan birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer ortakların kazançları da gerçek usulde tespit olunur.

d) Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar, basit usulden yararlanabilirler.
2- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanır.
a) Sigorta prodüktörleri.

b) Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.

c) İkrazat işleriyle uğraşanlar.

d) Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile şehirlerarası yolcu taşıyanlar .
3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Askere giden ve basit usulde vergilendirilen Bay (B)’nin işlerini kardeşinin devam ettirmesi halinde Bay (B) gerçek usulde vergilendirilir.

b) Gerçek usulde taksi işletmeciliği yapan Bay ( C )’nin işinin eşi tarafından devralınması halinde eşi basit usulde vergilendirilebilir.

c) Dayıbaşılar basit usulde vergilendirilemez.

d) Sigorta prodüktörleri basit usulde vergilendirilemez.
4- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.

b) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, takip eden takvim yılından itibaren 2. sınıf tüccara ilişkin hükümler uygulanır.

c) Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar.

d) Gerçek usule tabi olanların aynı türden iş yapan eş ve çocukları bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamaz.

5-Aşağıdakilerden hangisi basit usul mükelleflerinin ödev ve sorumluluklarından değildir?
a) İşe başlamayı bildirme

b) Fatura bastırmak

c) Defter tutmak

d) Vesikalarını V.U.K.’na göre beş yıl muhafaza etmek.
6- Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan kendi işinde bilfiil çalışmak ve bulunmak şartını ihlal eder?
a) Tutukluluk halinde geçici ayrılmalar

b) Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi adına işe devam etmek.

c) Askere gitmek

d) Hiçbiri
7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, şartları kaybettiği tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilir.

b) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen basit usul mükellefi, bu durumun tebliğ tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren 2. sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.

c) Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri ortaklardan her biri için ayrı ayrı olarak uygulanır.

d) Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilen mükellefin, aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.

8- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanamazlar?
a) Adi şirkette ortaklar

b) Kolektif şirkette ortaklar

c) Dayıbaşılar

d) Komandit şirkette komanditer ortak

9- Kar hadleri emsaline nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtialardan aşağıdakilerden hangisi için ilgili Bakanlıkların mütealası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım-satım hadleri uygulanmaz?
a) Milli piyango bileti

b) Akaryakıt

c) Şeker

d) Tekele tabi maddeler

10- Aşağıda yazılı olanlardan hangileri basit usulden faydalanırlar?
a) Sigorta prodüktörleri

b) Tavassut işi yapanlar

c) Komandit şirketlerin komanditer ortakları

d) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlar.
11- Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
a) Çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması.

b) Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi.

c) Mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar.

d) Çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler.
12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Zirai faaliyetle iştigal eden kolektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar ticari kazanç hükmündedir.

b) Zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler zirai kazanç hükmündedir.

c) Kolektif şirketlerle adi ve eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmazlar.

d) Bir çiftçiye veya ortaklığa ait olup, aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üzerinde bulunan yahut istihsal şartlarına göre birbirine bağlılık ve beraberlik arz eden işletmeler tek işletme sayılır.

13- Aşağıdakilerden hangisi zirai işletme hesabı esasında indirilecek giderlar arasında sayılmaz?

a) V.U.K.’na göre ayrılan amortismanlar

b) İşletmeye dahil olup, aynı zamanda zati veya ailevi ihtiyaçlar içinde kullanılan taşıtların amortismanının ve giderlerinin yarısı.

c) İşletmede çalıştırılanlara ücret, prim ve sair namlarla hizmet mukabili yapılan ödemeler.

d) İşletme ile ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

14- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bilanço esasına tabi olan çiftçi iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez.

b) Zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöverin işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilirler.

c) Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesinden istemde bulunmaları halinde izleyen ay başından itibaren gerçek usule geçebilirler.

d) Zirai faaliyetle uğraşan Eshamlı Komandit Şirkette Komandit ortağın aldığı pay şahsi ticari kazanç hükmündedir.

15-Bay (A)’nın tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.

-Birinci işverenden alınan ücret 100.000 YTL

-İkinci işverenden alınan ücret 10.000 YTL

-İşyeri kira geliri (Brüt) 12.000 YTL

Bay (A)’nın 2005 yılı matrahı ne kadardır?

a) 122.000 YTL b) 110.000 YTL c) 12.000 YTL d) Beyan edilecek geliri yok.

16 - Bay (D) üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.

-Birinci işverenden alınan ücret 30.000 YTL

-İkinci işverenden alınan ücret 9.000 YTL

-Üçüncü işverenden alınan ücret 8.000 YTL

-Konut kira geliri 1.500 YTL

Bay (D)’nin 2005 yılı matrahı ne kadardır?

a) 48.500 YTL b) 18.500 YTL c) 47.000 YTL d) 9.500 YTL

17- Bayan (A)’nın 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

- Birinci işverenden alınan ücret 40.000 YTL

- İkinci işverenden alınan ücret 5.000 YTL

- Üçüncü işverenden alınan ücret 6.000 YTL

- İşyeri kira geliri (Brüt) 8.000 YTL

- 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç

edilen hazine bonosu faiz geliri

indirim ve istisnadan sonra kalan tutar 9.000 YTL

Bayan (A) 2005 yılında ne kadar gelir beyan edecektir?

a) 11.000 YTL

b) 19.000 YTL

c) 17.000 YTL

d) 45.000 YTL

18- Bay (G) 2005 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri, mevduat faizi ve konut kira geliri elde etmiştir.

-İşyeri kira geliri (Brüt) 8.000 YTL

-Konut kira geliri 2.000 YTL

-Mevduat Faizi 10.000 YTL

Bay (G)’nin 2005 yılında beyana tabi geliri ne kadardır?
a) Beyana tabi geliri yoktur.

b) Tamamı beyan edilecektir.

c) İşyeri kira geliri ile menkul sermaye iradını beyan edecektir.

d) Sadece işyeri kira gelirini beyan edecektir.

19- 2005 takvim yılında Bay (B) (Y)A.Ş.’nin hisse senetlerinden 20.000 YTL (Z) A.Ş.’den 10.000 YTL kar payı elde etmiştir. Elde edilen kar payı her iki kurum bünyesinde % 10 oranında tevkifata tabi tutulmuş olup tevkif edilen vergi toplam 3.000 YTL’dir.

Mükellefin beyanı ve ödenecek vergi ne kadardır?

a) 15-650 b) 30-1250 c) 10-400 d) 20-800

Açıklama : Kar payı toplam tutarı (Brüt) 30.000 YTL

İstisna edilen tutar (30.000- ½) 15.000 YTL

Beyan edilen tutar 15.000 YTL

Hesaplanan gelir vergisi 3.650 YTL

Mahsup edilecek vergi 3.000 YTL

Ödenecek gelir vergisi 650 YTL
20- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bilumum borsa, ajan ve acentalarının kazançları ücret geliri olarak vergilendirilir.

b) Ekspertiz hususuna harcanmak üzere müşteriden alınan ve tamamen bu hususa sarf edilen para serbest meslek kazancı sayılmaz.

c) Serbest meslek erbabı bilanço usulüne göre defter tutar.

d) Diş protezciliği faaliyeti serbest meslek kazancıdır.

21- Bay (B) bir gazetede ücretli olarak çalışmakta ve ara sıra karikatür çizimi yapmaktadır. Karikatür çizimi karşılığında aldığı bedelin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

a) Toplam elde ettiği gelir ücret olarak vergilendirilecektir.

b) Karikatür çizimi karşılığında alınan bedel serbest meslek kazancı olarak beyan edilecektir.

c) Serbest meslek kazanç istisnasına tabi olduğundan beyan edilmeyecektir..

d) Karikatür çizimi dolayısıyla elde ettiği gelir serbest meslek kazanç istisnasından faydalanamaz.

22- Aylık brüt ücreti 800 YTL olan bir memurun brüt ücretinden aşağıdakilerden hangisi indirim konusu yapamaz?

a) Ordu Yardımlaşma Kurumu için yapılan kanuni kesintiyi.

b) Bireysel emekliliğe ödenen 90 YTL tutarındaki hayat sigortası aidatını.

c) Sendikaya ödenen aidat

d) Kanunla kurulu emekli sandıklarına ödenen aidatlar.

23- 04.06.2006 tarihinde özel hizmette çalışmaya başlayan şoförün gelir vergisi ne zaman tarh edilecektir?

a) 30.06.2006 tarihinde tarh edilecektir.

b) 04.07.2006 tarihinde tarh edilecektir.

c) İzleyen yılın mart ayı sonuna kadar tarh edilecektir.

d) 15.03.2007 tarihine kadar tarh edilecektir.

24- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hizmet erbabına verilen ayınlar emsal bedeline göre değerlenir.

b) Gelir vergisi ücretten indirilebilir.

c) Yabancı parayla ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayici ile YTL’ye çevrilir.

d) GMSİ sahibi yanında çalışanlar gerçek usulde ücret geliri üzerinden vergilendirilir.
25- Bayan (B) 2005 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

-Birinci işverenden alınan ücret 35.000 YTL

-İkinci işverenden alınan ücret 12.000 YTL

-Üçüncü işverenden alınan ücret 4.000 YTL

Not: 2005 yıl için beyanname verme sınırı 15.000 YTL’dir.

Bayan (B)’nin gelir vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 35.000 YTL b) 39.000 YTL c) 16.000 YTL d) 51.000 YTL
26- Bayan (A)’nın 2005 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.

-Ticari kazanç 9.000 YTL

-Birinci işverenden alınan ücret (Tev.Yapılmış) 43.000 YTL

-İkinci işverenden alınan ücret (Tev. Yapılmış) 13.000 YTL

-İşyeri kira geliri (Tevkifat yapılmış) 7.000 YTL

Toplam Gelir 71.000YTL

Bayan (A)’nın beyan edilecek gelirleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ticari Kazanç 9.000 YTL

İşyeri kira geliri 7.000 YTL

b) Ticari Kazanç 9.000 YTL

c) İşyeri Kira geliri 7.000 YTL

1. İşverenden alınan ücret 43.000 YTL

d) Bütün gelirler beyan edilecektir.

27- Aşağıdaki yazılı ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?

a) Bilirkişilere, resmi arabuluculara yapılan para ve ayınlar.

b) Sporculara transfer ücreti ödenmesi

c) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kar payları

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyelerine bu sıfatları dolayısıyla ödenen paralar.

28- Aşağıdakilerden hangisine yapılan ödeme diğer ücret olarak değerlendirilmez?

a) Özel hizmetlerde çalışan şoförler

b) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar

c) Özel fertler tarafından evlerde, ticaret mahalli olmayan yerlerde çalışan kapıcılar.

d) Gayrimenkul sermaye iradı geliri elde eden yanında çalışanlar

29- Aşağıdakilerden hangisi ücret ödemesi değildir?

a) Yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleriyle tasfiye memurlarına ödenen veya sağlanan para ve ayın ve menfaatler.

b) Sporcular transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

c) Arzuhalcilere yapılan ödeme

d) İstisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları

30- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak yapılır.

b) Çalışanlara hizmet karşılığı verilen para, ayın ve sağlanan menfaatler ücret sayılır

c) Ücretin gerçek değerinin tayininde gelir vergisi gibi şahsi vergiler de ücretten indirilir

d) Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye ithal edilmez.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir iconKullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir icon1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir iconArmağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir iconKhaled Hosseini Afganistan, Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu....

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir iconO elektroliz edilerek iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu ayrışarak,...

Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatlerini koruma ve kollama konusundaki girişimlerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynen devam edecektir iconÖzet dünyanın entalpi kaynakları; herhangi bir yolla dünyanın ısınmasına...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com