Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri


sayfa1/4
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4

Solmaz


Gümrük Müşavirliği A.Ş.


Merkez ve Bölge Müdürlükleri


İstanbul Merkez : (212) 249 4062

İzmir Bölge Md. : (232) 463 6516

Mersin Bölge Md. : (324) 237 8606

Ankara Bölge Md. : (312) 417 8660

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİTARİH : 27.07.2015

SİRKÜLER : 2015-121

SEKTÖR : GENEL
  • YURT DIŞINDA YERLEŞİK EMEKLİLERİN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITINA VERİLECEK GEÇİCİ İTHALAT İZİN SÜRESİ İKİ YILA ÇIKARILMIŞTIR.

  • ÇİN, ENDONEZYA, MALEZYA VE TAYLAND MENŞELİ “MOTOSİKLET İÇ VE DIŞ LASTİKLERİ” İTHALATINDA DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASININ DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR.25 Temmuz 2015 tarih ve 29425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Saysı: 2015/7917)” ile;
29/9/2009 sayı ve 2009/15481 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 20 inci maddesinde değişiklik yapılarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına verilecek geçici ithalat izin süresinin bir yıldan iki yıla çıkarıldığı,
25 Temmuz 2015 tarih ve 29425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/34)” ile;
Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” için uygulanmakta olan önlemlerin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.


GTP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem (CİF %)

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

ÇHC

Tüm Üreticiler

37

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

68

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

ÇHC

Tüm Üreticiler

100

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

19,6

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

100

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

ÇHC

Tüm Üreticiler

37

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

68

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00 00 11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

ÇHC

Tüm Üreticiler

100

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

19,6

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

100

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29Karar ve tebliğ aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

SOLMAZ

Sirkülerle ilgili sorularınız için :

Semih SÜTÇÜ : semihs@solmaz.com.tr

Bekir ODABAŞI : bekiro@solmaz.com.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Resmi Gazete:

Tarihi: 25.07.2015

Sayısı : 29425
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7917

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/7/2015 tarihli ve 8993528 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerim Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1-

13/7/2010

27640

2-

8/4/2011

27899

3-

20/8/2011

28031

4-

11/1/2012

28170

5-

8/3/2012

28227

6-

8/11/2013

28815

7-

18/8/2014

29092

8-

18/10/2014

29149


Resmi Gazete:

Tarihi: 25.07.2015

Sayısı : 29425
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/34)
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli 4011.40, 4013.90.00.00.11 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında kayıtlı “motosiklet iç ve dış lastikleri”ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/7) uyarınca, %37 ila %100 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Endonezya ve Malezya menşeli 4011.40, 4013.90.00.00.11 GTP’leri altında kayıtlı “motosiklet iç ve dış lastikleri”ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) uyarınca, %0 ila %29 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Yerli üretim dalı tarafından ÇHC ve Tayland menşeli söz konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulması üzerine, 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/15) ile başlatılan NGGS soruşturması neticesinde 5/8/2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile ÇHC ve Tayland’a yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de öngörülen sürede ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli önleme tâbi ürüne yönelik NGGS açılması için başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuru üzerine, 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/22) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

(6) Söz konusu dampinge karşı önlemler NGGS süresince yürürlükte kalmaya devam etmiştir.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci ve 18 inci maddeleri çerçevesinde başvuru sahibi Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve destekçi Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. dışında bilinen başka yerli üretici bulunmadığından söz konusu firmaların yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen, anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 35 ithalatçı firmanın 16’sından cevap alınmıştır.

(6) Türkiye’ye ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastiği ihracatı gerçekleştirdiği tespit edilen 31 firmaya soru formu gönderilmiş olup hiçbir firmadan cevap alınmamıştır.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren Nihai Bildirim soruşturma konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine, yerli üretim dalına ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara iletilmiş ve yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerini Bakanlık ile paylaşmaları istenmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconTÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconC Araştırma yeri d Hassas bölge e Olay

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconYht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com