1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür?


sayfa2/3
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3

4. Aşağıdaki yük türlerinden hangisini eleçlemek için kesinlikle vinç kullanılmalıdır?

a. Konteyner b. Tahıl c. Zeytinyağı d. Kamyon e. Yolcu

5. Ro‐Ro terminalleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Yükleme ve tahliye operasyonlarında vinç kullanılmaz.

b. Yükler tekerlekli araçlar ile rıhtımdaki rampalar aracılığıyla gemiye yüklenir.

c. Genel olarak Ro‐Ro gemilerinin kapasitesi konteyner gemilerine kıyasla daha azdır.

d. Ro‐Ro terminalleri, pahalı elleçleme ekipmanlarına ihtiyaç duymadıkları için yatırım maliyetleri düşüktür.

e. Ro‐Ro taşımacılığında terminal ücretleri daha yüksektir, fakat birim yük başına düşen taşıma maliyeti daha azdır.

6. Bir konteyner gemisinde hangi konteynerin nerede istiflenmiş olduğunu gösteren plana ne ad verilir?

a. Stowage plan b. Rıhtım planı c. Bayplan d. Saha planı e. Konşimento

7. Aşağıdakilerden hangisi raya monteli saha vinçlerinin (RMG) avantajlarından biri değildir?

a. Otomasyona daha yatkındır. b. Operasyonların esnekliği fazladır. c. Operasyon maliyetleri düşüktür.

d. Elleçleme hızı yüksektir. e. Egzoz gazı üretmediği için çevreye daha az zarar verir.

8. Aşağıdakiler hangisi konteyner terminallerinde ki kapı operasyonlarının özelliklerinden biri değildir?

a. Kapılar, kargonun sorumluluğunun kara nakliye firmasından terminal işletmesine aktarıldığı yerlerdir.

b. Kapı operasyonları, genel olarak tanımlama, onaylama, bilgilendirme ve hasar tespiti olmak üzere 4 aşamadan oluşur.

c. Onaylama esnasında kapıda tanımlanan bilgilerle nakliye firmasının beyan ettiği bilgilerin örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir.

d. Bazı terminal kapılarında kullanılan optik karakter okuyucu (OCR) teknolojisi, konteynerlerde limana giriş yapmadan önce bir hasar olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.

e. Kapı operasyonları, hırsızlık, kaçakçılık, terör gibi faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi limanlarda müşterilere sunulan katma değerli hizmetlerden biri değildir?

a. Bilişim ve kargo takibi b. Kapı girişlerinde kimlik kontrolü c. Yük birleştirme ve yük ayrıştırma

d. Ağırlık ölçme e. Konteyner temizliği

10. Konteyner terminallerinde konteynerlere katma değerli hizmetlerin verildiği, boş konteynerlerin doldurularak mühürlendiği dolu konteynerlerin ise açılarak içlerinin boşaltıldığı yerlere ne ad verilir?

a. Konteyner yük istasyonu

b. Gümrük istasyonu

c. Ambar

d. Saha

e. Rıhtım
Cevap Anahtarı

1.D, 2.B, 3.C, 4.A, 5.E, 6.C, 7.B, 8.D, 9.B, 10.A

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten bu yana şehirsel yol planlamasında en aygın olarak kullanılan altyapısal şekildir?

a) Eğrisel Döngü Yol Modeli b) Sınırlandırılmış Yol Modeli c) Izgara Dilimli Yol Modeli

d) Taramalı Yol Modeli e) Hoyt Modeli

2. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi olarak engebeli ve nehir, dağ, tepe vb. engellerle sınırlı bölgelerde tercih edilen yol modelidir?

a) Sınırlandırılmış Yol Modeli b) Eğrisel Döngü Yol Modeli c) Izgara Dilimli Yol Modeli

d) Taramalı Yol Modeli e) Hoyt Modeli

3. Aşağıdakilerden hangisi şehir içinde bir ücret karşılığında bisiklet istasyonlarından bisikletin alınıp kullanılabildiği sistemdir?

a) Bisiklet paylaşımı b) Bisiklet dükkânı c) Sağlıklı taşıma sistemi

d) Bisikletle toplu taşıma e) Metro bisiklet

4. Çağdaş arsa kullanım modellerinden ilki aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hoyt Modeli b) Burgess Modeli c) Çoklu Çekirdek Modeli

d) Izgara Dilimli Yol Modeli e) Von Thunen Modeli

5. Aşağıdaki modellerden hangisinde endüstrileşme ile şehir merkezî etrafına tarım alanları yerine fabrika ve endüstri bölgelerini yerleştirilmiştir?

a) Hoyt Modeli b) Burgess Modeli c) Çoklu Çekirdek Modeli

d) Izgara Dilimli Yol Modeli e) Von Thunen Modeli

6. Aşağıdaki modellerden hangisi halkalar arasında kesin sınır çizgiler koymayıp bazı alanları en dış alanlara kadar uzatmıştır?

a) Burgess Modeli b) Çoklu Çekirdek Modeli c) Izgara Dilimli Yol Modeli

d) Hoyt Modeli e) Von Thunen Modeli

7. Aşağıdaki modellerden hangisi tek bir merkezî iş bölgesi olma zorunluluğunu ortadan kaldırmış ve birden çok merkez bölge olabileceğini savunmuştur?

a) Izgara Dilimli Yol Modeli b) Burgess Modeli c) Çoklu Çekirdek Modeli

d) Von Thunen Modeli e) Hoyt Modeli

8. Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin bilgisayar ortamında modellenerek gerçek hayata benzetilmesi şeklinde karar vermede kullanılabilen yöntemdir?

a) Simülasyon b) Lineer modelleme c) Online tasarım d) Terminal modelleme

e) OLAP (Online analytical process)

9. Aşağıdakilerden hangisinde arsa kullanım alanları küçük hücre parçacıkları şeklinde ve şehir yerleşim alanları zaman içinde dinamik (değişken) olarak modellenebilmektedir?

a) Von Thunen Modeli b) Burgess Modeli c) Hoyt Modeli d) Hücresel Model e) Hibrit Model

10. Aşağıdakilerden hangisinde taşıma yollarını içeren “sektörler”, çekirdek niteliğindeki merkezî iş alanları ve farklı bölgeler bir arada yer alır?

a) Hoyt Modeli b) Von Thunen Modeli c) Hücresel Model d) Burgess Modeli e) Hibrit Model
Cevap Anahtarı

1.C, 2.B, 3.A, 4.E, 5.B, 6.D, 7.C, 8.A, 9.D, 10.E

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşımacılığında en yavaş sistemdir?

a) Hava yolu taşımacılığı b) Demir yolu taşımacılığı c) Kara yolu taşımacılığı

d) Deniz yolu taşımacılığı e) Boru hattı taşımacılığı

2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşımacılığında insan merkezli hatalardan biri değildir?

a) İhmalkârlıklar b) Aksaklıklar c) Ciddiye almama d) Teknik arızalar e) Bilgisizlik

3. Tehlikeli maddeler kimyasal özelliklerine göre hangi şekilde sınıflandırılmaktadır?

a) Katı, sıvı, gaz b) Yanıcı, basınçlı c) Zehirli d) Patlayıcı e) Öldürücü

4. Aşağıdaki tehlikeli madde ve sınıf isimleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

a) 1 – patlayıcı maddeler b) 3 – yanıcı sıvı maddeler c) 2 – yükseltgen maddeler

d) 7 – radyoaktif maddeler e) 8 – aşındırıcı maddeler

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası paket kriterlerinden biri değildir?

a) Silindir b) Kutu c) Torba d) Galon e) Hafif alaşımlı paket

6. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların eğitim süreci içinde yer almaz?

a) Genel farkındalık b) Güvenlik c) Mevzuat eğitimi d) Özel işlev eğitimi e) Sürüş eğitimi

7. Aşağıdaki taşıma şekli ve sorumlu kuruluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Deniz yolu taşımacılığı – ICAO b) Demir yolu taşımacılığı – OCTI c) Hava yolu taşımacılığı – IATA

d) İçsuyolu taşımacılığı – ZRK e) Kara yolu taşımacılığı – UNECE

8. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu taşımacılığında kabul görmeyen gizli maddelerden değildir?

a) Motorlu taşıt araçları b) Solunum aparatları c) Aşındırıcılar

d) Manyetik maddeler e) Nanoteknoloji ürünü kumaşlar

9. Aşağıdaki taşıma şekli ve konvansiyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

a) Deniz yolu taşımacılığı-ICAO - TI b) Demir yolu taşımacılığı-ADR c) Kara yolu taşımacılığı-RID

d) İç su yolları taşımacılığı-IMDG - CODE e) Hava yolu taşımacılığı-IATA – DGR

10. Tehlikeli maddelerin depolanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tehlikeli kimyasalların konduğu depolar havalandırma, alarm yangın söndürme vs. gibi sistemler ile donatılır.

b) Akaryakıt istasyonlarında satılan ürünler için kilit mekânlarda depolama şartı vardır.

c) Depo yakınlarına uyarı işaretleri asılır.

d) Tehlikeli maddeler; ilaç, gıda maddesi gibi ürünlerle aynı depolara konulamaz.

e) Çok özel niteliğe sahip maddeler kilitli mekânlarda depolanır.
Cevap Anahtarı:

1.E, 2.D, 3.B, 4.C, 5.B, 6.C, 7.A, 8.E, 9.E, 10.B

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Taşıma güvenliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ulaşım teknolojilerinin ilerlemesi ile birlikte ulaşım sistemleri daha pahalı bir hâl almıştır.

b) Taşımadaki aksaklıklar ulaşım ağının verimliliğinin azalmasına neden olur.

c) Verimliliğin azalması ikinci hatta üçüncü aksaklıklara ve kazalara yol açabilir.

d) Yaşanılan aksaklıklar uzun vadede güvenlik risklerine neden olabilir.

e) Özel taşıyıcılar taşıma kararlarında sosyal maliyeti göz ardı ederler.

2. Kara yolu taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yaşanan gelişmeler sonucu daha güvenli bir hâle gelmiştir.

b) İnsan faktörü çok önemlidir.

c) Genel olarak diğer taşıma modlarına oranla daha az güvenlik sorunuyla karşılaşılır.

d) Emniyet kemeri kullanımı ciddi oranlarda ölüm riskini azaltmaktadır.

e) AB, kara yolu taşımacılığındaki rekabet koşullarını standart hâle getirmek için tedbirler almıştır.

3. Deniz yolu taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Limanların ve ticari gemilerin daha kapsamlı güvenlik hizmeti sunmaları gerekmektedir.

b) Ticaretin küresel bir hâl alması sonucu deniz taşımacılığı büyüme dönemine girmiştir.

c) Deniz taşımacılığında yaşanan kazalar çevreye ciddi ve geri dönülmesi zor zararlar verebilmektedir.

d) Güvenlik konusundaki maliyetlerden kurtulan firmaların yaşamlarını sürdürmesi daha kolay bir hâl almıştır.

e) Deniz taşımacılığında yaşanabilecek kazalara karşı mevzuatlar çerçevesinde pratik, acil ve etkin olan acil müdahale merkezleri kurulmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi deniz taşımacılığında emniyetin sağlanması için öngörülen temel uygulamalardan birisi değildir?

a) Trafik ayrım şeritleri b) Zorunlu olmayan deniz trafiği rotaları c) Gemi trafik hizmetleri

d) Özel duyarlı deniz alanları e) Seyir yardımcılarının belirlenmesi

5. Hava yolu taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hava yolu taşımacılığının maliyeti diğer modlara göre düşüktür. b) Hava yolu taşımacılığı hızlı ve güvenlidir.

c) Hava yolu kaza oranları geçmişe oranla azalmıştır.

d) Hava yolu taşımacılığında yükün taşınmasına yönelik birtakım şartlar ya da kısıtlamalar uygulanabilir.

e) Hava yolu taşımacılığı kara yoluna göre daha çevre dostu bir taşıma şeklidir

6. Risk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Risk, gelecekte ortaya çıkması muhtemel ve istenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığıdır.

b) Risk gelecekte oluşabilecek potansiyel olaylara karşı herhangi bir uyarı vermez.

c) Risk, genellikle zarar içeren bir kavramdır.

d) Risk ortamda bulunan değişimlere göre farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir.

e) Karşılaşılan riski içsel ve dışsal faktörler etkileyebilmektedir.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir riskin ortaya çıkış türü değildir?

a) Fiziksel olaylar b) Ekonomik olaylar c) Doğal olaylar

d) Kişisel olaylar e) Sosyal olaylar

8. Aşağıdakilerden hangisinde risk yönetimine ihtiyaç duyulmaz?

a) Karşılaşılabilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi b) Kayıpların maliyetinin azaltılması

c) Gelir istikrarının sağlanması d) Sürdürülebilir bir büyüme e) Riskin paylaşılması

9. Aşağıdakilerden hangisi elleçleme esnasında riski etkileyen faktörler arasındadır?

a) Taşınan malın cinsi ve özelliği b) Taşıma türü ve yola uygunluğu

c) Yol ve geçiş güzergâhı d) Yükün, yükleme ve boşaltma şekli

e) Taşıma türünün hızı

10. Aşağıdakilerden hangisi taşıma sigortası türlerinden biri değildir?

a) Emtia nakliye sigortası b) Nakliyecinin sorumluluk sigortası c) Trafik sigortası

d) Kıymet sigortası e) Tekne ve navlun sigortası
Cevap Anahtarı

1.A,2.C,3.D,4.B,5.A,6.B,7.D,8.E,9.D,10C

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi malın gemide hazır bulundurmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade etmektedir?

a) Sınırda Teslim (DAF) b) Gemi Doğrultusunda Teslim (DES) c) Gemi Bordasında Teslim (FOB)

d) Mal Bedeli ve Navlun (CFR) e) Masraflar, Sigorta ve Navlun (CIF)

2. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette teslim şekillerinden olan “mal bedeli ve navlun”un kısaltılmış şeklidir?

a) EXW b) FCA c) FAS d) CFR e) CIF

3. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim teriminin kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir?

a) CFR b) FOB c) FCA d) EXW e) CIP

4. Satıcı, gümrük vergilerini ödeyerek, alıcı firmanın ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları alıcının deposuna teslim eder. Bu açıklama hangi teslim şekline aittir?

a) Gemide teslim (DAT) b) Rıhtımda teslim (DAP) c) Gemi doğrultusunda teslim (DDP)

d) Sınırda teslim (DAF) e) Rıhtımda teslim (Gümrük vergi ve harçları ödenmiş olarak) (DEQ

5. İhracata konu olan malların alıcıya fabrikada teslimi şeklinde gerçekleşen işleme ne denir?

a) Mal bedeli veya navlun (CFR) b) Gemi bordasında teslim (FOB) c) Taşıyıcıya teslim (FCA)

d) Ticari işletme teslim (EXW) e) Taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş olarak teslim (CIP)

6. Satıcı, malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Bu andan itibaren mallara ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir. Bu açıklamalar aşağıdaki teslim şekillerinden hangisine aittir?

a) Gemi doğrultusunda teslim(FAS) b) Gemide teslim (DES) c) Gemi bordasında teslim (FOB)

d) Sınırda teslim (DAF) e) Rıhtımda teslim (DEQ)

7. Satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanması beklenir. Malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılması öngörülür. Bu açıklama aşağıdaki teslim şekillerinden hangisine aittir?

a) Ticari işletme teslim (EXW) b) Mal bedeli, sigorta ve navlun (CIF) c) Gemide teslim (DES)

d) Taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş olarak teslim (CIP) e) Sınırda teslim (DAF)

8. Aşağıdakilerden hangisi Incoterms’in 2010 versiyonunda kaldırılan teslim şekillerinden biri değildir?

a) DAP (Belirtilen Yerde Teslim) b) DAF (Sınırda Teslim), c) DES (Gemide Teslim),

d) DEQ (Rıhtımda Teslim), e) DDU (Gümrük Vergileri Ödenmeksizin Teslim

9. Aşağıdakilerden hangisi “taşımaya konu olan malın hangi ülkenin ihraç malı olduğunu gösterir belgedir”?
1   2   3

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconLiqui moly hidrolik yağları artık en yüksek kalite standartlarına uygun

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconKullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com