Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan


sayfa1/5
araba.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5
1. KÖYÜN TARİHÇESİ


Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan köyü içindeki alt yapı ve eski ev kalıntıları Roma ve Bizans imparatorluklarına ait kültürel motifler sunmaktadır.
Türklerin Rumeli’ye geçişiyle birlikte Edirne ve Kırklareli Osmanlı idaresine geçmiştir; fakat buradaki azınlığın taşınması uzun yıllar alıyor. Köyün ilk hatırlanan ismi Oyacılardır. Daha sonraları Balkan Harbinden sonraki değiş – tokuş sırasında buraya Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya tarafından gelen Türkler Sultan Abdullaziz döneminde, Balkan Harbinden önce gelenler Tekirdağ yöresine yerleştirilmek isteniyor. Bu köydekiler orman anlamına gelen “balkanlık” yerlerde yaşamaya alıştıkları için bugünkü Armağan köyü onlara hediye ediliyor ve köyün adı “Hediye” olarak kalıyor. Daha sonra uluslar arası antlaşmalardan doğan mübadele çerçevesinde Boşnaklar ve Bulgaristan’dan gelen Pomaklar buraya yerleştiriliyor, buradaki Rumlarda mübadele sonucunda ülkelerine gidiyor. Bugünkü toplumun içinde büyük bir çoğunluk Pomak olmakla birlikte Boşnak ve daha değişik Balkan uluslarından insanlar buraya yerleşmiştir. Buraya gelenlerin bir çoğu Müslüman olmuş başka ırklara mensup fertlerden oluşmaktadır. Buraya gelen vatandaşlarımızın mübadele sonucu akrabalarının bir kısmı Balkanlarda kalmıştır. Geldikleri yerlerde kalan akrabalarıyla ilişkilerini halen daha sürdürmektedirler. Meselâ Bulgaristan’ın Firlebe Yunanistan Selanik in Gümürcine gibi yerlerinde akrabaları bulunmaktadır.1


Armağan köyünde yaşayan eski sülaleler şunlardır.2

 • Dal Sülalesi

 • Şen Sülalesi

 • Turanlar Sülalesi

 • Çalhanlar Sülalesi


Buraya yerleşmiş olan insanlar, her ne kadar mübadele sonucu yerleşmiş olsa da, Balkanlardan kaçak olarak gelen sülaleler de vardır. Mesela Dal sülalesi Yunanlılar tarafından köyleri yakıldığı için buraya yerleştirilmişlerdir. Armağan köyünün eski bir yerleşim yeridir. Otuz yıl öncesine kadar kaldırımlar döşelidir ve alt yapısı vardır; fakat sonradan bunlar sökülmüştür. Üç kere yangın tehlikesi geçirmiştir, evler birbirine yakın olduğundan dolayı yangın tahribatı oldukça etkili olmuştur.KÖYÜN COĞRAFİ YAPISI

Armağan köyü Marmara bölgesi içerisindedir. Kırklareli’ne uzaklığı Armağan-Kapaklı üzeri 35 km, Armağan- Düzorman üzeri 25 km. Bulgaristan’a uzaklığı 15 km. kadardır. Çevre köylere nazaran daha gelişmiş bir köy olan Armağan köyü batısında Düzorman ve Koruköy , kuzeydoğusunda Armutveren köyü, güneyinde Çukurpınar köyü, kuzeyinde Karadere köyü ile komşudur.
Armağan köyünde Aşağı mahalle ve Yukarı mahalle olmak üzere iki mahalle vardır ve bu mahalleler birbirleriyle bitişiktir. Evler birbirine yakın olup toplu köy tipi özelliği göstermektedir. Tarlalar evlerden uzaktadır.

2.1 İklimiMarmara bölgesi ikliminin en karakteristik özelliği geçiş iklimi tipi göstermesidir. Balkanlardan gelen soğuk hava kütleleri bu bölgede etkili olmaktadır. Armağan köyünde Karadeniz iklim tipi ve karasal iklim tipi de görülmektedir. Yazlar sıcak ve serin geçerken ; kışlar, karasal iklim tipi kadar sert olmasa da, soğuk geçmektedir. Yağışlı havalar en fazla sonbahar ve ilkbaharda görülür, kar yağışı kış aylarında seyrek olarak görülmektedir.

Bölgedeki sıcaklık ortalamaları şu şekildedir.

 • Yıllık sıcaklık ortalaması : 15 c

 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5 c

 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 25 c

Bitki örtüsü ormanlıktır. Köy yerleşim alanının birkaç metre uzağında ormanlık alan kendisini göstermektedir.

2.2 Toprak yapısı


Armağan köyünde birbirinden farklı toprak yapıları görülmektedir. Ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların kenarlarında humuslu toprak, köyün batısında Kırklareli yolu üzerinde kırmızı toprak, kuzey ve kuzeydoğu taraflarında ise killi toprak görülmüştür.

3. KÖYÜN DEMOĞRAFİK YAPISI
3.1 Hane sayısı ve nüfus yapısı
Armağan köyü 195 hanedir, fakat evli olan çocuklar ile babalarının aileleri iki ayrı aile olarak sayıldığından bu oran yüksek çıkmaktadır oysa iki aile bir arada oldukları için bu hane sayısı aslında düşüktür. 1990 genel nüfus sayımında 832 olan köy nüfusu 1997 genel nüfus sayımında 816 olarak tespit edilmiştir. Doğum oranları da dikkate alındığında köyün göç verdiği tespit edilmiştir.
Evli olan çocuklardan sadece büyük olanın evde kalması, diğer kardeşlerin şehrin getirdiği iş olanaklarından faydalanma isteği ve eğitim bölgedeki göç olgusunda rol oynayan başlıca faktörlerdir.
3.2 Nüfus hareketleri
İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri insanlar; doğal afetler, savaşlar, sosyo-ekonomik ve siyasi nedenlerden ötürü hep göç etmişlerdir. Nüfus hareketleri, köyden köye, köyden şehre, şehirden köye ve şehirden şehre olmak üzere genelde dört tip üzerinde olmuştur. Türkiye’nin sanayileşmenin henüz başında bir ülke olarak sanayi sektöründe istihdam olanağı sağlayan bir ülke olarak değerlendirilmesi mümkündür. Şehirlerin sanayileşmesine bağlı olarak yeni iş alanlarının ortaya çıkması köyden kente yapılan göçleri hızlandırmıştır.
Nüfus hareketleri açısından değerlendirildiğinde Armağan köyünün farklı sebeplerden dolayı göç verdiği görülmüştür. Tarım alanlarının sınırlı oluşu ve çocukların evlenmeleriyle tarlaların iyiden iyiye yetersizleşmesi, gençlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılama isteği ve daha farklı işlere yönelme merakı, kız çocukların dıştan evlenme yoluyla köyden gitmeleri, köyün iticiliği ve şehrin çekiciliği göçün başlıca etmenleri olarak sayılabilir.
Tarım alanlarının sınırlı olmasına bağlı olarak tarımda iş gücüne duyulan ihtiyaç azalmış, evli olan bir çocuğun aile içinde kalarak tarla işlerinde yardımcı olması yeterli olmaya başlamıştır. Bununla beraber yeni iş alanları arayışı kendisini göstermiş ve göç etmeninde bu olay başat rolü oynamıştır.


4. ULAŞIM HEBERLEŞME ve İLETİŞİM:
Armağan köyü Kırklareli’ne 35km. , Bulgaristan’a 15 km. uzaklıktadır. Köyde çevre köylerle ulaşımı sağlayan yollar vardır; fakat köy yollarının, özellikle köy içi yolların, bozuk olması köylülerin yakındığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Köyden kente günde iki otobüs gitmektedir, böylelikle köylüler şehirdeki temel ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Armağan köyünde bir dönem taşımalı eğitim uygulaması sebebiyle çevre köyler ile de ulaşım imkanları da kısmen sağlanmıştır. Armağan köyü sakinlerinin hemen hepsinde telefon olması haberleşme imkanını arttırmaktadır. Ayrıca bütün evlerde iletişim araçlarından en az birinin var oluşu , özellikle televizyonun ve kısmen de çanak antenin, var olması sosyal yapının değişimini hızlandırmaktadır , köyde gazeteye olan ilginin bir hayli fazla oluşu ve köye hemen her gün gazete gelmesi köyün dış dünyadan haber almasın arttırmıştır özellikle köşe yazarlarının yazılarının dikkatlice okunması ve yazıların kesilerek saklanması bu ilginin oldukça üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla köy sakinleri siyasilere ve siyasete olan ilgisini daima taze tutabilmektedirler.
Gençlerin değişimi daha erken kabullenebilme özellikleri olduğu sosyolojik bir gerçektir. Buna mukabil yaşlılar toplumun muhafazakar kesimini temsil etmektedirler. Bu zihniyet tutumlarında ki farklılaşmanın kuşaklar arasında yer yer olumsuz yaklaşımlara sebebiyet vermektedir.
Armağan köyü değişime ve yeniliğe yatkın bir köydür. Değişimi ve yeniliği kabullenebilmesi daha çok bir diğerinde görme ile gerçekleşmektedir. Yeniliği somut olarak algıladığı vakit onu kabullenerek uygulamaya koyması daha kolay olabilmektedir.3
Kırsal kesimde görülen iletişim yapısında daha çok yüz yüze kişisel iletişim hakimdir, fakat kitle iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak kitle iletişim kanalları da etkinliğini göstermektedir. Bu iletişim kanallarının etkinlik derecesi çeşitli faktörler tarafından belirlenmektedir. Bu faktörleri kentle kurulan iletişimin yoğunluğu, teknolojik girdilerin benimsenme düzeyi, nüfus yoğunluğu ve eğitim çeşitliliği olarak belirtmek mümkündür. “ kitle iletişim araçlarına sahip olma düzeyi artan kırsal kesimlerde, kanaat önderlerinin (yaşlıların ve hane reislerinin) etkin rolü azalırken medyanın rolü artmaktadır.”4

5. KÖY TİPİ VE KÖY EVLERİ
Barıma ihtiyacı insanların çözüm bulmak zorunda olduğu ve çözümünü de buldukları en temel sorunlardan biridir. Armağan köyünde toplu köy tipi hakimdir. Evler birbirine bitişik durumda olup her evin küçük bir bahçesi vardır. Tarlalar köyün dışında bulunmaktadır. Türkiye de köylerin genellikle su ve tabii kaynakların yakınında ve civarında kurulması gereğine ilave olarak belirtilmesi gereken bir gerçek de Türkiye’de toplu köy tipinin hakim köy tipi olduğu gerçeğidir. Piyasa için üretimde bulunan modern çiftçi tipinden ziyade aile ihtiyaçlarının tatminin sağlanması gayesini güden çiftçi tipi ülkemizde daha yaygındır.
Armağan köyü bir orman köyü olmasına rağmen son zamanlarda yapılan evler betonarme bir özellik göstermektedir. Eski evlerin yapı malzemesi genelde taş ve odun olduğu halde günümüzde beton yapılar yoğunluk kazanmıştır. Evler müstakil ev görünümündedir; tuvalet evin içinde, ahır ise hemen bitişiğindedir. Müstakil evlerin bazılar tek katlı bazıları iki katlıdır.


 1. AİLE


Aile hakkında bu zamana kadar pek çok tanımlar yapılmıştır. Toplumun sosyal çekirdeği olarak aile aynı zamanda toplumdaki en temel kurumlardan biridir. Aile hakkında yapılan tanımlardan yapısal olan bir tanım şu şekilde ifade edilebilir “ aralarında gerçek ya da uzlaşma bir akrabalık bağı olan yani, bütün sosyal müesseseleri bir soy etrafında toplanmış olan zümrelere aile denir.”5 Fonksiyonel anlamda aile tanımı şu şekildedir “ aile nüfusun devamının sağlandığı ve yenilendiği, milli kültürün kuşaktan kuşağa aktarıldığı, çocukların sosyalleştiği, ekonomik, biyolojik, psikolojik tatmin fonksiyonlarının sağlandığı bir kurumdur.”6
Aile kurumu toplumun en temel yapı taşı olup, bireyin, hem sosyal hem fiziki hem psikolojik hem de ekonomik yönden geliştirerek topluma kazandırılmasında önemli fonksiyonları yerine getirir. Aile toplumsal bütünün bir parçası olarak bütündeki meydana gelen değişmelerden de etkilenir ve bütünü etkiler. Bütünün sağlıklı işleyebilmesi için parçalarla uyumlu olası gerekir, işlevselci bir yaklaşımla değerlendirecek olursak ailenin toplumsal bütünlüğün devamında çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyleyebiliriz.
Dinamizmin ve değişimin hızlandığı bir dönemde kurumların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmelerinin şartı mevcut duruma göre kendilerini yenileyebilmeleri ve konumlandırmalarına bağlıdır. Aile kurumu da yapının sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması ve oluşan değişimlerin kültür içinde içselleştirilip o toplumun malı haline gelmesinde değişimden kaynaklanması muhtemel çatışmaların en az seviyede hissedilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Sosyal yapının kendi içinde barındırdığı değişim ve hareketlilik olgusu tarih boyunca bütün kurumlarda kendisini hissettirdiği gibi aile kurumunda da bazı değişmelere sebep olmuştur. Önemli olan bu değişimin bütünle uyumluluğunu sağlamak ve toplumsal yapıda bir çatışmaya yol açmamasını sağlamaktır.
Bunun yanı sıra şehirli aileler değişimi daha çabuk kabullenirken kırsal kesim kendi içinde barındırdığı muhafazakarlık olgusuna paralel olarak bu değişime direnç gösterebilmiştir. Armağan köyünde gözlemlenen aile yapısı ve aile içi ilişkilerde Türk kültürün ortak paydasını yansıtmaktadır.
6.1 Aile yapısı
Armağan köyünde yapmış olduğumuz araştırmalar ve incelemeler sonucunda bir aile tipolojisi ortaya koymaya çalışırsak şunları söyleyebiliriz; aile yapısı geniş aile tipi içerisinde değerlendirebileceğimiz kök aile tipine uygun bir yapı arz etmektedir. Aile bireyleri genelde anne , baba , evlenmemiş çocuklar ve evli olan tek oğlun eşi ve çocuklarıdır.
Evlilik sonrası evli olan bir oğul aile içinde kalmakta diğerleri ise evlendikleri zaman ayrı eve çıkarak ve ya şehre göç ederek aileden ayrılmaktadır. Mirasın çoğunluğu anne ve baba ile yaşayan erkeğe verilmektedir. Evli erkek çocuğun ekonomik bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Evli erkek çocuğun tarımsal üretimde aktif olması aile içerisinde alınan kararlarda da onu etkin bir duruma getirmiştir.
Armağan köyünde monogaminin hakim olduğu gözlemlenmiştir, köyde akraba evliliği geçmiş değerlere bağlı olarak hala kabul edilemez bir tabu olarak varlığını sürdürmektedir. Sağlık, din , çevrenin olumsuz bakış açısı ve gelenekler akraba evliliği konusunda köylünün olumsuz tutum geliştirmesinde etkin olan sebeplerdir. Bunun neticesi köy içinde akraba evliliğine rastlanmaması olarak kendini göstermiştir.
6.2 Evlilik ve evlilik adetleri

Evliliği bütün toplumlarda “ erkekle kadının aile kurmak için yasaca birleşmesi”7 olarak tanımlamak mümkündür. Burada yasa tabirinden mutlaka yazılı kanunlar anlaşılmamalıdır, zira evlilik eski bir kurum olarak varlığını yazı öncesi tarihlerden beri devam ettirmektedir.
Evlilik beraberinde bir dizi gelenek ve kural taşır, Armağan köyü de bu durumdan müstağni değildir, bu köyde de kalıplaşmış evlilik adetleri vardır.


   1. Kız isteme söz kesme ve nişan


Köyde evlilik çağına gelmiş kız ve erkeklerin eş seçimleri kendi isteklerine bırakılmıştır. Anne ve baba onayı da şüphesiz önemlidir. Zamanı geldiğinde erkek çocuk gelin adayını annesine ablasına açıklar.

Önceden karar verilmiş bir günde erkek tarafı kız istemek üzere gelin adayının evine gider, fakat o gece damat adayı kızın evine gitmez. Aile büyükleri geleneksel olarak “Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını oğlumuza istiyoruz.” denilir. Eğer kız tarafının cevabı olumlu ise kısmetse olur cevabını verirler. Cevabın olumlu olmasına mukabil bir kişi kızın verildiğini damat adayına ulaştırır. Damat adayı kızın evine gelir ve söz yüzükleri takılır. Damat ve gelin orada bütün büyüklerin öperler. Büyüklerin ellerini öpen gelin ve eline para verilir. Ondan sonraki gün gelin ve damat bohça alış verişi yapmaya giderler. Gelin ve damat için elbiseler alınır. Bohça alış verişi yapıldıktan sonra erkek tarafı kızın evine gelip gelin için hazırlanmış bohçayı kız evine bırakır, kendi için hazırlanmış bohçayı alır. Geline alınan hediyeler gelin evinde erkeğe alınan hediyeler erkek evinde sergilenir. Bütün köylü bohça görmeye gelinin evine gider. Birde o gün nişan yüzükleri takılır, ve nişan merasimi tamamlanmış olur.8
6.2.2 Düğün

Düğün günü önceden kararlaştırılır ve hazırlıklara başlanır. Düğünden bir gün önce hazırlanan davetiyeler ve kınalar hemen hemen bütün köye dağıtılır.
Kına gecesinde gecenin sonuna doğru geline iki kişi tarafından eline ve ayağına kına yakılır. Kına yakıldıktan sonra gelinin daha önceden hazırladığı kırmızı renkteki kınalar gelinin el ve ayaklarına giydirilir. Daha sonra gelin ve damat halay çekerler. Kına gecesinin sabahında erken kalkılır,davul ve zurna eşliğinde gelinin kınalarını yıkamak için, gelin ve damadın yakın akrabalarından bir grup köyün herhangi bir çeşmesine giderler. Giderken yolda durulur ve halay çekilir, çeşmenin yanına varıldığında gelinin kınaları yıkanır, çeşmeye bozuk para atılır ve geri dönülür.
O günün akşamında davul ve zurna eşliğinde halaylar çekilir, yöreye özgü oyunlar oynanır ayrıca takı merasimi yapılır.
Düğün sonrası dama kendi evine gider ve orada gelini bekler. Gelin, evinde annesiyle babasıyla ve yakın akrabalarıyla vedalaşıp yapılan duanın ardından gelin arabasına bindirilip damadın evine doğru yol alır. Bu arada bir kişi “müjde yastığı” denilen yastığı gelinden önce damada ulaştırıp müjde parası alır.
Gelin damadın evine ulaştığında arabada damadın gelip kendisini almasını bekler. Damat gelip arabada geleni indirmeye çalışır, fakat gelin naz yapar ve damattan altın ister. Damat geline altın takar böylelikle gelin arabadan iner. Gelin ve damat eve girmeden önce orada bulunanlara şeker ve bozuk para atarlar. Daha sonra gelin elindeki çiçeği orada bulunanlara atar, adete göre gelini çiçeğini yakalayan çabuk evlenir.
“Gelin ve damat eve girmeden önce bal yerler evlilikleri de bal gibi tatlı olsun diye9”... böylelikle toplumun örf ve adetlerine uygun bir şekilde yapılan düğünden sonra toplumun en temel taşı olan ailenin kurulması için gerekli adımlar atılmış olur.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconC Araştırma yeri d Hassas bölge e Olay

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconKullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye...

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan icon1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi...

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconKhaled Hosseini Afganistan, Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu....

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconGelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın...

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconD koyu renkten açık renge doğru

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Armağan iconO elektroliz edilerek iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu ayrışarak,...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com